Farklı Organik Uygulamaların Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Bu çalışma Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü İkizce/Haymana Araştırma ve Uygulama İstasyonunda organik olarak yetiştiriciliği yapılan bazı ekmeklik buğday çeşitlerinin 2012-2013 yetiştirme sezonu verilerini içermektedir. Araştırmada 3 faklı organik uygulama ve 8 farklı ekmeklik buğday çeşidi kullanılmıştır. Uygulamalar; Organik Sertifikalı Ticari Ahır Gübresi(AG), Yeşil Gübre(YG) ve Karışım(AG+YG) ile kontrol olarak Konvansiyonel yetiştiriciliktir. Ekmeklik Buğday Çeşitleri; Tosunbey, İkizce-96, Gün-91, Sönmez-2001, Bezostaja-1, Bayraktar-2000, Köse 220/39 ve Sivas 111/33. Deneme Tesadüf Bloklarında Bölünmüş Parseller deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. İncelenen özellikler; Bitki Boyu, m2 Bitki Sayısı, m2 Başak Sayısı, Başakta Tane Sayısı, Biyolojik Verim, Hasat İndeksi ve Verim(kg da-1). İstatistiki analiz sonucuna göre uygulamalar arasında; Bitki Boyu, m2 Bitki Sayısı, m2 Başak Sayısı, Başakta Tane Sayısı, Biyolojik Verim ve Verim(kg da-1) özelliklerinde p<0.01 ve Hasat İndeksi(%) de p<0.05 önemlilik bulunmuştur. En yüksek verim 329 kg da-1 ile Konvansiyonel yetiştiricilikten alınırken; en düşük verim 190 kg da-1 ile Sertifikalı Organik Ticari Gübre(AG) uygulamasından alınmıştır. Çeşitler arasında ise Bitki Boyu, m2 Bitki Sayısı, m2 Başak Sayısı, Hasat İndeksi ve Verim(kg da-1) özelliklerinde p<0.01; Başakta Tane Sayısı’nda p<0.05 istatistiki olarak önemlilik bulunurken; Biyolojik Verim özelliğinde ise çeşitler arasında istatistiki olarak bir önem bulunmamıştır. En yüksek verim 295 kg da-1 ile Tosunbey çeşidinden alınırken; en düşük verim 216 kg da-1 ile Bezosyaja-1 ve 217 kg da-1 ile Köse 220/39 çeşitlerinden alınmıştır. Sonuç olarak beklenildiği gibi Konvansiyonel yetiştiricilikte daha fazla verim alınmıştır; Organik uygulamalardan yeşil gübre uygulamasında konvansiyonele göre %27 verim düşüklüğü gözlemlenmiştir. Ancak bu fark organikteki fiyat farkı ile kapatılabilecektir.

___

  • Anonim, 2014. Türkiye İstatistik Kurumu Bitkisel Üretim İstatistikleri.
  • Baresel, J.P., Zimmermann, E.G., and Reents, E.H.J., 2008. Effects of genotype and environment on N uptake and N partition in organically grown winter wheat (Triticum aestivum L.) in Germany. Euphytica, 163: 347–354.
  • Bulut, S., 2009. Farklı Gübre Kaynakları ve Ekim Sıklığının Organik Buğdayda Bitki Gelişmesi, Verim ve Kalite Üzerine Etkileri, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Erzurum.
  • Carcea, M., Salvatorelli S., Turfani, V., and Mellara, F., 2006. Influence of growing conditions on the technological performance of bread wheat (Triticum aestivumL.). International Journal of Food Science and Technology, 41 (2): 102–107.
  • Er, C., ve Başalma, D., 2008. Organik Tarımdaki Gelişmeler. Nobel Yayın Dağıtım, Yayın No: 1354
  • Er, C., 2009. Organik Tarım Bakımından Türkiye’nin Potansiyeli, Bugünkü Durumu ve Geleceği. İstanbul Ticaret Odası Yayınları, Sektörel Yayınlar, Yayın No: 2009-3.
  • Kodaş, R., 2011. Tahıllarda Organik Yetiştiricilik, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tarla Bitkileri Anabilim Dalı, Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi.
  • Olesen, R.K., 1998. Exporting Organic Foods. İnternational Trade Forum 3/1998, 6-9 s., ITC UNCTAD/WTO.

___

APA Kodaş, R. , Şengül, N. , Avcı, M. & Akçelik, E. (2015). Farklı Organik Uygulamaların Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 19 (3) , 162-171 .
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

21.8b1.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Örtü Altı Sebze ve Çilek Yetiştiriciliğinde Toprak Dezenfeksiyonu Uygulamaları

Seral YÜCEL, Adem ÖZARSLANDAN, Canan CAN

Sulama Birlik Başkanlarının Su Yönetimine Bakışları ve Yeterlilikleri: GAP-Harran Ovası Sulamaları Örneklemesi

Ali Rıza MANCI, Mustafa Hakkı AYDOĞDU, Murat AYDOĞDU

Kahramanmaraş Koşullarında Farklı Mercimek (Lens culinaris Medic.) Genotiplerinde Bitki Sıklığının Verim ve Verim Unsurlarına Etkisinin Araştırması

Gülay ZULKADİR, Mustafa ÇÖLKESEN, Leyla İDİKUT, Alihan ÇOKKIZGIN, Ümit GİRGEL, Abdulkadir TANRIKULU, Murat CANBOLAT, Mehmet GÜNEŞ

Farklı Uygulamaların Geleneksel Şanlıurfa Külünçesinin Duyusal Kalite Özelliklerine Etkileri

Ahmet ÜNSAL, Nefise ÜNSAL, Mehmet KÖTEN

Organik Olarak Yetiştirilen Bektaşiüzümü Çeşidinde Bazı Fenolojik, Pomolojik ve Bitkisel Özelliklerin Belirlenmesi

Elif ÇELİK, Ali İSLAM, Ayşen ÇOLAK

Farklı Organik Uygulamaların Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Verim ve Verim Öğeleri Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi

Recep KODAŞ, Neslihan ŞENGÜL, Muzaffer AVCI, Esra AKÇELİK

Sulama Birlik Başkanlarının Su Yönetimine Bakışları ve Yeterlilikleri: GAP-Harran Ovası Sulamaları Örneklemesi

Mustafa AYDOĞDU, Ali MANCI, Murat AYDOĞDU

Bazı Amasya Elma Tiplerinin Fenolojik, Pomolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Morfolojik Karakterizasyonu

Turgay SEYMEN, Mehmet POLAT

Meyve Ağaçlarında Uyuşmazlık ve Mekanizması

Şehnaz KORKMAZ, Bekir AK, Ebru SAKAR, İsmail TURANOĞLU, Sibel SÖYLEMEZ