HİZMET İÇİ EĞİTİMİN TÜKENMİŞLİK SENDROMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN CİNSİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ

Teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile ticari sınırların ortadan kalkması lojistik sektörüne duyulan ihtiyacı artırmıştır. Lojistik sektörüne duyulan ihtiyaç ve lojistik sektörünün dinamik yapısı iş yükünün artmasına ve böylelikle de lojistik çalışanlarının stres seviyesinin yükselmesine neden olmuştur. Stres seviyesinin yükselmesi ile çalışanların psikolojik ve fiziksel olarak kendilerini kötü hissetmeleri tükenmişlik sendromuna yakalanma olasılığını artırmaktadır. İşletmeler iş yükü karşısında oluşan stresi azaltmak, değişimler karşısında çalışanların hazırlıklı olmalarını sağlamak, niteliklerini geliştirmek ve rekabet ortamında üstünlük sağlamak amacıyla çalışanlarına hizmet içi eğitimler vermektedir. Bu araştırmanın amacı da lojistik işletmelerinde çalışanların almış oldukları hizmet içi eğitimlerin tükenmişlik sendromu üzerindeki etkisini cinsiyet bağlamında incelemektir. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de faaliyet gösteren lojistik işletmelerinin hizmet içi eğitimi almış 336 çalışanı oluşturmaktadır. Araştırmada veriler online anket tekniği ile toplanmış ve Yapısal Eşitlik Modeli kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda lojistik işletmelerinde verilen oryantasyon eğitiminin kadınlarda tükenmişlik sendromunun alt boyutlarından duygusal tükenmişliği, duyarsızlaşmayı ve kişisel başarısızlığı, erkeklerde ise sadece kişisel başarısızlığı olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Ayrıca rotasyon eğitiminin erkeklerde ve kadınlarda kişisel başarısızlığı, ayrıca erkeklerde duygusal tükenmişliği olumsuz etkilediği gözlemlenmiştir.

Investigation Of The Effect Of In-Service Training On Burnout Syndrome In Context Of Gender

LDisappearance of commercial borders with technological developments and globalization has increased the need for the logistics sector. The needs for the logistics sector and the dynamic structure of the logistics sector have increased the workload and thus lead to an increase in the stress levels of logistics employees. With increased stress levels, employees' feeling bad psychologically and physically raises the likelihood of developing burnout syndrome. Enterprises provide in-service trainings to their employees in order to reduce stress caused by workload, to ensure that employees are prepared in the face of changes, to improve their qualifications and to ensure superiority in a competitive environment. The aim of this research is to examine the effect of in-service training received by employees in logistics enterprises on burnout syndrome in the context of gender. The sample of the research consists of 336 employees of logistics enterprises operating in Turkey who have received in-service training. In the study, data was collected using online survey technique and analyzed using Structural Equality Model. As a result of the research, it was determined that the orientation training given in logistics enterprises negatively affected emotional exhaustion, depersonalization and personal failure, which are the sub-dimensions of burnout syndrome in women, and only personal failure in men. In addition, it was observed that rotation training negatively affected personal success in men and women, and emotional burnout in men.

___

Aksungur, M. ve Bekmezci, M. (2020). Türkiye’nin lojistik performansının değerlendirilmesi: Boylamsal bir araştırma. Toros Üniversitesi İİSBF Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12), 19-40. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iisbf/issue/54695/647883

Arıkboğa, Ü. (2020). Belediyelerde hizmet içi eğitim ve belediye birliklerinin rolü. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 12(1), 55-68. Erişim adresi: http://aksarayiibd.aksaray.edu.tr/tr/pub/issue/53774/640641

Arulampalam, W. and Booth, L. A. (1998). Training and labour market flexibility: Is there a trade-off? Britsh Journal of Industrial Relations, 36(4), 521-536. doi: 10.1111/1467-8543.00106

Ateş, L. (2015). Oryantasyon eğitiminin çalışan performansına etkileri hakkında bir uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Atılgan, K. (2012). Marka denkliğini oluşturan boyutların referans fiyat oluşumuna etkisinin hafif ticari araç markaları üzerinde incelenmesi (Yayınlanmamış Doktora tezi). Çukurova Üniversitesi, Adana.

