Endolarengeal Lazer Cerrahisi Sonrası Karbon Granülomu

Amaç:­ Bu çalışma vokal kord lazer cerrahisinden sonra karbon granülom oluşumunu vurgulamak için yapılmıştır. Bu granülomların görünümü tümör nüksü ile benzerlik gösterdiği için, ayrımında histolojik değerlendirmenin gerekliliği ele alınmıştır.Yöntemler: Çalışmaya 2009-2013 yılları arasında Acıbadem Maslak Hastanesi'ne başvuran erken evre glottik kanserli 35 erkek hasta alındı. Tüm hastaların vokal kordlarına lazer yardımlı girişim uygulandı.Hastalar iki yıl süreyle takip edildi ve granülom oluşumu veya tümör nüksü varlığı kaydedildi.Bulgular: İki yıllık izlem sürecinde beş hastada yeni oluşan vokal kord lezyonu saptandı. Bunlardan birinin tümör nüksü olduğu belirlendi.Diğer dört olgudaki lezyonlar ise takip sürecinde gerileyen ve kaybolan karbon granülomları idi.Sonuç: Karbon granülom oluşumu çok yaygın olmasa da literatürde ele alınacak kadar sıktır. Erken evre glottik kanser tedavisinde lazer cerrahisi her geçen gün daha popüler hale gelmektedir ve karbon granülomlarının insidansının artması muhtemeldir. Bu tip bir algoritma risk altındaki hastaların tedavi yönetiminde yakın gelecekte değerli bir araç olacaktır.

Post Endolaryngeal Laser Surgery Carbon Granuloma

Aim: This study was performed to highlight the phenomenon of carbon granulation formation after laser vocal cord surgery. Emphasis was put on the fact that these granulomas closely resemble tumor recurrence and due to the similarity of appearance, histological evaluation is necessary for diagnosis. Methods: This study included 35 male patients presenting to the Acıbadem University Hospital with early-stage laryngeal cancer between 2009 and 2013. All patients underwent laser-assisted interventions on the vocal cords. Patient follow-up was continued for two years and granuloma formation or tumor recurrence was noted. Results:­During the two-year follow-up period, a total of five patients presented with new vocal cord lesions. One of the cases was determined to be a tumor recurrence. The remaining four were carbon granulomas that regressed during the follow-up period. Conclusion: Although carbon granuloma formation is not very common, it is still frequent enough to be thoroughly discussed in the literature. With laser surgery for early-stage laryngeal cancer becoming more popular every day, the incidence of carbon granulomas is likely to increase. An algorithm for this type of lesion without putting patients' health at risk will be a valuable tool in the near future.

___

1. Siegel R, Ma J, Zou Z, Jemal A. Cancer statistics, 2014. CA Cancer J Clin 2014;64:9-29.

2. Rosai J. Larynx and trachea. In: Rosai J, editor. Surgical Pathology. 9th ed. Edinburg London Newyork; 2004. p. 305- 58.

3. Hoffman HT, Iseli TA, Karnell LH, et al. Cummings CW. Otolaryngology Head and Neck Surgery, fifth edition Mosby Book St Louis: 2010. p.1512-39.

4. Silver CE, Beitler JJ, Shaha AR, Rinaldo A, Ferlito A. Current trends in initial management of laryngeal cancer: the declining use of open surgery. Eur Arch Otorhinolaryngol 2009;266:1333-52.

5. Strong MS, Jako GJ. Laser surgery in the larynx. Early clinical experience with continuous CO2 laser. Ann Otol Rhinol Laryngol 1972;81:791-8.

6. Spiegel JR, Sataloff RT. Surgery for carcinoma of the larynx. In: Gould WJ, Sataloff RT, Spiegel JR, editors: Voice Surgery. St. Louis: Mosby; 1993. p. 307-37.

7. Remacle M, Eckel HE, Antonelli A, et al. Endoscopic cordectomy. A proposal for a classification by the Working Committee, European Laryngological Society. Eur Arch Otorhinolaryngol 2000;257:227-31.

8. Remacle M, Van Haverbeke C, Eckel H, et al. Proposal for revision of the European Laryngological Society classification of endoscopic cordectomies. Eur Arch Otorhinolaryngol 2007;264:499-504.

