TÜRKİYE’DE Y KUŞAĞI ÖZELLİKLERİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA: OKUL YÖNETİCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmada Türkiye’de Y kuşağının nasıl tanımlandığı araştırılmaktadır. Yapılan literatür taramasında, Türkiye’deki Y kuşağını tanımlamak için genellikle yurtdışı çalışmaların referans alındığı ve yurtdışında geliştirilen ölçeklerin kullanıldığı tespit edilmiştir. Araştırmada Türkiye’deki Y kuşağının özelliklerini belirlemek amacıyla Ekşili ve Antalyalı (2016) tarafından geliştirilen dört boyuttan oluşan “Türkiye’de Y Kuşağı Algısı Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçek Y kuşağı ile yakın iletişim halinde olan lise yöneticilerine uygulanmıştır. Antalya ili merkez ilçelerini kapsayan araştırmanın analizleri 211 anket ile yapılmıştır. Sonuçta okul yöneticilerinin Y kuşağını yoğun teknoloji kullanan, orta düzeyde proaktif, yüksek düzeyde depresif benmerkezci olmakla birlikte yüksek düzeyde sosyal bir yapıya sahip bireyler olarak tanımladıkları ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar, proaktiflik ve depresif benmerkezcilik noktasında Türkiye’deki Y kuşağı özelliklerinin yabancı akranlarından farklılaştığını göstermektedir.

___

 • • Adenauer, K., (1999). Türk Gençliği 98 Suskun Kitle Büyüteç Altında. Ankara: Konrad Adenauer Vakfı.
 • • Akdemir, A., Konakay, G., Demirkaya, H., ve vd., (2013). Y Kuşağının Kariyer Algısı, Kariyer Değişimi ve Liderlik Tarzı beklentilerinin Araştırılması. Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Cilt:2, Sayı:2, ss:11-42.
 • • Alch, M., (2000). The Echo-Boom Generation: A Growing Force in American Society. The Futurist, Cilt:34, Sayı:5, ss:42-48.
 • • Alsop, R., (2008). The Trophy Kids Grow Up: How The Millennial Generation Is Shaking Up The Workplace. San Francisco: Jossey-Bass.
 • • Arnould, E., Price, L., and Zinkhan, G., (2004). Consumersl (2. Basım b.). New York: McGraw Hill.
 • • Assmann, J., (2001). Kültürel Bellek. (A. Tekin, Çev.) İstanbul: Ayrıntı Yayınları.
 • • Bayhan, V., (2013). Gençlik ve Postmodern Kimlik Örüntüleri-Üniversite Gençliğinin Sosyolojik Profili. Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss:134-157.
 • • Bayhan, V., (2014). Milenyum Veya (Y) Kuşağı Gençliğinin Sosyolojik Bağlamı. Gençlik Araştırmaları, Cilt:2, Sayı:3, ss:8-25.
 • • Callanan, G. and Greenhaus, J., (2008). The Baby Boom Generation and Career Management: A Call to Action. Advances in Developing Human Resources, Volume:10, pp:70-85.
 • • Census., (2006). Selected Characteristics of Baby Boomers 42 to 60 Years Old in. Chicago: US Census Bureau.
 • • Cohen, J., (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2 b.). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
 • • Comte, A., (1974). The Positive Philosophy (Blumberg, Abraham S. b.). New York: AMS Pres.
 • • Crumpacker, M. and Crumpacker, J., (2007). Succession Planning and Generational Stereotypes: Should HR Consider Age-Based Values and Attitudes a Relevant Factor or a Passing Fad? Public Personal Management, Volume:36, Number:4, pp:349-396.
 • • Çakır, F. ve Demir, N., (2014). Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Satın Alma Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt:29, Sayı:1, ss:213-243.
 • • Çelik, K., (2013). Genç Olmak Zor İş: Türkiye’de Genç Olmayı Etkileyen Bazı Unsurlar. Gençlik Araştırmaları Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss:26-44.
 • • Çelik, M., (2014). Hizmet Sektöründeki Y Kuşağı Çalışanlarının İş Hayatındaki Beklentileri (İstanbul Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi, İşletme Yönetimi Anabilim Dalı.
