GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) BÖLGESİ VE CİVARI İLLERDE SERALARIN İKLİMLENDİRME GEREKSİNİMLERİ

Bu çalışmada GAP bölgesi ve civarında bulunan illerde, ekonomik seracılık için, iklim özellikleri açısından en uygun yetiştirme periyotlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 14ilin iklim verileri kullanılmış; ısıtma, doğal havalandırma ve soğutma gereksinimi ile aşırı sıcaklık ortamı oluşan aylar belirlenmiştir. Isıtma ihtiyacı açısından Şanlıurfa ili diğer illerden farklı olarak Nisan-Kasım periyodunda seralarda ısıtmaya ihtiyaç görülmemiştir. Yıl bazında Hakkâri ili en yüksek ve Gaziantep ili ise en düşük ısı gereksinimi belirlenmiştir. Çalışma alanında kışmevsiminde güneşlenme miktarları düşük olup Aralık ve Ocak aylarında yapay aydınlatma yapılması gerekmektedir. Doğal havalandırmanın yetersiz kaldığı dönemlerin de belirlendiği çalışma sonucunda, bölge genelinde erken sonbahar, geç ilkbahar ve yaz yetiştiriciliğinin geliştirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.
Anahtar Kelimeler:

Sera, Havalandırma, GAP bölgesi

INDOOR CLIMATE REQUIREMENTS OF GREENHOUSES IN SOUTHEASTERN ANATOLIAN REGION (GAP) AND NEIGHBOURING CITIES

In this study, the most suitable growing period was explored in order to continuation of economically feasible greenhouse production in GAP Region and neighbouring cities, based ontheir climatic properties. Climatic data gathered from 14 different provinces, the time periods for cooling, natural ventilation, heating and extreme heat were determined and compared with each other. Unlike other cities Şanlıurfa province did not need to warm up greenhouses in terms of heating needs from April to November period. Base on the year, Hakkari province displayed the highest and Gaziantep province displayed the lowest heat requirement. There is low amount of winter sun in the study area and artificial lightning needs to be done in December and January. As a result of this study, it is suggested that in addition to early autumn production, late spring and summer production should also be encouraged in region

___

Anonymous, 1992. Heating, Ventilating and Cooling Greenhouses. American Society of Agricultural Engineering Standarts, USA, 500-505.

Anonymous, 2009. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü.

Arıcı, İ., 1999. Sera Yapım Tekniği,. Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Ders Notları, 44, Bursa.

Baytorun, N., 1995. Seralar (Çeviri). Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fak. Yayınları No:110, Adana.

Baytorun, N., Abak, K., Üstün, S., İkiz, Ö., 1996. GAP Alanında Sera Tarımı Potansiyeli Sahil Bölgeleri ile Karşılaştırılması. GAP 1. Sebze Tarımı Sempozyumu. 7-10 Mayıs, Şanlıurfa.

Cemek, B., Karaman, S., Ünlükara, A., 2006. Tokat Yöresinde Seraların İklimlendirme Gereksinimleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi 23 (1), 25-36, Tokat

Cemek, B., 2005. Samsun İl ve İlçelerinde Seraların İklimsel İhtiyaçlarının Belirlenmesi, OMÜ.Zir.Fak. 20 (3):34-43, Samsun (Basımda).

Cemek, B. and Y. Demir, 1999. Prevailing conditions, problems and development possibilities of greenhouses in the Black Sea Region. Tr.J.of Agriculture and Forestry , 23(29), 431-439.

Hellickson, M.A., Walker, J.N., 1983. Ventilation of Agricultural Structures. Published by: ASAE, 372 pp., American Society of Agricultural Engineers 2950 Niles Road, St. Joseph, Michigan, 49085-9659 USA.

Krug, H., 1991. Gemueseproduktion (Vegetable production) Parey, Berlin, Hamburg, Germany.

Öneş, A., 1986. Sera Yapım Tekniği 2.Baskı. Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Yayınları 1165, Ankara.

Öztürk, H..H., Başçetinçelik, A., 2002. Seralarda Havalandırma., Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Yayın No: 227, Ankara.

Sirjacobs, M., 1989. Greenhouses in Egypt, Protected Cultivation in the Mediterranean Climate. FAO, Rome, Italy.

Ünlükara, A., 1996. Tokat merkez İlçede bulunan çelik konstrüksiyonlu cam seraların iklimsel ve yapısal yönden incelenmesi ve geliştirme olanakları üzerine bir araştırma. Atatürk Üni. Fen Bilimleri Ens. Tarımsal Yapılar ve ve Sulama Böl.A.B.D.Erzurum.

Verlodt, H., 1990. Greenhouses in Cyprus, Protected Cultivation in the Mediterranean Climate. FAO, Rome, Italy.

Von Elsner, B., Briassoulis, D., Waaijenberg, D., Mistriotis, A., Von Zabeltitz C., Gratraud, J., Russo, G., Suay-Cortes, R., 2000. Review of structural and functional characteristics of greenhouses in European Union countries, part I. design requirements. Journal of Agricultural Engineering Research, 75 (1), 116.

Yağanoğlu, V., 2003. Sera Yapım Tekniği. Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Ders Notları No:200, Erzurum.

Yenmez, N., 2004. Harran Ovasında Seracılık Faaliyetleri ve Sorunları, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Dergisi, Sayı 12, Sayfa 97-104, İstanbul.

___

APA Yıldırım, D. (2014). GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ (GAP) BÖLGESİ VE CİVARI İLLERDE SERALARIN İKLİMLENDİRME GEREKSİNİMLERİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 14 (4) , 13-22 .