Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturna Tanılı Çocuklarda Obezite Sıklığının ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Amaç:­ Enürezis, çocukluk çağının yaygın görülen bir problemidir. Çalışmamızda amacımız monosemptomatik enürezis noktürna (EN) ile obezite arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.Yöntemler:­Çalışmaya alınan 70 EN'li hasta ile 70 sağlıklı çocuk; yaş, cinsiyet, vücut ağırlığı, boy, vücut kitle indeksi (VKİ), VKİ standart deviasyon skoru, obezite, anne yaş ve eğitim düzeyi, baba yaş ve eğitim düzeyi, ailedeki çocuk sayısı, anne baba arasında akrabalık ve ekonomik durum açısından karşılaştırıldı. EN'li hastalar, normal kilolu olanlar ve aşırı kilolu ve obez olanlar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Benzer kıyaslamalar bu iki alt grup arasında da yapıldı. EN'li hastalarımızda idrar kaçırma sıklığı ile genel ve ailesel özelliklerin ilişkisi araştırıldı.Bulgular: EN'li hastalar ve kontrol grubu arasında genel, ailesel özellikler ve obezite açısından istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Normal kilolu çocukların yaşı, anne ve baba yaşı, aşırı kilolu ve obez olanlara göre daha küçük, ekonomik durumu daha kötü, idrar kaçırma sıklığı daha fazla idi. Ayrıca idrar kaçırma sıklığı ile gelir düzeyi arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptandı (p=0,004).Sonuç: Bulgularımız EN'li hastalarda normal popülasyona göre obezite sıklığının artmadığını gösterdi. Noktürnal enürezisli hastalarda obezite ile ilişkiyi değerlendirmek için daha geniş örneklemli çalışmaların yapılmasına ihtiyaç vardır.

Evaluation of the Frequency of Obesity and Demographic Characteristics of Children with Primary Monosymptomatic Nocturnal Enuresis

Aim: Enuresis is a common problem in childhood. Our aim in our study was to evaluate the relationship between monosypmtomatic nocturnal enuresis and obesity. Methods: Seventy healthy children and 70 nocturnal enuresis patients were compared in terms of age, gender, body weight, height, body mass index (BMI), BMI standard deviation score, obesity, maternal age and education level, father's age and education level, number of children in the family, consanguinity between parents, and the economic status of the family. The patients with enuresis nocturna were divided into two groups: group 1: normal weight children, and group 2: overweight and obese children. Similar comparisons were made between these two subgroups. Relationship between the urinary incontinence frequency and general and family characteristics of patients with nocturnal enuresis were investigated. Results: There were no statistically significant differences between nocturnal enuresis patients and controls in terms of general, familial characteristics and obesity (p>0.05). Normal weight children were found to have lower median age and parents' median age, worse economic situation and more frequent urinary incontinence compared to overweight and obese children. In addition, a relationship was detected between the frequency of enuresis and economic status (p=0.004). Conclusion:­ Our results showed that the frequency of obesity was not increased in patients with nocturnal enuresis compared to normal population. Larger sample studies are needed to assess the relationship of obesity with nocturnal enuresis.

___

1. Bircan MK, Ekinci Z, Korkmaz K, Şahin H, Öztürk O. Enürezis noktürnada desmopressin ve imipraminin etkinlik ve güvenirlilik yönünden karşılaştırılması. Üroloji Bülteni 1993;4:27-9.

2. Tietjen DN, Husmann DA. Nocturnal enuresis: a guide to evaluation and treatment. Mayo Clin Proc 1996;71:857-62.

3. Hoekx L, Wyndaele JJ, Vermandel A. The role of bladder biofeedback in the treatment of children with refractory nocturnal enuresis associated with detrussor instability and small bladder capacity. J Urol 1998;160:858-60.

4. Han JC, Lawlor DA, Kimm SY. Childhood obesity. Lancet 2010;375:1737-48.

5. Neyzi O, Bundak R, Gökçay G, et al. Reference Values for Weight, Height, Head Circumference, and Body Mass Index in Turkish Children. J Clin Res Pediatr Endocrinol 2015;7:280- 93.

6. Serel TA, Akhan G, Koyuncuoglu HR, et al. Epidemiology of enuresis in Turkish children. Scand J Urol Nephrol 1997;31:537-9.

7. Gümüş B, Vurgun N, Lekili M, İşcan A, Muezzinoglu T, Buyuksu C. Prevalence of nocturnal enuresis and accompanying factors in children aged 7- 11 years in Turkey. Acta Paediatr 1999;88:1369-72.

8. Bower WF, Moore KH, Shepherd RB, Adams RD. The epidemiology of childhood enuresis in Australia. Br J Urol 1996;78:602-6.

9. Gunes A, Gunes G, Acik Y, Akilli A. The epidemiology and factors associated with nocturnal enuresis among boarding and daytime school children in southeast of Turkey: a cross sectional study. BMC Public Health 2009;9:357-8.

10. Ünalan D, Çetinkaya F, Baştürk M. Kentsel kesimde 7-12 yaş grubunda enürezis noktürna prevalansı ve özellikleri. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2001;2:175-82.

11. Çarman KB, Bıçakçı Z, Palancı Y, Alp R. Prevalence of enuresis nocturna in school age children living in Kars and parent's view to enuresis nocturna. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2008;17:103-9.

