Tarla Küsküt’ünün (Cuscuta campestris Yunck.) Dila biberi (Capsicum annum L.)’nin fenolojik ve pomolojik özelliklerine etkisi

Bu araştırmada Tarla küsküt’ün (Cuscuta campestris Yunck.) Dila biberi (Capsicum annum L.) fenolojik ve pomolojik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Aynı zamanda, deneme alanında Tarla küsküt yoğunluğu fide evresinde 19.58 adet m-2, çiçeklenme evresinde 10.90 adet sürgün/bitki ve meyve evresinde ise 14.75 adet sürgün/bitki bulunmuştur. Tarla küsküt’ün yoğunluk skalasına göre her üç evrede de çok yoğun olduğu hesaplanmıştır. Küskütün Dila biberine farklı 3 dönemde (Fide, Çiçeklenme ve Meyve oluşum evresinde) infekte edilerek biberin fenolojik ve pomolojik özelliklerine etkisi araştırılmıştır. Tarla küsküt’ün biberde meydana getirdiği fenolojik ve pomolojik kayıpların toplamı fide evresinde % 100, çiçek evresinde % 52.97 ve meyve evresinde ise % 27.73 hesaplanmıştır. Tarla küskütün biber veriminde meydana getirdiği kayıp oranı ise; fide evresinde infeksiyon olduğunda % 100, çiçek evresinde % 34.22 ve meyve evresinde %17.02 hesaplanmıştır. Tarla küsküt’ün Dila biberi fenolojik ve pomolojik özelliklerine etkisi istatistiki analiz sonucuna göre önemli ve farklı bulunmuştur. Dila biberinin Tarla Küskütün’e karşı hassas olduğu bu çalışma ile ortaya konmuştur.

The effect of field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) on the phenological and pomological characteristics of Dila pepper (Capsicum annum L.)

In this study, the effect of field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) on the phenological and pomological characteristics of Dila pepper (Capsicum annum L.) was investigated. At the same time, dodder density in the trial area was 19.58/m2 in the seedling stage, 10.90 branch/plant in flowering stage and 14.75 branch/plant in fruit stage. It was calculated that the field dodder was very dense in all three stages according to the density scale. The effects of dodder on the phenological and pomological properties of the pepper were investigated in 3 different periods (seedling, flowering and fruit formation stage). The sum of phenological and pomological losses caused by field dodder in pepper was calculated as 100 % in seedling stage, 52.97 % in flower stage and 27.73 % in fruit stage. The rate of loss caused by field dodder in pepper yield is 100% loss in seedling stage, 34.22 % in flower stage and 17.02 % in fruit stage. The effect of field dodder on the phenological and pomological characteristics of Dila pepper was found to be significant and different according to the results of statistical analysis. Dila pepper has been shown to be sensitive to field dodder in this study.

___

Agrios, G. N. (2005). Plant pathology, Fifth Edition, Department of Plant Pathology University of Florida, Elsevier Academic Press, 708.

Akbay, C., İsmet, B. O. Z., Tiryaki, G. Y., Candemir, S., & Arpacı, B. B. (2012). Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde kırmızıbiberin üretim yapısı ve kurutma yöntemleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri dergisi, 15(2), 1-10.

Akça, A. & Işık, D. (2016). Kayseri İli Şeker Pancarı (Beta vulgaris L.) ekiliş alanlarında bulunan yabancı otların tespiti. Bitki Koruma Bülteni, 56 (1), 115-124.

Anonim (2017). Dila biberi tescili. Doğu Akdeniz Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş.

Anonim (2018). Kahramanmaraş ili meteorolijk verileri. https://www.mgm.gov.tr/veridegerlendirme/il-ve-ilceler-statistik.aspx?m=K.MARAS

Bewıck, T.A., L.K. Bınnıng, & M.N. Dana. (1988). Post attachment control of swamp dodder (Cuscuta gronovii) in cranberry (Vaccinium macrocarpon) and carrot (Daucus carota). Weed Technology, 2,166-169.

Costea, M., & Stefanović, S. (2010). Evolutionary history and taxonomy of the Cuscuta umbellata complex (Convolvulaceae), evidence of extensive hybridization from discordant nuclear and plastid phylogenies. Taxon, 59, 1783-1800.

Çakır, S. & Üstüner, T. (2019). Küsküt’ün (Cuscuta campestris Yunck.) mercimek (Lens culinaris L.) bitkisel ve agronomik özelliklerine etkisinin araştırılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kahramanmaraş.

Davis, P.H. (1978). Flora of Turkey and east aegean ısland. Edinburg University Press, 1-10.

Dawson J.H. (1984). Control of Cuscuta in alfalfa. In: Proceedings 3rd International Symposium Parasitic Weeds, 188-199.

Doymaz, İ. & Pala, M. (2002). Hot-Air drying characteristics of red pepper. J. of food Eng., 55, 331-335.

Duman, A.D., Zorlugenç, B. & Evliya, B. (2002). Kahramanmaraş’ta Kırmızı biberin önemi ve sorunları. KSÜ fen ve mühendislik dergisi, 5 (1), 111-117.

Fang, R.C., Musselman, L. J. & Plitmann, U. (1995). Cuscuta in C.Y. Wu and P.H. Raven (eds.), Flora of China, Science Press, Beijing, and Missouri Botanical Garden Press, 16,322-325.

FAO (2017). Food and agriculture data. FAO web page, http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC (Erişim tarihi: 28.08.2019).

Güncan, A. (2001). Yabancı Otlar ve Mücadelesi. Konya, Türkiye. Selçuk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi yayınları, 45-58.

Holm, L., Doll,J., Holm,E., Panch,J. & Herberger, J. (1997). World weeds: Natural histories and distribution, John Wiley & Sons, New York. 1129.