Balcı, A., (2018). Sosyal bilimlerde araştırma yöntem, teknik ve ilkeler. Ankara, Pegem Akademi.

Barbosa, F. T., Raissa, J. E., Santos, L. M., Leao, B. A., Lima, F. J. C. and Rodrigues, C. F. (2017). Correlation between weekly working time and burnout syndrome among anesthesiologists of maceió-AL. Revista Brasileira de Anestesiologia Journal, 67(2), 115-121. doi: 10.1016/j.bjane.2015.06.001

Barros, A. S. S. (2017). Subjective well-being (sb) and burnout syndrome (bns): correlational analysis teleworkers education sector. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 237(2017), 1012-1018. doi: 10.1016/j.sbspro.2017.02.144

Barutçu, E. ve Serinkan, C. (2008). Günümüzün önemli sorunlarından biri olarak tükenmişlik sendromu ve Denizli’de yapılan bir araştırma. Ege Akademik Bakış Dergisi, 8(2), 541-561. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/yenifikirjournal/issue/61757/923206

Bayarmagnai, B. U. (2014). Hizmet içi eğitim algısı: Moğolistan’da bir işletme örneği (Yayınlanmamış Yüksek lisans tezi). Hacettepe Üniversitesi, Ankara.

Bayramlı, P. (2017). Azerbaycan’ın dış ticaretinde lojistiğin önemi ve lojistik merkez araştırması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uludağ Üniversitesi, Bursa.

Bektaş, Ç. ve Peresadko, G. (2013). Frame of workplace guidance how to overcome burnout syndrome: A model suggestion. Procedia Social and Behavioral Sciences, 84(2013), 879-884. doi: 10.1016/j.sbspro.2013.06.666

Bolat, O. İ. (2011). İş yükü, iş kontrolü ve tükenmişlik ilişkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(2), 87-101. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/atauniiibd/issue/2702/35643

Botero, R. L. M. and Romero, G. H. (2011). Burnout syndrome in professors from an academic unit of a Colombian university. Invest Educ Enferm Journal, 29(3), 427-434. Erişim adresi: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0120-53072011000300011

Budak, G. ve Sürgevil, O. (2005). Tükenmişlik ve tükenmişliği etkileyen örgütsel faktörlerin analizine ilişkin akademik personel üzerinde bir uygulama. D.E.Ü.İİ.B.F. Dergisi, 20(2), 95-108. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/deuiibfd/issue/22753/242878

Carlback, J. and Wong, A. (2018). a study on factors ınfluencing acceptance of using mobile electronic ıdentification applications in sweden. Bachelor’s Degree Project, Jönköping University, Sweden,

Chiarini, A., Baccarani, C. and Mascherpa V. (2018). Lean production, Toyota production system and kaizen philosophy, a conceptual analysis from the perspective of zen Buddhisim. The TQM Journal, 8(59), 1-15. doi: 10.1108/TQM-12-2017-0178

Coşkun, R., Altunışık, R. ve Yıldırım, E. (2017). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri (SPSS uygulamalı). Sakarya, Sakarya Yayıncılık.

Council of Supply Chain Management Professionals (2021). Lojistiğin tanımı. Erişim adresi: https://cscmp.org/CSCMP/Educate/SCM_Definitions_and_Glossary_of_Terms.aspx

Çağlar, B. M. (2012). Lojistik işletmelerinde bilişim teknolojilerinin kullanımı, müşteri memnuniyeti ve işletme performansı ilişkisi: bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2014). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistik SPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara, Pegem Akademi.

Demirtaş, Z. (2010). Öğretmeni hizmet içinde yetiştirmenin bir aracı olarak denetim. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 9(31), 41-52. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6145/82484

Duran, G. ve Türkoğlu, M. (2019). Lojistik sektörünün önemi ve bölgesel kalkınmaya katkıları. Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi, 1(2), 86-97. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/sosguz/issue/51299/646464

Dursun, Y. ve Kocagöz, E., (2010). Yapısal eşitlik modellemesi ve regresyon: Karşılaştırmalı bir analiz. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(35),1-17. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/66557

Elshaer, N. S. M., Moustafa, M. S. A., Aiad, M. W. and Ramadan, M. I. E. (2018). Job stress and burnout syndrome among critical care healthcare workers. Alexandria Journal of Medicine, 54(2018), 273-277. doi: 10.1016/j.ajme.2017.06.004

Eroğlu, U. (2006). İşletmelerde eğitim faaliyetlerinin etkinliğinin ölçümüne ilişkin bir model önerisi. Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(2), 111-132. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/comuybd/issue/4115/54157

Ertuğrul, O. (2018). İnsan kaynakları uygulamalarının tükenmişlik sendromu üzerindeki etkisinde örgüt ikliminin düzenleyici rolüne yönelik bir araştırma (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Eter, E. A. (2019). Elazığ ilinde acil servislerde çalışanların tükenmişlik sendromunun araştırılması (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Avrasya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.

