ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ

Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançları ve mobil öğrenme hazırbulunuşluklarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesidir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubunu 2019-2020 akademik yılı ilk döneminde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulunda öğrenimlerini sürdüren 292 (108 kadın, 184 erkek) öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma verileri “Epistemolojik İnanç Ölçeği” ile “Mobil Öğrenmeye Yönelik Hazırbulunuşluk Ölçeği” kullanılarak elde edilmiştir. Verilerin analizinde tanımlayıcı istatistikler, bağımsız t testi, ANOVA, Tukey analizi, Pearson Korelayon Analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin epistemolojik inançlarına ilişkin puanlarının sınıf düzeyi, ekonomik durum, baba eğitim durumu, mezun olunan lise türü; mobil öğrenme hazırbulunuşluklarına ilişkin puanlarının sınıf düzeyi, ekonomik durum, ikamet yeri, anne ve baba eğitim durumu, mezun olunan lise türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık gösterdiği belirlenmiştir (p

___

 • Arslan, A. (1996). Felsefeye giriş. Vadi Yayıncılık.
 • Arslan, A. (2019, October). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluklarının incelenmesi. In 8th Eurasian Conference on Language and Social Sciences (p. 277).
 • Biçer, B., Er, H., & Özel, A. (2013). Öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ve benimsedikleri eğitim felsefeleri arasındaki ilişki. Journal Of Theory & Practice İn Education (JTPE), 9(3), 229-242.
 • Botzer, G., & Yerushalmy, M. (2007, December). Mobile application for mobile learning. In Proceedings of IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2007) (pp. 7-9).
 • Bozkurt, D. Ö. A. (2015). Mobil öğrenme: Her zaman, her yerde kesintisiz öğrenme deneyimi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 1(2), 65-81.
 • Brownlee, J., Purdie, N., & Boulton-Lewis, G. (2001). Changing epistemological beliefs in pre-service teacher education students. Teaching in higher education, 6(2), 247-268. https://doi.org/10.1080/13562510120045221
 • Cevizci, A. (2012). Bilgi felsefesi. Say Yayınları
 • Chan, K. W. (2003). Hong Kong teacher education students' epistemological beliefs and approaches to learning. Research in Education, 69(1), 36-50. https://doi.org/10.7227/RIE.69.4
 • Çakir, H. (2011). Mobil öğrenmeye ilişkin bir yazılım geliştirme ve değerlendirme. Çukurova University Faculty of Education Journal, 40(2), 01-09.
 • Dağ, M. (1980). Eş’ari kelamında bilgi problemi. AÜİFD, IV(4), 77-114.
 • Demirli, C., Türel, Y. K., & Özmen, B. (2010, Nisan). Bilişim teknolojileri öğretmen adaylarının epistemolojik inançlarının incelenmesi. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Sempozyumu, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
 • Deryakulu, D. (2004). Epistemolojik inançlar. (Ed: Y. Kuzgun & D. Deryakulu). Eğitimde bireysel farklılıklar içinde. (ss. 259-288). Nobel Yayınevi.
 • Deryakulu, D., & Büyüköztürk, Ş. (2005). Epistemolojik inanç ölçeğinin faktör yapısının yeniden incelenmesi: Cinsiyet ve öğrenim görülen program türüne göre epistemolojik inançların karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 18, 57–70.
 • Deryakulu, D., & Büyüköztürk, Ş. (2002). Epistemolojik inanç ölçeği'nin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(8), 111-125.
 • Elçiçek, M., & Bahçeci, F. (2017). Mobil öğrenme yönetim sisteminin öğrenenlerin akademik başarısı ve tutumları üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(5), 1695-1714.
 • Enman, M., & Lupart, J. (2000). Talented female student’s resistance to science: An explotaory study of post-secondary achievement, motivation, persistence, and epistemological characterictics. High Ability Studies, 11, 161-178. https://doi.org/10.1080/13598130020001205
 • Eroğlu, S. E. (2004). Üniversite öğrencilerinin epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Örneği). [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Selçuk Üniversitesi.
