Narın (Punica granatum L.) İnsan Sağlığına Etkileri

Tropik ve subtropik meyve olarak bilinen narın (Punica granatum L.), zengin besin değeri ve insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerinden dolayı günümüzde önemi giderek artmaktadır. Nar; eski çağlardan beri bilinmekte, taze olarak tüketilebildiği gibi, meyve suyuna, meyve suyu konsantresine, reçele, şaraba ve liköre işlenebilen, çeşitli gıdalara renk verici ve tatlandırıcı olarak katılan ve içerdiği biyoaktif bileşenler sayesinde yüzyıllardan beri halk arasında uygulanan geleneksel tedavi yöntemlerinde kullanılan bir meyvedir. Bu bağlamda, uzun yıllar süren bilimsel çalışmalar, narın insan vücudunu pozitif olarak etkileyen besin içerikleri ile yüklenmiş olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu makale nar tüketiminin ve içerdiği antioksidant maddelerin insan sağlığına faydaları konusunda yapılan bilimsel çalışma sonuçlarının derlenmesini amaçlamaktadır.

Effects of Pomegranate (Punica granatum L.) on Human Health

As a tropic and subtropic fruit, nowadays pomegranate (Punica granatum L.) has been of great importance due to its nutrient content and positive effects on human health. This fruit has been known since ancient times. As it can be freshly consumed, it has been processed into juice, fruit juice concentrate, jam, wine, and liqueur. This fruit has also widely been used as an ingredient for coloring and sweetness in various foods. It has also been used as a folk medicine due to its rich content of bioactive compounds. In this context, long years of scientific studies revealed that pomegranate is full of rich nutrients positively effects on the human body. The aim of this study is the compilation of scientific study results carried out regarding the antioxidant content of pomegranate and the benefits of the pomegranate consumption for human health.

___

Abbasi, H., Rezaei, K., Emamdjomeh, Z., Ebrahimzadeh Mousavi S. M., 2007. Effect of Various Extraction Conditions on the Phenolic Contents of Pomegranate Seed Oil. European Journal of Lipid Science and Technology, 110: 435–440.

Alighourchi, H., Barzegar, M., Abbasi, S., 2008. Anthocyanins Characterization of 15 Iranian Pomegranate (Punica granatum L.) Varieties and Their Variation After Cold Storage and Pasteurization. European Food Research and Technology, 227: 881-887.

Al-Maiman, A., Ahmad, D., 2002. Changes in Physical and Chemical Properties During Pomegranate (Punica granatum L.) Fruit Maturation. Food Chemistry, 76: 437-441.

Anesini, C., Perez, C., 1993. Screening of Plants Used in Argentine Folk Medicine for Antimicrobiyal Activity. Journal of Ethonopharmacol, 39: 119-128.

Apaydın, E., 2008. Nar Suyu Konsantresi Üretim ve Depolama Süresince Antioksidan Aktivitedeki Değişimler. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış), Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Aviram, M., Dornfeld, L., Rosenblat, M., Volkona N., Kaplan, M., Coleman, R., Hayek, T., Presser, D., Fuhrman, B., 2000. Pomegranate Juice Consumption Reduces Oxidative Stress, Atherogenic Modifications to LLD, and Platelet Aggregation: Studies in Humans and in Atherosclerotic Apolipoprotein E-Deficientmice. The American Journal of Clinical Nutrition, 71: 1062-1076.

Caliskan, O., Bayazit, S., 2013. Morpho-pomological and Chemical Diversity of Pomegranate Accessions Grown in Eastern Mediterranean Region of Turkey. Journal of Agricultural Science and Technology, 15: 1449–1460.

Cemeroğlu, B., 1977. Nar Suyu Üretim Teknolojisi Üzerinde Araştırmalar. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 664, Ankara, 71 s.

Cemeroğlu, B., 2009. Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi. 1. Cilt. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 480 s.