 • • Çetinkaya Bozkurt, Ö., (2011). Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik Eğitimi: Başarılı Girişimciler ve Öğretim Üyelerinden Öneriler. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • • Doğan, B. ve Özer, F., (2013). Neoliberal Akılsallık,Y Kuşağı ve Sosyal Sermaye:Türkiye'de X ve Y Kuşaklarının İç ve Dış Gruplara Olan Güveni. 21. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi. Kütahya, Bildiriler Kitabı, ss:509-513.
 • • Ekşili, N. ve Antalyalı, Ö.L., (2016). Türkiye'de Y Kuşağının Yabancı Arkanlarından Farkının Okul Yöneticileri Perspektifiyle İncelenmesi, 15.Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul, Bildiriler Kitabı, ss:113-124.
 • • Erdem, B. ve Kayran, M.F., (2013). Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Öğrencilerinin Meslek Seçimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt:14, Sayı:1, ss:81-106.
 • • Eriş, E.D., Süral Özer, P., Timurcanday Özmen, Ö.N., Çakır, Ö., and Tozkoparan, G., (2013). Generation “Y” In Turkish Context: Multible Foci Research. International JournalL of Business and Management Studies, Volume:5, Number:1, pp:150-161.
 • • Gerşil, G.S., ve Aracı, M., (2011). Sosyal Sermayenin Güven Unsurunun İşgörenlerin Performansı. Çalışma ve Toplum, Cilt:28, Sayı:1, ss:39-74.
 • • Gökaliler, E., Aybar, A., and Göker, G., (2011). Bir Statü Tüketimi Göstergesi Olarak Iphone Markalı Akıllı Telefon Algısı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Selçuk İletişim Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, ss:36-48.
 • • Gravett, L., (2007). Bridging The Generation Gap How to Get Radio Babies, Boomers, Gen Xers, and Gen Yers to Work Together and Achieve More. New Jersey: Career Press Inc.
 • • Gürbüz, S. ve Şahin, F., (2016). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri.3.Baskı. Ankara: Seçkin.
 • • Howe, N. and Strauss, W., (2007). The Next 20 Years: How Customer and Workforce Attitudes Will Evolve. Harvard Business Review, pp:1-13.
 • • Howe, N. and Strauss, W. (1991). What Is A Generation? Mart 28, 2014 tarihinde Lifecourse Associates: www.lifecourse.com.
 • • Intel., (2012). Genç Türkiye Araştırması. www.carettailetisim.com (Erişim Tarihi: 1 Mayıs 2015).
 • • Ipsos., (2012). AYNA: Onlar Y Kuşağı. Ipsos Kalitatif Araştırmalar Birimi: www.ipsos.com.tr. (Erişim Tarihi: 15 Mart 2015).
 • • Johnson, M. and Johnson, L., (2010). Generations, Inc From Boomers to Linksters Managing the Friction Between Generations at Work. New York: Amacom.
 • • Keleş, H.N., (2011). Y Kuşağı Çalışanlarının Motivasyon Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:3, Sayı:2, ss:129-139.
 • • Konda Araştırma., (2011). Türkiye Gençliği Araştırması. www.konda.com.tr. (Erişim Tarihi: 28 Nisan 2015).
 • • Lancaster, L. and Stillman, D., (2003). When Generation Collide: Who They Are, Why They Clash, How to Solve the Generational Puzzle at Work. New York: Harper Collins.
 • • Lower, J., (2008). Brace Yourself Here Comes Generation Y . Critical Care Nurse, Volume:28, Number:5, pp:80-85.
 • • Macunovich, D., (2000). The Millennial Generations: Another Baby Boomer. www.newstrategist.com. (Erişim Tarihi: 5 Mayıs 2014).
 • • Mannheim, K., (1952). Essay on The Sociology Knowledge. London: Routledge&Kegan Paul Ltd.
 • • Mücevher, M.H., (2015). X ve Y Kuşağının Birbirlerine Karşı Algılarının İncelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Isparta: Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • • Puybaraud, M., (2010). Generation Y and the Workplace: Annual Report. London: Johnson Controls Global WorkPlace Solutions.