Faivre, G., Kielwasser, H., Bourgeois, M., Panouilleres, M., Loisel, F. and Obert, L. (2018). Burnout syndrome in orthopaedic and trauma surgery residents in France: A nationwide survey. Orthopaedics & Traumatology: Surgery & Research, 1(104), 1291-1295. doi: 10.1016/j.otsr.2018.08.016

Faiz, E. (2019). Aşırı iş yükü ve tükenmişlik sendromunun işten ayrılma niyeti üzerindeki etkisi: Satış personelleri üzerinde bir araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 10(1), 26-38. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/cider/issue/41256/541043

Haynes, J. (2009). Conflict, conflict resolution and peace-building: the role of religion in Mozambique, Nigeria and Cambodia. Commonwealth & Comparative Politics, 47(1), 52-75. doi: 10.1080/14662040802659033

İn, E. Ç. ve Kula, K. Ş. (2019). Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik ve yaşam doyumunun incelenmesi: Kırşehir Ahi Evran üniversitesi. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(2), 403-441. doi: 10.19171/uefad.679322

İraz, R. ve Ganiyusufoğlu, A. (2011). Örgütlerde mesleki tükenmişlik ve akademisyenler üzerinde bir uygulama. Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 11(21), 451-472. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/susead/issue/28414/302392

Junejo, I. M. Sarwar, S. and Ahmed, R. R., (2017). Impact of ın-service training on performance of teachers a case of stevta karachi region. International Journal of Experiential Learning & Case Studies. 2(2), 50-60. Erişim adresi: https://journals.iobmresearch.com/index.php/JELCS/article/view/1944

Kadıoğlu, İ. (2016). Küresel değişim ve bu değişime uyum sağlamada eğitimin rolü: lojistik sektöründe bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Okan Üniversitesi, İstanbul.

Kalkızoğlu, S. (2018). Tükenmişlik sendromunun iş tatminine etkisi: Perakende sektörü ve sanal örgüt çalışanlarına yönelik bir uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.

Karadere, M. Y. (2019). Hemşirelere verilen oryantasyon programının kurum içi iletişime etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beyken Üniversitesi, İstanbul.

Karbuz, N. (2019). Bilgi toplumuna geçiş sürecinde kamuda eğitim sektöründeki yöneticilere yönelik hizmet içi eğitim stratejisi. Uluslararası Eğitim Araştırmacıları Dergisi, 2(1),22-39. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ueader/issue/46537/548850

Kervancı, F. (2013). Tükenmişlik sendromunun örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyetine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Üniversitesi, Niğde.

Kılıç, E. (2008). İş tatmini ve rotasyon arasındaki ilişkinin incelenmesine ilişkin otomotiv sektöründe bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Kılınçaraslan, B. T. ve Küçüksüleymanoğlu, R. (2019). Muhasebe meslek mensuplarının mesleki tükenmişlik düzeylerinin araştırılması: Bursa ili örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, Özel Sayı, 617-636. doi: 10.25095/mufad.607225

Kır, A. (2018). Örgütsel Sessizlik, tükenmişlik sendromu ve çalışan performansı ilişkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde.

Korkmaz, H.T. (2019). Bir kamu kurumunda eğitim ihtiyaç analizinin katılımcı memnuniyetine olan etkisinin incelenmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.

Korkutan, D. (2015). Bankalarda hizmet içi eğitim ve eğitim ihtiyacının belirlenmesine yönelik bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi, Ankara.

Kozan, G. K. (2019). Lojistik yeteneğinin öncülleri ve lojistik yeteneğin lojistik performans üzerindeki etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

Kulaklıkaya, K. (2013). İşkoloklik, tükenmişlik sendromu ve iş yükü algısı arasındaki ilişki (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.

