Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi

Amaç: Hastanemizde takip edilen olgularda fetal intrakardiak ekojenik foküs sıklığını belirlemek ve olasıanomaliler arasındaki ilişkiyi araştırmaktır.Metod: Ocak-2010 ile Ocak-2014 tarihleri arasında hastanemizde takip edilen ve anomali taraması içinradyoloji bölümüne refere edilen 1542 gebenin kayıtları retrospektif olarak incelendi. Tüm olgulara 20.haftada ayrıntılı fetal değerlerndirme yapılmıştır. Ultrasonografik incelemede İKEF tespit edilen olgularda,ekojenik foküsün yerleşim yeri ve boyutu, kardiyak ek anomaliler kaydedilmiştir. Trizomi 21'in potansiyelekstrakardiak bulguları açısından kranium, ekstremiteler, böbrek ve barsaklarlar dikkatlicedeğerlendirilmiştir. İntrakardiak ekojenik foküs saptanan fetüslerin doğum sonu değerlendirmeleri bir çocukhekimi tarafından yapılmıştır.Bulgular: 1542 olgunun 38 tanesinde İKEF tespit edildi. İKEF görülme sıklığını %2.46 olarak hesaplandı.Ortalama gebe yaşı 28,21 (22-35) idi. Olguların 36 tanesinde İKEF sol ventrikül içerisinde ve ikisinde sağventrikül içerisinde gözlendi. Bir olguda sol ventrikül içerisinde iki adet İKEF mevcuttu. İKEF boyutu 2-3.9mm arasında değişiyordu ortalama boyut 2.45 mm idi. 38 olgunun 24 tanesinde İKEF birinci gebelikte(%63), 12 tanesinde ikinci gebelikte (%31) ve 2 tanesinde (6) ise üçüncü gebelikte görülmüştü. İKEF'li 38olgunun ikisi IVF gebelik olup bunlardan birisi ikiz diğeri ise üçüz gebelikti. İki eşinde ve üçüzdeki diğer ikifetüste İKEF izlenmedi. İKEF saptanan fetüslerden sadece birisinde sol koroid pleksusta 8x6 mm'lik basitkist saptandı ve bu kist takiplerde kayboldu. İKEF'li olguların doğum sonu, neonatal dönem ve 2. aydayapılan fizik muayenelerinde anomali düşündürecek patoloji saptanmadı.Sonuç: ICEF çoğu kez önemli bir problemin parçası olarak speküle edilmekte ve özellikle gebelereanksiyete getirmektedir. Fakat çalışmamızda İKEF-Trizomi birlikteliğine ait kanıt bulamadık. Özellikle 35yaş altı, üçlü tarama testleri negatif ve ultrasonografik olarak ek anomali izlenmeyen gebelerde izoleekojenik kardiak foküslerde amniosentez gerekli olmayabilir. 
Anahtar Kelimeler:

Gebelik, trizomi, ultrasonografi

The Relationship between the Frequency of Intracardiac Echogenic Focus and Anomalies in Normal Pregnancies

Backgrounds: To determine the frequency of intracardiac echogenic focus (ICEF) in a normal pregnantpopulation and to investigate the relationship with anomalies.Methods: A retrospective examination was made of 1542 pregnancy records where the patients weremonitored at our hospital and referred to the Radiology Department for an anomaly scan between January2010 and January 2014. A detailed fetal evaluation was made at 20 weeks for all patients. In patientsdetermined with ICEF on ultrasonographic examination, a record was made of the echogenic focus locationand size and additional cardiac anomalies. In respect of potential extracardiac findings of trisomy 21, thecranium, extremities, kidneys and intestines were carefully evaluated. Postnatal evaluations were made offetuses determined with ICEF.Results: Of 1542 cases, ICEF was determined in 38 (2.46%). The mean age of the pregnant patients was28.21 years (range, 22-35 years). ICEF was observed in the left ventricle in 36 cases and the right ventricle in2 cases. In 1 case, there were 2 ICEF in left ventricle. The mean size of the ICEF was 2.45mm (range, 2 –3.9mm). Of the 38 cases, the ICEF was observed in the first pregnancy in 24 cases (63%), the secondpregnancy in 12 (31%) and the third pregnancy in 2 (6%). Of the 38 cases with ICEF, 2 were IVF pregnancies;one delivered twins and the other, triplets. ICEF was not observed in the other twin or in the other two of thetriplets. In only 1 of the fetuses determined with ICEF, a simple cyst of 8x6mm was determined in the leftchoroid plexus, which spontaneously disappeared during follow-up. No pathologies which could beconsidered anomalies were determined in the physical examinations made of the ICEF cases at birth, in theneonatal period and in the 2nd month.Conclusions: Even though ICEF is considered as an indicator of trisomy anomalies, it may be seen inpregnant patients aged below 35 years, with negative triple scan tests and no additional anomalies observedultrasonographically.

