Doyle Tip 4b mallet kırıklarının pull-out sütur ve transartiküler kirschner teli fiksasyon yöntemiyle tedavisi

Amaç: Bu çalışmada Doyle sınıfamasına göre tip 4b mallet kırığı tedavisinde pull-out sütur ve transartiküler Kirschner teli ile fksasyon yönteminin sonuçları değerlendirildi. Yöntemler: Ocak 2005-Ağustos 2013 tarihleri arasında mallet kırığı nedeniyle opere edilen 15 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların onu erkek, beşi kadın ve ortalama yaş 36,3 (dağılım, 15-55) idi. Cerrahide açık redüksiyonun ardından pull-out sütur ve transartiküler Kirschner teli ile fksasyon yapıldı. Hastalar Crawford değerlendirme kriterleri doğrultusunda fonksiyonel ve klinik açıdan değerlendirildi. Ortalama takip süresi 39,3 ay (dağılım, 6-99) olarak tespit edildi. Bulgular: Radyografk olarak tüm hastalarda kaynama sağlandı. Klinik olarak hiçbir hastada teldibi enfeksiyonu, cilt nekrozu, avasküler nekroz ve tırnak deformitesi gözlenmemekle birlikte distal interfalangeal eklemde daralma, dejenerasyon veya subluksasyon tespit edilmedi. Crawford değerlendirme kriterlerine göre olguların 12’sinde (%80) mükemmel, iki sinde (%13) iyi ve birinde (%7) orta sonuç elde edildi. Herhangi bir açıda feksiyon kaybı izlenmezken ortalama 1,5 °C (dağılım, 0-15) ekstansiyon kaybı gözlendi. Sonuç: Hem cerrah hem de hasta memnuniyeti açısından değerlendirildiğinde mallet kırığı tedavisinde pull-out sütur ve transartiküler Kirschner teli uygulamasının, tatminkar ve önerilebilinir bir cerrahi teknik olduğu görüşündeyiz. (Ha se ki Tıp Bül te ni 2015; 53: 135-8)

The treatment of Doyle type 4b mallet fractures with pull-out suture and transarticular Kirschner wire fixation technique

Aim: In this study, we evaluated the results of the pull-out suture and transarticular Kirschner wire fxation technique in the treatment of Doyle type 4b mallet fractures. Methods: The study involved 15 patients (10 males, 5 females) with a mean age of 36.3 years (range: 15-55 years) who underwent surgery for mallet fracture between January 2005 and August 2013. Following the open reduction, pull-out suture and fxation with transarticular Kirschner wire were performed as the surgical method. The patients were assessed functionally and clinically according to the Crawford criteria. The mean follow-up period was 39.3 months (range: 6-99). Results: Radiographic union was achieved in all patients. None of the patients developed infection, skin necrosis, avascular necrosis, nail deformity, and degeneration or subluxation of the distal interphalangeal joint. According to the Crawford criteria, the results were excellent in 12 (80%) patients, good in two (13%) patients and moderate in one (7%) patient. None of the patients developed fexion loss and the mean extension loss was 1.5 °C (range: 0-15). Conclusion: Considering the satisfaction of both the patient and the surgeon, we suggest pull-out suturing and transarticular Kirschner wire application which is a satisfactory surgical method in the treatment of Doyle type 4b mallet fractures. (The Me di cal Bul le tin of Ha se ki 2015; 53:135-8)

Kaynakça

1. Doyle JR. Extensor tendon-acute injuries. In: Green DP, Hotchkiss RN, Pederson WC, editors. Green’s Operative Hand Surgery. 4th ed. Vol. 2. Philadelphia, Churchill Livingstone; 1999. p. 1962-70.

2. McCue FC, Meister K. Common sports hand injuries. An overview of aetiology, management and prevention. Sports Med 1993;15:281-9.

3. Garberman SF, Diao E, Peimer CA. Mallet fnger: results of early versus delayed closed treatment. J Hand Surg 1994;19A:850-2.

4. Jupiter JB, Sheppard JE. Tension wire fxation of avulsion fractures in the hand. Clin Orhtop Relat Res 1987;214:113- 20.

5. Ishiguro T, Itoh Y, Yabe Y, Hashizume N. Extension block with Kirschner wire for fracture dislocation of the distal interphalangeal joint. Tech Hand Up Extrem Surg 1997;1:95- 102.

6. Weber P, Segmuller H. Non-surgical treatment of mallet fnger fractures involving more than one third of the joint surface: 10 cases. Handchir Mikrochir Plast Chir 2008;40:145-8.

7. Phadnis J, Yousaf S, Little N, Chidambaram R, Mok D. Open reduction internal fxation of the unstable mallet fracture. Tech Hand Up Extrem Surg 2010;14:155-9.

8. Damron TA, Engber WD. Surgical treatment of mallet fnger fractures by tension band technique. Clin Orhtop Relat Res 1994;300:133-40.

