ZAVOT, ESMER x ZAVOT F1, SİMMENTAL x ZAVOT F1 MELEZLERİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ

Öz Zavot'|ar üzerinde bugüne kadar yeterli sayıda ve içerikte bilimsel çalışma yapılmamıştır. Ancak diğer yerli hayvanlarımızln Verim yeteneklerini iyileştirmek amacl ile çeşitli melezleme çalışmaları yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

ZAVOT, ESMER, SİMMENTAL

Kaynakça

1. APAYDIN. M.. l984. Köy Sığır Poptılasyoıltlıııın Islahı olanakları. Ankzrra (-'ayır Mcı"a 7-ootekni Araştııııa Enstitüsü. 96.

2. D(j7.GijNI]Ş. o. l963. istatistik Pı'ensipleri vc MctodIaı'ı F.-ürc (lniveısitcsi Matbaası. oı'ııova/lzmir.

3. ljK[lIL. M.. vc'I'LJNCEl.. E.. l975. I'Iolstcin x Kilis (Gı) Mclczlcı'indc Çcşitli ()zclliklcı. ı\'ii Ziı'aat l"ak. Yıllığı. Cilt:24. Fas.:3-4'ıcı-l ayrı basıın.

4. il.Ast.AN. M.. l993. Kars Karacaöı'en Kö1,tinde Yetiştirilen Doğu Anadoltı Kırınızı ilc Iisnıcı x DAK ve Siıı-ııııeııtal x DAK Mclezleı'inin Çcşitli Özcllikleı'i. Uygulanıalı Araştırıııa Soııuç Ra1ıoı'ı.l.

5. iLASI,AN. M.. OKAN. A.I].. KIZILKAYA. K.. KoÇ. A.. AKÇ^Y. |l.' 199'7. T'tirki1e Sığırcılığıııc'la Islah oı'ganizas1,ontı. IIaı,ı,aııcılıkta Örgiitlenn-ıc SorrınIarı Scnıpoz1'tıııtı. izııir.

6. KI]NDiIt. lI.S.. l9(ı9. Çifieler l-larasl vc liskişchir l}ölgesi llalk I']lindcki Mtlntolbn x Boz Irk Mclezi Sığırlaı'ın lroım. Bcdeıı Ölçt'ilcl'i ı,c Raşlıcı Vcrinılcri [']zeıinclc Aı'aştıınıa. A.[i. Vcleı'iııcr l:ak. Yay.: l 24.

7. öZCAN. L.. I,EKIlt.. E.' Şb]KERDEN. ().. LJı.ıJoCAK. N.. l97(ı. Çukı'ııova Bölgesincle Yetiştiıilen Kilis 'l'ipi cüney Kırnıızısı Sığırlarıır Islahına ..Siyah Alaca ..(.ienotipinden Yararlaııııa olanakları' II. Döl ve Siit Vcı'iınleri ile Ilgili ozellikler- Ç.tl. Ziıaat Fak. Yıllığı A.1,ıı I}asını. Yıl:7 Sayı:2.

8. 'lI IIF]M[:]. O. l9ı]3. orta Anadoltı K()ylcı'indeki Ycı'li Sığııların ve Avrtıpa lı'klarlyla Mclezleriı'ıiıı Gclişıne ve Döl Vcrinıi. l)oktora'I'czi.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { hayuretim923445, journal = {Hayvansal Üretim}, issn = {1301-9597}, eissn = {2645-9043}, address = {}, publisher = {Ege Zootekni Derneği}, year = {1998}, volume = {38}, pages = {1 - 7}, doi = {}, title = {ZAVOT, ESMER x ZAVOT F1, SİMMENTAL x ZAVOT F1 MELEZLERİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ}, key = {cite}, author = {İlaslan, Mustafa and Okan, Ali Ergin and Koç, Atakan and Akçay, Hulusi} }
APA İlaslan, M , Okan, A , Koç, A , Akçay, H . (1998). ZAVOT, ESMER x ZAVOT F1, SİMMENTAL x ZAVOT F1 MELEZLERİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ . Hayvansal Üretim , 38 (1) , 1-7 .
MLA İlaslan, M , Okan, A , Koç, A , Akçay, H . "ZAVOT, ESMER x ZAVOT F1, SİMMENTAL x ZAVOT F1 MELEZLERİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ" . Hayvansal Üretim 38 (1998 ): 1-7 <
Chicago İlaslan, M , Okan, A , Koç, A , Akçay, H . "ZAVOT, ESMER x ZAVOT F1, SİMMENTAL x ZAVOT F1 MELEZLERİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ". Hayvansal Üretim 38 (1998 ): 1-7
RIS TY - JOUR T1 - ZAVOT, ESMER x ZAVOT F1, SİMMENTAL x ZAVOT F1 MELEZLERİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ AU - Mustafa İlaslan , Ali Ergin Okan , Atakan Koç , Hulusi Akçay Y1 - 1998 PY - 1998 N1 - DO - T2 - Hayvansal Üretim JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 7 VL - 38 IS - 1 SN - 1301-9597-2645-9043 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hayvansal Üretim ZAVOT, ESMER x ZAVOT F1, SİMMENTAL x ZAVOT F1 MELEZLERİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ %A Mustafa İlaslan , Ali Ergin Okan , Atakan Koç , Hulusi Akçay %T ZAVOT, ESMER x ZAVOT F1, SİMMENTAL x ZAVOT F1 MELEZLERİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ %D 1998 %J Hayvansal Üretim %P 1301-9597-2645-9043 %V 38 %N 1 %R %U
ISNAD İlaslan, Mustafa , Okan, Ali Ergin , Koç, Atakan , Akçay, Hulusi . "ZAVOT, ESMER x ZAVOT F1, SİMMENTAL x ZAVOT F1 MELEZLERİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ". Hayvansal Üretim 38 / 1 (Ocak 1998): 1-7 .
AMA İlaslan M , Okan A , Koç A , Akçay H . ZAVOT, ESMER x ZAVOT F1, SİMMENTAL x ZAVOT F1 MELEZLERİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ. Hayvansal Üretim. 1998; 38(1): 1-7.
Vancouver İlaslan M , Okan A , Koç A , Akçay H . ZAVOT, ESMER x ZAVOT F1, SİMMENTAL x ZAVOT F1 MELEZLERİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ. Hayvansal Üretim. 1998; 38(1): 1-7.
IEEE M. İlaslan , A. Okan , A. Koç ve H. Akçay , "ZAVOT, ESMER x ZAVOT F1, SİMMENTAL x ZAVOT F1 MELEZLERİNİN ÇEŞİTLİ ÖZELLİKLERİ", Hayvansal Üretim, c. 38, sayı. 1, ss. 1-7, Oca. 1998