Leiter, M.P. and Maslach, C. (2016). Latent burnout profiles: A new approach to undurstanding the burnout expenerience. Burnout Resarch, Elsevier Journal, 1(3), 89-100. doi: 10.1016/j.burn.2016.09.001

Maccallum, R. C. and Hong, S. (2010). Power analysis in covariance structure modeling using GFI and AGFI. Multivariate Behavioral Research, 32(2), 193-210. doi: 10.1207/s15327906mbr3202_5

Mahmutoğulları, D. ve Perçin, Ş. N. (2018). Hizmet içi eğitim algısının işgörenlerin öğrenme motivasyonu üzerindeki etkisi: Bodrum örneği. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(39), 44-55. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/susbed/issue/61821/924953

Maslach, C. and Jackson, S. E. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behaviour, 2(1), 99-113. doi: 10.1002/job.4030020205

Maslach, C. and Jackson, S. E. (1985). The role of sex and family variables in burnout. Sex Roles Journal, 12(7), 837-851. doi: 10.1007/BF00287876

Maslach, C. and Leiter, M. P. (1997). The Truth About Burnout. Puhlished by Jossey Bass A Wiley Company, San Francisco. p.185.

Meydan, C. H. ve Şeşen H. (2015). Yapısal eşitlik modellemesi AMOS uygulamaları. Ankara, Detay Yayıncılık.

Moksony, F. (1999). “Small ıs beautiful. the use and interpretation of r2 in social research”. Szociológiai Szemle, Special issue. 130-138. Erişim adresi: https://www.researchgate.net/publication/242329609_Small_Is_Beautiful_The_Use_and_Interpretation_of_R2_in_Social_Research

Nguyen, T. T. H., Kitaoka, K., Sukigara, M. and Thai, A. L. (2018). Burnout study of clinical nurses in Vietnam: Development of job burnout model based on Leiter and Maslach's theory. Korean Society of Nursing Science, Asian Nursing Research, 12(1), 42-49. doi: 10.1016/j.anr.2018.01.003

Ogresta, J. Rusac, S. and Zorec, L. (2008). Relation between burnout syndrome and job satisfaction among mental health workers. Public Health Journal, 1(49), 364-374. doi: 10.3325/cmj.2008.3.364

Okutan, E. Yıldız, Ş. ve Konuk, F. (2013). İş hayatında tükenmişlik sendromu: Finans ve muhasebe çalışanlarının tükenmişlik düzeylerinin belirlenmesine ilişkin bir çalışma. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 3(2),1-17. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ckuiibfd/issue/32901/365484

Öz, B. ve Çeviren, M. S. (2017). Muhasebe meslek mensuplarında tükenmişlik sendromu: Mersin örneği. Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10(3), 41-59. doi: 10.25287/ohuiibf.309785

Özer, E. (2010). Yiyecek içecek servisi bölümü işgörenlerinin hizmet içi eğitiminin iş tatminine etkisi: Afyonkarahisar’daki beş yıldızlı otel işletmelerinde bir uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.

Öztürk, A. M. ve Erdem, M. (2020). Sınıf öğretmenlerinin iş yükü algısı ile mesleki tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişki. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(1), 926-958. doi: 10.33711/yyuefd.751859

Öztürk, M. ve Sancak, S. (2007). Hizmet içi eğitim uygulamalarının çalışma hayatına etkileri. Yaşar Üniversitesi Dergisi, 2(7), 761-794. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/jyasar/issue/19119/202887

Öztürk, Z., Çelik, G. ve Örs, E. (2020). Sağlık çalışanlarında tükenmişlik ve iş doyumu ilişkisi: Bir kamu hastanesi örneği. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi, 6(2), 328-349. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/usaysad/issue/56571/786801

Saiiari, A., Moslehi, M. and Valizadeh, R. (2011). Relationship Between Emotional Intelligence and Burnout Syndrome in Sport Teachers of Secondary Schools, Abdulamir Saiiari et al. Procedia Social and Behavioral Sciences, 15(2011), 1786.1791. doi: 10.1016/j.sbspro.2011.04.003

Satır, S. (2019). Tükenmişlik sendromu ve işe adanmışlık ve bir uygulama (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

