Comparison Kultivator Duck-Foot Shares in Respect of Hardness and Wear Rates

Agricultural tools are under the influence of abrasive particles in the soil. Under this influence, there is a process going from erosion to deformation and even breakage. In this process, various factors have an effect. The major factor is that the physical and chemical properties of the material do not conform to the standards. In this study, wear and hardness values of 5 kultivator duck-foot shares were measured. A simulation model was developed for the wear value, and the changes of the samples taken from the endmills after 10 hours of soil erosion were determined in grams. The received samples are named X, Y, Z, Q, W respectively. The wear rates (%) were found to be 4.03, 2.2, 2.27, 3.14, 2.69 respectively. Among these results, the highest wear was observed in X, the least wear was seen in Y. The hardness measurement scale is brinell hardness number. On each specimen, 10 values of hardness were measured from different points and their mean values were found. Average hardness values (HB) were found as (X, Y, Z, Q, W) (101, 233, 164, 125, 158) respectively. As a result, it has been determined that the wear values are inversely proportional to the material hardness values.

Kültivatör Kazayağı Uç Demirlerinin Aşınma Oranı ve Sertlik Bakımından Karşılaştırılması

Toprak içerisinde çalışan tarım aletleri toprağın aşındırıcı partiküllerinin etkisi altında kalmaktadır. Bu etki altında aşınmaya, deforme olmaya ve hatta kırılmaya kadar giden bir süreç yaşanmaktadır. Bu süreçte çeşitli faktörlerin etkisi vardır. Bu faktörlerin başında malzemenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin standartlara uygun olmaması gelmektedir. Bu çalışmada, 5 adet kültivatör kazayağı uç demirinin aşınma ve sertlik değerleri ölçülmüştür. Aşınma değeri için bir simülasyon modeli geliştirilerek uç demirlerinden alınan numunelerin 10 saatlik toprak içi aşınma sonrasında değişimleri gram cinsinden belirlenmiştir. Alınan numuneler sırasıyla X,Y,Z,Q,W olarak isimlendirilmiştir. Aşınma oranları (%) sırasıyla 4.03, 2.2, 2.27, 3.14, 2.69 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar içerisinde en fazla aşınma X’de, en az aşınma Y’de görüldü. Sertlik ölçümü brinell cinsinden yapılmıştır. Her numune üzerinde farklı noktalardan 10’ar tane sertlik ölçüm değeri alınmış ve bunların ortalama değerleri bulunmuştur. Ortalama sertlik değerleri (HB) sırasıyla ( X,Y,Z,Q,W) (101, 233, 164, 125, 158) olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar içerisinde sertliği en fazla olan Y, en az sertliğin ise X’de olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak aşınma değerlerinin malzeme sertliği değerleri ile ters orantılı olduğu saptanmıştır. 

___

Anappa, A. R., Basavarajappa, S., 2013. Some studies on three body abrasive wear behavior of hard faced and normal plough tool material using Taguchi method. International Journal of Surface Science and Engineering, 7(1): 14-26.

Babacan, A., Ülger, P., Eker, B., 2003. Sap Parçalama makinası bıçaklarının aşınma sorunları, Makine Tek. Aylık İmalat ve Teknoloji Kültürü Dergisi, Sayı:71, Eylül 2003, İstanbul.

Cingöz, S., 2008. Tahıl ekim makineleri imalatında kullanılan malzemeler ve bu malzemelerin karakteristik özelliklerin saptanması. Yüksek Lisans Tezi, Namık Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Tekirdağ, 74s.

Çakmak, B., 2001. Diskaro disklerinde farklı ısıl işlem uygulamalarının aşınma üzerine etkileri, Ege Üniv. Ziraat Fak. Dergisi, 38(1):79-84.

Gupta, A. K., Jesudas, D. M., Das, P. K., Basu,K., 2004. Performance evaluation of different types of steel for duck foot sweep application. Biosystems Enginnering, 88(1): 63-74.

Güleç, U., 2012. Farklı tip kültivatör uç demirlerinin malzeme özelliklerinin belirlenmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 98s.

Korucu, T., Arslan, S., 2008. Kültivatör uç demirlerinde farklı aşınma oranları ve ilerleme hızlarının çeki kuvvetine etkisi. KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 11(1): 82- 88.

Mohsenin, N., Womochel, H. L., 2005. Wear tests of plough share materials, Journal of Agricultural Engg., 25(1): 816-820.

Palalı, A., 2007. Farklı kaplamaların pulluk uç demirlerinin aşınmasına etkisi. Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 152s.

Spakale, P. R., Tiwari, G., Sharma, A. K., 2016. Influence of surface hardening processes on wear characteristics of soil working tools-a review. International Journal of Engineering Science & Technologies Emerging Technologies, 8(4): 191-201.

Şenay, S., 2013. Pulluk uç demirlerinde kullanılan borlanmış AISI 1050 çeliği ile AISI 1020 çeliğinin aşınma ve bazı mekanik özellikler yönünden Karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Karabük Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 81s.

___

APA Küp, F. & Aslantaş, M. (2018). Kültivatör Kazayağı Uç Demirlerinin Aşınma Oranı ve Sertlik Bakımından Karşılaştırılması . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 22 (1) , 126-136 . DOI: 10.29050/harranziraat.331574
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.1b263

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ihlamur Bitkisinin (Tilia cordata) Katı-Sıvı Ekstraksiyonunda Toplam Fenolik Madde Kinetiğinin Matematiksel Modellenmesi

Ahmet Levent İNANÇ, Doğanay YÜKSEL

Bazı Adi Fiğ Hat ve Çeşitlerinin (Vicia sativa L.) Ot Verimi ve Ot Kalitesi Açısından Değerlendirilmesi

Erdal ÇAÇAN, Kağan KÖKTEN, Mahmut KAPLAN, Hava Şeyma YILMAZ

Effect of Different Sowing Dates on Cotton (Gossypium hirsutum L.) Fiber Color at Double Crop Growing Conditions

Osman ÇOPUR, Davut POLAT, Ceren ODABAŞIOĞLU

Farklı Sulama Suyu Kalitesi ve Su Düzeylerinin Serada Yetiştirilen Domates Bitkisinin Verim ve Su Kullanım Etkinliği Üzerine Etkisi

Ulviye KANBUROĞLU ÇEBİ, Selçuk ÖZER, Süreyya ALTINTAŞ, Engin YURTSEVEN, Ozan ÖZTÜRK

Çay ve Kivi Bitkilerinde Hastalık Oluşturan Pestalotiopsis Türleri

Merve Nur ERTAŞ, Aziz KARAKAYA

Türkiye’de Azot Kullanım Etkinliğinin İyileştirilmesinin Tarım Ekonomisine Katkısının Değerlendirilmesi

Fethi Şaban ÖZBEK

Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin (Melezler ve Ebeveyler) Lif verimi ve Erkencilik Yönünden Elbistan Koşullarına Uyum Yetenekleri ve Korelasyon Katsayıları

Ramazan Şadet GÜVERCİN

GAP Bölgesinde Biberlerde Fusarium oxysporum f.sp vasinfectum Kök Çürüklüğü Hastalığına Arbüsküler Mikorizal Fungusların Etkinliği

Ayşin BİLGİLİ, Mehmet Ertuğrul GÜLDÜR

Şanlıurfa İli Pamuk Tarlalarında Sulama Sonrası Yabancı Otlar İle İlgili Yaşanan Değişimler, Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Zübeyde Filiz ARSLAN

Effects of Storage on The Quality of Sous Vide Processed Lamb Liver

Kadir Bülent Belibağlı, Ebru Ersan