Elektrik Tüketimi, Yenilenebilir Enerji Tüketimi Ve Karbondioksit Emisyonunun Büyümeye Etkileri

Bu çalışmanın amacı, 15 gelişmiş, 15 gelişmekte olan ve 10 az gelişmiş ülkede elektrik tüketimi, yenilenebilir enerji ve karbondioksit emisyonunun büyüme üzerine etkisini incelemektir. 1995-2016 dönemine ilişkin verilerde ikincil nesil panel birim kök testleri kullanılmıştır. Daha sonra Parks-Kmenta tahmincisi kullanılarak regresyon analizi yapılmıştır. Çalışmanın sonucuna göre, gelişmiş ülkelerde, elektrik tüketim miktarındaki 1 birimlik artış kişi başı geliri 0.376 birim, yenilenebilir enerji tüketiminin toplam enerji tüketimindeki payında 1 birimlik artış ise kişi başı geliri 0.155 birim arttırmaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde ise elektrik tüketim miktarındaki 1 birimlik artış kişi başı geliri 0.721 birim; yenilenebilir enerji tüketim miktarının toplam enerji tüketimindeki payında 1 birimlik artış kişi başı geliri 0.486 birim ve karbon emisyonundaki 1 birimlik artış kişi başı geliri 0.287 birim arttırmaktadır. Az gelişmiş ülkelerde ise, elektrik tüketim miktarındaki 1 birimlik artış kişi başı geliri 0.126 birim ve karbon emisyonundaki 1 birimlik artış kişi başı geliri 0.584 birim arttırmaktadır. Yenilenebilir enerji tüketiminin toplam enerji tüketimindeki payında 1 birimlik artış ise kişi başı geliri 0.264 birim azaltmaktadır.

The Effects Of Electrıc Consumptıon, Renewable Energy Consumptıon And Carbon Dıoxıde Emıssıon On Growth

The purpose of the study is to examine the effects of electric consumption, renewable energy and carbon dioxide emission on growth in 15 developed, 15 developing and 10 underdeveloped countries. In the data of the 1995-2016 period, second generation panel unit root tests were used. Then regression analysis was performed using ParksKmenta estimator. According to the result of the study, in developed countries, while 1 unit of rise in the amount of electric consumption increases the income per capita 0.376 unit; 1 unit of rise in the share of renewable energy consumption in total energy consumption increases the income per capita 0.155 unit. In developing countries, while 1 unit of rise in the amount of electric consumption increases the income per capita 0.721 unit; 1 unit of rise in the share of renewable energy consumption in total energy consumption increases the income per capita 0.486 unit and 1 unit of rise in carbon emission increases the income per capita 0.287 unit. In underdeveloped countries, on the other hand, while 1 unit of rise in the amount of electric consumption increases the income per capita 0.126 unit; 1 unit of rise in carbon emission increases the income per capita 0.584 unit. 1 unit of rise in the share of renewable energy consumption in total energy consumption decreases the income per capita 0.264 unit.

Kaynakça

Acaravcı, A. ve Erdoğan, S. (2018). Yenilenebilir Enerji, Çevre ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Seçilmiş Ülkeler için Ampirik Bir Analiz. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan 2018, C. 13, S. 1, s.53-64.

Akpan, G.E. ve Akpan, U.F. (2012). Electricity Consumption, Carbon Emissions and Economic Growth in Nigeria. International Journal of Energy Economics and Policy. Vol. 2, No. 4, 2012, pp.292-306.

Alper, F.Ö. ve Alper, A.E. (2017). Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi İlişkisi: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı. Sosyoekonomi, Vol.25(33), 145-156.

Antonakakis, N.; Chatziantoniou, I. ve Filis, G. (2015). Energy Consumption, CO2 Emissions, and Economic Growth: A Moral Dilemma. Munich Personal RePEc Archive, MPRA Paper No. 67422, posted 24. October 2015.

Apergis, N., Payne, J.E., Menyah, K. ve Wolde-Rufael, Y. (2010). On The Causal Dynamics Between Emissions, Nuclear Energy, Renewable Energy, and Economic Growth. Ecological Economics, 69 (2010), 2255-2260.

Bento, J.P.C. ve Moutinho, V. (2016). CO2 Emissions, Non-renewable and Renewable Electricity Production, Economic Growth, and International Trade in Italy. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 55 (2016), 142-155.

Bozkurt, C. ve Okumuş, İ. (2015). Türkiye’de Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Serbestleşme Ve Nüfus Yoğunluğunun CO2 Emisyonu Üzerindeki Etkileri: Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Yıl:2015, Cilt:12, Sayı:32 , s.23-35.

Büyükyılmaz, A. ve Mert, M. (2015). CO2 Emisyonu, Yenilenebilir Enerji Tüketimi Ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin MS-VAR Yaklaşımı İle Modellenmesi: Türkiye Örneği. Zeitschrift für die Welt der Türken, Journal of World of Turks, Vol. 7, No. 3 (2015), pp.103-117.

Cowan, W.N.; Chang, T., Inglesi-Lotz, R. ve Gupta, R. (2014). The Nexus of Electricity Consumption, Economic Growth and CO2 Emissions in The BRICS Countries. Energy Policy, Volume 66, March 2014, Pages 359-368.

Chang, C. (2010). A Multivariate Causality Test Of Carbon Dioxide Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in China. Applied Energy, 87 (2010) 3533–3537.