Kaynakça

1. Shanks AL, Odibo AO, Gray DL. Echogenicintracardiac foci: Associated with increased risk for fetaltrisomy 21 or not? J Ultrasound Med 2009;28(12):1639-43.2.Tennstedt C, Chaoui R, Vogel M, Göldner B, Dietel M.Pathologic correlation of sonographic echogenic foci inthe fetal heart. Prenat Diagn 2000;20(4):287-92.3. Anderson N, Jyoti R. Relationship of isolated fetalintracardiac echogenic focus to trisomy 21 at the midtrimester sonogram in women younger than 35 years.Ultrasound Obstet Gynecol 2003;21(4):354-58.4. Roberts DJ, Genest D. Cardiac histologic pathologycharacteristics of trisomies 13 and 21. Hum Pathol1992;23(10):1130-40.5. Levy DW, Mintz MC. The left ventricular echogenicfocus: a normal finding. AJR Am J Roentgenol1988;150(1):85-6.6. Achiron R, Lipitz S, Gabbay U, Yagel S. Prenatalultrasonographic diagnosis of fetal heart echogenic foci:no correlation with Down Syndrome. Obstet Gynecol1997;89(6):945-48.7. Sotiridis A, Makrydimas G, Ioannidis JP. Diagnosticperformance of intracardiac echogenic foci for Downsyndrome : a me t a - ana lysis. Obs Gyne col2003;101(5):1009-16.8. Bromley B, Lieberman E, Shipp T, Richardson M,Benacerraf B. Significance of an echogenic intracardiacfocus in fetuses at high and low risk for aneuploidy. JUltrasound Med 1998;17(2):127-31.9. Simpson JM, Cook A, Sharland G. The significance ofechogenic foci in the fetal heart: a prospective study of 228cases. Ultrasound Obstet Gynecol 1996;8(4):225-8.10. Schecter AG, Fakhry J, Shapiro LR, Gewitz MH. Inutero thickening of the chordae tendinaeda cause ofintracardiac echogenic foci. J Ultrasound Med1987;6(12):691-5.11. Bronshtein M, Jakobi P, Ofir C. Multiple fetalintracardiac echogenic foci: not always a benignsonographic finding. Prenat Diagnosis 1996;16(2):131-5.12. Lim L, Aptekar L, Bombard A, Juliard K, Meenakshi B,Weiner Z. Ethnicity and Other Factors that May Affect thePrevalence of Echogenic Intracardiac Foci in the Fetus. JClin Ultrasound 2006; 34(7):327-9.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd509108, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {12}, pages = {78 - 81}, doi = {}, title = {Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi}, key = {cite}, author = {Yeni̇çeri̇, Önder and Çullu, Neşat and Deveer, Mehmet and Kasap, Burcu and Yeni̇çeri̇, Emine Neşe} }
APA Yeni̇çeri̇, Ö , Çullu, N , Deveer, M , Kasap, B , Yeni̇çeri̇, E . (2015). Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi . Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 78-81 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/41549/509108
MLA Yeni̇çeri̇, Ö , Çullu, N , Deveer, M , Kasap, B , Yeni̇çeri̇, E . "Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi" . Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12 (2015 ): 78-81 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/41549/509108>
Chicago Yeni̇çeri̇, Ö , Çullu, N , Deveer, M , Kasap, B , Yeni̇çeri̇, E . "Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12 (2015 ): 78-81
RIS TY - JOUR T1 - Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi AU - Önder Yeni̇çeri̇ , Neşat Çullu , Mehmet Deveer , Burcu Kasap , Emine Neşe Yeni̇çeri̇ Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 81 VL - 12 IS - 1 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - UR - Y2 - 2015 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi %A Önder Yeni̇çeri̇ , Neşat Çullu , Mehmet Deveer , Burcu Kasap , Emine Neşe Yeni̇çeri̇ %T Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi %D 2015 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Yeni̇çeri̇, Önder , Çullu, Neşat , Deveer, Mehmet , Kasap, Burcu , Yeni̇çeri̇, Emine Neşe . "Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 12 / 1 (Nisan 2015): 78-81 .
AMA Yeni̇çeri̇ Ö , Çullu N , Deveer M , Kasap B , Yeni̇çeri̇ E . Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2015; 12(1): 78-81.
Vancouver Yeni̇çeri̇ Ö , Çullu N , Deveer M , Kasap B , Yeni̇çeri̇ E . Normal Gebe Populasyonda İntrakardiak Ekojenik Foküs Sıklığı ve Anomaliler ile İlişkisi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2015; 12(1): 78-81.