Cerda, B., Llorach, R., Ceron, J. J., Espin, J. C., Tomas-Barberan, F. A., 2003. Evaluation of the Bioavailability and Metabolism in the Rat of Punicalagin, an Antioxidant Polyphenol from Pomegranate Juice. European Journal of Nutrition, 42: 18–28.

Coşkun, F., 2006. Gıdalarda Bulunan Doğal Koruyucular. Gıda Teknolojileri Elektronik Dergisi, 2: 27-33.

Dokuzoğuz, M., Mendilcioğlu, K., 1978. Ege Bölgesi Nar Çeşitleri Üzerinde Pomolojik Çalışmalar. Ege üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 15: 133-157.

Ekşi, A., Ozhamamci, I., 2009. Chemical Composition and Guide Values of Pomegranate Juice. Gıda, 34: 265-270.

Fischer, U, A., Carle, R., Kammerer, D. R., 2011. Identification and Quantification of Phenolic Compounds from Pomegranate (Punica granatum L.) Peel, Mesocarp, Aril and Differently Produced Juices by HPLC-DAD-ESI/MSn. Food Chemistry, 127: 807-821.

Gerçekçioğlu, R., Bilgener, Ş., Soylu, A., 2014. Genel Meyvecilik (Meyve Yetiştiriciliğinin Esasları). NOBEL Akademik Yayıncılık, Geliştirilmiş 4. Basım, İstanbul, 498 s.

Gil, M. I., Tomas-Barberan, F. A., Hess-Pierce, B., Holcroft, D. M., Kader, A. A., 2000. Antioxidant Activity of Pomegranate Juice and Its Relationship with Phenolic Composition and Processing. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 48: 4581-4589.

Gündoğdu, M., Yılmaz, H., Şensoy, R. İ. G., Gündoğdu, Ö., 2010. Şirvan (Siirt) Yöresinde Yetiştirilen Narların Pomolojik Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 20: 138-143.

Gündoğdu, M., Yılmaz, H., 2013. Bazı Standart Nar (Punica granatum L.) Çeşitleri ve Genotiplerine Ait Meyvelerin C Vitamini, Şeker ve Besin Elementleri İçeriklerinin Belirlenmesi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 23: 242-248.

Gündoğdu, M., Yılmaz, H., Canan, İ., 2015. Nar (Punica granatum L.) Çeşit ve Genotiplerin Fizikokimyasal Karakterizasyonu. Uluslararası Tarım ve Yaban Hayatı Bilimleri Dergisi, 1: 57–65.

Hartwell, J., 1971. Plants Used Against Cancer. Lloydia, 34: 105-107.

Huertz, P., Mavaddat, N., Mavri, J., 2005. Reaction Between Ellagic Acid and An Ultimate Carcinogen. Journal of Chemical Information and Modeling, 45: 1564-1570.

İkinci, A., Kılıç, M.E., 2016. Siverek (Şanlıurfa) Yöresinde Yetiştirilen Yerel Nar (Punica granatum L.) Genotiplerinin Bazı Pomolojik ve Kimyasal Özellikleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 26 (4): 556-562.

Karaca, E., 2011. Nar Suyu Konsantresi Üretiminde Uygulanan Bazı İşlemlerin Fenolik Bileşenler Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi (Basılmamış). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Kazankaya, A., Gündoğdu, M., Aşkın, M. A., Muradoğlu, F., 2003. Pervari (Siirt) Narlarının Meyve Özellikleri. IV. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 08-12 Eylül 2003, Antalya, s.141-143.

Kelebek, H., Canbaş, A., 2010. Hicaznar Şırasının Organik Asit, Şeker ve Fenol Bileşikleri İçeriği ve Antioksidan Kapasitesi. Gıda, 35: 439-444.

Kulkarni, A. P., Aradhya, S. M., 2005. Chemical Changes and Antioxidant Activity in Pomegranate Arils During Fruit Development. Food Chemistry, 93: 319-324.