Kadıoğlu, İ., Doğar, G. & Ciğer, Ü. (2015). Şeker pancarı ekim alanlarında görülen küsküt (Cuscuta campestris Yunck.)’ün tanımı, zararı ve yaygınlık durumu. İstilacı Bitkiler Çalıştayı/Invasive Plants Work, 18 (3), 15-16.

Kaya, İ., Nemli, Y. & Demir, İ. (2018). Türkiye’de tarım ve tarım dışı alanlarda görülen küsküt türlerinin (Cuscuta spp.) taksonomik özellikleri, dağılışları ve konukçuları. Turkish Journal of Weed Science, 21(1), 1-7.

Krsmanović, S. M., & Vrbničanin, S. (2015). Field dodder–How to control it?, Pestic. Phytomed, 30(3),137–145.

Lanini, W.T. (2004). Economical methods of controlling dodder in tomatoes. Weed Science society, 56, 57-59.

Lanini, W.T. & Kogan, M. (2005). Biology and management of Cuscuta in crops. Cienc Invest. Agr. 32: 127–14 11.

Lawrence, H. M., (1965) Taxonomy of Vascular Plants. The Macmillan Company, Newyork, 823.

Mishra, J. S., Moorthy, B. T. S., Manish, B., & Yaduraju, N.T. (2007). Relative tolerance of rainy season crops to field dodder (Cuscuta campestris) and its management in Niger (Guizotiaa byssinica). Crop Protection, 26(4),625-629.

Mishra, J.S. (2009). Biology and management of Cuscuta species. Indian J. Weed Sci., 41(1 & 2),1-11.

Mustapha, A. & Gworgwor, N. (2016). Effect of mechanical and chemical scarification on germination of Dodder (Cuscuta campestris Yunck.) seed. World Journal of Engineering and Technology, 03(03), 31-36.

Nadler-Hassar, T. & Rubin, B. (2003). Natural tolerance of Cuscuta campestris to herbicides inhibiting amino acid biosynthesis. Journal of Weed Research, 43(5),341-347.

Nemli, Y. (1978). Çiçekli parazitlerden Cuscuta L. 'nin Anadolu türleri üzerindeki morfolojik ve sistematik araştırmalar, Ege üniversitesi, Ziraat Fakültesi Fitopatoloji ve Zirai botanik kürsüsü, Doçentlik Tezi, İzmir.

Nemli, Y. & Öngen, N. (1982) Türkiye'nin Trakya bölgesi küsküt türleri (Cuscuta spp.) üzerinde taksonomik araştırmalar. Doğa Bilim Dergisi, 6(3),147-154.

Nemli, Y. (1986). Anadolu'da kültür alanlarında bulunan küsküt türleri (Cuscuta spp. ); yayılışları ve konukçuları üzerinde araştırmalar, Ege üniversitesi, Ziraat Fakültesi dergisi, 23(3 ), 11-21.

Parker, C. & Riches, C.R. (1993). Cuscuta species, the dodders; and Cassytha filformis. In parasitic weeds of the worlds: Biology and control. CAB ınternational, Wallingford, UK, 183-223.

Tamer, Ş.R. & Nemli, Y. (2012). Farklı sıcaklıkların, bazı yeşil gübrelerin ve bitki eksudatlarının küskütün (Cuscuta campestris Yunck.; C. approximata Bab.) çimlenmesi üzerine etkileri. Ege Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. İzmir.

Tepe, I., Deveci, M. & Keskin, B. (1997). Küsküt (Cuscuta approximata Bab.)’ün bazı yonca çeşitlerini parazitleme ve zarar seviyeleri üzerinde araştırmalar. Türkiye II. Herboloji Kongresi Bildirileri, 1-4 Eylül 1997, 355-360.

Topak, H., Erbil, N. & Dığrak, M. (2008). Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yetiştirilen biberlerin antimikrobiyal aktivitesinin araştırılması. Fırat üniversitesi, Fen ve Mühendislik dergisi, 20 (2), 257-264.

TUİK (2018). Türkiye bitkisel ürün istatistiği. https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr. (Erişim tarihi 28.08.2019)

Üstüner, T. & Güncan, A. (2002). Niğde ve yöresi patates tarlalarında sorun olan yabancı otların yoğunluğu ve önemi ile topluluk oluşturmaları üzerine araştırmalar. Türkiye Herboloji Dergisi, 5(2), 30-42.

Üstüner, T. (2018). The effect of field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) on the leaf and tuber yield of sugar beet (Beta vulgaris L.). Turkish journal of Agriculture and Forestry, 42,348-353.

Üstüner, T. & Öztürk, E. (2018). Şeker pancarı (Beta vulgaris L.) tarımında küskütün (Cuscuta campestris Yunc.) verim ve kalitye etkisi. Bitki Koruma Bülteni, 58 (1), 32-40.

Vrbničanin, S., Sarić-Krsmanović, M. & Božić, D. (2013). The effect of field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) on morphological and fluorescence parameters of giant ragweed (Ambrosia trifida L.). Pesticides and Phytomedicine, 28(1), 57-62.

Yuncker, T.G. (1932). The genus Cuscuta. Memoirs of the Torrey Botanical Club, 18,113-331.

Zharasov, S.U. (2009). Field dodder in the South east of Kazakhstan. Zashcita i Karantin Rastenii, 1, 30-32.

___

APA Üstüner, T. (2020). Tarla Küsküt’ünün (Cuscuta campestris Yunck.) Dila biberi (Capsicum annum L.)’nin fenolojik ve pomolojik özelliklerine etkisi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 24 (1) , 53-63 . DOI: 10.29050/harranziraat.621271