12. Inan M, Tokuc B, Aydiner CY, Aksu B, Oner N, Basaran UN. Personal characteristics of enuretic children: an epidemiological study from South-East Europe. Urol Int 2008;81:47-53.

13. Von Gontard A, Eiberg H, Hollmann E, Ritting S, Lehmkuhl G. Molecular genetics of nocturnal enuresis; clinical genetic heterogenity. Acta Paediatr 1998;87:571-8.

14. Arnell H, Hjalmas K, Javergall M, et al. The genetics of primary nocturnal enuresis: inheritance and suggestion of a second major gene on chromosome 12q. J Med Genet 1997;34:360-5.

15. Eilberg H. Total genome scan analysis in a single extended family for primary nocturnal enuresis: evidence for a new locus (ENUR3) for primary nocturnal enuresis on chromosome 22q11. Eur Urol 1998;33(Suppl 3):34-6.

16. Oge O, Koçak I, Gemalmaz H. Enuresis: point prevalance and associated factors among Turkish children. Turk J Pediatr 2001;43:38-43.

17. Aksoy EE, Budak S, Yıldız Y, Yücel M, Düz F, Sopalı B. The role of obesity in the etiology of monosymptomatic nocturnal enuresis. Behcet Uz Cocuk Hast Derg 2014;4:97-102.

18. Ozden C, Ozdal OL, Altinova S, Oguzulgen I, Urgancioglu G, Memis A. Prevalance and associated factors of enuresis in Turkish Children. Int Braz J Urol 2007;33:216-22.

19. Akdağ R, Aşkın R, Sungur N YavaşF, Kalaycı G, Örs R. Erzurum' da fonksiyonel enürezis yaygınlı Yavaşğı, kültürel ve davranışsal özellikler. Karadeniz Tıp Dergisi 1991;4:126-9.

20. Weintraub Y, Singer S, Alexander D, et al. Enuresi--an unattended comorbidity of childhood obesity. Int J Obes (Lond) 2013;37:75-8.

21. Guven A, Giramonti K, Kogan BA. The effect of obesity on treatment efficacy in children with nocturnal enuresis and voiding dysfunction. J Urol 2007;178:1458-62.

22. Espino R; el Grupo Edane. Evaluation of anthropometric development in patient with enuresis. An Pediatr (Barc) 2012;77:184-92.

23. Aydınoğlu HA. Primer monosemptomatik enürezis noktürna tedavisinde desmopressin ve imipramin etkinliğinin karşılaştırılması (tez). Elazığ: Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi; 2000.

___

Haseki Tıp Bülteni
  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

20.5b10.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Deneysel Testis Torsiyonunda İrisin ve Visfatin'in Tanısal Değeri

Fatma SARAÇ, Selman YENİOCAK, Sevgi BÜYÜKBESE SARSU, Esma YÜCETAŞ, Vakur OLGAÇ, Mehmet TOPTAŞ, Macit KOLDAŞ

Boğaz Dışı Klinik Örneklerden İzole Edilen Streptokok Suşları ve Oluşturdukları Enfeksiyonların Özellikleri

Fatma ÜNLÜ, Onur ÖZGENÇ, Alpay ARI, Seher Ayten COŞKUNER, Meltem AVCI

Effect of Multivisceral Resection on Health Status and Survival of Patients with Locally Advanced Gastric Cancer

ZEKAİ SERHAN DERİCİ, Koray ATİLLA, SÜLEN SARIOĞLU, SEYMEN BORA

Çocukluk Çağında İdiyopatik Nefrotik Sendrom: İki Yüz Seksen Dokuz Hastanın Retrospektif Analizi

Kenan YILMAZ, Ruhan DÜŞÜNSEL, İsmail DURSUN, Sibel YEL, Zübeyde GÜNDÜZ, Hakan POYRAZOĞLU

Human Immunodeficiency Virus/Acquired Immunodeficiency Syndrome: Epidemiological Changes in the World and Turkey

Gönül ŞENGÖZ, Filiz PEHLİVANOĞLU

Kontrolsüz Warfarin Kullanımına Bağlı Akut Karın Kliniği: Spontan İntra- abdominal Kanama

Fatih DAL, Hasan ÖKMEN, Turgay ERGİNEL, Meltem YILMAZ KÜÇÜK, Önder AKKUŞ, SERKAN SARI

Sigaranın Trombosit Sayısı, Ortalama Trombosit Hacmi ve Kardiyovasküler Risk Faktörleri Üzerine Etkileri: Bir Olgu Kontrol Çalışması

RUHUŞEN KUTLU, Nur DEMİRBAŞ

Behçet Hastası Gebeye Uygulanan Spinal Anestezi Eşliğinde Anestezik Yaklaşımın Değerlendirilmesi

Sermin KARAARSLAN, Cem ECE, Hakan AYGÜN, Selin TOKLU AKSOY

Sternoklaviküler Artritin Eşlik Ettiği Nörobruselloz: Olgu Sunumu

Hatice KÖSE, FATİH TEMOÇİN, Serap TEMOÇİN

Primer Monosemptomatik Enürezis Nokturna Tanılı Çocuklarda Obezite Sıklığının ve Demografik Özelliklerin Değerlendirilmesi

Gamze UZAN SARIKAYA, Bağdagül AKSU YAVAŞ, Muhammed Mustafa UZAN, MURAT ELEVLİ