Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu C-Kit (CD117) Expression in Patients with Small Cell Lung Cancer

Amaç: Tirozin kinaz reseptörü c-kit ve ligandı olan Stem Cell Faktör (SCF) çoğu küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) hücre dizilerinde birlikte eksprese olmaktadır. Bu çalışmanın amacı, KHAK’da CD117 (c-kit) ekspresyonunun sıklığını ve prognostik marker olarak rolünü araştırmaktadır. Yöntemler: KHAK tanısı olan olguların demografik ve klinik verileri kaydedildi. Parafine yatırılmış doku örneklerinin c-kit ekspresyonu, immünohistokimyasal olarak incelendi. Seksen yedi olgunun immün boyanma sonuçları sağkalım ve diğer klinik parametreleri ile karşılaştırıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen 87 olgunun yaş ortalaması 51,1±9,9 yıl idi. Olguların 39’u (%44,8) sınırlı hastalık (SH) ve 48’i (%55,2) yaygın hastalık (YH) evresinde idi. Seksen yedi olgunun 21’inde (%24,1) c-kit ekspresyonu pozitif bulundu. C-kit pozitif olguların ortalama sağkalım süresi 10,2 ay (CI=5,7-14,7), c-kit negatif olgular da ise 14,7 ay (CI=10,7-18,6) olarak bulundu. Her iki grup arasında istatiksel olarak anlamlı sağkalım farkı saptanmadı (p=0,264). Sonuç: KHAK’da yeni prognostik markerlara ve daha etkili tedavi rejimlerine ihtiyaç vardır. Bizim sonuçlarımız gelecekte KHAK’da c-kit inhibitörlerinin araştırılacağı klinik çalışmalara ışık tutabilir. (Ha­se­ki T›p Bül­te­ni 2015; 53: 67-71)

C-Kit (CD117) Expression in Patients with Small Cell Lung Cancer

Aim: The tyrosine-kinase receptor c-kit and its ligand stem cell factor (SCF) are coexpressed in many small cell lung cancer (SCLC) cell lines. The aim of this study was to search the role of CD117 (c-kit) overexpression as a prognostic marker in SCLC. Methods: Demographic and clinical data of patients with SCLC was registered. C-kit overexpression was evaluated using immunohistochemistry performed in paraffin-embedded specimens. Immunostaining data of 87 patients were correlated with survival and other relevant clinical parameters. Results: The mean age of the patients was 57.1±9.9 years. Thirty- nine patients (44.8%) had limited disease and 48 patients (55.2%) had extensive disease. C-kit (+) expression was observed in 24.1% of 87 patients. The mean survival time for c-kit (+) patients was 10.2 (CI=5.7-14.7) months as compared with the c-kit (-) population in whom the survival was 14.7 (CI=10.7-18.6) months. The difference in survival time between c- kit (+) and (-) patients was not statistically significant (p=0.264). Conclusion: New prognostic markers and more effective treatment regimens are needed for SCLC. Our findings may provide an insight to future clinical trials searching c-kit inhibitors in SCLC. (The Me­di­ cal Bul­le­tin of Ha­se­ki 2015; 53: 67-71) Key Words: C-kit, small cell lung cancer, survival

Kaynakça

1. Landis SH, Murray T, Bolden S, Wingo PA. Cancer statistics, 1999 [see comments]. CA Cancer J Clin. 1999;49:8–31, 1 the above reports in MacintoshPCUNIX TextH.

2. Chan BA, Coward JI. Chemotherapy advances in small-cell lung cancer. J Thorac Dis 2013;5:565-78.

3. Witte O. Steel locus defines new multipotent growth factor. Cell 1990;63:5-6.

4. Ikeda H, Kanakura Y, Tamaki T, et al. Expression and functional role of the proto-oncogene c-kit in acute myeloblastic leukemia cells. Blood 1991;78:2962-8.

5. Pietsch T, Kyas U, Steffens U, et al. Effects of human stem cell factor (c-kit ligand) on proliferation of myeloid leukemia cells: heterogeneity in response and synergy with other hematopoietic growth factors. Blood 1992;80:1199-206.

6. Heinrich MC, Blanke CD, Druker BJ, Corless CL. Inhibition of KIT tyrosine kinase activity: a novel molecular approach to the treatment of KIT-positive malignancies. J Clin Oncol 2002;20:1692-703.

7. Hibi K, Takahashi T, Sekido Y, et al. Coexpression of the stem cell factor and the c-kit genes in small-cell lung cancer. Oncogene 1991;6:2291-6.

8. Rygaard K, Nakamura T, Spang-Thomsen M. Expression of the proto-oncogenes c-met and c-kit and their ligands, hepatocyte growth factor/scatter factor and stem cell factor, in SCLC cell lines and xenografts. Br J Cancer 1993;67:37-46.

9. Vose JM, Armitage JO. Clinical applications of hematopoietic growth factors [see comments]. J Clin Oncol 1995;13:1023- 35.

10. Sekido Y, Takahashi T, Ueda R, et al. Recombinant human stem cell factor mediates chemotaxis of small-cell lung cancer cell lines aberrantly expressing the c-kit protooncogene. Cancer Res 1993;53:1709-14.

