Turunçgillerin Çiçek ve Küçük Meyve Dönemlerinde Bazı Akar ve Fungus Türlerinin Belirlenmesi

Çalışma,  Doğu Akdeniz Bölgesi’nde turunçgil yetiştiriciliğinin önemli olduğu Adana, Mersin ve Hatay illerinde, Turunçgillerde çiçek ve küçük meyve dönemlerinde bazı akar ve fungus türlerinin belirlenmesi amacıyla 2004 ve 2005 yıllarında yürütülmüştür. Örneklemeler, limon, mandarin, portakal ve altıntop çeşitlerinde çiçek ve meyve olmak üzere iki farklı fenolojik dönemde periyodik olmayan arazi çıkışları ile yapılmıştır. Çalışmada, sistematik örnekleme yöntemi kullanılmış ve toplam ağaç sayısının %0.01’i esas alınmıştır. Toplam 100 çiçek ve meyve incelenmiştir. Akar türleri, ince samur fırça yardımıyla, içinde %70 alkol içeren küçük cam tüplere alınmıştır. Alkol içerisindeki örnekler steroskopik binoküler mikroskop yardımıyla incelenmiş ve ayrımları yapılmıştır. Çiçeklenme döneminde akar tespit edilememiştir. Küçük meyve döneminde ise, Typhlodromus cotoneoseri (Wainstein), Amblyseius scutalis (Euseius scutalis Athias-Henriot), Paraseiulus talbii (Athias-Henriot), Paraseiulus soleiger (Ribaga), Phytoseiulus persimilis Athias-Henriot (Acari: Phytoseiidae) ve Cunaxa potchensis Den Heyers (Acari:Cunaxidae) saptanmıştır. Ayrıca, her iki fenolojik dönemde Alternaria sp. limon, mandarin ve portakalda; Colletetrichum sp. ve Epicocum sp. limon ve mandarinde; Botrytis sp. ise sadece limonda saptanmıştır. Altıntoplarda herhangi bir fitopatolojik etmene rastlanmamıştır.

___

Anonymous, 1992. Tarımsal Yapı ve Üretim. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Ens-titüsü, DİE Matbaası, Ankara, 328 p.

Anonymous, 2014. Tarımsal Yapı ve Üretim. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, DİE Matbaası, Ankara, 328 p.

Anonim 2007. Zirai Mücadele Teknik Talimatı, Subtropik Bitki Zararlıları Cilt 4.Ankara. S:313 - 314.

Barnett, H. L. 1965. Illustrated genera of imperfect fungi. Burgess Publishing Company, Minneapolis, 225p.

Booth, C. 1977. Fusarium, Laboratory guide to the idendification of the majorspecies. C. M. I., Kew, Surrey, England, 58p.

Benli, M. 2003. Hasat Sonrası Fungal Hastalıklarla Kimyasal ve Biyolojik Mücadele. Orlab On-Line Mikrobiyoloji Dergisi 2003. Cilt: 01 Sayı: 08 s. 1-25. www.mikrobiyoloji.org/pdf/702030801.pdf

Bora,T. ve Karaca İ., 1970. Kültür Bitkilerinde Hastalık ve Zararın Ölçülmesi . Ege Üniv.Ziraat Fak. Yard.Ders Kitabı Yayın No: 167, s.:43.

Booth, C., 1977. Fusarium. Laboratory Guide to Identification of the Major Species. C.M.I. Kew, Surrey, England. 58pp.

Domsch, K. H., Gams, W. and Anderson, T. H. 1980. Compendium of soil fungi, Vol. 1, Academic Press. London, 858p.

Ellis, M. B. 1971. Dematiaceous hyphomycetes, C. M. I., Kew, Surrey, England, 608p.

Erkılıç, A., Canıhoş, Y., Biçici, M., Pala, H., Canıhoş, E., 1999 .Çukurova’da Minneola Tangelolarda Alternaria Kahverengi Leke (Alternaria alternata f.sp. citri) Hastalığının Şiddetinin Belirlenmesi. Tr. J. of Agriculture and Forestry 23 (1999) Ek Sayı 3, 643-647s.

Gerlach, W. and Nirenberg, H. 1982. The Genus Fusarium–A Pictorial Atlas, Kommission Bundesanstalt Für Land, Berlin, 406p.

Ripka, G. 1997. Aphid and mite fauna of ornamental trees and shrubs. Pro. Dissertations. Budapest.209 pp.

Kazak, C., 1996. Avcı akar Phytoseiulus persimilis Athias- Henriot (Acarina: Phytoseiidae)’in

Hatay ekotipinin laboratuvar kosullarında biyolojik özellikleri ile dogal populasyon dalgalanması üzerinde araştırmalar. Doktora tezi, Çukurova Üniv. Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana, 112 s.

Kasap, İ., 2005. Turunçgil Kırmızıörümceği Panonychus citri (McGregor) ve Avcı Akar Euseius scutalis (Athias-Henriot) (Acarina: Tetranychidae; Phytoseiidae)’in Turunç (Citrus aurantium L.) Üzerinde Populasyon Gelişmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.) ,15(2): 119-123.

Lazarov , A.,and Grigorov, P.,1961. Karantina Rastenijata Zemizdat, Sofia, 258 p.

Samson, R. A., Hoekstra E. S., Frisvad, J. S. ve Filtenborg, O. 1996. Introduction to food-borne fungi, Centraalbureau voor Schimmelcultures, Netherlands, 34-3, 313 p.

Schliesske, V. J. 1992. The Free-Living Gall Mite Species ( Acaria: Eriophyoidea) on Pomes and Stone Fruits and Their Natural Enemies in Nothern Germany. Acta Phytopathologica Et Entomologica Hungarica Acta Phytopathologica Et Entomologica Hungarica 27(1–4),Pp.583–586.

Şire, İ. 2011. Turunçgillerde Kahverengi Yaprak Leke Hastalığı Etmeni Alternaria lternata f.sp. citri İzolatlarına Karşı Turunçgil Tür Ve Çeşitlerinin Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Yüksek Lisans Tezi, 79s. (Yayınlanmamış).

Özaydın Yeşilayer A. S., 2009. İstanbul İli Yeşil Alanlarında Zararlı Akar (acarina) Türlerinin Tanımı, Yayılışı, Önemili Türün Populasyon Yoğunluğu ve Doğal Düşmanları Üzerine Araştırmalar. .Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi. 185s (Yayınlanmamış)

Toussoun, T. A.,Nelson, P. E. 1978. A Pictorial Guide to The İdentification of Fusarium species, The Pennsylvania State University Press, London, 43p.

Yiğit, A. ve Telli S., 2013. Hatay İli Turunçgillerinde Zararlı Pseudococcus cryptus Hempel (Hemiptera: Pseudococcidae)’un Yayılışı, Konukçuları ve Doğal Düşmanları. Türk Entomoloji. Dergisi, 2013, 37 (3): 359-373p.

Zhang, Z.-Q. 2003. Mites of Gren Houses, İdentification, Biology and Control, CABI Publishing, 256p.

___

APA Nas, S. & Güler, P. G. (2015). Turunçgillerin Çiçek ve Küçük Meyve Dönemlerinde Bazı Akar ve Fungus Türlerinin Belirlenmesi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 19 (1) , 47-53 .