Çağlayan Akay, E., Abdieva, R. ve Oskonbaeva, Z. (2015). Yenilenebilir Enerji Tüketimi, İktisadi Büyüme ve Karbondioksit Emisyonu Arasındaki Nedensel İlişki: Orta Doğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri Örneği. International Conference On Eurasian Economies 2015, Rusya/Kazan, pp.628-636.

Çetin, M. ve Sezen, S. (2018). Türkiye’de Yenilenebilir ve Yenilenemeyen Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme Ve Karbondioksit Salınımı Arasındaki İlişki: Bir SVAR (Yapısal Var) Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt:16, Sayı:1, Mart 2018, s.136-157.

Çetintaş, H., Bicil, İ.M. ve Türköz, K. (2016). Türkiye’de CO2 Salınımları Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme İlişkisi. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 2016, Cilt: 53, Sayı: 619, s.57-67.

Dinda, S. (2004). Environmental Kuznets Curve Hypothesis: A Survey. Ecological Economics, 49 (2004) 431–455.

Doğan, İ. ve Topallı, N. (2016) Milli Gelir, Karbon Emisyonu ve Enerji Tüketimi: Türkiye İçin Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Nedensellik Analizi. Business and Economics Research Journal, Volume:7, No:1, s.107-121.

Durğun, B. ve Durğun, F. (2018). Yenilenebilir Enerji Tüketimi İle Ekonomik Büyüme Arasında Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği. International Review of Economics and Management, Volume 6, Number 1, 2018, 1-27.

Erdoğan, M. ve Ganiev, J. (2016). Orta Asya Ülkelerinde CO2 Emisyonu, İktisadi ve Finansal Gelişme ve Fosil Yakıt Enerji Tüketimi İlişkisi. International Conference On Eurasian Economies 2016, Hungary, pp.760-766.

Ergün, S. ve Polat, M.A. (2017). G7 Ülkelerinde CO2 Emisyonu, Elektrik Tüketimi ve Büyüme İlişkisi. Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Nisan 2017, Cilt:5, Sayı:2, s.257-272.

Farhani, S. ve Rejeb, J.B. (2012). Energy Consumption, Economic Growth and CO2 Emissions: Evidence from Panel Data for MENA Region. International Journal of Energy Economics and Policy, Vol. 2, No. 2, 2012, pp. 71-81.

Josic, H., Josic, M. ve Janecic, M. (2016). Testing the Environmental Kuznets Curve in the Case of Croatia. Notitia, Preliminary Communication, UDC/UDK 330.4:504 (497.5), pp. 31-47.

Kanberoğlu, Z., Arvas, M.A. ve Türkmenoğlu, M. (2017). Ekonomik Büyüme, Enerji Tüketimi, Ticari Açıklık ve Karbondioksit Emisyon Etkileşimi: Türkiye Örneği. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:38, s.273-286.

Karış, Ç. (2017). Türkiye’de Eneri Tüketimi, CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: 1960-2013 Dönemi. KOSBED, 2017, 34 : 169 – 197.

Kızılkaya, O.; Çoban, O. ve Sofuoğlu, E. (2015). Türkiye’de Karbondioksit Emisyonu, Enerji Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Dışa Açıklık İlişkisi: Eşbütünleşme Analizi. EconWorld2015, Torino, 18-20 August, Italy.

Koçbulut, Ö. ve Altıntaş, H. (2016). İkiz Açıklar ve Feldstein-Horioka Hipotezi: OECD Ülkeleri Üzerine Yatay Kesit Bağımlılığı Altında Yapısal Kırılmalı Panel Eşbütünleşme Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 48, Temmuz-Aralık 2016 ss. 145-174.

Menyah, K. ve Wolde-Rufael, Y. (2010). CO2 Emissions, Nuclear Energy, Renewable Energy and Economic Growth in the US. Energy Policy, 38 (2010) 2911–2915.

Özcan, B. (2013). The Nexus Between Carbon Emissions, Energy Consumption and Economic Growth in Middle East Countries: A Panel Data Analysis. Energy Policy, 62, 1138-1147.

Özkök, C.S. ve Polat, M.A. (2018). CO2 Emisyonu- Enerji Tüketimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensellik İlişkisi: G7 Ülkeleri Üzerine Ekonometrik Bir Analiz. International Journal of Economic and Administrative Studies, 2018 (21):33-46.

Sebri, M. ve Ben-Salha, O. (2014). On The Causal Dynamics Between Economic Growth, Renewable Energy Consumption, CO2 Emissions And Trade Openness: Fresh Evidence From BRICS Countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 39 (2014) 14–23.

Shahbaz, M.; Lean, H.H. ve Shabbir, M.S. (2012). Environmental Kuznets Curve Hypothesis in Pakistan: Cointegration And Granger Causality. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16 (2012), pp.2947–2953.

Şimşek, T. ve Yiğit, E. (2017). BRICT Ülkelerinde Yenilenebilir Enerji Tüketimi, Petrol Fiyatları, CO2 Emisyonu, Kentleşme ve Ekonomik Büyüme Üzerine Nedensellik Analizi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Aralık 2017, C. 12, S. 3, 117 – 136.

Tatoğlu, F. Yerdelen (2013). Panel Veri Ekonometrisi. Beta Yayınevi, 2.Baskı, Ekim 2003, İstanbul.

Tiwari, A.K. (2011). Energy Consumption, CO2 Emissions and Economic Growth: A Revisit of The Evidence From India. Applied Econometrics and International Development, Vol. 11-2 (2011), pp.165-189.

Yenisu, E. (2018). Enerji Tüketimi, CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Türkiye Örneği. Van YYÜ İİBF Dergisi, 3(5), 9-29.

Kaynak Göster