11. Lu HY, Zhang G, Cheng QY, et al. Expression and mutation of the c-kit gene and correlation with prognosis of small cell lung cancer. Oncol Lett 2012;4:89-93.

12. Sekido Y, Obata Y, Ueda R, et al. Preferential expression of c-kit protooncogene transcripts in small cell lung cancer. Cancer Res 1991;51:2416-9.

13. Naeem M, Dahiya M, Clark JI, Creech SD, Alkan S. Analysis of c-kit protein expression in small-cell lung carcinoma and its implication for prognosis. Hum Pathol 2002;33:1182-7.

14. Micke P, Basrai M, Faldum A, et al. Characterization of c-kit expression in small cell lung cancer: prognostic and therapeutic implications. Clin Cancer Res 2003;9:188-94.

15. Potti A, Moazzam N, Ramar K, Hanekom DS, Kargas S, Koch M. CD117 (c-KIT) overexpression in patients with extensive- stage small-cell lung carcinoma. Ann Oncol 2003;14:894-7.

16. Blackhall FH, Pintilie M, Michael M, et al. Expression and prognostic significance of kit, protein kinase B, and mitogen- activated protein kinase in patients with small cell lung cancer. Clin Cancer Res 2003;9:2241-7.

17. Kelbel C, Omid S, Westermeier T, Lorenz J. Prognostic factors of small-cell bronchial carcinoma. Pneumologie 1994;48:475- 80.

18. Remiszewski P, Roszkowski-Sliz K, Wiatr E, et al. Prognosis in limited disease (LD) small cell lung cancer (SCLC) patients according to status performance, local extension of lesions, type of treatment and the completeness of staging. Pneumonol i Alergol Pol organ Pol Tow Ftyzjopneumonologicznego, Pol Tow Alergol i Inst Gruzlicy i Chor Pluc 2003;71:139-47.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3.3b 1.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Diyabetik Mikrovasküler Komplikasyonu Olan ve Olmayan Hastaların MPV ve Sensitif CRP Düzeylerinin Karşılaştırılması

Ekmek Burak ÖZŞENEL, Mehmet Yavuz GÜRLER, Güzin KARATEMİZ, MURAT SÜNBÜL, Murat ÇİLOĞLU, Elif SAKÇI, Burcu HACIOĞLU, Fuat ŞAR, Savaş ÖZTÜRK, Mehmet TAYFUR, Emrah Erkan MAZI

Laparoskopik Parsiyel Nefrektominin 4 cm Üzerindeki Böbrek Tümörlerinde Etkinliği ve Güvenilirliğinin Değerlendirilmesi

Faruk ÖZGÖR, Murat BİNBAY, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Mehmet Fatih AKBULUT, Onur KÜÇÜKTOPÇU, Ömer SARILAR, Özgü AYDOĞDU, Zafer Gökhan GÜRBÜZ, Ahmet Yalçın BERBEROĞLU, Ahmet Yeser MÜSLÜMANOĞLU

Küçük Hücreli Akciğer Kanserli Hastalarda C-Kit (CD117) Ekpresyonu C-Kit (CD117) Expression in Patients with Small Cell Lung Cancer

Ayşe GÖZKAMAN, YILDIZ OKUTURLAR, Özkan KANAT, Meral GÜNALDI, Sibel OCAK SERİN, Özlem SARAYDAROĞLU, Baki KUMBASAR, Türkkan EVRENSEL

Levator Kas Fonksiyonu Zayıf Gözlerde Frontal Askı Cerrahisi Sonuçlarımız

Onur YAYA, Nedime Demir DEVECİ, Ayşe Feyza ÖNDER

Makroskopik Hematürinin Nadir Bir Nedeni: Nutcracker Sendromu

Nilgün DURU SELÇUK, Hale SANDIKÇI, Mahmut ÇİVİLİBAL, Yıldıray SAVAŞ, MURAT ELEVLİ

Diyabetik Nefropati'ye Genel Bir Bakış

Alp ATASOY, Ali ATAY, Süleyman AHBAB, Maksude HANEDAR, MUSTAFA YENİGÜN

Koroner Arter Cerrahisinde Torakal Epidural Analjezinin Postoperatif Ağrı ve Miyokard Korunması Üzerine Etkileri

Bestami Barış ÇELİK, Türkan KUDSİOĞLU, Zeliha ALICIKUŞ, Nihal YAPICI, Gökçen ORHAN, Nehir TANDOĞAR, İlyas KAYACIOĞLU, Zuhal AYKAÇ

Poland Sendromlu Hastada Ameliyathane Dışı Anestezi Uygulaması: Olgu Sunumu

HAYRETTİN DAŞKAYA, Ferda Yılmaz İNAL, Ümmügülsüm YAZICI, Mehmet TOPTAŞ, Huseyin YETİS

Spinal Anestezi Sonrası Gelişen Geçici Görme Kaybı

Gökçen BAŞARANOĞLU, KADİR İDİN, Tarık UMUTOĞLU, Ufuk TOPUZ, Asım ESEN, Harun UYSAL

Lipid Profile and Inflammation in Degenerative Valvular Disease

Mehmet YAMAK, Fuat ŞAR, Özger AKARSU, Meltem GÜRSU, Burcu HACIOĞLU, HAYRİYE ESRA ATAOĞLU, Kazım KORKMAZ, Savaş ÖZTÜRK