 • • Raines, C., (2003). Connecting Generations: The Sourcebook for a New Workplace. Menlo Park, California: Crisp Publications.
 • • Reeves, T. and Oh, E., (2008). Generational Difference. J. M. Spector içinde, Handbook of Research on Educational Communications and Technology (3 b., pp:295-303). New York: Lawrence Erlbaum Associates.
 • • Schaie, K., (1965). A General Model for The Study of Developmental Problems. Psychological Bulletin, Volume:64, pp:92-107.
 • • Schawbel, D., (2012). Millennials vs. Baby Boomers: Who Would You Rather Hire?. http://business.time.com. (Erişim Tarihi: 13 Mayıs 2014).
 • • SEKAM., (2014, Haziran). Türkiye Gençlik Raporu: Gençliğin Özellikleri, Sorunları, Kimlikleri ve Beklentileri. İstanbul. (Erişim Tarihi: 17 Mart 2015).
 • • Senbir, H., (2004). Z Son İnsan mı? . İstanbul: Sena Ofset.
 • • Strauss, W. and Howe, N., (1991). Generations: The history of America’s future. New York: Perennial.
 • • Süral Özer, P., Eriş, E.D. ve Timurcanday Özmen, Ö.N., (2014). İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejilerinin Yeni Kuşağın Farklılaşan İş Değerleri Açısından Değerlendirilmesi, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, Bildiriler Kİtabı, ss:3-6.
 • • T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı., (2013). Gençlik ve Sosyal Medya Araştırma Raporu. Ankara: Afşar.
 • • Tabachnick, B.G. ve Fidell, L.S., (2013). Using Multivariate Statistics. Boston: Pearson.
 • • Tapscott, D., (2009). Growing Up Digital: How The Net Generation is Changing Your World. New York.: Mc Graw Hill. • Tolbize, A., (2008). Generational Differences In The Workplace. Research and Training Center on Community Living: University of Minnesota.
 • • Toruk, İ., (2008). Üniversite Gençliğinin Medya Kullanma Alışkanlıkları Üzerine Bir Analiz. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:19, ss:475-488.
 • • Tufur, M., (2011). Türkiye’nin Y Kuşağı. İstanbul: Contento. http://www.conento.com.tr/uploads/Conentodan_Trkiyenin_Y_Kua_Aratrma_Raporu.pdf.
 • • Türk, A., (2013). Y Kuşağı. İstanbul: Kafekültür Yayıncılık.
 • • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı., (2008). Türk Gençlerinde Sorumluluk ve Sosyal Sermaye. İstanbul: İnfakto.
 • • UNJSPF., (2008). Traditionalists, Baby Boomers, Gen X,Y (and Z) Working Together. New York: Casey Carlson & Deloitte & Touche Study. http://www.un.org/staffdevelopment/pdf/Designing%20Recruitment,%20Selection%20&%20Talent%20Management%20Model%20tailored%20to%20meet%20UNJSPF%27s%20Business%20Development%20Needs.pdf. (Erişim Tarihi: 16 Mayıs 2014).
 • • Weingarten, R., (2009). Four Generations, One Workplace: A Gen X-Y Staff Nurse’s View of Team Building in The Emergency Department. Journal of Emergency Nursing, Volume:35, Number:1, pp:27-30.
 • • Weston, M., (2006). Integrating Generational Perspectives in Nursing. The Online Journal of Issues in Nursing, Volume:11, Number:2. http://www.nursingworld.org/MainMenuCategories/ANAMarketplace/ANAPeriodicals/OJIN/TableofContents/Volu.
 • • Yüksekbilgili, Z., (2013). Türk Tipi Y Kuşağı. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt:12, Sayı:45, ss:342-353.
 • • Zemke, R., Raines, C., and Filipczak, B., (2013). Generations at Work : Managing the Clash of Boomers, Gen Xers, and Gen Yers in the Workplace (2nd Ed. b.). USA: Amacom.
 • • Zeylan, U.S., (2007). Eğitim Değeri ve Gençlik; Eğitimli İstanbul Gençliğinin Değerler Dünyası. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.