Kurt, H., Şahin, G., 2013. Bir Ziraat Coğrafyası Çalışması: Türkiye’de Nar (Punica granatum L.) Tarımı. Marmara Coğrafya Dergisi, 27: 551-574.

Li, Y., Guo, C., Yang, J., Wel, J., Xu, J., Cheng, S., 2006. Evaluation of Antioxidant Properties of Pomegranate Peel Extract in Comparison with Pomegranate Pulp Extract. Food Chemistry, 96: 254-260.

Lansky, E., Shubert, S., Neeman, I., 2000. Pharmacological and Therapeutic Properties of Pomegranate. In: Melgarejo-Moreno, P., Martínez-Nicolás, J. J., Martínez-Tomé, J. (eds.). Production, Processing and Marketing of Pomegranate in the Mediterranean Region: Advances in Research and Technology. Zaragoza: CIHEAM-IAMZ, p. 231-235.

Malik, A., Afaq, F., Sarfaraz, S., Madhami, V., Syed, D., Mukhtar, H., 2005. Pomegranate Fruit Juice for Chemoprevention and Chemotherapy of Prostate Cancer. Proceedings of the National Academy of Sciences USA, 102: 14813-14818.

Mars, M., Marakchi, M., 1999. Diversity of Pomegranate (Punica granatum L.) Germplasm in Tunisia. Genetic Research Crop Evolation, 46: 461-467.

Maskan, M., 2004. Production of Pomegranate (Punica granatum L.) Juice Concentrate by Various Heating Methods: Colour Degradation and Kinetics. Journal of Food Engineering, 72: 218-224.

Mavlyanov, S. M., Islambekov, S. Y., Karimdzhanov, A. K., Ismailov, A. I., 1997. Polyphenols of Pomegranate Peels Show Marked Antitumor and Antiviral Action. Khim Prir Soedin, 33: 124-126.

Melgarejo, P., Hernadez, F., Martinez, J., Tomas-Barberan, F. A., Artes, F., 2000. Evolution of Pomegranate Juice Anthocyanins During the Ripening of Fruit of Three Clones: ME16, VA1, BA1. Zaragoza. CIHEAM-IAMZ, 253: 123-127.

Mertens-Talcott, S. U., Jilma-Stohlawetz, P., Rios, J., Hingorani, L., Derendorf, H., 2006. Absorption, Metabolism, and Antioxidant Effects of Pomegranate (Punica granatum L.) Polyphenols After Ingestion of a Standardized Extract in Healthy Human Volunteers. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 54: 8956 -8961.

Oğuz, H. İ., Ukav, İ., Eroğlu, D., 2011. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde Nar (Punica granatum L.) Üretimi ve Pazarlanması. GAP VI. Tarım Kongresi, 09–12 Mayıs 2011, Şanlıurfa, s. 108-112.

Onur, C., 1988. Nar. Derim, 5: 176-178.

Ozgen, M., Durgac, C., Serce, S., Kaya, C., 2008. Chemical and Antioxidant Properties of Pomegranate Cultivars Grown in Mediterranean Region of Turkey. Food Chemistry, 111: 703-706.

Öz, A. T., Kafkas, E., Zarifikhosroshahi, M., Şahin, T., 2015. ‘Hicaznar’ Çeşidinde Farklı Uygulamaların Soğukta Depolama Süresince Fitokimyasal ve Uçucu Aroma Bileşimine Etkileri. Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3: 235-241.

Özgüven, A. I., Yılmaz, C., 2000. Pomegranate Growing in Turkey. In: Melgarejo-Moreno, P., Martínez-Nicolás, J. J., Martínez-Tomé, J. (eds.). Production, Processing and Marketing of Pomegranate in the Mediterranean Region: Advances in Research and Technology. Zaragoza: CIHEAM-IAMZ, p. 41-48.

