Farklı Sulama Suyu Kalitesi ve Su Düzeylerinin Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Verim ve Su Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi

Farklı tuzluluk seviyelerinde ve farklı oranlarda uygulanan sulama sularının domateste meyve verimi üzerine etkisinin araştırıldığı çalışma, 2014-2016 yılları arasında Kırklareli Atatürk Toprak Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü arazisinde kurulu olan yay çatılı ısıtmasız plastik serada yürütülmüştür. Çalışmada dört sulama suyu tuzluluğu; T1: 0.38 dS m-1, T2: 1.10 dS m-1, T3: 2.50 dS m-1, T4: 5.00 dS m-1 ile üç sulama düzeyi; profildeki mevcut neme göre tarla kapasitesinin %70’i (S1), %100’ü (S2) ve %130’u (S3) düzeyinde sulama, bölünmüş parseller deneme desenine göre ele 3 tekerrürlü olarak ele alınmıştır. Sulama konuları bazında, sırasıyla, 240 mm, 334 mm ve 429 mm sulama suyu uygulanmıştır. Bitki su tüketimi değerleri 248 mm ile 453 mm arasında değişmekle beraber en yüksek su tüketimi T1S3 konusunda, en düşük su tüketimi T4S1 konusunda belirlenmiştir. Sulama suyu tuzluluğu ve miktarı toplam ve pazarlanabilir meyve verimini etkilemiştir. En yüksek verimler %130 sulama ile 0.38 dS m-1 ve 1.10 dS m-1 tuz seviyelerinde, en düşük verim ise %70 sulama ve 5.00 dS m-1 tuz seviyesinde gözlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre artan miktarlarda sulama verimi önemli oranda artırırken, kısıtlı sulama, tüm tuz seviyelerinde azaltmıştır.  

___

Ayers, R. S., Westcot, D. W., 1989. Water Quality for Agriculture (Irrigation and Drainage Paper. Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.

Beyce, Ö., Madanoğlu, K., Ayla Ç., 1972. Türkiye’de Yetiştirilen Bazı Sulanır Mahsullerin Su İstihkakları. Merkez Toprak Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No:15, Ankara.

Cuartero, J., Fernandez-Munoz, R., 1999. Tomato and Salinity. Scientia Horticulture, 78: 83-125.

Gawad, G. A., Arslan, A., Gaihbe, A., Kadouri, F., 2005. The effects of saline irrigation water management and salt tolerant tomato varieties on sustainable production of tomato in Syria (1999–2002). Agricultural Water Management, 78(1): 39-53.

Kanber, R (1999). Sulama. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No:174. Ders Kitapları Yayın No:A-52. Adana

Kanber, R., Ünlü, M., 2014. Tarımda Su ve Toprak Tuzluluğu. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 281. Kitap Yayın No: A-87, Adana, 143s.

Marchese, M., Tuttobene, R., Restuccia, A., Longo, A. M. G., Mauromicale, G., Restuccia, G., 2008. Effects of Electirical Conductivity od Irrigation Water on the Growth and Production of Solanum lycopersicum L. Var. Cerasiforme Grown in Greenhouse. (In: Irrigation in Mediterrannean Agriculture: Challenges and Innovation fort he next Decades, Eds: Santini, A., Lamaddalena, N., Severino, G., Palladino, M.), CIHEM Options Mediterraneennes, Series A. Seminaires Mediterranneens; No:84.

Malash, N., Flowers, T. J., Ragab, R., 2005. Effect of İrrigation Systems and Water Management Practices Using Saline and Non-Saline Water on Tomato Production. Agricultural Water Management. 78 (1): 25-38.

Öztürk, A., 1994. Tabansuyu Derinliği ve Sulama Suyu Kalitesinin Biber Verimine Etkisi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Ankara.

Pascale, S., Angelino, G., Graziani, G., Maggio, A., Pascale, S., 2003. Effect of Salt Stress on Water Relations and Antioxidant Activity in Tomato, Proceedings of The Eighth International ISHS Symposium on the Processing Tomato, Istanbul, Turkey, Acta-Horticulturae, No.613, 39-46.