 • Eroğlu, S. E., & Güven, K. (2006). Üniversite öğrencilerinin bilimsel epistemolojik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 295-312.
 • Gökçearslan, Ş., Solmaz, E., & Kukul, V. (2017). Mobil öğrenmeye yönelik hazırbulunuşluk ölçeği: Bir uyarlama çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 7(1), 143-157. https://doi.org/10.17943/etku.288492
 • Güneş, F., Isık, A. D., & Çukurbaşı, B. (2015). Mobil öğrenme uygulamalarının öğretmen adaylarının tablet bilgisayar kullanma becerilerine etkisi. Bartın University Journal of Faculty of Education, 1(10), 11-18. https://doi.org/10.14686/BUEFAD.2015USOSOzelsayi13194
 • Gürol, A., Altunbaş, S., & Karaaslan, N. (2010, Mayıs). Öğretmen adaylarının öz yeterlilik inançları ve epistemolojik inançları üzerine bir çalışma. 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Elazığ, (ss. 569-573).
 • Hofer, B. K., & Pintrich, P. R. (1997). The development of epistemological theories: Beliefs about knowledge and knowing and their relation to learning. Review of Educational Research, 67(1), 88-140. https://doi.org/10.3102/00346543067001088
 • Izgar, H., & Dilmaç, B. (2008). Yönetici adayı öğretmenlerin özyeterlilik algıları ve epistemolojik inançlarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 20, 437-446.
 • Jonassen, D. H. (2000). Computers as mindtools for schools: Engaging critical thinking. Prentice Hall.
 • Kaleci, F. (2012). Matematik öğretmen adaylarının epistemolojik inançları ile öğrenme ve öğretim stilleri arasındaki ilişki [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi.
 • Kantaroğlu, T., & Akbıyık, A. (2017). İşletme fakültesi ve eğitim fakültesi öğrencilerinin mobil öğrenmeye yönelik tutumlarının karşılaştırılması. Journal of Business, 5(2), 25-50. https://doi.org/10.22139/jobs.306735
 • Kardash, C. M., & Howell, K. L. (2000). Effects of epistemological beliefs and topic-specific beliefs on undergraduates' cognitive and strategic processing of dual-positional text. Journal of Educational psychology, 92(3), 524. https://doi.org/10.1037/0022-0663.92.3.524
 • Karhan, İ. (2007). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin epistemolojik inançlarının demografik özelliklerine ve bilgi teknolojilerini kullanma durumlarına göre incelenmesi. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Yıldız Teknik Üniversitesi.
 • Keegan, D. (2005, October). The incorporation of mobile learning into mainstream education and training. In World Conference on Mobile Learning, Cape Town (Vol. 11).
 • Keskin, N. Ö. (2010). Mobil öğrenme teknolojileri ve araçları. Akademik Bilişim, 10(490.10), 12.
 • Kıcı, D. (2010, November). Üniversite öğrencilerinin mobil öğrenmenin üniversite eğitimindeki etkisi konusundaki beklentileri üzerine bir araştırma. In International Conference On New Trends in Education and Their Implications, Antalya, Turkey (pp. 565-572).
 • Klopfer, E., & Squire, K. (2008). Environmental Detectives—the development of an augmented reality platform for environmental simulations. Educational technology research and development, 56(2), 203-228. https://doi.org/10.1007/s11423-007-9037-6
 • Korkmaz, M. (2010). Probleme dayalı mobil öğrenmenin öğrencilerin akademik başarılarına etkisi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.
 • Kurnaz, H. (2010). Mobil öğrenme özelliğinin öğrenciler tarafından kullanılabilirliği. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Kurt, F. (2009). Investigating students scientific epistemological beliefs through gender, grade level and fields of the study. [Unpublished master thesis]. Middle East Technical University.
 • Küle, G. (2012). Pazarlama yönetimi dersini alan öğrencilerin mobil öğrenme algılarının belirlenmesi. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. Bahçeşehir Üniversitesi.
 • Lin, H. H., Lin, S., Yeh, C. H., & Wang, Y. S. (2016). Measuring mobile learning readiness: Scale development and validation. Internet Research, 26(1). 265-287. https://doi.org/10.1108/intr-10-2014-0241
 • Meral, M., & Çolak, E. (2009). Öğretmen adaylarının bilimsel epistemolojik inançlarının belirlenmesi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 129-146.
