Gaziantep İlinde Üretici Düzeyinde Üzüm Pazarlama Yapısı, Üretim ve Pazarlamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Gaziantep ilinin, Türkiye’nin toplam üzüm üretimi içerisindeki payı %3.7’dir. Bu ilde bağ alanları 2000-2016 yılları arasında 317 bin dekardan 162 bin dekara düşmüş olup, üretim ve pazarlamadan kaynaklanan bazı sorunların olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, Gaziantep ilinde üzüm pazarlama yapısı ortaya konulmuş, üretim ve pazarlamadan kaynaklanan sorunlar belirlenmiş ve bu sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur. Araştırma alanında hasat edilen üzümün büyük bölümü sofralık olarak değerlendirilmekte olup pazardaki en büyük alıcısı tüccarlardır. Üreticilerin en önemli üretim sorunları istenilen kalitede ürün elde edilememesi, girdi fiyatlarının yüksek olması ile hastalık ve zararlılarla mücadelede zorluk çekilmesidir. Pazarlamada karşılaşılan en önemli sorunlar ise alıcı sayısının ve çeşidinin azlığı, üreticilerin piyasalarla ilgili bilgi yetersizliği ile işleme tesislerinin nitelik ve sayı bakımından yetersiz olmasıdır. Üreticiler üretim tekniği bakımından bilgilendirilmeli ve kooperatif çatısı altında birleşmeleri için özendirilmelidir. Girişimciler ise işleme tesisleri ve ortak bir ticari marka oluşturulması için bilinçlendirilerek desteklenmelidir.

Gaziantep province has 3.7% of total grapes production in Turkey. In this province, vineyard area decreased from 317 thousand decare to 162 thousand decare and it is known that there are some problems in production and marketing. In this study, grapes production marketing structure was revealed, problems in production and marketing were defined and recommendations to solve the problems were presented. In the study area, great part of products (92.3%) was used as table grapes and traders bought most of the products. The most important problems were lower quality of the product than they wish high input prices and difficulties to manage diseases and pests in the production. Also, in the market farmers had problems about low number and sorts of buyers, insufficient knowledge of producers about markets and low number and insufficient number and quality of processing. Farmers should be informed about production techniques and encouraged to establish cooperatives. Furthermore, entrepreneurs should be conscious and supported about a common trademark.

___

Cebeci ve Akın, 2014. Mersin İli Üzüm İhracatının Türkiye Ekonomisi İçindeki Yeri ve Öneminin Değerlendirilmesi. Çanakkale Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(2): 119-129.

Çakır, A., Karakaya, E; Uçar, H. K., 2015. Mardin İli Savur İlçesi Bağ İşletmelerinin Mevcut Durumu ve Potansiyeli. Iğdır Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 5(1): 9-19.

Çalkan Ö. S., Güler, A., 2007. Üzümün Değerlendirme Şekilleri. TarımTürk Dergisi, 6:7-8.

Çelik, H., Kunter, B., Söylemezoğlu, G., Ergül, A., Çelik, H., Karataş, H., Özdemir, G., Atak, A. 2010. Bağcılığın Geliştirilmesi Yöntemleri ve Üretim Hedefleri. Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi. Bildiriler Kitabı-1, 493-513, 11-15 Ocak. Ankara.

Çoban, H., Kara, S., Kısmalı, İ., 2001. Alaşehir ve Buldan İlçelerinde Mevcut Bağ İşletmelerinin Yapısının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 38(1): 17-24.

Geyikçi, U. B., 2013. Manisa İlinin Üzüm Üretimindeki Durumunun Tespitine Yönelik Alan Araştırması ve GZFT Analizi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(3): 468-487.

Gözener, B., Kaya, Y., Sayılı, M., 2014. Erzincan İli Üzümlü İlçesinde Cimin Üzümü Üretimi ve Pazarlama Durumu. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi. 9: 74-80.

Karakaş, S., 2015. Bağcılık Dersi Notları - Bağcılıkta Hasat ve Sonrası İşlemler. https://bagcilik.files.wordpress.com/2015/05/4-modc3bcl.pdf (erişim tarihi: 30.12.2016)

Kiracı, M. A., Özer, C., 2015. Trakya Yöresinde Bağcılık İşletmelerinin Üretim ve Pazarlama Yapısı, Sorunları ve Çözüm Önerileri. https://www.researchgate.net/publication/44391812_Trakya_Yoresinde_Bagcilik_Isletmelerinin_Uretim_ve_Pazarlama_Yapisi_Sorunlari_ve_Cozum_Onerileri_The_Production_and_Marketing_Structures_and_Related_Problems_in_Viticultural_Enterprises_and_Effective. (erişim tarihi: 12.02.2017)

Semerci, A., Kızıltuğ, T., Çelik, A. D., Kiracı, M. A., 2015. Türkiye Bağcılığının Genel Durumu. Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 20(2): 42-51.

https://www.researchgate.net/publication/44391812_Trakya_Yoresinde_Bagcilik_Isletmelerinin_Uretim_ve_Pazarlama_Yapisi_Sorunlari_ve_Cozum_Onerileri_The_Production_and_Marketing_Structures_and_Related_Problems_in_Viticultural_Enterprises_and_Effective_. (erişim tarihi: 10.01.2017).

Tüfekçi, Ö. K., ve Tüfekçi, N., 2006. Buldan ve Çevresindeki Üzüm Üreticisinin Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri. Buldan Sempozyumu, 23-24 Kasım 2006, Pamukkale Üniversitesi Buldan Meslek Yüksekokulu, Denizli.

TÜİK, 2017. www.tuik.gov.tr. (erişim tarihi: 15.02.2017)

___

APA Seçer, A. & Yener, G. (2017). Gaziantep İlinde Üretici Düzeyinde Üzüm Pazarlama Yapısı, Üretim ve Pazarlamada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 21 (4) , 444-455 . DOI: 10.29050/harranziraat.295804
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.3b270