Kurumlar Sosyolojisi Perspektifinden Pandemi Döneminde Kurumsallaşma Pratikleri

Bu çalışma pandemi döneminde toplumsal sistemin kurumsal işleyişinde ortaya çıkan meydan okumalara karşı gelişen kurumsallaşma pratikleri üzerine bir değerlendirmedir. Toplumsal sistem karşılıklı etkileşim içerisinde olan kurumların yapılaşmasıdır. Toplumsal olarak kurumlar toplumu oluşturan bireylerin ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olarak ortaya çıkan temel unsurlardır. Değişme ya da kriz dönemlerinde cari kurumsal sistem genellikle bireylerin ihtiyaçlarının karşılanmasında yetersiz kalır. Toplumsal sistem bu durumda kendisini yeniden üreterek sorunları aşabilir. Bu çerçevede toplumsal sistemin meydan okumalara karşı ve toplumun yeniden üretiminin temel unsuru olarak kurumsallaşmalar ortaya çıkar. Pandemi döneminde birçok alanda krizler ortaya çıktı. Toplumsal sistemde ağırlıklı olarak; ekonomi, eğitim ve sağlık gibi kurumsal alanlarda kurumsallaşma pratiklerinin ortaya çıktığı belirtilmiştir. Çalışma toplumsal sistemlerin yeni kurumsallaşma pratikleri çerçevesinde ortaya çıkan dönüşümünü anlamayı hedeflemektedir.

Institutionalization Practices during the Pandemic Period from the Perspective of Institutions Sociology

This study is an evaluation on the institutionalization practices that have developed against the challenges that arise in the institutional functioning of the social system during the pandemic period. Socially, institutions are the basic elements that emerge in order to meet the needs of the individuals who make up the society. In times of change or crisis, the current institutional system often falls short of meeting the needs of individuals. In this case, the social system can overcome the problems by reproducing itself. In this framework, institutionalizations emerge as the basic element of the social system’s challenges and the reproduction of society. In the social system mainly; It has been stated that institutionalization practices have emerged in institutional areas such as economy, education and health. The study aims to understand the transformation that has emerged within the framework of the new institutionalization practices of social systems.

Kaynakça

Aktan, S. (2021, 4 Haziran). Avrupa Birliği’nde aşı pasaportu 7 üye ülke tarafından kullanılmaya başlandı. Euronews Türkçe. https://tr.euronews.com/2021/06/04/avrupa-birligi-nde-as-pasaportu-7-uye-ulke-taraf-ndan-kullan-lmaya-basland

Akyüz, H. (2008). Kurumlar sosyolojisi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Bal, H. (2020). Kurumlar sosyolojisi. İstanbul: Sentez Yayıncılık.

Beck, U. (1992). Risk society: towards a new modernitiy. London: Sage.

Beck, U. (2008). World at risk. Camridge, UK: Polity Press.

Berger, P. ve Luckman, T. (2008). Gerçekliğin sosyal inşası bir bilgi sosyolojisi incelemesi. (1. baskı). (V. S. Öğütle, Çev.). Bursa: Paradigma. (Orijinal çalışma basım tarihi 1976).

Demir Özen, B. (2020). Salgının medikopolitiği. İstanbul: Nota Bene Yayınları.

Erşen, E. (2020). Koronavirüs, küreselleşme ve uluslararası sistem. U. Ulutaş (Ed.), Covid-19 sonrası küresel sistem: Eski sorunlar, yeni trendler (1. baskı) içinde (s. 58-61). Ankara: Sam Yayınları.

Fichter, J. H. (2019). Sosyoloji nedir? (4. baskı). (N. Çelebi, Çev.). Ankara: Anı Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi 1964).

Ford, M. (2018). Robotların yükselişi: yapay zeka ve işsiz bir gelecek tehlikesi (1. baskı). (C. Duran, Çev.). İstanbul: Kronik. (Orijinal çalışma basım tarihi 2008).

Foucault, M. (2006). Kliniğin Doğuşu (1. baskı). (İ. M. Uysal, Çev.). Ankara: Epos Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1963).

İşman, A. (2008). Uzaktan eğitim. Ankara: Pagem.

Özkan, Y. (2021, 17 Mart). Yeşil sertifika: AB vatandaşlarının serbestçe dolaşabilmesi için ‘aşı pasaportu’ uygulaması geliyor. BBC News Türkçe. https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-56426077

Smith, A. (2011). Toplumsal değişme anlayışı (1. baskı). (Ü. Oskay, Çev.). İstanbul: Gündoğan Yayınları. (Orijinal çalışma basım tarihi 1984).

Williams, R. (1983). Culture and society, 1780-1950 (1. baskı). New York: Columbia University Press.

Kaynak Göster

APA Özcan, M. (2021). Kurumlar Sosyolojisi Perspektifinden Pandemi Döneminde Kurumsallaşma Pratikleri . HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 9 (18) , 208-220 . DOI: 10.20304/humanitas.975568