Özkal, N., Dinç, S., 1993. Nar (Punica granatum L.) Meyva Kabuklarının Eczacılık Yönünden Değerlendirilmesi. Ankara Eczacılık Fakültesi Dergisi, 22: 1-2.

Papoutsi, Z., Kassi, E., Tsiapara, A., Fokialakis, N., Chrousos, G. P., Moutsatsou, P., 2005. Evaluation of Estrogenic/Antiestrogenic Activity of Ellagic Acid via the Estrogen Receptor Subtypes ERα and ERβ. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 53: 7715-7720.

Pérez-Vicente, A., Gil-Izqierdo, A., Garcia-Viguera, C., 2002. In vitro Gastrointestinal Digestion Study of Pomegranate Juice Phenolic Compounds, Anthocyanins and Vitamin C. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50: 2308-2312.

Poyrazoğlu, E., Gökmen, V., Artk, N., 2002. Organic Acids and Phenolic Compounds in Pomegranates (Punica granatum L.) Grown in Turkey. Journal of Food Composition and Analysis, 15: 567-575.

Priyadarsini, K, I., Khopde, S. M., Kumar, S .S., Mohan, H., 2002. Free Radical Studies of Ellagic Acid, A Natural Phenolic Antioxidant. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50: 2200-2206.

Saleh, M. A., Amer, M. K. M., Radwan, A. E. W., Amer, M. E. S., 1964. Experiments on Pomegranate Seeds and Juice Preservation. Agricultural Research Review, 42: 54-64.

Singh, M., Arseneault, M., Sanderson, T., Morthy, V., Ramassamy, C., 2008. Challenges for Research on Polyphenols from Foods in Alzheimer’s Disease: Bioavailability, Metabolism and Cellular and Molecular Mechanism. Journal of Agriculture and Food Chemistry, 56: 4855–4873.

Şimşek, M., Gülsoy, E., 2016. Ceviz ve İçerdiği Yağ Asitlerinin İnsan Sağlığı Açısından Önemi Üzerine Yapılan Bazı Çalışmalar. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6: 9-15.

Şimşek, M., Kara, A., 2016. Diyarbakır Meyvecilik Potansiyeline Genel Bir Bakış. Basımda. Uluslararası Diyarbakır Sempozyumu, 2-5 Kasım 2016, Diyarbakır.

Şimşek, M., Yücel, B., 2015. Çevre Dostu Meyve Üretim Tekniği Açısından Güneydoğu Anadolu Bölgesi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu ve Çalıştayı, 24-25 Mart 2015, Diyarbakır, s. 227-234.

Şimşek, M., Gülsoy, E., 2017. Güneydoğu Anadolu Bölgesinin Nar (Punica granatum L.) Potansiyeli Konusunda Bir Araştırma. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 7(2): 131-141.

Tamer, C. E., 2006. Nar: Bileşimi ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Etkileri. Gıda ve Yem Bilimi-Teknolojisi, 9: 1-7.

Tehranifar, A., Zarel, M., Nemati, Z., Esfandiyari, B., Vasifeshenas, M. R., 2010. Investigation of Physico Chemical Properties and Antioxidant Activity of Twenty Iranian Pomegranate (Punica granatum L.) Cultivars. Scientia Horticulturae, 126: 180-185.

Tezcan, F., Gültekin-Özgüven, M., Diken, T., Özçelik, B., Erim, F. B., 2009. Antioxidant Activity and Total Phenolic, Organic Acid and Sugar Content in Commercial Pomegranate Juices. Food Chemistry, 115: 873–877.

Turgut, D. Y., Seydim, A. C., 2013. Akdeniz Bölgesi’nde Yetiştirilen Bazı Nar (Punica granatum L.) Çeşit ve Genotiplerinin Fenolik Bileşenleri ve Antioksidan Aktivitelerinin Belirlenmesi. Akademik Gıda, 11: 51-59.

TÜİK, 2015. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). http://www.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul (Erişim: 21.05.2017).

