ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI ATDİŞİ MISIR (Zea mays L. indentata) GENOTİPLERİNİN VERİM ve MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ

Bu araştırma ile Çukurova koşullarında bazı atdişi mısır (Zea mays L. indentata) genotiplerinin verim ve morfolojik özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma 2012 yılında Adana-Ceyhan koşullarında, 17 atdişi mısır genotipi ile tesadüf blokları deneme deseninde 3 tekrarlamalı olarak yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre; bitkisel özelliklerden tepe püskülü çiçeklenme süresi 47.3-51.7 gün, bitki boyu 179.6-225.6 cm, ilk koçan yüksekliği 79.8-111.3, yaprak sayısı 13.4-15.8-adet/bitki arasında değişim göstermiştir. Koçan özelliklerinden, koçan uzunluğu 19.6-22.8-cm, koçan kalınlığı 44-51 mm, koçanda tane sayısı 549.5-668.8 adet/koçan arasında değişmiştir. Koçanda tane ağırlığı 213.2-281.2 g/koçan, sömek oranı %13.5-20.3, bin tane ağırlığı 397.5-533.3 g, hektolitre ağırlığı 64.5-72.3 kg/hl, tane verimi 848.1-1182.4-kg/da arasında varyasyon göstermiştir. Denemeye alınan genotiplerden P.31P41 (1182.4 kg/da), Avelin (1136.3 kg/da), Kayras (1109.9 kg/da), P.32T83 (1072.6 kg/da), Katone (1071.8 kg/da), DKC.6589 (1069.8 kg/da) ve Aaccel (1019.0 kg/da) genotiplerinin tane verimleri 1000 kg/da‘ın üzerinde bulunmuştur. Adana-Ceyhan koşullarında P.31P41, Avelin ve Kayras genotiplerinin diğerlerine göre daha yüksek tane verimi verdikleri saptanmıştır.

___

APA Öktem, A. & Toprak, A. (2015). ÇUKUROVA KOŞULLARINDA BAZI ATDİŞİ MISIR (Zea mays L. indentata) GENOTİPLERİNİN VERİM ve MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 17 (4) , 15-24 .