Biber üreticilerinin iyi tarım uygulamaları hakkında farkındalık düzeylerinin belirlenmesi

Yürütülen bu araştırma ile Şanlıurfa ilindeki biber üreticilerinin bireysel ve işletme özellikleri incelenerek, iyi tarım uygulamalarını (İTU) benimsemede etkili olan faktörler belirlenmeye çalışılmıştır. Araştırmada, Şanlıurfa İl’inde Şanlıurfa biberi üretimi yapan 90 üretici ile yüz yüze anket yapılmak suretiyle elde edilen veriler analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre biber üreticisi işletmecilerin önemli bir kısmının ilkokul (%37.78) ve ortaokul (%24.44) mezunu olduğu belirlenmiştir. Biber üretiminde daha çok yabancı işgücünden faydalandıkları belirlenmiştir. Araştırmada, işletme arazisinin %35.39’unda sebze üretimi saptanmıştır. Biber üreticilerin tamamının İTU’nı yapmadıkları belirlenmiş olup %44.45’inin ise İTU’ dan haberdar bile olmadıkları saptanmıştır. Üreticilerin İTU’nı yapmama nedenleri arasında uygulama kriterlerini bilmeme (%25.50) ilk sırada yer almaktadır. İTU ile ilgili yayım çalışmalarının yeterli olmaması nedeniyle üreticiler bilgi eksikliği çekmektedirler. İTU örtü altı ve seralardaki yaş sebze ve meyve tarımında devlet tarafından desteklenmektedir. Uygulamaya geçmemede diğer önemli nedenlerin ise alt yapı eksikliği (%25.20), devlet desteğinin yeterli olmaması (%24.60) olarak belirlenmiştir. Şanlıurfa biber üreticilerinin İTU kapsamında üretim yapabilmeleri için ise gerekli alt yapıya ihtiyaçları vardır. Çalışmada üreticilerin tarımsal faaliyet ile çevre sağlığı ve insan sağlığı arasındaki ilişkiler konusunda yeterli düzeyde farkındalık sahibi oldukları belirlenmiştir. Şanlıurfa biberi coğrafi işaretli bir ürün olarak İTU kapsamında üretilerek güvenilirliği artacaktır. Üretilen biberden elde edilen isotun da ihracat potansiyeli artacaktır.

Determination of awareness levels of pepper producers about good agricultural

With this research, individual and operational characteristics of pepper producers in Sanliurfa province were examined and the factors that are effective in adopting good agricultural practices (GAP) were tried to be determined. In this research, the data obtained by conducting face-to-face questionnaires were analyzed with 90 producers producing Şanlıurfa pepper in Şanlıurfa province. According to the results of the analysis, it was determined that a significant number of pepper-producing operators were graduates of primary schools (37.78%) and secondary schools (24.44%). In this research, it was found that they produced vegetables in 35.39% of the farm land. It was determined that all pepper producers had not done GAP and 44.45% were not even aware of GAP. Among the reasons manufacturers do not make GAP is the first place to not know the application criteria (25.50%). Manufacturers lack information due to insufficient publication studies related to GAP. GAP is supported by the state in the cultivation of fresh fruits and vegetables under cover and greenhouses. Other important reasons for not implementing it were lack of infrastructure (25.20%) and insufficient state support (24.60%). Şanlıurfa pepper producers need the necessary infrastructure to produce within the scope of GAP. In this research, the relations between agricultural activities, environmental health and human health are sufficiently aware. Şanlıurfa pepper will be produced within the scope of GAP as a geographically marked product and its reliability will increase. The export potential of isot, obtained from the pepper produced, will also increase.

___

AKBAY. C., BOZ. İ., TİRYAKİ.G.Y., CANDEMİR. S. ve ARPACI. B. B., (2012). Kahramanmaraş ve Gaziantep illerinde kırmızıbiberin üretim yapısı ve kurutma yöntemleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi. 15(2): 1-10.

