Bazı anaçların Hafif Çukurgöbek yenidünya çeşidinin makro ve mikro besin elementleri alımına etkileri

Bu çalışma, bazı anaçların, üzerine aşılı yenidünya çeşidinin makro ve mikro besin elementleri alımına etkilerini belirlemek amacıyla 2020-2021 yıllarında yürütülmüştür. Çalışmada, Quince-A, Quince-C, BA-29 ayva klon anaçları ile alıç ve yenidünya çöğür anaçları üzerine aşılı Hafif Çukurgöbek yenidünya çeşidi kullanılmıştır. Aynı koşullarda yetişen beş anaç üzerine aşılanmış Hafif Çukurgöbek yenidünya çeşidinden alınan yaprak örneklerinde azot(N), fosfor(P), potasyum(K), kalsiyum(Ca), magnezyum(Mg), demir(Fe), çinko(Zn), bakır(Cu), mangan(Mn) ve sodyum(Na) analizleri yapılmıştır. Araştırma sonucunda; yenidünya yapraklarının N, P, K, Ca ve Mg içeriklerinin sırasıyla % 2.10-2.68(w/w), % 1.52-1.59(w/w), % 0.44-0.60(w/w), % 0.419-0.486 ve % 0.29-0.54(w/w) arasında değişim gösterdiği saptanmıştır. Yaprakların Fe içerikleri 29,66 ile 103.42 mg.kg-1, Cu içerikleri 1.46 ile 4.32 mg.kg-1, Zn içerikleri 15,71 ile 20.54 mg.kg-1, Mn içerikleri 11.74 ile 16.52 mg.kg-1, Na içerikleri ise 260 ile 350 mg.kg-1 arasında belirlenmiştir. Sonuçlar, anaçlar arasında önemli farklılıklar olduğunu göstermiştir. Bu nedenle yenidünya ağaçlarının mineral beslenmesi tavsiye edilirken anaç-kalem etkileşimlerinin dikkate alınması gerekmektedir.

Effects of some rootstocks on uptake of macro and micro nutrient of Hafif Çukurgöbek loquat cultivar

This study was carried out to determine the effects of some rootstocks on uptake of the macro and micronutrient of loquat cultivar in the vegetation period of 2020-2021. In the study, Hafif Çukurgöbek loquat cultivar grafted on Quince-A, Quince-C, BA-29 Quince clone rootstocks, hawthorn and loquat seedling rootstocks were used. Leaf samples were collected from Hafif Çukurgöbek cultivar grafted on the five rootstocks that were grown under same conditions and were analyzed for nitrogen (N), phosphorus(P), potassium(K), calcium(Ca), magnesium(Mg), iron(Fe), zinc(Zn), copper(Cu), manganese(Mn), and sodium(Na). As a result of the research; it was determined that the N, P, K, Ca, and Mg contents of loquat leaves varied between 2.10-2.68%(w/w), 1.52-1.59%(w/w), 0.44-0.60%(w/w), 0.419-0.486% and 0.29-0.54%%(w/w), respectively. The contents of leaf iron were between 29.66 and 103.42 mg.kg-1, copper contents were between 1.46 and 4.32 mg.kg-1, zinc contents were between 15.71 and 20.54 mg.kg-1, manganese contents were between 11.74 and 16.52 mg.kg-1, sodium their contents were determined between 260 and 350 mg.kg-1. Results showed that there were significant differences among rootstocks thus it is necessary to consider rootstock-scion interactions when mineral nutrition of loquat trees is recommended.

___

Abdalla, O.A, Khatamian, H., & Miles, N.W. (1982) Effect of rootstocks and interstems on composition of ‘Delicious’ apple leaves. Journal of the American Society for Horticultural Science, 107, 730–733.

Akkuş, S. & Polat, A.A. (2021). Investigation of vegetative growth, yield and fruit quality characteristics of 'Hafif Çukurgöbek' loquat cultivar grafted on different quince rootstocks. Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi, 25(3), 279-286.

Allison, L.E. (1965). Organic Carbon. In: C.A. Black(Ed.). Methods of Soil Analysis. Part 2: Chemical and Microbiological Properties (pp. 1367-1378). Madison, USA: American Society of Agronomy.

