YENİ NESİL SAVAŞ: RUSYA’NIN DONBAS’TA UYGULADIĞI HİBRİT SAVAŞ YÖNTEMİ

Bu çalışma, Rusya’nın Donbas Bölgesi’nde uyguladığı hibrit savaş yöntemini açıklamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda hibrit savaş yöntemine ve Donbas Krizi’nin doğuşu ile gelişimine dikkat çekilmektedir. Hibrit savaş yöntemi yeni bir olgu olmasına rağmen son yıllarda devletler tarafından daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni perspektif üzerinden çalışmada, Rusya’nın Donbas Krizi’ne dair yaklaşım ve politikaları üzerinde durulmaktadır. Çalışma krizin başlangıcından 2021 yılı sonuna kadar cereyan eden gelişmeleri ele almaktadır. Çalışmada görülmüştür ki, Rusya hibrit savaş yöntemini farklı araçlar aracılığıyla Ukrayna topraklarında önce Kırım’da, sonrasında Donbas’ta kullanmıştır. Aslında Kırım’ın ilhakı ile amacına ulaşan Rusya, Donbas konusunda ise henüz tam anlamıyla istediğini alamamıştır. Bu durum böyle devam ettiği takdirde Rusya ile Ukrayna arasında konvansiyonel bir savaş kaçınılmaz olarak karşımızda durmaktadır.

New Generation War: Hybrid War Methods Used by Russia in Donbas

This study aims to examine the hybrid warfare method used by Russia in the Donbas region. In this context, attention is drawn to the concept of hybrid war and the emergence and development of the Donbas crisis. Despite the concept of hybrid war being a new phenomenon, it has been used more frequently by states in recent years. In this new perspective, the study is focused on Russia’s approaches and policies regarding the Donbas Crisis. The study discusses the developments that took place from the beginning of the crisis to the end of 2021. It has been seen in the study that Russia used the hybrid warfare method through different instruments, first in the Crimea and then in the Donbas, the territory of Ukraine. In fact, Russia which achieved its goal with the annexation of Crimea has not yet fully achieved what it wants in the Donbas issue. If this situation continues, a conventional war between Russia and Ukraine will inevitably stand before us.

___

Alım, E. (2019). A Comparative Analysis of the Ukraine Crisis Through the Prisms of Offensive Realism and Liberal Internationalism, Yönetim, Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi, Cilt: 4, Sayı: 1, 75-99.

Anlar, A. (2019). Bölgesel Krizlerde Birleşmiş Milletler ve Ukrayna Krizi, Akdeniz İİBF Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 1, 241-272.

Arsava, A. F. (1993). Azınlık Kavramı ve Azınlık Haklarının Uluslararası Belgeler ve Özellikle Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesinin 27. Maddesi Işığında İncelenmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basımevi, Ankara.

Averre D. Ve Wolczuk K. (2016). Introduction: The Ukraine Crisis and Post-Post-Cold War Europe, Europe-Asia Studies, Cilt: 68, Sayı: 4, 551-555.

Bağbaşlıoğlu, A. (2016). The Implications of the Ukraine Crisis for NATO's Solidarity: NATO Between Cooperative Security and Collective Defense, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sayı:2, ss. 651-664.

Baharçiçek, A. (2000). Bir Dış Politika Aracı Olarak Savaş, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 1, 271-279.

Banasık, M.(2016). Russia's Hybrid War in Theory and Practice", Journal on Baltic Security, Cilt: 2, Sayı: 1, 157-182.

Bıçakçı, S. (2019). Hibrit Savaş, Uluslararası İlişkiler Konseyi Güvenlik Yazıları, No: 33.

Bilgin, K. R. ve Türedi, G. Ü. (2021). Carl von Clausewitz, Savaş Kuramları, ed. Erhan Büyükakıncı, Adres Yayınları, Ankara, 104-163.

Bingöl, O. (2014). Ukrayna Krizinin Ulusal, Bölgesel-Küresel Bağlamı ve Gelecek Öngörüleri, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı: 41, 15-38.