ANONİM, (2018a). http://www.ecas.com.tr/iyi-tarim-uygulamalari-nedir. (Erişim tarihi:24.07.2018)

ANONİM, (2018b). https://www.tarim.gov.tr/Konular/Tarimsal-Destekler/Alan-Bazli-Destekler/Iyi-Tarim-Uygulamalari-Destegi. (Erişim tarihi:24.07.2018)

ANONİM, (2019c). Şanlıurfa’nın Tescilli Lezzetleri. http://www.medyaurfa.com/gundem/urfa-nin-cografi-isaretli-urunleri-dijital-ortamda-h77628.html (Erişim tarihi: 26.07.2019)

AYTOP. Y. ve AKBAY. C., (2018). Maraş Biberi Üretim Memnuniyetinin Yapısal Eşitlik Modeliyle Belirlenmesi. KSÜ tarım ve Doğa Dergisi. 21(5): 725-737. 2018.

CTR. 2019. http://belgelendirme.ctr.com.tr/iyi-tarim-uygulamalarinin-faydalari.html. (Erişim Tarihi:11.07.2019) GÜLER. D., https://cografiisaretli.com/tag/cografi-isaretli. 18 MART 2018. (Erişim Tarihi:12.07.2019)

KAN. M. ve GÜLÇUBUK. B., (2008). Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi. Cilt 22. Sayı 2. 57-66. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154078 (Erişim tarihi: 25.10.2019)

KARADAŞ. K., (2017). Şanlıurfa İlinde Koyunculuk İşletmelerinin Sosyo-Ekonomik Durumu: Siverek İlçesi Örneği. GÜFBED/GUSTIJ (2017) 7 (2): 268-279 Araştırma/Research https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/328781 (Erişim Tarihi: 27.09.2019)

TUİK, (2019). https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?locale=tr (Erişim tarihi: 03.07.2019)

YAMANE. T., (1967). Elementery Sampling Theory Prentice. Hall Inc. Englewood Cliffs. N.J. . USA

___

APA Akkoyun, M. & Özel, R. (2020). Biber üreticilerinin iyi tarım uygulamaları hakkında farkındalık düzeylerinin belirlenmesi . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 24 (4) , 467-474 . DOI: 10.29050/harranziraat.739545
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.6b279

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ultrason önişlemi uygulanmış mikrodalgada kurutulan zeytin dilimlerinin peleg modeli kullanılarak kuruma ve rehidrasyon kinetikleri

Alev Yüksel AYDAR

Farklı gama ışını dozları uygulanmış bazı nohut çeşitlerinin M2 generasyonunda morfo-agronomik özelliklerinin belirlenmesi

Kübra DEMİRCİOĞLU, Mehmet YAĞMUR

Moringa ve farklı depolama malzemeleri kullanarak toz Irvingia gabonensis'in kalitesi ve mikrobiyal inaktivasyonu

Musliu SUNMONU, Adeshina FADEYİBİ, Olawale OLABANJO

Gaziantep ilinde keçi işletmelerinden toplanan çiğ süt örneklerinde somatik hücre sayısının AB kriterleri bakımından değerlendirilmesi

Ali KAYGISIZ

Zeytin (Olea europaea) meyvesindeki bitki besin maddelerinin değişimi

Tülin PEKCAN, Erol AYDOĞDU, Hatice Sevim TURAN

Muş’ta üretilen geleneksel kaşar peynirinin mikrobiyolojik, fizikokimyasal ve uçucu bileşen özellikleri

Sefa IŞIK, Fatih BOZKURT, Senem GUNER, Sümeyra IŞIK, Zeynal TOPALCENGİZ

Armut pisillidi [Cacopsylla pyri L. (Hemiptera: Psyllidae)]’ne karşı farklı dalga boylarındaki sarı yapışkan tuzakların çekim etkinliğinin araştırılması

İnanç ÖZGEN, Akif Emre KAVAK, Yunus GÜRAL

Şerbetçi otunun mısır ve yemlik soya ile karışımlarının silaj kalitesinin belirlenmesi

Yasin Emre ÖZTÜRK, Erdem GÜLÜMSER, Hanife MUT, Uğur BAŞARAN, Medine ÇOPUR DOĞRUSÖZ

Azerbaycan’ın Abşeron Bölgesi’ndeki domates ve patlıcan seralarında Domates Güvesi [Tuta absoluta (Meyrick, 1917) (Lepidoptera: Gelechiidae)]’nin popülasyon gelişimi ve bulaşıklık oranı

Gulnar GAHRAMANOVA, Mehmet MAMAY

Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde (GAP) yetiştirilen bazı durum buğdayı çeşitlerinin kalite özellikleri

Ali YILDIRIM, Ahmet ATASOY