Allison, L.E., & Moodie, C.D. (1965). Carbonate. In: C.A. Black (Ed.). Methods of Soil Analysis. Part 2: Chemical and Microbiological Properties (pp.1379-1398). Madison, USA: American Society of Agronomy.

Amiri, M.E., Fallahi, E., Safi-Songhorabad, M. (2014). Influence of rootstock on mineral uptake and scion growth of ‘Golden Delicious’ and ‘Royal Gala’ apples. Journal of Plant Nutrition, 37,16-29.

Anonim, 1990. Toprak ve su analiz laboratuvarı el kitabı (Ed: Aslan Tüzüner). Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü. Ankara, 375 S.

Barton, C., J. (1948). Photometric analysis on phosphate rock. Analytical Chemistry, 20(11), 1068–1073.

Bek, Y. & Efe, E. (1988). Araştırma ve Deneme Metodları I. ÇÜ. Ziraat Fakültesi, Ders Kitabı No: 71, 395 s. Adana.

Bolat İ., Pırlak, L., & Pamir, M., (1995). Farklı Anaçların Bazı Elma Çeşitlerindeki Bitki Besin Elementi İçeriğine Etkileri. Türkiye II. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi Cilt I, s. 35-39, Adana.

Doran, İ., & Kaya, Z. (2000). Akko XIII yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) ağaçlarına artan dozlarda uygulanan N, P2O5, K2O ve ahır gübresinin yaprakların bitki besin madde içeriklerine etkileri. Anadolu Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 10 (1), 144-163.

Doran, İ., & Kaya, Z., (2016a). Yuvarlak Çukurgöbek yenidünya (Eribotrya japonica L.) çeşidi yapraklarındaki besin elementlerinin mevsimsel değişimleri. Derim 18,17-26.

Doran, İ., & Kaya, Z. (2016b). Yuvarlak Çukurgöbek yenidünya (Eriobotrya japonica L.) çeşidinde yaprakların toplam ve aktif elementleriyle verim arasındaki ilişkiler. Derim, 18 (4) , 154-161.

Erdal, İ., Kepenek, K., & Kızılgöz, İ. (2005). Effect of Elemental Sulphur and Sulphur Containing Waste on The Iron Nutriton of Strawberry Plants Grown in a Calcareous Soil. Biological Agriculture & Horticulture, 23 (3), 263-272.

Erdal, İ., M. Atilla Aşkın, Küçükyumuk Z., Yıldırım F., & Yıldırım A. (2008). Rootstock has an Important Role on Iron Nutrition of Apple Trees. World Journal of Agricultural Sciences, 4(2), 173-177.

Fallahi, E., Colt, W.M., Fallahi, B., & Chun, I. (2002). The importance of apple rootstocks on tree growth, yield, fruit quality, leaf nutrition and photosynthesis with an emphasis on ‘Fuji’. HortTechnology, 12, 38–44.

Giorgi M., Capocasa F., Scalzo J., Murri G., Battino M., & Mezzetti B., (2005). The rootstock effects on plant adaptability, production, fruit quality, and nutrition in the peach. Scientia Horticulture 107, 36-42.

Hanlon, E.A., (1998). Elemental determination by atomic absorption spectrophotometry. In: Klara, Y.P.(Ed.), Handbook of Reference Methods for Plant Analysis (157-164). New York: CRC Press.

Horneck, D. & Miller, R. (1998) Determination of Total Nitrogen in Plant Tissue. In: Klara, Y.P., (Ed.), Handbook of Reference Methods for Plant Analysis (75-83). New York: CRC Press.

İkinci, A., Bolat, İ., Ercisli, S. & Kodad, O., (2014). Influence of rootstocks on growth, yield, fruit quality and leaf mineral element contents of pear cv. ‘Santa Maria’ in semi-arid conditions. Biological Research, 47:71. https://doi.org/10.1186/0717-6287-47-71.

Jackson, M. L., (1967). Soil chemical analysis. New Delhi: Prentice Hall of India Pvt. Ltd. 498 p.

Jimenez S., Pinochet J., Gogorcena Y., Betran J.A., & Moreno M.A. (2007). Influence of different vigour cherry rootstocks on leaves and shoots mineral composition. Scientia Horticulturae 112,73-79.

