Hakemlerin duygu düzenleme düzeylerinin incelenmesi

Araştırmanın amacı hakemlerin duygu düzenleme düzeylerini bazı değişkenler açışından ele almaktır. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın örneklemini, erişilebilir örnekleme yöntemiyle seçilen 2021-2022 yılında Türkiye basketbol, hentbol, voleybol ve futbol liglerinde aktif olarak hakemlik yapan saha hakemleri oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kişisel bilgi formu ve Karaçam vd. (2021) tarafından geliştirilen Hakem Duygu Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin çözümlenmesi SPSS 21 programı kullanılarak yapılmıştır. Değişkenler arası ilişkilerin belirlenmesi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı, ikili karşılaştırmalarda t testi ve çoklu karşılaştırmalarda ANOVA testi kullanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p <.05 olarak alınmıştır. Hakemlerin duygu düzenleme durumları alt boyutları ile cinsiyetleri, hakemlik kademeleri ve branşları arasında anlamlı fark bulunamamıştır. Hakemlerin duygu düzenleme durumları alt boyutları ile mezuniyet durumları arasında lisansüstü mezunu olanlar lehine anlamlı fark bulunmuştur [F (2, 267) = 2.94 / 11.96]. Duygu düzenleme alt boyutlarından bilişsel yeniden düzenleme ile yaş ve deneyim, bastırma alt boyutu ile deneyim arasında anlamlı ilişki bulunamamıştır. Bastırma alt boyutu ile yaş arasında negatif yönlü ve anlamlı ilişki bulunmuştur(r= -.15). Araştırma sonucunda hakemlerin duygu düzenleme düzeyleri üzerinde cinsiyetleri, hakemlik kademeleri, branşları ve deneyimlerinin önemli bir değişken olmadığı söylenebilir. Bunun yanında lise ve ön lisans mezunu hakemlerin diğer hakemlere göre duygu düzenleme düzeylerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. Ayrıca yaş arttıkça bastırma alt boyutundan alınan puanın düştüğü görülmüştür. Bu durum hakemlerin yaşı arttıkça müsabaka sırasında duygularını daha az bastırdıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Examination of referee’s emotional regulation levels

Referees have to regulate the psychological pressure and variable emotional states they experience during a competition. In this context, the emotional regulation levels of the referees and some variables that are thought to affect this level were discussed in this study. The research is descriptive in with a survey model. The sample for the research consists of field referees who have been actively refereeing in Turkish basketball, handball, volleyball and football leagues in 2021-2022, selected with the accessible sampling method. A personal information form and Referee Emotion Regulation Scale developed by Karaçam et al. (2021) were used as data collection tools in the study. The analysis of the data was done using the SPSS 21 program. No significant differences were found between the sub-dimensions of the emotion regulation status of the referees and their gender, refereeing levels or branches. A significant difference was found between the sub-dimensions of the emotion regulation status of the referees and their graduation status in favor of those with a graduate degree[F (2, 267) = 2.94 / 11.96]. There was no significant relationship between Cognitive Reappraisal, which is one of the emotion regulation sub-dimensions, and age and experience, and between the Suppression sub-dimension and experience. A significant negative relationship was found between suppression sub-dimension and age(r= -.15).As a result of the research, it can be said that the gender, refereeing levels, branches and experiences of the referees are not important variables on the emotion regulation levels. In addition, it was observed that the level of emotion regulation of the postgraduate graduates was higher than the other referees. This situation can be interpreted as the emotion regulation skills of the referees increase as the education level increases., they suppress their emotions less during the competition.

