Derim Sonrası UV-C ve Etanol Uygulamalarının Red Globe Üzüm Çeşidinin Kalitesi ile Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri

Bu çalışma, ‘Red Globe’ üzüm çeşidinin soğukta muhafazası üzerine farklı dozlarda UV-C ışın uygulamaları ve etanol buhar pedleri ile yapılan uygulamalarının tekli veya kombinasyonlarının etkilerinin, ticari olarak kullanılan SO2 jeneratörü ile karşılaştırılması amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada, uygulamalar sonrasında salkımlar MAP torbalarda paketlenerek 0-1°C ve %90-95 oransal nemli soğuk hava deposunda 3 ay süre ile muhafaza altına alınmıştır. Depolama sırasında aylık olarak, suda çözünebilir kuru madde içeriği, titre edilebilir asit içeriği, toplam fenolik madde, toplam antosiyanin ve antioksidan kapasite miktarı, salkım iskeleti rengi, çürüklük gelişimi ile dış görünüş gibi fiziksel ve kimyasal parametrelerde meydana gelen değişmeler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, depolama süresi arttıkça üzüm kalitesinde kayıplar meydana gelmiştir. Uygulamalara bağlı olarak değişmekle birlikte biyokimyasal bileşiklerde derim değerine göre muhafaza sonunda artış veya azalış şeklinde dalgalanmalar görülmüştür. Kontrol uygulamalarında depolama süresi sonunda görülen çürüklük gelişimleri önemli düzeyde artmış ve pazarlanamaz seviyeye ulaşmıştır. Bunun yanında, 90 günlük depolama periyodu sonunda üzüm kalite özelliklerinin korunumu açısından en başarılı uygulama SO2 uygulaması olmuş ve bunu UV-C 1 + Antimold 60 uygulaması izlemiştir.

___

Sabır, A., Sabır, F.K., Tangolar, S., Bilir, H., Ağar, İ.T., 2006. ‘Alphonse Lavallée’ üzüm çeşidinin soğukta muhafazası üzerine so2 jeneratörü ve farklı dozlardaki etanol uygulamalarının karşılaştırılması. İ.T. J. Agric. Fac. Ç.Ü. 21 (3): 45-50.

Costa, L., Vicente, A.R., Civello, P.M., Chaves, A.R., Martinez, G.A., 2006. UV-C treatment delays postharvest senescence in broccoli florets. Postharvest Biol. Technol. 39(2): 204-210.

Torçuk, A.İ., Bal, E., Gülcü, M., Seçkin, U.G., 2016. Etanol buharı uygulamasının kiraz muhafazası üzerine etkilerinin araştırılması. VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu,, 04-07 Ekim 2016, 85-93, Isparta.

Tozlu, C., 2001. Sofralık üzüm çeşitlerinin muhafazası ve pazarlanması aşamalarında kükürt dioksit (SO2) kalıntı düzeylerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniv. Fen Bilimleri Enst. Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Ankara. 47s.

Akbudak, B., Karabulut, Ö.A., 2002. Üzüm muhafazasında gri küf’den (Botrytis cinerea pers:fr.) kaynaklanan kalite kaybı ve çürümelerin ultraviolet-c (uv-c) ışık uygulamaları ile önlenmesi üzerine bir araştırma. Ulud. Üniv. Zir. Fak. Derg., 16(2): 35-46.

Türkben, C., 2010. Sofralık Üzümlerin Muhafazası. Hasad Yayıncılık, 16-39.

Valizadeh, A., 2015. Farklı derim sonrası uygulamaların sofralık üzümlerin soğukta muhafazasına etkileri. Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı, Doktora Tezi, 117s.

Vicente, A.R., Pineda, C., Lemoine, L., Civello, P.M., Martinez, G.A., Chaves, A.R., 2005. UV-C treatments reduce decay, retain quality and alleviate chilling injury in pepper. Postharvest Biol Technol. 35(1):69-78.

Winkler, A.J., Cook, J.A., Kliewer, W.M., Lider, L.A., 1974. General Viticulture. University of California Press, Berkeley, California. p. 710.

Türk, R., Doruk, Y., 1992. Farklı fümigasyon uygulamalarının soğukta muhafaza edilen bazı önemli üzüm çeşitlerinde meyve suyu kükürtdioksit içeriklerine etkisi. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitk. Kong., 13-16 Ekim, 2: 511-516, İzmir.

Lichter, A., Zutkhy, Y., Sonego, O.D., Kaplunov, T., Sarig, P., Ben-Arie, R., 2002. Ethanol controls postharvest decay of table grapes. Postharvest Biol. Technol. 24: 301-308.

Artes-Hernandez, F., Aguayo, E., Artes, F., 2004. Alternative atmosphere treatments for keeping quality of ‘Autumn seedless’ table grapes during long-term cold storage. Postharvest Biol. Technol. 31: 59-67.

