Modiano’nun Encre Sympathique Adlı Romanında Bellek

Birbiri üzerine katlanan anı ve anların görünürlük kazandığı bir düzlemi ifade eden bellek; varlığını koruyabilmek için uzam, zaman ve imgelere ihtiyaç duyar. Günlük yaşamın baş döndürücü hıza ulaştığı çağımızda, bu duruma paralel olarak gelişen unutuşa karşı başkaldırı niteliğinde yapıtlar veren pek çok çağdaş yazar gibi Modiano da yönünü anılara çevirir. Romanlarını anımsama ve unutma üzerine inşa eden yazar, geçmişte kalan anların yeniden görünürlük ve anlam kazanması, kayda alınıp birbirinin üzerine eklemlenerek varlığını kanıtlaması adına yoğun çaba sarf eder. Yazarın 2019’da yayımlanan ve bellek dehlizlerini zorlayan Encre Sympathique adlı romanı, anlatıcının ruhsal durumunun anlatının yapısıyla karakterize edildiği, öykü anlatımının yerini anı parçacıklarından oluşan anlatı öyküsüne bıraktığı kopuk bir yapı sergiler. Çalışmada, bellek araştırmalarından yola çıkarak yapıttaki bellek, hatırlama ve unutma kavramlarının anlatı düzeyinde kendisine nasıl yer bulduğu, yazarın geçmişten gelen imgeleri anlamsal ve duyumsal olarak çağrıştırarak anımsama eylemini nasıl harekete geçirdiği, böylece soyut olanı somut bir düzleme nasıl taşıdığı gösterilecektir.
Anahtar Kelimeler:

Modiano, Bellek, zaman, uzam, unutuş

Memory in Modiano’s Novel: Invisible Ink

Memory refers to the moment folded on top of each other and a plane where the moments become visible. Memory needs space, time, and images to survive. Like many contemporary writers who write works like a rebellion against forgetting, Modiano turns her direction to memories. The author, who builds her novels on remembering and forgetting, makes great efforts to gain visibility and meaning to the past moments and to prove her existence by being recorded and articulated on top of each other. The author’s novel Invisible Ink, which was published in 2019, exhibits a disjointed structure in which the narrator’s mental state is characterized by the narrative structure, where the storytelling is replaced by the narrative story consisting of memory fragments. In the study, it will be shown how the concepts of memory, remembering and forgetting find their place at the narrative level and how the author evokes the act of remembering by evoking the images from the past semantically and sensorially.

Kaynakça

Assman, J. (2015). Kültürel bellek-eski yüksek kültürlerde yazı, hatırlama ve politik kimlik. (A. Tekin, Çev.). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1992).

Bando, M. (2015). La mémoire et la fiction dans les œuvres romanesques de Patrick Modiano. (Doktora Tezi). Université de Limoges. Paris, Fransa.

Bergson, H. (1986). Düşünce ve devingen. (M. Katırcıoğlu, Çev.). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. (Orijinal çalışma basım tarihi 1934).

Bergson, H. (1998). Metafiziğe giriş (B. Karacasu, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1903).

Butor, M. (1999). Entretiens, ouarante ans de vie littéraire, vol. III, 1979-1996. Paris: éd. Joseph K.

Butor, M. (2006). Oeuvres complètes de Michel Butor II, Répertoire1. Paris: La Différence, «Sous la direction de Mireille Calle-Gruber ».

Çağlakpınar, B. (2006). Patrick Modiano’nun Bir Gençlik Adlı Romanında Anlatının Yapısı, RumeliDE Journal of Language and Literature Studies 2016.4. Special Issue 1, s. 18-26.

Eco, U. (2001). Açık Yapıt, (P. Savaş, Çev.), İstanbul: Can Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1962)

Eagleton, T. (1990). Edebiyat Kuramı, 1. Baskı. İstanbul: Ayrıntı Yayınları.

Halbwachs, M. (1997). La mémoire collective. Paris: Éditions Albin Michel. (Orijinal çalışma basım tarihi 1950).

Halbwachs, M. (2017). Kolektif hafıza. (B. Barış, Çev.). Ankara: Heretik Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1950).

Kundera, M. (2000). Yavaşlık. (İ. Özdemir, Çev.). İstanbul: Can Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1995).

Labarthe, P. (2015). Baudelaire, Paris et “le palimpseste” de la mémoire”. L’Année Baudelaire, 2014/2015, Vol. 18/19, Baudelaire antimoderne (2014/2015), pp. 245-261.

Lefebvre, H. (2014). Mekânın üretimi. (I. Ergüden, Çev.). İstanbul: Sel Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1974).

Modiano, P. (2019). Encre sympathique. Paris: Gallimard.

Nora, P. (2006). Hafıza mekânları (M. E. Özcan, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1974).

Sezer, S. (2014). Patrick Modiano’nun Nobel Edebiyat Ödülü konuşması. https://sukutsuikasti.com/2014/12/12/patrick-modiano/.

Zeraffa, M. (1976). Roman et Société, Paris: PUF.

Kaynak Göster

APA Kartal Güngör, T. (2021). Modiano’nun Encre Sympathique Adlı Romanında Bellek . HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (18) , 164-183 . DOI: 10.20304/humanitas.933373