___

 • Balzarotti, S., Biassoni, F., Villani, D., Prunas, A., & Velotti, P. (2014). Individual differences in cognitive emotion regulation: Implications for subjective and psychological well-being. Journal of Happiness Studies, 17(1), 125-143.
 • Barr, C.A., & Hums, M.A. (2012). Management principles applied to sport management. In L.P. Masteralexis, C.A. Barr, & M.A. Hums (Eds.), Principles and practice of sport management (4th ed., pp. 65–44). Sudbury, MA: Jones & Bartlett Learning, LLC.
 • Büyüköztürk, Ş. (2018). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Atıf İndeksi, 001-214.
 • Chelladurai, P. (2014). Managing organizations for sport and physical activity (4th ed.). Scottsdale, AZ: Holcomb Hathaway Publishers.
 • Demirtaş, A. S. (2018). Duygu Düzenleme Stratejileri Ve Benlik Saygısının Mutluluğu Yordayıcılığı. Electronic Turkish Studies, 13(11).
 • Ekmekçi, R. (2008). Basketbol hakemlerinin stres kaynakları ile stresle başa çıkma yöntemlerinin tesbiti ve önleyici yönetsel uygulamaların geliştirilmesi(Unpublished doctoral dissertation). Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Bolu.
 • Ekmekçi, R. (2016). Hakemlikte psikolojik hazırlık. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Flynn, J. J., Hollenstein, T., & Mackey, A. (2010). The effect of suppressing and not accepting emotions on depressive symptoms: Is suppression different for men and women? Personality and Individual Differences, 49(6), 582-586.
 • Garnefski, N., Van den Kommer, T., Kraaij, V., Teerds, J., Legerstee, J., & Onstein, E. (2002). The relationship between cognitive emotion regulation strategies and emotional problems: Comparison between a clinical and a non-clinical sample. European Journal of Personality, 16, 403-420.
 • Gross, J. J. (1998). The emerging field of emotion regulation: An integrative review. Review of General Psychology, 2(3), 271-299. https://doi.org/10.1037/1089-2680.2.3.271.
 • Gross, J. J. (2001). Emotion regulation in adulthood: Timing is everything. Current Directions in Psychological Science, 10(6), 214-219.
 • Gross, J. J. (2002). Emotion regulation: Affective, cognitive, and social consequences. Psychophysiology, 39(3), 281-291. https://doi.org/10.1017/S0048577201393198
 • Gross, J. J. & John, O. P. (2003). Individual differences in two emotion regulation processes: implications for affect, relationships, and well-being. Journal of Personality and Social Psychology, 85(2), 348. https://doi.org/10.1037/0022-3514.85.2.348
 • Goodall, K., Trejnowska, A., & Darling, S. (2012). The relationship between dispositional mindfulness, attachment security and emotion regulation. Personality and Individual Differences, 52(5), 622-626.
 • Guillén, F., & Feltz, D. L. (2011). A conceptual model of referee efficacy. Frontiers in psychology, 2, 25.
 • Karaçam A. & Pulur A. (2016). Identification the Relation between Active Basketball Classification Referees' Empathetic Tendencies and Their Problem Solving Abilities. Universa lJournal of Educational Research, 4 , 1912 - 1917.
 • Karaçam A., Çetin A., ve Pulur A., (2021). Sporcu Duygu Düzenleme Ölçeğinin Hakemler İçin Uyarlanması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. 4. Uluslararası Herkes İçin Spor Kongresi, 22-23 Mayıs 2021, Ankara
 • Karaçam A., Orhan B. E., Özdemir A. S., & Sabuncu A. A., (2022). Examınatıon Of The Relatıonshıp Between Basketball Referee's Mental Wellness And Emotıonal Regulatıon Levels. The 6th Edition of the International Conference SEC – IASR 2022, 16-19 Mayıs 2022, Galati Romanya
 • Karasar, N. (2005) Bilimsel Araştırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • McRae, K., Hughes, B., Chopra, S., Gabrieli, J. D. E., Gross, J. J., & Ochsner, K. N. (2009). The Neural Bases of Distraction and Reappraisal. Journal of CognitiveNeuroscience 22(2), 248- 262.
 • Nolen-Hoeksema, S. (2012). Emotion regulation and psychopathology: the role of gender. Annual Review of Clinical Psychology, 8, 161-87. doi: 10.1146/annurev-clinpsy-032511-143109
 • Parrott, W. G. (1993). Beyond hedonism: Motives for inhibiting good moods and for maintaining bad moods. D. M. Wegner & J. W. Pennebaker (Eds.), Handbook of mental control içinde (ss. 278–305). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Rogier, G., Garofalo, C., & Velotti, P. (2017). Is emotional suppression always bad? A matter of flexibility and gender differences. Current Psychology, 1–10. doi:10.1007/s12144-017- 9623-7
 • Seçim, G. (2020). Bilişsel Esneklik ve Duygu Düzenleme Özelliklerinin Psikolojik Sağlamlık Üzerine Etkisi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 18 (2) , 505-524. DOI: 10.37217/tebd.716151
 • Rıza S. Ö., (2016).Evli Bireylerin Bilişsel Duygu Düzenleme Stratejilerinin Psikolojik Iyi Oluşları ve Evlilik Doyumları ile Ilişkisinin Incelenmesi.YÖK Ulusal Tez Merkezi - Işık Üniversitesi
 • Tingaz, E, O., & Altun Ekiz, M. (2021). Duygu düzenleme ölçeğinin sporcular için uyarlanması ve psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 26(2), 301-313. https://dergipark.org.tr/tr/pub/gbesbd/issue/61222/886385
 • Tuero, C., Tabernero, B., Marquez, S., & Guillen, F. (2002). Análisis de los factores que influyen en la práctica del arbitraje [Analysis of the factors affecting the practice of refereeing]. SCAPE, 1(1), 7–16.
 • Turner, K. (2014). Mindfulness skills training: a pilot study of changes in mindfulness, emotion regulation, and self-perception of aging in older participants. Activities, Adaptation & Aging, 38(2), 156-167.
 • Weinberg, R. S., & Richardson P.A., (1990). Psychology of Officiating, Leisure Press, USA, 1990.

___

APA Karaçam, A. , Orhan, B. E. , Özdemir, A. S. & Sabuncu, A. (2022). Hakemlerin duygu düzenleme düzeylerinin incelenmesi . Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi , 4 (1) , 4-9 .