Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği

Bu çalışma AfyonÇavuşbaş Mahallesi örneğinde kentsel madunların küreselleşme sürecine karşıgeliştirdikleri direniş biçimlerini Michel de Certeau’nun “taktik” kavramıaracılığıyla analiz etmektedir. Bu mahalle Afyon Kalesi’nin çevresindekurulmuş, oldukça eski ve geleneksel bir toplumsal demografi ve formasyonasahiptir. Mahallenin bu özelliğinden ötürü küreselleşmenin bu mahalleye olanetkileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Küreselleşmenin bu mahalledeki işleyişhalinde olan gündelik yaşam rejimini baskı altına aldığı iddia edilmekte ve bubaskı ve hegemonyaya karşı sıradan insanların nasıl bir savunma mekanizmasıinşa ettiği tartışılmaktadır. 

Globalization, Subaltern Publicity, and Tactics: the Case of Afyon District of Çavuşbaş

This studyanalyzes the forms of resistance of urban subaltern against globalizationprocesses through the concept of “tactics” of Michel de Certeau. This districthas established near Afyon Castle and has a quite old and traditional socialdemography and formation. Because of this peculiar characteristicof the district, influnces of globalization to the this district was tried tounderstand. We argue on the one hand that globalization had dominated theeveryday life regime which is actually functioning and on the other  that how does ordinary people develop the mechanmismsof defence against this domination and hegemony.   

Kaynakça

Amster, R. (2004). Street People and the Contested Realms of Public Space, LFB Scholarly Publishing, New York.

Bali, N. R. (2002). Tarz- Hayat’tan Life Style’a, İletişim Yayınları, İstanbul.

Bayat, A. (2006). “’Tehlikeli Sınıflar’dan ‘Sessiz İsyankarlar’a: Küresel Güneyde Kentsel Maduniyet Siyaseti”, Özgür Gökmen ve Seçil Deren (der.), Ortadoğu’da Maduniyet içinde, İletişim Yayınları, İstanbul.

Bayat, A. (2008). Sokak Siyaseti: İran’da Yoksul Halk Hareketleri, çev: Soner Torlak, Phoenix Yayınları, Ankara.

Benjamin, W. (2004). Pasajlar, çev: Ahmet Cemal, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

Buğra, A. (2001). “Ekonomik Kriz Karşısında Türkiye’nin Geleneksel Refah Rejimi”, Toplum ve Bilim, No. 89, s. 22–30.

de Certeau, M.(2009). Gündelik Hayatın Keşfi I, çev: Lale Arslan Özcan, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara.

Demir, E. (2002). “Kamusal Mekân ve İmge: Gençlik Parkı’nın Değişen Anlamı”, Toplum ve Bilim, no. 94, s. 109–142.

Debord, G.(2002). “Perspectives for Conscious Alterations in Everyday Life”, B. Hihgmore (der.) The Everday Life Reader, Routledge, London.

Erdoğan, N. (2007). “Yoksulları Dinlemek”, Necmi Erdoğan (der.), Yoksulluk Halleri, İletişim Yayınları, İstanbul.

Ergene B. (1999/2000). “Maduniyet Okulu, Post-Kolonyal Eleştiri ve Tarihte Bilgi-Özne Sorunu: Osmanlı Tarihçiliği İçin Yeni Dersler mi?”, Toplum ve Bilim, No. 83, s. 32–46.

Foucault, M. (2008). “of Other Spaces”, içinde M. Dehaene&L. De Cauter (der.), Heterotopia and the City: Public Space in a Postcivil Society, London: Routledge.

Fiske, J. (1999). Popüler Kültürü Anlamak, çev: Süleyman İrvan, Ark Yayınları, Ankara

Hall, S.(2000). “The Local and the Global: Globalization and Ethnicity”, A. King (der.), Culture, Globalization and The World System, University of Minnesota Press, Minneapolis.

Harvey, D. (2008). Umut Mekânları, çev: Zeynep Gambetti, Metis Yayınları, İstanbul.

Highmore, B. (2002). Everyday Life and Cultural Theory, Routledge, London ve New York.

McChesney, W. R.(2003). “Küresel İletişimin Politik Ekonomisi”, McChesney(der.), Kapitalizm ve Enformasyon Çağı, Epos Yayınları, Ankara.

Ray, L. (2007). Globalization and Everyday Life, , Routledge, London ve New York.

Ray, S. (2009). Gayatri Chakravorty Spivak: In Other Words, Blackwell Publishing, UK

Sardar, Z. ve Loon, V. B. (1999). Introducing Cultural Studies, Icon Books, Cambridge.

Taylor, J. P. (2004). World City Network: A Global Urban Analysis, Routledge, London.

Yeğenoğlu, M.(2002). “Küreselleşen Dünyada Çokkültürcülük ve Konukseverlik”, Toplum ve Bilim, No. 92, s. 120–137.

Öktem, B. (2005). “Küresel Kent Söyleminin Kentsel Mekanı Dönüştürmedeki Rolü”, Hatice Kurtuluş (yay. haz.), İstanbul’da Kentsel Ayrışma, Bağlam Yayınları, İstanbul.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { idealkent417056, journal = {İDEALKENT}, issn = {1307-9905}, eissn = {2602-2133}, address = {Nasuh Akar Mahallesi 1403. Cad. 110/5 Balgat-Çankaya/Ankara}, publisher = {ADAMOR Toplum Araştırmaları Merkezi}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {94 - 129}, doi = {}, title = {Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği}, key = {cite}, author = {Kızılay, Şevket Ercan} }
APA Kızılay, Ş . (2010). Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği . İDEALKENT , 2 (3) , 94-129 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/36633/417056
MLA Kızılay, Ş . "Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği" . İDEALKENT 2 (2010 ): 94-129 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/idealkent/issue/36633/417056>
Chicago Kızılay, Ş . "Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği". İDEALKENT 2 (2010 ): 94-129
RIS TY - JOUR T1 - Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği AU - Şevket Ercan Kızılay Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - İDEALKENT JF - Journal JO - JOR SP - 94 EP - 129 VL - 2 IS - 3 SN - 1307-9905-2602-2133 M3 - UR - Y2 - 2011 ER -
EndNote %0 İDEALKENT Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği %A Şevket Ercan Kızılay %T Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği %D 2010 %J İDEALKENT %P 1307-9905-2602-2133 %V 2 %N 3 %R %U
ISNAD Kızılay, Şevket Ercan . "Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği". İDEALKENT 2 / 3 (Mayıs 2010): 94-129 .
AMA Kızılay Ş . Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği. İDEALKENT. 2010; 2(3): 94-129.
Vancouver Kızılay Ş . Küreselleşme, Madun Kamusallığı ve Taktikler: Afyon Çavuşbaş Mahallesi Örneği. İDEALKENT. 2010; 2(3): 94-129.