Tzulker, R., Glazer, I., Bar-Ilan, I., Holland, D., Aviram, M., Amir, R., 2007. Antioxidant Activity, Polyphenol Content, and Related Compounds in Different Fruit Juices and Homogenates Prepared from 29 Different Pomegranate Accessions. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 55: 9559–9570.

Ünal, Ç., Velioğlu, S., Cemeroğlu, B., 1995. Türk Nar Sularının Bileşim Öğeleri. Gıda, 20: 339-345.

Vardin, H., 2000. Harran Ovası’nda Yetişen Değişik Nar Çeşitlerinin Gıda Sanayinde Kullanım Olanakları Üzerine Bir Çalışma. Doktora Tezi (Basılmamış). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Yang, R., Tsao, R., 2003. Optimization of A New Mobile to Know the Complex and Real Polyphenolic Composition: Towards A Tool Phenolic Index Using High Performance Liquid Chromatography. Journal of Chromatogr A, 1018: 29-40.

Yılmaz, H., Şen, B., Yıldız, A., 1992. Akdeniz Bölgesi’nde Seçilen Narların Bölgesel Adaptasyonu. Türkiye l. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. 13-16 Ekim 1992, İzmir, s. 449-452.

Zhang, J., Zhan, B., Yao, X., Gao, Y., Shong, J., 1995. Antiviral Activity of Tannin from the Pericarp of Punica granatum L. Against Genital Herpes Virus in Vitro. China Journal of Chinese Materia Medica, 20(9): 556-558.

___

APA Şimşek, M. & İkinci, A. (2017). Narın (Punica granatum L.) İnsan Sağlığına Etkileri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 21 (4) , 494-506 . DOI: 10.29050/harranziraat.326923
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6b248

Sayıdaki Diğer Makaleler

Örtü Altı Domates Yetiştiriciliğinde Domates Güvesi (Tuta absoluta Meyrick)’ne Karşı Kullanılan Feromon ve Ferolite Tuzaklarının Etkinliğinin Karşılaştırılması

Zuhal ÖZKAN, Levent ÜNLÜ, Ekrem ÖĞÜR

Bazı Bitki Ekstraktlarının Börülce Tohum Böceği [Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Chrysomelidae)] Erginlerine Etkileri

Fatmanur ELMA, Hüseyin ÇETİN

Fizyolojik ve Morfolojik Parametreler Kullanarak Bazı İleri Soya (Glycine max. L.) Hatlarının Şanlıurfa İkinci Ürün Koşullarında Verim Özellikleri Yönünden Performanslarının Araştırılması

Erdal Erbil, Mehmet Atilla Gür

Narın (Punica granatum L.) İnsan Sağlığına Etkileri

Mikdat ŞİMŞEK, Ali İKİNCİ

Kilis Yağlık Zeytin Çeşidinde Döllenme Sorununun Araştırılması

Nurengin METE, Öznur ÇETİN

Yemeklik Kültür Mantarı Üretim Alanlarında Görülen Genel Mantar Zararlıları ve Mücadelesi

Nurhan ÖZTÜRK, Esin BASIM, Mehmet MAMAY

Adıyaman İlinde Tüketime Sunulan Tavuk Etlerinde Salmonella Spp. Yaygınlığının Son Zamanlarda Geliştirilen Biotinil-Tiramid Yöntemi İle Belirlenmesi

Muhsin AYDIN

Harran Ovası Tarımsal İşletmelerinde Risk Analizi

Ali MANCI, Mehmet EREN

Gaziantep İlinde Üretici Düzeyinde Üzüm Pazarlama Yapısı, Üretim ve Pazarlamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Arzu Seçer, Gizem Yener

Effects of Queen Emergence Weight on Some Behavioral Characteristics and Colony Performance Parameters in Şanlıurfa Local Honey Bees (Apis mellifera L.)

Atilla ÖZTOKMAK, Gonca ÖZMEN ÖZBAKIR