İLERİ MAKARNALIK BUĞDAY HATLARININ FARKLI ÇEVRELERDE VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırma, 2007-2008 ve 2008-2009 yetiştirme periyodunda 13 makarnalık buğday genotipinin ( 4 çeşit ve 9 hat ) verim ve bazı kalite özelliklerini belirlemek amacıyla Konya ve Çumralokasyonlarında kuru şartlarda tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Verim ve kalite özellikleri; genotip, çevre ve genotip x çevre interaksiyonundan etkilenmektedir. Araştırmada çeşit ve hatların incelenen özelliklerinin çevre şartlarından önemli derecede etkilendikleri görülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre genotiplerin iki yıl ve dört çevredeki tane verimi 266.06-329.47 kg/da, bin tane ağırlığı 30.31-37.88 g, hektolitre ağırlığı 74.37-74.95 kg/lt, protein oranı % 14.51-16.21, mini SDS sedimantasyon 5.18-7.93 ml ve irmik rengi (b) değeri 17.11-22.40 arasında değişmiştir. Verim ve kalite özellikleri arasındaki ilişkilerin çevrelere göre değiştiği tespit edilmiştir.

ASSESSMENT OF ADVANCED DURUM WHEAT LINES FOR YIELD AND QUALITY TRAITS AT DIFFERENT ENVIRONMENT

This research was carried out with aiming to determine yield and some quality parameters of 13 durum wheat genotypes (4 varieties and 9 lines) in the growing period of 2007-2008 and 2008- 2009 under rainfed conditions in Konya and Çumra location in randomized complete block design with 4 replicates. Genotype, environment and genotype x environment interaction influence yield and quality traits. It has been observed that the characteristics of line and varieties are significantly affected by conditions of environment. According to the results including two years and four location averages ranged between; 266.06-329.47 kg/da in grain yield, 30.31-37.88, in thousand kernel weight, 74.37-74.95 kg/lt in test weight , 14.51-16.21 % in protein content, 5.18-7.93 ml in mini SDS sedimantation and 17.11-22.40 in color value of semolina (b). Correlations among yield and quality traits changed under different locations.

___

APA Aydoğan, S. , Şahin, M. , Aycacık, A. & Türköz, M. (2014). İLERİ MAKARNALIK BUĞDAY HATLARININ FARKLI ÇEVRELERDE VERİM VE KALİTE ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 14 (4) , 23-31 .