Bal, E., Kök, D., 2008. Müşküle üzüm çeşidinin soğukta muhafazası üzerine mentol uygulamalarının etkileri. Bahçe Bitkileri Ürünlerinde IV. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 8-11Ekim 2008, 99-107, Antalya.

Çandır, E., Özdemır, A.E., Kamıloğlu, Ö., Soylu, E.M., Dılbaz ,R., Üstün, D., 2010. Red Globe üzüm çeşidinin soğukta muhafazasına etanol buharı ve map uygulamalarının etkileri. TOVAG 107O735, 71s.

Cemeroğlu, B., 2007. Gıda analizlerinde genel yöntemler. Gıda Analizleri, Cemeroğlu, B. (ed.), s. 45-128, Bizim Büro Basımevi, Ankara.

Chervin, C., El Kereamy, A., Rache, P., Tournaire, A., Roger, B., Westercamp, P., Goubran, F., Salib, S., Kreidl, S., Holmes, R., 2003. Ethanol vapours to complement or replace sulfur dioxide fumigation of table grapes. Acta Hort., 628: 779-784.

Chervin, C., Westercamp, P., Monteils, G., 2005. Ethanol vapours limit botrytis development over the postharvest life of table grapes. Postharvest Biol. Technol. 36: 319-322.

Cia, P., Benato, E.A., Valentini, S.R.T., Anjos, V.D.A., Ponzo, F.S., Sanches, J., Terra, M.M., 2009. Ultraviolet radiation (UV-C) on the postharvest control of Colletotrichum gloeosporioidesin ‘Niagara Rosada’ grapes. Bragantia, 68:1009-1015.

Bal, E., Kök, D., Çelik, S., 2011. Kozak Siyahı üzüm çeşidi üzerine hasat sonrası bazı uygulamaların etkisi. NKÜ Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi 8(2): 65-76.

Dentener, P.R., Alexander, S.M., Bennett, K.V., McDonald, R.M., 1998. Postharvest control of lightbrown apple moth using ethanol, Acta Hort., 464: 279-284.

Dong, Y.H., Mitra, D., Kootstra, A., Lister, C., Lancaster, J., 1995. Postharvest stimulation of skin color in royal gala apple. J. American Society Hortic. Sci., 120(1): 95-100.

Ağaoğlu, Y.S., Tuncel, N., Söylemezoğlu, G., 1988. Değişik fümigasyon yöntemlerinin bazı üzüm çeşitlerinin muhafazasına etkileri üzerinde bir araştırma. Türkiye III. Bağcılık Sempozyumu, 39-45, Bursa.

Erkan, M., Wang, S.Y., Wang, C.Y., 2008. Effect of UV treatment on antioxidant capacity, antioxidant enzyme activity and decay in strawberry fruit. Postharvest Biol. Technol. 48:163-171.

Garzon, G.A., Wrolstad, R.E., 2009. Major anthocyanins and antioxidant activity of Nasturtium flowers (Tropaeolum majus).Food Chemistry, 114(1): 44-49.

Keskin, N., Keskin, S., Çavuşoğlu, Ş., Şevgin, N., Kunter, B., Karadoğan, B., Kalkan, N.N., 2015. Karaerik (Cimin) üzüm çeşidinde hasat sonrası uv-c ve sıcak su uygulamalarının meyve kalitesi ve soğukta muhafaza üzerine etkileri. GAP VII. Tarım Kongresi Bildiri Kitabı, 34-40.

Koçak, H., Bal, E., 2017. Hasat sonrası UV-C ve yenilebilir yüzey kaplama uygulamalarının kiraz meyve kalitesi ile muhafaza süresi üzerine etkileri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(1): 79-88.

Erbaş, D., Onursal, C.E., Babalık, Z., Koyuncu, M.A., 2014. Üzüm muhafazasında salisilik asit kullanımı. VI. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 22-25 Eylül 2014, 60-67 Bursa.

Lurie, S., Pesis, E., Gadiyeva, O., Feygenberg, O., Ben-Arie, R., Kaplunov, T., Zutahy, Y., Lichter, A., 2006. Modified ethanol atmosphere to control decay of table grapes during storage. Postharvest Biol. Technol. 42: 222-227.

Marquenie, D., Michiels, C.W., Geeraerd, A.H., Schenk, A., Soontjens, C., Van Impie, J.F., 2002. Using survival analysis to investigate the effect of UV-C and heat treatment on storage rot of strawberry and sweet cherry. International Journal of Food Microbiology, 73:187-196.

Nigro, F., Ippolitto, A., Lima, G., 1998. Use of UV-C light to reduce Botrytis storage rot of table grapes. Postharvest Biol. Technol, 13:171-181.

Özkaya, O., Dündar, Ö., Özdemir, A.E., Dilbaz, R., 2005. Farklı derim sonrası uygulamaların red globe üzüm çeşidi muhafazasına etkileri. Alatarım, 4:44-50.

