Düzenli egzersiz yapan kadınların EQ-5D-5L’ye göre sağlık durumları

Bu araştırmanın amacı düzenli egzersiz yapan kadınların EQ-5D-5L’ye göre genel sağlık durumlarının belirlenmesidir. Bu araştırmaya Ankara ili B-fit Beşevler, B-fit Bahçelievler, B-fit Batıkent ve Club More Life spor merkezlerinde düzenli egzersiz yapan 200 kadın (boy uzunluğu; 1,67±0,06 m, vücut ağırlığı; 64,56±10,00 kg, beden kütle indeksi 23,08±3,92 kg/boy2) katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından hazırlanan demografik özelliklerin yer aldığı Kişisel bilgi Formu ile Batı Avrupa Yaşam Kalitesi Araştırma Topluluğu olan EuroQol grubu tarafından 1987 yılında geliştirilen EQ-5D-5L ölçeği kullanılmıştır. Ölçek; hareket, öz-bakım, olağan aktiviteler, ağrı/rahatsızlık ve endişe/depresyon olmak üzere beş alt boyuttan oluşan birinci bölüm ve genel sağlık durumunu belirlemek amacıyla 0 ile 100 arası termometre benzeri olan ve ölçek üzerinde değer verilen görsel analog ölçekten (Visual Analogue Scale) oluşan ikinci bölüm olmak üzere toplam iki ana bölümden oluşmaktadır. Ölçeğin EuroQol tarafından hesaplanmış Cronbach alfa değeri bulunmamakla birlikte uluslararası çalışmalarda bildirilen Cronbach alfa değerinin 0,80 üzerinde olduğu görülmektedir. Elde edilen veriler SPSS programında değerlendirilmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde Crosstab, frekans, yüzde, Tek yönlü varyans analizi ANOVA ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Katılımcılar genel sağlık durumlarını 19-29 yaş arası 83,75 olarak, 30-39 yaş arası 78,93 olarak, 40-49 yaş arası 73,54 olarak ve 50 yaş ve üstü 80,00 olarak ifade etmişlerdir. Yaş ile genel sağlık durumu arasında p<0,001 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. İdeal beden kütle indeksi düzeyine sahip olan katılımcılar genel sağlık durumunu 82,13, şişman grup 78,33 ve obez grup 76,92 olarak ifade etmektedir. BKI ile genel sağlık durumun arasında p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılık bulunmuştur. Egzersiz yapma amacı ile olağan işler arasında p<0,05 düzeyinde, ağrı-rahatsızlık arasında p<0,05 düzeyinde ve genel sağlık durumu arasında p<0,05 düzeyinde anlamlı ilişki bulunmuştur. Çalışmanın sonucunda; yaş grubu 19-29 yaş arası katılımcıların genel sağlık durumunun diğer gruplara oranla daha yüksek bulunmasının sebebinin; ilerleyen yaşlarda yoğun iş temposundan dolayı oluşan kronik yorgunlar ve yaşla birlikte artan hastalıklar olduğu söylenebilir. İdeal beden kütle indeksine sahip bireylerin genel sağlık durumunun diğer gruplara oranla daha yüksek olması, düzenli egzersiz yapmanın genel sağlığa olumlu etkileri olduğunu açıklamaktadır. Küçük yaşlardan itibaren düzenli yapılan egzersiz, bireylerin genel sağlık durumlarını olumlu yönde etkilediği söylenebilir.
Anahtar Kelimeler:

Egzersiz, Kadın, EQ-5D-5L

HEALTH status of women exercising regularly according to EQ-5D-5L

This study aims to determine the general health status of women who exercise regularly according to EQ-5D-5L. In this study, 200 women (height; 1,67±0,06 m, bodyweight; 64,56±10) who exercise regularly in B-fit Beşevler, B-fit Bahçelievler, B-fit Batıkent and Club More Life sports centers in Ankara province. 100 kg, body mass index 23.08 ± 3.92 kg / height2). The Personal Information Form, which includes demographic characteristics prepared by the researchers, and the EQ-5D5L scale developed in 1987 by the EuroQol group, the Western European Quality of Life Research Society, were used as data collection tools. Scale; the first part of five sub-dimensions: movement, self-care, usual activities, pain/discomfort, and anxiety/ depression; and a visual analog scale (0 to 100) that is similar to a thermometer to determine overall health status. The second section consists of two main sections. Although the scale does not have a Cronbach’s alpha value calculated by EuroQol, it is seen that the Cronbach’s alpha value reported in international studies is above 0.80. The data obtained were evaluated in the SPSS program. Crosstab, frequency, percentage, one way ANOVA and correlation analysis were used to evaluate the data. The participants expressed their general health status as 83.75 between 19-29 years, 78.93 between 30-39 years, 73.54 between 40-49 years and 80.00 as 50 years and above. A significant difference was found between age and general health status at p <0.001 level. The participants with ideal body mass index expressed their general health status as 82,13, the obese group as 78.33 and the obese group as 76.92. A significant difference was found between BMI and general health status at p <0.01 level. A significant correlation was found between the aim of exercising and routine work at p <0.05 level, between pain and discomfort at p <0.05 level and between general health status and p <0.05 level. As a result of the study; The reason why the general health status of the participants between the ages of 19-29 was higher than the other groups; It can be said that there is chronic fatigue caused by intense work tempo and increasing diseases with age. The fact that the general health status of individuals with ideal body mass index is higher than the other groups explains that regular exercise has positive effects on general health. Regular exercise from a young age can be said to have a positive effect on the general health of individuals.