Sawalqa, A. O. R. (2017). Emotional burnout among working wives: Dimensions and effect. Canadian Social Science, 13(2), 58-69. Erişim adresi: http://www.cscanada.net/index.php/css/article/view/9224

Selimoğlu, E. ve Yılmaz, H. B. (2009). Hizmet içi eğitimin kurum ve çalışanlar üzerine etkileri. Paradoks Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, 5(1),1-12. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/asder/issue/43458/530204

Solana, E. I. D., Hernandez, L. P., Salmeron, A. R., Martos, N. S., Urquiza, J. L. G., Garcia, L. A. and Fuente, G. A. C. (2020). Burnout syndrome in paediatric oncology nurses: A systematic review and meta-analysis. Healthcare (Basel), 8(3), 1-12. doi: 10.3390/healthcare8030309

Subaşı, M. (2019). Hizmet içi eğitimin çalışanların performansına etkisi: Örnek bir uygulama Shell (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ufuk Üniversitesi, Ankara.

Sütay, E. İ. (2019). Devlet okullarında görev yapan eğitim yöneticilerinin hizmet içi eğitim etkinliklerine ilişkin tutumlarının incelenmesi (İstanbul İli Sultangazi İlçesi Örneği) (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, İstanbul.

Şad, B. ve Şahin, S. (2018). Otel çalışanlarının tükenmişlik düzeyinin yaşam doyumuna etkisi. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(2), 461-480. doi: 10.24010/soid.393320

Şahin, L. ve Güçlü, C. F. (2010). Genel olarak hizmet içi eğitim: ülker şirketler topluluğu hizmet içi eğitim süreci ve uygulamaları. Sosyal Siyaset Konferansları, 59(2), 217-270. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/iusskd/issue/888/10105

Şanlı, S. ve Akbaş, T. (2008). Adana ilinde çalışan polislerin tükenmişlik düzeylerinin bazı değişkinler açısından incelenmesi. Polis Bilimleri Dergisi, 10(2), 1-24. Erişim adresi: https://arastirmax.com/tr/publication/polis-bilimleri-dergisi/10/2/adana-ilinde-calisan-polislerin-tukenmislik-duzeylerinin-bazi-degiskenler-acisindan-incelenmesi/arid/28c516c5-4949-4368-a789-5977800c5cf7

Şengel, S. (2012). Bölgesel kalkınma açısından lojistiğin önemi ve sorunlar, çözüm önerileri: Trakya bölgesi örneği. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1),12-23. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/bsbd/issue/43799/537984

Taymaz, H. (1975). Eğitim personelinin hizmet içi eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 14(1), 85-92. doi: 10.1501/Egifak_0000001428

Temelli, F. Şendurur, U. (2018). Muhasebe meslek mensuplarında tükenmişlik sendromu: TRA1 ve TRA2 bölgelerinde bir araştırma. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 22(1), 375-406. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/ataunisosbil/issue/36497/403024

Türkiye İstatistik Kurumu. (2021). Ulaştırma ve depolama sektöründeki çalışan sayısı. Erişim adresi: https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Ucretli-Calisan-Istatistikleri-Subat-2021-37499

Türkmenoğlu, B. ve Sümer, H. (2017). Sivas il merkezi sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyleri. Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2(2), 24-34. Erişim adresi: https://dergipark.org.tr/en/pub/cusbed/issue/33432/371851

Wallberg, B. (1985). Training for service in developing countries. European Journal of Engineering Education, 10(1), 23-56. Doi: 10.1080/03043798508939208

Wexley, N. K. (1984). Personel Training. Annual Reviews Psychol, 35, 519-551. Doi: 10.1146/annurev.ps.35.020184.002511 Zengin, G. (2013). Türkiye’de belediye personel ve yöneticilerinin hizmet içi eğitim sorunu ve çözümleri üzerine bir değerlendirme. Öneri Dergisi, 10(39), 117-134. doi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/maruoneri/issue/17900/187807

___

APA Mum, S. & Bozyiğit, S. (2022). HİZMET İÇİ EĞİTİMİN TÜKENMİŞLİK SENDROMU ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN CİNSİYET BAĞLAMINDA İNCELENMESİ . Hitit Sosyal Bilimler Dergisi , 15 (1) , 1-28 . DOI: 10.17218/hititsbd.1063341