Rivera, P.D.M., Gardea-Bejar, A.A., Martinez-Tellez, M.A., Rivera, D.M., Gozalez-Aguilar, G.A., 2007. Efectos bioqimicos postcosecha de la irradiacion uvc en frutas y hortalizas. Revista Fitotecnia Mexicana, 30(4): 361-372.

Romero, I., Sanchez-Ballesta, M.T., Maldonado, R., Escribano, M.I., Merodio, C., 2008. Anthocyanin, antioxidant activity and stress-induced gene expression in high CO2-treated table grapes stored at low temperature. Journal of Plant Physiology, 165(5): 522-530.

Martinez-Romero, D., Guillen, F., Castillo, S., Valero, D., Serrano, M., 2003. Modified atmosphere packaging maintains quality of table grapes. J. Food Sci., 68: 1838-1843.

Sabır, A., Sabır, F., K., Tangolar, S., Ağar, T., 2008. Etanol ve kükürtdioksit uygulamalarının bazı üzüm çeşitlerinde muhafaza süresi ve kalite üzerine etkileri. Bahçe Ürünlerinde 4. Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 8-11Ekim 2008, 441-448, Antalya.

Slinkard, K., Singleton, V.L., 1977. Total phenol analysis: automation and comparison with manual methods. American Journal of Enology and Viticulture, 28(1): 49-55.Söylemezoğlu, G., 2001. Storage of Table Grapes. Ankara Üniversitesi Basımevi, 72s.

Stevens, C., Wilson, C.L., Lu, J.Y., Khan, V.A., Chalutz, E., Droby, S., Kabwe, M.K., Haung, Z., Adeyeye, O., Pusey, L.P., Wisniewski, M.E., West,M., 1996. Plant hormesis induced by ultraviolet light-C for controlling postharvest and diseases of tree fruits. Crop Protection 15: 129-134.

Şen, F., Kesgin, M., 2014. Effect of different covering materials used during the pre-harvest stage on the quality and storage life of ‘Sultana Seedless’ grapes. Food Science and Technology 34(4): 787-792.

___

APA Bal, E. , Torçuk, A. İ. & Kök, D. (2018). Derim Sonrası UV-C ve Etanol Uygulamalarının Red Globe Üzüm Çeşidinin Kalitesi ile Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 22 (3) , 335-347 . DOI: 10.29050/harranziraat.388218
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

5.9b238

Sayıdaki Diğer Makaleler

Adıyaman İli Kuyulu Köyü Doğal Meralarının Kuru Ot Verimi, Kalitesi ve Botanik Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma

Tahir POLAT, Sinan BUDAK, Gökhan AKKAYA

Yerleşim Sıklığının Pekin Ördeklerinin Gelişme Performansına Etkileri

Sabri Arda Eratalar

Soğan İriliklerinin Nergis (Narcissus tazetta subsp. tazetta L.)’te Verim ve Bazı Bitkisel Özelliklere Etkisi

Abdülhabip ÖZEL, Kaan ERDEN

Sayısal Renk Parametreleri İle Bazı Fiziksel ve Kimyasal Toprak Özelliklerinin Tahmini

Mesut Budak, Hikmet Günal, Mustafa Süer, Fevzi AKBAŞ

Bazı Kiraz Anaçlarının Genetik Akrabalık İlişkilerinin RAPD Moleküler Markır Yöntemi İle Belirlenmesi

Hasan PINAR, Mehmet YAMAN, Hasan Cumhur SARISU, Aydın UZUN, Merve Arefe YİĞİT

Ağrı İlinde Hububat Alanlarında Zararlı Süne, Eurygaster integriceps Puton (Hemiptera: Scutelleridae) ve Yumurta Parazitoiti Trissolcus grandis (Thomson 1861) (Hymenoptera: Scelionidae)’in Yayılış Alanları

İsmail Alaserhat, Adnan CANBAY

Ayçiçeği pektiniyle enkapsüle edilen hidrofilik ve lipofilik kırmızı renklendiricilerin hidrojel ve emülsiyon hidrojellerindeki stabilitesi

Özgenur COŞKUN, İbrahim GÜLSEREN

Derim Sonrası UV-C ve Etanol Uygulamalarının Red Globe Üzüm Çeşidinin Kalitesi ile Muhafaza Süresi Üzerine Etkileri

Erdinç BAL, Ali İzzet TORÇUK, Demir KÖK

Farklı Rasyon Senaryolarının İvesi Koyunlarında Dışkı Kaynaklı Sera Gazları Emisyonuna Etkileri

Sabri YURTSEVEN, Mehmet AVCI, Mehmet ÇETİN, İrfan ÖZTÜRK, Mustafa BOĞA

Konserve İşleminin Marathon ve Sultan Çeşidi Brokolilerin Özelliklerine Etkileri

Ahmet Sabri Ünsal, Gülseren Hayoğlu