Jeanette Winterson’ın Tarihle Karşılaşması: Bir Tarih Yazımcı Üst Kurmaca Örneği Olarak Günışığı Kapısı

Postmodernizmin nesnel bilginin varlığını ve gerçekliğin dil yoluyla yansıtılabileceği inancını reddetmesi tarih olgusu da dahil olmak üzere çeşitli kavramların yeniden değerlendirilmesine yol açmış, aynı zamanda tarih ve edebiyat ilişkisine de yeni bir bakış açısı kazandırmıştır. “Tarih yazımcı üst kurmaca” terimi geleneksel tarih anlayışını deneysel bir şekilde ele alarak sorunsallaştıran tarih romanlarını tanımlamak için ilk kez Kanadalı yazar ve eleştirmen Linda Hutcheon tarafından kullanılmıştır. Jeanette Winterson, 2012 yılında yayınlanan Günışığı Kapısı adlı romanında Pendle cadı mahkelemelerinin kurgusallaştırılmış bir anlatısını sunar ve öyküleri görmezden gelinen, gizlenen ya da yok sayılan ötekileştirilmiş karakterlerin bakış açılarıyla yeni bir karşı tarih inşa eder. Bu çalışma, gerçeklik ve kurgu arasındaki sınırların bulanıklaştığı ve farklı sesler ve hikayeler aracılığıyla tarih kavramının bütüncül yapısının yeniden analiz edildiği Günışığı Kapısı’nı “tarih yazımcı üst kurmaca” örneği olarak incelemeyi amaçlar. Bu çalışma ayrıca Winterson’ın tarihsel söylemin öznelliği ve çoğulluğunun yanı sıra metinsel ve kurmaca yapısını hangi yöntemlerle yansıttığını irdeler.

Jeanette Winterson’s Encounter with History: The Daylight Gate as an Example of Historiographic Metafiction

Postmodern rejection of objective knowledge and of the belief in language to provide a faithful representation of reality lead to the reappraisal of various notions including history and bring a different approach to its relation to literature. Coined by Linda Hutcheon, the term historiographic metafiction defines an experimental form of historical novel which problematizes the conventional notions of historiography. Jeanette Winterson’s The Daylight Gate focuses on the famous Pendle Witch Trial and develops a counter-history by employing the perspectives of those whose stories are excluded for ideological reasons. This paper aims to analyse The Daylight Gate as an example of historiographic metafiction in terms of its blurring the boundaries between fact and fiction and its deconstruction of the monolithic nature of history through alternative voices. This study also explores the ways in which Winterson demonstrates the subjectivity of historical discourse as well as its textual and constructed nature.

___

  • Arıkan, S. (2016). Fantasy as a tool to subvert official history in Jeanette Winterson’s The Daylight Gate. Journal of Social and Human Sciences, 231-248.
  • Fischlin, D. (1996). Counterfeiting god: James VI and the politics of ‘Daemonologie’ (1597). The Journal of Narrative Technique, 26 (1), 1-29.
  • Gasiorek, A. (1995). Post-war British fiction: Realism and after. London: E. Arnold Publisher.
  • Golban, P. (2018). A history of the bildungsroman: From ancient beginnings to romanticism. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.
  • Golban, T. (2012). Imagination under pressure: Ideology and history in Danilo Kis A Tomb for Boris Davidovich and Milan Kundera’s The Book of Laughter and Forgetting. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 269-286.
  • Hutcheon, L. (1988). A poetics of postmodernism: History, theory, fiction. London: Routledge.
  • Hutcheon, L. (1989). The politics of postmodernism. London: Routledge.
  • Hutcheon, L. (2005). The pastime of past time: Fiction, history, historiographic metafiction. In P. D. Murphy & M. J. Hoffman (Eds.), Essentials of the theory of fiction. (pp. 275-296). London: Duke University Press.
  • White, H. (1978). Tropics of discourse: Essays in cultural criticism. Baltimore: John Hopkins University Press.
  • Winterson, J. (2012). The daylight gate. New York: Grove Press.