Kacar, B., (1995). Bitki ve Toprağın Kimyasal Analizleri: III, Toprak Analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları No:3, Ankara. 150 s.

Kacar, B., & İnal, A. (2008). Bitki Analizleri Kitabı Nobel Yayınları. 1241: 120-164, Ankara.

Köksal, İ. (1979). Anaç ve Çeşit Arasındaki Etkileşimin Meyve Yetiştiriciliğindeki Önemi. AÜ. Ziraat Fakültesi Yayınları No: 702, Derlemeler: 21, 28 s.

Küçükyumuk, Z., & Erdal, İ. (2009). Anaç ve Çeşidin Elmanın Mineral Beslenmesine Etkisi. Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 4 (2), 8-16.

Küçükyumuk, Z., & Erdal, İ. (2011) Rootstock and cultivar effect on mineral nutrition, seasonal nutrient variation and correlations among leaf, flower and fruit nutrient concentrations in apple trees. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 17, 633-641.

Küden, A., Gezerel, Ö., & Kaşka, N. (1992). Farklı klonal ve çöğür anaçları üzerine aşılı bazı elma çeşitlerinin bitki besin madde içerikleriyle verim düzeyleri arasındaki ilişkiler. I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, Cilt 1, sy: 115-119,13-16 Ekim, 1992, İzmir.

Lillehand, O., & Mccollam, M.E. (1961). Fertilizing western orchards. Better Crops with Plant Food, 45(4), 46-48.

Lindsay, W.L., & Norwell, W.A. (1978). Development of DTPA soil test for zinc, iron, manganese and copper. Soil Science Society America Journal, 42, 421-428.

Olsen, S.R., Cole, V., Watanabe, F.S., & Dean, L.A. (1954). Estimation of availeble phosphorus in soil by exctraction sodium bicarbonate. Circular, Vol 939 (p. 19). Washington, DC: US Department of Agriculture.

Polat,A.A., & Kaşka,N., 1992. Quince-A' nın Yenidünyalarda Anaç Olarak Kullanılması Üzerinde Bir Araştırma. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 16 (4), 745-755.

Polat, A.A., Durgaç, C., Kamiloğlu, Ö. & Çalışkan, O., 2003. Sık Dikim ve Örtüaltı Yetiştirme Tekniklerinin Yenidünyalarda Erkencilik, Verim ve Kaliteye Etkilerinin Belirlenmesi. TÜBİTAK Tarım, Orman ve Gıda Teknolojileri Araştırma Grubu, TARP – 2336. s:68.

Polat, A.A. (2007) Loquat production in Turkey: Problems and Solutions. The European Journal of Plant Science and Biotechnology 1(2), 187-199.

Polat, A.A. (2018a) Loquat Production in Turkey: Problems and Solutions. Moldova: Lambert Academic Publishing, 69 p.

Polat, A.A., (2018b). Effects of some Quince rootstocks on phenological properties and fruit set rates in Hafif Çukurgöbek loquat cultivar. Proceedings of the IX International Agricultural Symposium “Agrosym 2018”,(pp. 488-492), 04-07, October, 2018, Jahorina, Bosnia and Herzegovina.

Polat, A.A., (2020). Alıç Anaçlarına Yapılan Yenidünya Aşılarında Aşı Başarısının Saptanması. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, 10 (1), 1-5.

Polat, M. & Yıldırım, A.N. (2015). 0900 Ziraat Kiraz Çeşidinin Besin Elementi Alımı Üzerine Kuş Kirazı, Gisela 5 ve SL 64 Anaçlarının Etkileri. Türkiye VI. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi, 4-8 Ekim 2011, Şanlıurfa, 567-570.

Quiñones,A., Soler, E., & Legaz, F. (2013) Determination of foliar sampling conditions and standard leaf nutrient levels to assess mineral status of loquat tree. Journal of Plant Nutrition, 36(2), 284-298.

Richards, L.A. (1954) Diagnosis and Improvement of Saline Alkali Soils, Agriculture, 160, Handbook 60. Washington DC.: US Department of Agriculture.