Büyükakıncı, E. (2004). Bağımsızlık Sürecinde Ukrayna-Rusya İlişkileri, der. Erhan Büyükakıncı, Değişen Dünyada Rusya ve Ukrayna, İstanbul: Phoenix Yayınları, 401-436.

Cin G. ve Tekin, H. H.(2021). Rusya'nın Hibrit Savaş Kapasitesinin Kırım ve Donbas Vakaları Üzerinden Analizi, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 37, 203-246.

EU and UK Pledge Backing to Ukraine After Russian Military Buildup. (2021, Nisan,6). The Guardian, Erişim adresi: https://www.theguardian.com/world/2021/apr/05/eu-sounds-alarm-at-russian-troops-ukraine-border-moves

Faundes C. (2016). An Analysis of The Crisis In Ukraine And Its Three Conflicts, Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, Cilt: 11, Sayı: 2, 137-159.

Fischer, S. (2019). The Donbas Conflict: Opposing Interest and Narratives, Difficult Peace Process, SWP Research Paper, German Institute for International and Security Affairs, Berlin.

Gök, A. (2019). Hibrit Savaşlar: Rusya'nın Afganistan (1979) ve Ukrayna (2014) Askeri Müdahaleleri ile İsrail-Lübnan Savaşları (1982,2006) Örnek Olayları Işığında Tarihsel-Mukayeseli Bir İnceleme, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Gürsoy, Z. (2021). Sun Tzu, Savaş Kuramları, ed. Erhan Büyükakıncı, Adres Yayınları, Ankara 8-33.

Hoffman, F. (2009). Hybrid Warfare and Challenges, Joint Forces Quarterly, Issue 52/1, 34-48.

Irish J.,Chornokondratenko M.,Russia and Ukraine Leaders, in Fırst Talks, Agree to Exchange Prisoners. (2019, Kasım, 10). Reuters, Erişim adresi: https://www.reuters.com/article/us-ukraine-crisis-summit-communique/russia-and-ukraine-leaders-in-first-talks-agree-to-exchange-prisoners-idUSKBN1YD2GA

Işıkçı, E. Ve Kiraz, E. (2020). Hibrit Savaşlar Kavramının Yeni Savaşlar Perspektifinde İncelenmesi, SAVSAD Savunma ve Savaş Araştırmaları Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 2, 253-266.

Karabulut, B. (2017). Uluslararası İlişkilerde Savaş Olgusunun Yaşadığı Dönüşüm: Hibrit Savaş ve Rusya, Karadeniz Araştırma Merkezi Dergisi, Cilt: 55, Sayı: 14, 115-130.

Keskin Ata, F. (2014). Uluslararası Hukukta Savaş ve Barış, Mülkiye Dergisi, Cilt: 38, Sayı: 3, 82-99.

Kırım'ın Yasa Dışı İlhakı 7 Yıl Önce 26 Şubat Olayları İle Başladı. (2021, Şubat, 26). AA, Erişim adresi: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kirim-in-yasa-disi-ilhaki-7-yil-once-26-subat-olaylari-ile-basladi/2157735

Killian, M. L. (1996). What or Who is Minority?, Michigan Sociological Review, Sayı: 10, 18-31.

Koçak, M. (2015). Bölgesel Çatışmadan Küresel Krize Doğu Ukrayna, SETA Analiz, SETA Yayınları, Ankara.

Kurt, S. (2020). Güvenlikleştirme Kuramı Açısından Rusya Federasyonu-Ukrayna Krizini Anlamak, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, Cilt: 75, No:1, 1-30.

Mansoor, P. R. (2012), Introduction: Hybrid Warfare In History, Hybrid Warfare, Williamson Murray and Peter R. Mansoor (Ed.), Cambridge University Press, USA.

Metre, V. L., Gienger V. ve Kuehnast K. (2015). The Ukraine-Russia Conflict: Signals and Scenarios for the Broader Region, Special Report, United States Institute of Peace, Washington, 1-14.

Miller, C. (2022, Şubat, 1). Fighting Flares In Avdiyivka: Epicenter of Major Escalation in Russia’s War. Kyiv Post, Erişim adresi: https://www.kyivpost.com/ukraine-politics/avdiyivka-becomes-center-major-escalation-russias-war-least-10-killed.html

Okutan, Ç. (2004). Teori ve Uluslararası Metinlerde Azınlık Kavramı, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi", Cilt: 59, Sayı: 2, 59-75.