___

 • Ağaoğlu, S.A. (2015). Kadın sağlığı ve egzersiz. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(2), 67-72
 • Alpözgen, A.Z., ve Özdinçler, A.R. (2016). Fiziksel aktivite ve koruyucu etkileri: Derleme. Journal of Health Science and Profession-HSP; 3(1): 66-72
 • Ardıç, F. (2014). Egzersizin sağlık yararları. Turkish Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, 60 (Özel Sayı 2), 9-14, DOI: 10.5152/tftrd.2014.33716
 • Aşçı, F.H., Koca, C., ve Bulgu, N. (2008). Türkiye’de kadınların fiziksel aktiviteye katılımlarının toplumsal sınıf ve toplumsal cinsiyet ekseninde analizi: Fiziksel aktiviteye katılım kadının toplumsal konumunu güçlendirici bir etkiye sahip olabilir mi? TÜBİTAK Araştırma Projesi, No: l 16K345
 • Augustovski, F., Rey-Ares, L., Irazola, V., Garay, O.U., Gianneo, O., Fernandez, G., Morales, M., Gibbons, L. ve Ramos-Gon, J.M. (2016). An EQ-5D-5L value set based on Uruguayan population, Qual Life Res, 25: 323–333, DOI 10.1007/s11136-015-1086-4
 • Badura, B. ve Kickbusch, I. (1991) Health promotion research: Towards a new social epidemiology. WHO Regional Publications. European Series, 37
 • Bulut S (2013). Sağlıkta sosyal bir belirleyici; fiziksel aktivite. Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, 70(4), 205-214
 • Caruso, C.M., ve Gill, D.L.(1992).Strengthening physical self-perceptions through exercise. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 32, 416-427
 • Etiz, S. (2000). Halk sağlığı ve epidemiyolojisi, A.Ü Yayın No:357, Eskişehir
 • Kadın ve sağlık politika dokümanı. (2008). T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, s. 20-21
 • Lopez-Garcia, E., Banegas, J.R., Gutierrez-Fisac, J.L., Perez-Regadera, A.G., Ganan, L.D., ve Rodriguez-Artalejo, F. (2003). Relation between body weight and health-related quality of life among the elderly in Spain. Int J Obes Relat Metab Disord; 27, 701-709
 • Özbaş, S., ve Özkan, S. (2010). Kadın sağlığını geliştirmede medyanın kullanımı ve etkisi. TAF Preventive Medicine Bulletin, 9(5), 541-546
 • Reenen, M., ve Janssen, B.(2015). EQ-5D-5L user guide. Basic information on how to use the EQ-5D-5L instrument, Version 2.1
 • Shima-Abdollahi, S., Toupchian, O., ve Rahmati, M. (2016). The association between obesity and quality of life among the elderly. International Journal of Health Studies; 2: 17-22
 • Somunoğlu, S. (1999). Kavramsal açıdan sağlık. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 4 (1), 52-62
 • Tekkanat, Ç. (2008). Öğretmenlik bölümünde okuyan öğrencilerde yaşam kalitesi ve fiziksel aktivite düzeyleri. Pamukkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Denizli
 • Warburton, D.E., Nico, C.W., ve Bredin, S.S. (2006). Health benefits of physical activity: the evidence. CMAJ: Canadian Medical Association journal, 174(6): 801-809
 • Weuve, J. (2004). Physical activity, including walking and cognitive function in older women. The Journal of American Medical Association, 292(12), 1454-1461
 • World Health Organization. (1946). Constitution of the World Health Organization
 • Zorba, E., ve Saygın, Ö. (2017). Fiziksel aktivite ve fiziksel uygunluk. Ankara: Perspektif

___

APA Akarsu, G. , Bayrakdar, A. , Karaman, M. , Zorba, E. , Yaman, M. & Yıldırım, Y. (2019). Düzenli egzersiz yapan kadınların EQ-5D-5L’ye göre sağlık durumları . Herkes için Spor ve Rekreasyon Dergisi , 1 (1) , 11-19 .