Sannoveld, C., & Van Dijk, P.A. (1982). The effectiveness of some washing procedures on the removal of contaminants from plant tissue of glasshouse crops. Comunication in Soil Science and Plant Analysys, 13, 487-49.

Steyn, W.J.A. (1961). Leaf analysis, Errors Involved in the Preparative Phase. Journal of Agricultural Food Chemistry, 7, 344-348.

Tsipouridis, C. and Thomidis, T. (2005). Effect of 14 peach rootstocks on the yield, fruit quality, mortality, girth expansion and resistance to frost damages of May Crest peach variety and their susceptibility on Phytophthora citrophthora. Scientia Horticulturae, 103, 421–428.

Uğur, R., & Paydaş, S., (2017b). Seçilmiş bazı yabani erik anaç adaylarının kayısılarda bazı makro besin maddeleri alımına etkileri. Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, 4(3), 288-295.

Uğur, R., & Paydaş Kargı, S. (2018). Seçilmiş Bazı Yabani Erik Anaç Adaylarının Kayısılarda Bazı Mikro Besin Maddeleri Alımına Etkileri. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi 5(2), 136–145.

Yin, X., Bai, J., & Seavert C.F. (2009) Pear responses to split fertigation and band placement of nitrogen and phosphorus. HortTechnology, 19, 586-592.

___

APA Polat, A. A. (2022). Bazı anaçların Hafif Çukurgöbek yenidünya çeşidinin makro ve mikro besin elementleri alımına etkileri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 26 (1) , 92-100 . DOI: 10.29050/harranziraat.1038368
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.6b279

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yozgat ili buğday alanlarındaki ekin saparısı (Hymenoptera: Cephidae) türleri ile yaygınlığı ve yoğunluğu

Hasan İNCE, Ramazan CANHİLAL, Çetin MUTLU

Ultrason ön işlem görmüş mısırın sıcak hava konveksiyonu ve vakum kurutma sırasındaki bazı fiziksel özelliklerinin değişimi

Zana KARABOĞA, Ali YILDIRIM

Farklı hasat zamanlarında ana arısız ve ana arılı kolonilerde üretilen arı sütlerinde toplam protein, trans 10-HDA ve arı sütü majör proteinlerinin tayini

Aytül UÇAK KOÇ, Mete KARACAOĞLU, Zehra Burcu BAKIR, Kadir KIZILKAYA

Kuraklık ve tuz stresinin V. vinifera x V. rupestris melezlerinin toplam fenolik bileşik ve antioksidan kapasiteleri üzerine etkileri

Damla YÜKSEL KÜSKÜ, Gökhan SÖYLEMEZOĞLU

Domateste Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis'in ikincil enfeksiyonuna karşı endofitik bakterilerin biyokontrol kapasitesinin belirlenmesi

Ceylan UÇAR, Ahmet AKKÖPRÜ

‘Candidatus Phytoplasma asteris’ (16SrI-B alt grup) ile infekteli marul (Lactuca sativa L.)’da biyokimyasal değişimler

Havva AKKURAK, Mehmet GÜLDÜR, Murat DİKİLİTAŞ

İki ayırt etme tekniğinin ilk kez uygulanması: Bazı bitki paraziti nematodların ovary tiplerine göre Doğrusal Ayırt Etme Fonksiyonu Yönteminin ve Yapay Sinir Ağları Yaklaşımının kullanımı

Ayşe Nur TAN, Aylin TAN, Hilal SUSURLUK

Biyogübre, deniz yosunu ve inorganik gübrelerin marulda (Lactuca sativa var. longifolia L.) bitki gelişimi ve verimi üzerine etkisi

Azad Abdullah MOHAMMED, Selçuk SÖYLEMEZ, Taha Zubair SARHAN

Şanlıurfa ilinde Antepfıstığı (Pistacia vera L.) ağaçlarında Neoscytalidium novaehollandiae’nın bulaşıklık oranının belirlenmesi, morfolojik ve genetik karakterizasyonu

Berfin KILINÇ, Mehmet GÜLDÜR, Murat DİKİLİTAŞ

Süt üretimini etkileyen faktörlerin path analizi ile belirlenmesi: Tokat ili örneği

Kaan KAPLAN, Adnan ÇİÇEK