9. Canis M, Ihler F, Martin A, Matthias C, Steiner W. Transoral laser microsurgery for T1a glottic cancer: Review of 404 cases. Head Neck 2015;37:889-95.

10. Makki FM, Rigby MH, Bullock M, et al. CO(2) laser versus cold steel margin analysis following endoscopic excision of glottic cancer. J Otolaryngol Head Neck Surg. J Otolaryngol Head Neck Surg 2014;43:6.

11. Betlejewski S, Sinkiewicz A, Mackiewicz H, Owczarek A, Dalke K. Carbon granuloma--an unwanted effect of laryngeal laser microsurgery. Pol Merkur Lekarski 2005;19:417-9.

___

Haseki Tıp Bülteni
  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

20.7b10.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Primer Hiperparatiroidili Hastalarda Metabolik Sendrom Sıklığı

Gökçen Tuğba ÇEVİK, SİBEL GÜLDİKEN, Neslihan Soysal ATİLE, Hüseyin ÇELİK, MEHMET ÇELİK, SEMRA AYTÜRK SALT, NECDET SÜT, Ayşe Armağan TUĞRUL

Nefroloji Kliniğimizde Geçici Kateter Uygulamaları ve Komplikasyonları: Bir Yıllık Klinik Deneyim

Özger AKARSU, Ahmet YAVUZ, Ferhan AYTUĞ, Egemen CEBECİ, Ergun PARMAKSIZ, Meral MEŞE, Zerrin BAHÇEBAŞI BİCİK

Prostat Biyopsisinde Prostat Spesifik Antijen Eşik Değeri Ne Olmalıdır?

HASAN DELİKTAŞ, HAYRETTİN ŞAHİN

Yoğun Bakım Hastalarının Sağkalımında Bazal Verilerin Etkisi

İbrahim AKKOÇ, Nadir ALPAY, Mehmet TOPTAŞ, İlke İŞİTEMİZ, Hasibe SUNUL, Egemen CEBECİ, Hidayet Nedret ERGÜVEN, Ecder ÖZENÇ, Savaş ÖZTÜRK

Deneysel Kapalı Kafa Travması Oluşturulan Sıçanlarda Piknogenol’ün® Uzaysal Öğrenme ve Bellek Fonksiyonlarına Etkisi

Afşin EMRE KAYIPMAZ, ŞABAN REMZİ ERDEM, Cem YILMAZ, Emine Ebru DENİZ, Cemil KAVALCI, Alperen ÖZDEMİR, İrem GÜLER, Eda CAFEROĞLU, Fatma Serra KALYONCU, Özgür GÜVEN

Erişkinde Nadir Bir Akut Karın Nedeni: İntestinal Malrotasyon

MÜRŞİT DİNCER, Gamze ÇITLAK, Muzaffer AKINCI

Nadir Bir Artroplasti Komplikasyonu: Metallozis

Cansu IŞIK BENLİ, HALİDE NUR ÜRER, Saime Gül BARUT, Mustafa Fehmi AKYILDIZ, Doğan ATLIHAN

Bir Çocuk Hastada Piyoderma Gangrenozum ile Henoch-Schönlein Purpurasının Alışılmadık Birlikteliği

HATİCE NİLGÜN SELÇUK DURU, Melike İrem PETAN, Hale Sandıkçı SUİÇMEZ, MURAT ELEVLİ, ÖZGÜR KASAPÇOPUR

Transatlantik Toplulukları Fikir Birliği II TASC D Grubundaki Diyabetik Ayak Yarasına Sahip Olgularda Diz Altı Perkütan Transluminal Anjiyoplasti

MEHMET BURAK ÇİLDAĞ, ÖMER FARUK KUTSİ KÖSEOĞLU, MUSTAFA BÜLENT ERTUĞRUL

Periferal İnterkostal Sinir Kaynaklı Asemptomatik Schwannoma

Yunus AKSOY, Çiğdem OBUZ, Necati ÇİTAK, Özgür İŞGÖRÜCÜ, Songül BÜYÜKKALE, Adnan SAYAR