Tuzdan Etkilenmiş Toprakların Yakın Kızılötesi Yansıma Spektroradyometre Ve Elektromanyetik İndüksiyon Tekniği Yardımıyla Karakterize Edilebilme Potansiyelinin Araştırılması

Harran Ovası sulamaya açıldıktan sonra yapılan bilinçsiz sulama topoğrafya, iklim, toprak özellikleri ve zayıf drenaj koşulları nedeniyle yaklaşık 17000 ha' lık alanda toprak tuzluluğuna neden olmuştur. Tuzluluk, topoğrafya, taban suyu seviyesi ve gübreleme ve sulama gibi tarımsal uygulamalar nedeniyle kısa mesafede alansal ve zamansal olarak değişim göstermektedir. Bu topraklarda problemin boyutunun belirlenebilmesi ve uygun toprak amenajman yöntemine karar verilebilmesi için oldukça zaman alıcı ve masraflı olan sıkı örnekleme ve laboratuar analizleri gerekmektedir. Bu tür zorluklar hassas tarım uygulamalarında kullanılan tekniklerle aşılabilmektedir. Bu çalışmada, Harran ovasında tuzdan etkilenen 90 noktada görülebilir ve yakın kızılötesi yansıma spektroradyometre (VNIRS) yöntemi ve Elektromanyetik İndüksiyon (EM) metodu ile toprak tuzluluk derecelerinin belirlenebilme potansiyeli araştırılmıştır. EM tekniği için, EM-38 aleti kullanımı tuzlu arazilerde gerçekleştirilmiştir. VNIRS okumaları laboratuar koşullarında VNIRS spektroradyometre ile 2 mm’lik hava kurusu topraklar taranmış ve yansımalar ve elektriksel iletkenlik (ECe) değerleri arasındaki kalibrasyonlar Kısmi En Küçük Kareler Regresyon (PLSR) tekniğiyle belirlenmiştir. Genel olarak her iki teknikte orta seviyede başarılı sonuçlar üretmişlerdir. Kalibrasyon modellerinin birebir doğrulama (Cross Validation) değerlendirme sonuçlarına göre toprak tuzluluklarının tahmin edilmesinde elde edilen R2 değerleri 0.80 ve 0.91 arasında değişmiştir. EM tekniğiyle yapılan çalışmalarda aynı örneklerde ECa ve ECe değerleri arasında yapılan doğrusal olmayan regresyon değerlerine ait R2 değerleri ise 0.47 ve 0.79 arasında bulunmuştur.

___

APA Bilgili, A. , Çullu, M. & Aydemir, S. (2015). Tuzdan Etkilenmiş Toprakların Yakın Kızılötesi Yansıma Spektroradyometre Ve Elektromanyetik İndüksiyon Tekniği Yardımıyla Karakterize Edilebilme Potansiyelinin Araştırılması . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 18 (1) , 33-46 .