Şanlıurfa İlinde Süne İlaçlamaları İçin Kullanılan Tarla Pülverizatörlerinde Hata Oranlarının Belirlenmesi

Bu çalışma, buğdayda süne zararlısının yoğun olduğu Şanlıurfa ilinin Viranşehir, Siverek ve Hilvan ilçelerindeki tarımsal işletmelerde yürütülmüştür. Bu bölgelerde uçakla süne mücadelesi çevre kirliliğine neden olmasından dolayı uçakla tarımsal mücadele 2006 yılından itibaren yasaklanmış ve ülkemizde süne ilaçlamalarının çiftçiler tarafından yer aletleri ile yapılması kararı alınmıştır. Süne ile yapılan mücadelenin uçakla devlet eli ile Tarım İl ve İlçe Müdürlükleri Bitki Koruma Şubeleri tarafından kontrol ve takibinin yapılmasından dolayı çiftçilerimizin bu konudaki bilgi birikimi ve tecrübesi yetersiz kalmıştır. Bu nedenle çiftçilerimizin süne ilaçlamalarında ilaçlama ekipmanının kalibrasyonu doğru ayarlayıp ayarlamadığı ve süne ilaçlamalarında uygulama parametrelerine ne şekilde uyup uymadığı konusu belirsizliğini korumuştur. Tarımsal işletme koşullarında tarla denemeleri yapılarak süne ilaçlamasında püskürtme memelerin verdi dağılım düzgünlüğü, kalibrasyon hatası ve ilaç uygulama dozu hatası tespit edilmiştir. Buna göre tarla denemesi yapılan çiftçilerin %66.67’ sinde ilaç uygulama doz ve kalibrasyon hatası değerlerinin %10’ luk kabul edilebilir hata oranından daha büyük olduğu saptanmıştır. 

___

Anonim, 1993. Sunn Pest Problem and It’s Control in the Near East Region. Report of the Expert Consultation. Held in Allepo, Syria. 16-20 May. 1993. FAO of the UN. Regional Office for the Near East, p25. Cairo.

Anonim, 1997. Süne. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü (TAGEM), 39s. Ankara.

Anonim, 2004. T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, Ankara.

Anonim, 2012a. FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2012 | 04 January.

Anonim, 2012b. FAOSTAT | © FAO Statistics Division 2012 | 04 January.

Bayat, A., Yarpuz, N. ve Soysal, A., 1997. Tarla Pülverizatörleri İle Yapılan İlaç Uygulamalarında Doğruluk Düzeyinin Saptanması. Tarımsal Mekanizasyon 17. Ulusal Kongresi, 17-19 Eylül 1997, ss: 537-546. Tokat.

Çilingir, İ. ve Dursun, E., 2002. Bitki Koruma Makinaları. A.Ü. Zir. Fak. Yayın No:1531, Ders Kitapları Yayın No: 484 Ankara.

Hançer, H., 1997. Süne ve Kımılın Un Randımanı, Bulgur ve Bisküvi Kalitesi Üzerine Etkileri ve Karaman’daki Durumu. 2. Un-Bulgur ve Bisküvi Sempozyumu, Bildiri Kitabı, s.123-125. Karaman.

Matthews, G.A., 1992. Pesticide Application Methods. 2. Edition, Longman, New York, p.405

Sağlam, S., 1998. Şanlıurfa’ da Kullanılan Pülverizatörlerin Teknik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kullanımında Karşılaşılan Problemlerin Saptanması Üzerine Bir Araştırma. Harran Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Şanlıurfa, 76s

Wolak, J. F., 1989. Pesticide Application Accuracy Survey in South Carolina. Applied Engineering in Agriculture 5(4): 514-516.

___

APA Sağlam, R. & Tobi, İ. (2015). Şanlıurfa İlinde Süne İlaçlamaları İçin Kullanılan Tarla Pülverizatörlerinde Hata Oranlarının Belirlenmesi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 18 (3) , 32-40 .