9. Schweitzer TP, Rayan GM. The terminal tendon of the digital extensor mechanism: part II, kinematic study, J Hand Surg Am 2004;29:903-8.

10. Crawford GP. The molded polythene splint for mallet fnger deformities. J Hand Surg 1984;9A:231-7.

11. Kalainov DM, Hoepfner PE, Hartigan BJ, Caroll C, Genuario J. Nonsurgical treatment of closed mallet fnger fractures. J Hand Surg Am 2005;30:580-6.

12. Tung KY, Tsai MF, Chang SH, Huang WC, Hsiao HT. Modifed Tenodesis Method for Treatment of Mallet Fractures. Ann Plast Surg 2012;69:622-6.

13. Wehbe MA, Schneider LH. Mallet fractures. J Bone Joint Surg Am 1984;66:658-69.

14. Stern PJ, Kastrup JJ. Complications and prognosis of treatment of mallet fnger. J Hand Surg Am 1988;13:329-34.

15. Taşbaş BA, Dağlar B, Bayrakçı K, Delialioğlu MÖ, Şahin M, Günel U. Do hand surgeons take a risk by using X-ray screening. Journal of Arthroplasty & Arthroscopıc Surgery 2004;15:152-4.

16. Ishiguro T, Inoue K, Matsubayashi T, Ito T, Hashizume N. A new method of closed reduction for mallet fractures. J Jap Soc Surg Hand 1988;5:444-7.

17. Tetik C, Gudemez E. Modifcation of the extension block Kirschner wire technique for mallet fractures. Clin Orthop 2002;404:284.

18. Lucchina S, Badia A, Dornean V, Fusetti C. Unstable mallet fractures: a comparison between three different techniques in a multicenter study, Chinese Journal of Traumatology 2010;13:195-200.

19. Lubahn JD. Mallet fnger fractures: a comparison of open and closed technique, J Hand Surg Am 1989;14:394-6.

20. Damron TA, Engber WD, Lange RH, et al. Biomechanical analysis of mallet fnger fracture fxation techniques. J Hand Surg Am 1993;18:600-7; discussion 608.

21. Cheon SJ, Lim JM, Cha SH. Treatment of bony mallet fnger using a modifed pull-out wire suture technique. J Hand Surg Eur Vol 2011;36:247-9.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1302-0072
  • Yayın Aralığı: Yılda 5 Sayı
  • Başlangıç: 2005

3.4b 1.9b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kırsal alanda izlenen 50 brucelloz olgusunun tedavi sonrası serolojik takibi

Semra ÖZGÜMÜŞ, Gönül ŞENGÖZ, Gülşah BİTER, Kamuran Bahar SANDIKCI

Güncel kılavuzlar eşliğinde akut böbrek hasarı

Mahmut ÇİVİLİBAL, Bağdagül AKSU YAVAŞ

Farklı oksijen konsantrasyonlarındaki intrapulmoner şant değişimleri ve oksijenizasyon parametrelerinin değerlendirilmesi

Zerrin DEMİRTÜRK, Ecder ÖZENÇ, Sibel BULĞEN BULUÇ

Çocuklarda ürolitiyazisin nadir nedeni: Ksantinüri

Ebru YILMAZ, Kadriye ÖZDEMİR, Cemaliye BAŞARAN, Şükran GÖZMEN, Pınar ERTURGUT, ERKİN SERDAROĞLU

Akciğer semptomları ile bulgu veren kist hidatikli olgularımızın değerlendirilmesi

MELTEM EROL, Özgül YİĞİT, Mehmet TOKSÖZ, Özlem GAYRET BOSTAN, Seyithan ÖZAYDIN, Fatih AKOVA, Emine KUTANİS

Böbrek yetmezliği dışında Hemodiafltrasyon kullanımı

SEÇİL CONKAR, İPEK KAPLAN BULUT, Sevgi MİR

Anterior servikal füzyonu takiben komşu segment hastalığı gelişiminde risk faktörleri

Ezgi AKAR, Mehmet Ufuk AKMİL, Metin ORAKDÖĞEN, Hakan SOMAY, Merih İŞ

Osteoid osteomada cerrahi tedavi sonuçlarımız

HASAN GÖÇER, NEVZAT DABAK, ALPER ÇIRAKLI, Hicabi SEZGİN, İsmail BÜYÜKCERAN

Doyle Tip 4b mallet kırıklarının pull-out sütur ve transartiküler kirschner teli fiksasyon yöntemiyle tedavisi

Yunus TİMURTAŞ, ALPER ÇIRAKLI, Murat ERDOĞAN, HÜSEYİN SİNA COŞKUN, AHMET PİŞKİN, HASAN GÖÇER

Servikal gebelik yönetiminde minimal invaziv yaklaşım

Gonca BATMAZ, Fulya MOLLA, Taner MOLLA, SERDAR AYDIN, Ramazan DANSUK