Oran, B. (2005). Türkiye'de Azınlıklar: Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama, İletişim Yayınları, İstanbul.

Özdal, H. (2015). İç Bölgesel-Küresel Dinamikler Bağlamında Ukrayna Krizi, Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 42, 69-102.

Özer, Y. (2018). Savaşın Değişen Karakteri: Teori ve Uygulamada Hibrit Savaş, Güvenlik Bilimleri Dergisi, Cilt:7, Sayı:1, 29-56.

Pro-Russian Rebel Leader Killed in Eastern Ukraine Blast. (2018, Ağustos, 31). The Washington Post, Erişim adresi: https://www.washingtonpost.com/world/europe/pro-russian-rebel-leader-killed-in-eastern-ukraine-blast/2018/08/31/12a18336-ad37-11e8-b1da-ff7faa680710_story.html

Russian Ground Troop Units and Iskander Ballistic Missiles Identified at Ukrainian Border by Janes. (2021, Nisan, 8). JANES, Erişim adresi: https://www.janes.com/defence-news/news-detail/ russian-ground-troop-units-and-iskander-ballistic-missiles-identified-at-ukrainian-border-by-janes

Rusya'nın Donbas Bölgesindeki Nüfuzu Artıyor. (2021, Kasım, 17). AA, Erişim adresi: https://www.aa.com.tr/tr/dunya/rusyanin-ukraynanin-donbas-bolgesindeki-nufuzu-artiyor/2423016

Temnycky, M. What Will End Russia's Forever War ın Ukraine? (2021, Kasım, 4). CEPA, Erişim adresi: https://cepa.org/what-will-end-russias-forever-war-in-ukraine/

The Significance of Donbas. (2014, Nisan, 15). DW, Erişim adresi: https://www.dw.com/en/the-significance-of-the-donbas/a-17567049

The “Steinmeier Formula”: What are Ukraine’s Risks? (2019, Ekim, 4). Ukraine Crisis Media Center, Erişim adresi: https://uacrisis.org/en/73524-steinmeier-formula

Tunç, H. (2004). Uluslararası Sözleşmelerde Azınlık Hakları Sorunu ve Türkiye, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 1-58.

Ukraine Conflict: Moscow Could 'Defend' Russia-Backed Rebels, (2021, Nisan 4). BBC News, https://www.bbc.com/news/world-europe-56678665

Ukraine Fighting Pauses, Briefly, for Big Prisoner Exchange. (2017, 27 Aralık). NY Times, https://www.nytimes.com/2017/12/27/world/europe/ukraine-prisoner-exchange.html

Ukraine Population 2021. World Population Review, Erişim adresi: https://worldpopulationreview.com/countries/ukraine-population

Uyanıker, H. B. (2018). Kırım Sorunundan Donbas Savaşına Ukrayna-Rusya Uyuşmazlığı, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı: 59, 137-158.

Vakulina, S. (2020, Ağustos, 8). Volodymyr Zelenskyy: 'High Chance' of Ending War in Ukraine This Year. Euronews, Erişim adresi: https://www.euronews.com/2020/08/25/volodymyr-zelenskyy-high-chance-of-ending-war-in-ukraine-this-year

Van der Dennen, J. M. (1981). On War: Concepts, Definitions, Research Data - A Short Literature Review and Bibliography, UNESCO Yearbook on Peace and Conflict Studies.

Varlık, A. B. (2013). Savaşı Tanımlamak: Terminolojik Bir Yaklaşım, Avrasya Terim Dergisi, Sayı: 2, 114-129.

Wilson, A. (2014). Ukraine Crisis: What It Means For The West, Yale University Press.

___

APA Özdemir, Ş. & Eminoğlu, A. (2022). YENİ NESİL SAVAŞ: RUSYA’NIN DONBAS’TA UYGULADIĞI HİBRİT SAVAŞ YÖNTEMİ . Hitit Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (1) , 67-84 . DOI: 10.17218/hititsbd.1066684