Din Derslerinde Kötülük Probleminin Çözümü

Düşünce tarihinde önemli yere sahip nice mütefekkir kötülük problemine ilgi duymuş ve onun çözümüne katkı sağlamak üzere zihinsel çaba içerisine girmiştir. Ne var ki bu çabaların ürünü olarak ortaya konulan kıymetli fikirlerden günümüzde yeterince istifade edildiği söylenemez. Bu duruma bağlı olarak kötülüklerin varlığı, şiddeti ve yaygınlığı kalpteki imanı tehdit eden önemli bir unsur olmaya devam etmektedir. Özellikle de ergenlik dönemini yaşayan bireylerin kötülük probleminin çözümü noktasında nitelikli bir rehberlik hizmetine ihtiyaç duydukları açıktır. Bu araştırmada, kötülük probleminin çözümüne katkı sağlayacak nitelikte bir din dersinin imkânı tartışılmıştır. Araştırmada, kötülük probleminin konu edileceği derslerin hangi hedefler doğrultusunda, hangi içerik kullanılarak, hangi öğretim yöntem ve tekniklerinden yararlanılarak işlenmesi gerektiği hususunda yol gösterici nitelikte açıklamalara yer verilmiştir. Kötülük problemi gibi dini ve ahlaki gelişim açısından son derece hassas bir meselenin din eğitimi sürecinde nasıl ele alınması gerektiği konusunda bugüne kadar bilimsel bir çalışmanın yapılmamış olması bu araştırmanın önemini ortaya koymaktadır.

The Solution of the Evil Problem in Religious Courses

It has been a problem since the existence of evil has been copyrighted by religious beliefs. It has been difficult to grasp the wisdom of the infinite supreme God, the knowledge, the might and the compassion, to prevent the disasters leading to the harm of the innocent creatures. Many people are still experiencing these difficulties. The fact that this issue is directly related to religion requires that this guidance be made primarily by religious educators. The purpose of this research is to present ideas based on scientific evidence on the question of how a religious lesson that deals with the solution of the problem of evil should be. In the research, explanations were given about what goals, which content, which teaching methods and techniques should be used by the courses that the problem of evil will be taught.

Kaynakça

Acun, R. (2011). Her Dem Yeniden Doğmak: Online Sosyal Ağlar ve Kimlik, Milli Folklor Dergisi, 89, 66-77. Erişim adresi: http://www.millifolklor.com/PdfViewer.aspx?Sayi=89&Sayfa=63

Akdemir, F. (2005). Ateizmin Tarihi Üzerine Kısa Bir Deneme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 18-19, 347-363. Erişim adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuifd/article/view/5000073460/5000067719

Akyürek, S. (2015). Din Öğretimi, Ankara: Nobel Yayınları.

Altaş, N. (2015). Din Eğitiminin Bilimselleşme Süreci, M. Köylü, N. Altaş (Ed.) Din eğitimi, İstanbul: Ensar Yayınları, 48-79.

Aydın, M. Ş. (2008). Bir Din Eğitimi Kurumu Olarak Kur’an Kursu, Ankara: DİB Yayınları.

Aydın, M. Ş. (2017). Din Eğitimi Bilimi, Kayseri: Kimlik Yayınları.

Bacanlı, H. (2001). Gelişim ve Öğrenme, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Certel, H. (2016). Din Psikolojisi, Isparta: Berikan Yayınevi.

Çakmak, M. (2013). Albert Camus’nün Felsefesinde Hayatın Anlamı Ve Varoluşsal Kötülük Problemi, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 38, 75-109. Erişim adresi: http://acikerisim.deu.edu.tr/xmlui/bitstream/handle/12345/4453/2013_38_CA KMAKM.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Freud, S. (1962). The Future of an Illusion, Translate: W. D. Robsen Scott, London: The Hogarth Press and The Institute of Psycho-Analysis.

Gözütok, D. (2011). Öğretim ilke ve yöntemleri, Ankara: Ekinoks Yayınları.

Güneş, F. (2012). Öğrencilerin Düşünme Becerilerini Geliştirme, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 17/32, 127-146. Erişim adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/tubar/article/viewFile/5000073170/500006739 3

Haklı, Ş. (2002). Kötülük Problemi, Yaklaşımlar Ve Eleştiriler, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1/2, 195-211. Erişim adresi: http://www.ilafdergi.hitit.edu.tr/Makaleler/36101341_2.10.pdf

Hesapçıoğlu, M. (2011). Öğretim İlke ve Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Hökelekli, H. (2016). Din Psikolojisine Giriş, İstanbul: Dem Yayınları.

Hume, D. (1995). Din üstüne, (M. Tunçay, Çev.) Ankara: İmge Kitabevi.

Ilgar, Ş. (2004). Motivasyon Aktiviteleri Ve Öğretmen, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 211-222. Erişim adresi: http://www.journals.istanbul.edu.tr/iuayefd/article/view/1023015264/102301 4467

Karataş, S. ve Tabak, N. (2010). İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretim Programına İlişkin Öğretmen Görüşleri, Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 3/1, 56-65. Erişim adresi: https://pegem.net/dosyalar/dokuman/131974-201204191657-karatas-4.pdf

Kasapoğlu, A. (2010). Kur’an’a Göre İnkâr Ve Bunalım –İnkârcılığın Ruh Sağlığına Olumsuz Etkileri-, İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1/1, 211-235. Erişim adresi: http://arastirmax.com/system/files/dergiler/36453/makaleler/1/1/arastirmaxkurana- gore-inkar-bunalim-inkarciligin-ruh-sagligina-olumsuz-etkileri.pdf

Kayıklık, H. (2015). Din Psikolojisi, Adana, Karahan Kitabevi.

Koçak, S. (2009). Kur’an’da Mesellerle Anlatımın Eğitim Açısından Değeri, Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 9/1, 187-215. Erişim adresi: file:///C:/Users/hp600g1/Downloads/5000077131-5000102971-1- PB%20(1).pdf

Köylü, M. (2007). Ruh Sağlığı Ve Din: Batı Toplumu Açısından Bir Değerlendirme, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 23/80, 65-91. Erişim adresi: http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuifd/article/view/5000073411/5000067670

Köylü, M. (2010). Gelişimsel Basamaklara Göre Din Eğitimi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Mehmedoğlu, A. U. (2013). İnanç Psikolojisine Giriş, İstanbul: Çamlıca Yayınları.

Seferoğlu, B. M. (2016). Ateistler için Felsefe Neden Gereklidir?, Ateist Dergi, 8, 1-4. Erişim adresi: http://ateistdergi.com/yazi/ateist-dergi-18-sayi-ekim- 2016/ateistler-icin-felsefe-neden-gereklidir

Kaynak Göster