Restuccia, G., Marchese, M., Mauromicale, G., Restuccia, A., Battaglia, M., 2002. Yield and Fruit Quality of Tomato Grown in Greenhouse with Saline Irrigation Water. In VI International Symposium on Protected Cultivation in Mild Winter Climate: Product and Process Innovation 614: 699-704s.

Romera-Aranda, R., Soria, T., Cuartero, J., 2001. Tomato Plant-water Uptake and Plant-water Relationships under Saline Growth Conditions. Plant Science, 160:265-272.

Satti, S.M.E., Lopez, M., 1994. Effect Of Increasing Potassium Levels for Alleviating Sodium Chloride Stress on The Growth and Yield of Tomato. Communications Soil Science and Plant Analysis, v.25, n.15-16, 2807-2823.

Tülücü, K., 2003. Özel Bitkilerin Sulanması. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü. Genel Yayın No: 254, Adana.

Yurtseven, E., Kesmez, G.D., Ünlükara, A., 2005. The Effects Of Water Salinity and Potassium Levels On Yield, Fruit Quality And Water Consumption Of A Native Central Anatolian Tomato Species (Lycopersicon Esculentum). Agricultural Water Management, 78:128-135.

Yurtsever, N., (1984). Deneysel İstatistik Metotları, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Genel Yayın No: 121, Teknik Yayın No: 36, Ankara.

Zhai, Y., Yang, Q., Hou, M., 2015. The Effecs of Saline Water Drip Irrigation on Tomato Yield, Quality, and Blossom-End Rot Incidence-A 3a Case Study in the South of China. PLoS ONE 10(11):1-17.

___

APA Kanburoğlu Çebi, U. , Özer, S. , Altıntaş, S. , Yurtseven, E. & Öztürk, O. (2018). Farklı Sulama Suyu Kalitesi ve Su Düzeylerinin Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Verim ve Su Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 22 (1) , 33-46 . DOI: 10.29050/harranziraat.299023
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.5b276

Sayıdaki Diğer Makaleler

Effect of Different Sowing Dates on Cotton (Gossypium hirsutum L.) Fiber Color at Double Crop Growing Conditions

Osman ÇOPUR, Davut POLAT, Ceren ODABAŞIOĞLU

Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Ot Verimi ve Ot Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi

Erdal ÇAÇAN, Kağan KÖKTEN, Mahmut KAPLAN, Hava Şeyma YILMAZ

Farklı Sulama Suyu Kalitesi ve Su Düzeylerinin Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Verim ve Su Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi

Ulviye KANBUROĞLU ÇEBİ, Selçuk ÖZER, Süreyya ALTINTAŞ, Engin YURTSEVEN, Ozan ÖZTÜRK

Çay ve Kivi Bitkilerinde Hastalık Oluşturan Pestalotiopsis Türleri

Merve Nur ERTAŞ, Aziz KARAKAYA

Ihlamur Bitkisinin (Tilia cordata) Katı-Sıvı Ekstraksiyonunda Toplam Fenolik Madde Kinetiğinin Matematiksel Modellenmesi

Ahmet Levent İNANÇ, Doğanay YÜKSEL

Şanlıurfa İli Pamuk Tarlalarında Sulama Sonrası Yabancı Otlar İle İlgili Yaşanan Değişimler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Zübeyde Filiz ARSLAN

GAP Bölgesinde Biberlerde Fusarium oxysporum f.sp vasinfectum Kök Çürüklüğü Hastalığına Arbüsküler Mikorizal Fungusların Etkinliği

Ayşin BİLGİLİ, Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR

Comparison Kultivator Duck-Foot Shares in Respect of Hardness and Wear Rates

Ferhat KÜP, Mehmet ASLANTAŞ

Koyunlarda ve Keçilerde Beslenme Davranışları

Hasan AKYÜREK, Yavuz Selim ÇAVUŞOĞLU

Türkiye’de Azot Kullanım Etkinliğinin İyileştirilmesinin Tarım Ekonomisine Katkısının Değerlendirilmesi

Fethi Şaban ÖZBEK