Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi

Öz Hz. Cebrail’in sahabîlerin arasına bir insan suretinde gelerek onlara dinin temel noktalarını öğrettiği, hadis kaynaklarında tevatür derecesinde yer alır. Bu hadiste geçen iki kıyâmet alâmeti vardır. Hadis bir bütün olarak ele alındığında bu alâmetlerin kıyâmetin en temel alâmetleri olması gerektiği ortaya çıkar. Nitekim Hz. Peygamber İslâm’ın pek çok emrinden beş tanesini İslâm’ın esası, iman edilmesi gereken birçok husustan altı tanesini imanın esası, ihlasın yüzlerce özelliğinden sadece bir tanesini ihsan olarak zikreder. Hadisin bundan sonraki kısmında iki kıyâmet alâmeti yer alır.  Bu alâmetlerin birincisi köle kadının (eme) efendisini doğurması, ikincisi de baldırı çıplak, bedevîlerin bina yükseltmekte birbirleriyle yarışmalarıdır. Bu çalışmada bu iki alâmet, günümüz verileri ışığında yeniden değerlendirilmektedir. 

Kaynakça

Askalânî, İbn Hacer, Fethü’l-Bârî, I-XIII, Beyrut: Dârü’l-mârife, 1379/1960.

Tatlı, Bekir, “Buhari Öncesi Kaynaklarda Cibril Hadisinin İsnâdlarının Tahlili” Dini Araştırmalar Dergisi, 6/18, (2004): s. 21-64.

Buhârî, Ebû Abdullah Muhammed b. İsmâil, el-Câmiü’s-sahîh, I-IX, yy: Dâru tûku’n-necât 1422/2001.

Ebû Davud, Süleyman b. Eş’as b. İshak el-Ezdi Ebû Davud es-Sicistani, I-IV, Sünenu Ebî Davud, Beyrut: Dârü’l-kitâbi’l-arabî, ty.

Ebû Hanîfe, İmâm-ı A’zam, el-Fıkhu’l-ekber, haz. Mustafa Öz, İstanbul: İfav Yayınları, 2002.

Görgülü, Ülfet, “Taşıyıcı Annelik Fıkhi Bir Bakış”, İslam Hukuku Araştırma Dergisi, 15, (2010): s. 197-208.

http://www.qwled.com/vb/t130390.html (erişim:22.3.2014).

İbn Mâce, Ebû Abdullah Muhammed b. Yezid er-Rebei el-Kazvini İbn Mace, I-II, Sünenu İbn Mâce, Kahire: 1975.

Kettânî, Muhammed b. Câfer, Nazmü’l-mütenâsir mine’l-hadîsi’l-mütevâtir, Mısır: Darü’l-kutubi’s-selefiyye, ty.

Müslim, Müslim b. Haccâc, el-Câmiü’s-sahîh, Riyad: Beytü’l-efkâri’d-devliyye, 1998.

Nevevî, Ebu Zekeriyya Muhyiddin Yahya b. Şeref b. Muri, Sahihü Müslim bi-şerhi’n-Nevevi, I-XVIII, Kahire: 1929.

Suyûtî, Ebü'l-Fazl Celaleddin Abdurrahman b. Ebî Bekr, Şerhü’s-Suyûtî li-süneni’n-Nesâî, VIII, Halep: 1986.

Teftâzânî, Saadeddin, Şerhü’l-akâidi’n-Nesefiyye, Kahire: 1988.

Tirmizî, Ebû İsa Muhammed b. İsa b. Sevre es_Sülemi, I-V, Sünenü’t-Tirmizî, Beyrut: Dârü ihyâi’t-turâsi’l-arabî, ty.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { harranilahiyatdergisi348900, journal = {Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1303-2054}, eissn = {2564-7741}, address = {Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Osmanbey Kampüsü, Şanlıurfa}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {}, pages = {119 - 133}, doi = {10.30623/harranilahiyatdergisi.348900}, title = {Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Soğukoğlu, Fehmi} }
APA Soğukoğlu, F . (2018). Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi . Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi , (39) , 119-133 . DOI: 10.30623/harranilahiyatdergisi.348900
MLA Soğukoğlu, F . "Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi" . Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018 ): 119-133 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/harranilahiyatdergisi/issue/37449/348900>
Chicago Soğukoğlu, F . "Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (2018 ): 119-133
RIS TY - JOUR T1 - Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi AU - Fehmi Soğukoğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30623/harranilahiyatdergisi.348900 DO - 10.30623/harranilahiyatdergisi.348900 T2 - Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 133 VL - IS - 39 SN - 1303-2054-2564-7741 M3 - doi: 10.30623/harranilahiyatdergisi.348900 UR - https://doi.org/10.30623/harranilahiyatdergisi.348900 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi %A Fehmi Soğukoğlu %T Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi %D 2018 %J Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi %P 1303-2054-2564-7741 %V %N 39 %R doi: 10.30623/harranilahiyatdergisi.348900 %U 10.30623/harranilahiyatdergisi.348900
ISNAD Soğukoğlu, Fehmi . "Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi / 39 (Haziran 2018): 119-133 . https://doi.org/10.30623/harranilahiyatdergisi.348900
AMA Soğukoğlu F . Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi. harranilahiyatdergisi. 2018; (39): 119-133.
Vancouver Soğukoğlu F . Cibril Hadisinde Geçen Kıyamet Alametlerinin Yeniden Değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 2018; (39): 119-133.