Zivzik ve Görümlü Narlarının Fizikokimyasal Özellikleri

Dünyanın en geniş nar plantasyon alanları arasında Anadolu bulunmaktadır ve aynı zamanda bu topraklar nar bitkisinin ilk kültüre alındığı bölgeler arasında sayılmaktadır. Bölgede çok sayıda nar tipleri bulunmasına rağmen özellikle Hicaz narları dünya çapında tanınmaktadır ve genellikle bu çeşit narlar meyve suyu konsantresi yapımında kullanılmaktadır. Bu çalışmanın amacı Doğu ve Güneydoğu Anadolu yörelerinde yetiştirilen bazı nar tiplerinin fizikokimyasal özelliklerinin özelliklerinin tespit edilmesidir. Zivzik, Ali Ağay, Hacı Hesin, Radişu olmak üzere dört farklı nar çeşidi fenolik, antosiyanin, askorbik asit ve antioksidan içerikleri bakımından incelenmiştir. Narların antosiyanin kompozisyonları fotodiot detektör kullanılarak HPLC (HPLC-PDA) vasıtasıyla tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre üzerinde çalışılan narlar önemli ölçüde doğal bileşikler ve askorbik asit içermekte ve ayrıca yüksek antioksidan aktiviteye sahiptirler. HPLC-PDA analizine göre narlarda Siyanidin 3,5-diglukozit, Pelargonidin 3,5-diglukozit, Siyanidin 3-glukozit antosiyanin bileşikleri bulunmaktadır. 

Physicochemical Properties of Zivzik and Gorumlu Pomegranates

One of the largest pomegranate plantation areas in the World is Anatolia where is also considered as to be the native lands of pomegranate cultivation. Even though presence of many pomegranate accessions in the region only Hicaz variety has world-wide reputation and is generally used for production of pomegranate juice concentrate. The objective of this study is illuminating the physicochemical properties of special pomegranate types grown in the Eastern and Southeastern regions of Anatolia. Four different pomegranate varieties namely Zivzik, Ali Ağay, Hacı Hesin, Radişu were assayed for their phenolic, anthocyanin, ascorbic acid contents and antioxidant activities. The anthocyanin compositions of pomegranates were identified by using HPLC system equipped with photodiode array detector. Results indicated that these pomegranate varieties have comparable natural compound and ascorbic acid contents, and they have higher antioxidant activity than the other pomegrante varieties and fruit types. The HPLC-PDA analysis revealed that there are at least three individual anthocyanins such as Cyanidin 3,5 –diglucoside, Pelargonidin 3,5 –diglucoside, Cyanidin 3 –glucoside in assayed pomegranates.

___

APA Karaaslan, M. & İzol, G. (2015). Physicochemical Properties of Zivzik and Gorumlu Pomegranates . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 1-15 .