 • Moses, O. O. (2008). Improving mobile learning with enhanced shih's model of mobile learning. Online Submission, 5(11), 22-28.
 • Oran, M. K., & Karadeniz, Ş. (2007). İnternet tabanlı uzaktan eğitimde mobil öğrenmenin rolü. Akademik Bilişim, 31, 167-170.
 • Önen, E. (2007). Gruplar arası karşılaştırmalarda ölçme değişmezliğinin incelenmesi: epistemolojik inançlar envanteri üzerine bir çalışma. Ege Eğitim Dergisi, 2(8), 87-110.
 • Özden, Y. (2003). Öğrenme ve öğretme. PegemA Yayıncılık.
 • Park, Y. (2011). A pedagogical framework for mobile learning: Categorizing educational applications of mobile technologies into four types. International Review of Research in Open and Distributed Learning, 12(2), 78-102. https://doi.org/10.19173/irrodl.v12i2.791Copied
 • Paulsen, M. B., & Wells, C. (1998). Domain differences in the epistemological beliefs of college students. Research in Higher Education, 39(4), 365-384. https://doi.org/10.1023/A:1018785219220
 • Schommer, M. (1990). Effects of beliefs about the nature of knowledge on comprehension. Journal of Educational Psychology, 82(3), 498-504. https://doi.org/10.1037/0022-0663.82.3.498
 • Schommer, M. (1993). Epistemological development and academic performance among secondary students. Journal of educational psychology, 85(3), 406. https://doi.org/10.1037/0022-0663.85.3.406
 • Schommer, M. (1994). Synthesizing epistemological belief research: Tentative understandings and provocative confusions. Educational Psychology Review, 6(4), 293-319. https://doi.org/10.1007/BF02213418
 • Schommer, M., & Hutter, R. (2002). Epistemological beliefs and thinking about everyday controversial issues. The journal of Psychology, 136(1), 5-20. https://doi.org/10.1080/00223980209604134
 • Shudong, W., & Higgins, M. (2005, November). Limitations of mobile phone learning. In IEEE International Workshop on Wireless and Mobile Technologies in Education (WMTE'05) (pp. 3-pp), IEEE. https://doi.org/10.1109/WMTE.2005.43
 • Yılmaz, A. (2007). Hemşirelik öğrencilerinin epistemolojik inançları ile denetim odağı arasındaki ilişki. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Üniversitesi.

___

Bibtex @araştırma makalesi { hmkusbed1138322, journal = {Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi}, eissn = {2791-7789}, address = {Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Tayfur Sökmen Kampüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Serinyol/Antakya-Hatay}, publisher = {Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {19}, number = {49}, pages = {277 - 295}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Arslan, Aysel} }
APA Arslan, A. (2022). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ . Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19 (49) , 277-295 .
MLA Arslan, A. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ" . Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2022 ): 277-295 <
Chicago Arslan, A. "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ". Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 (2022 ): 277-295
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ AU - AyselArslan Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 277 EP - 295 VL - 19 IS - 49 SN - -2791-7789 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ %A Aysel Arslan %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ %D 2022 %J Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi %P -2791-7789 %V 19 %N 49 %R %U
ISNAD Arslan, Aysel . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ". Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 19 / 49 (Haziran 2022): 277-295 .
AMA Arslan A. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ. HMKÜSBED. 2022; 19(49): 277-295.
Vancouver Arslan A. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2022; 19(49): 277-295.
IEEE A. Arslan , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARI VE MOBİL ÖĞRENME HAZIRBULUNUŞLUKLARININ İNCELENMESİ", , c. 19, sayı. 49, ss. 277-295, Haz. 2022