ATIKSU ARITMA ÇAMURUNUN YEŞİL ALANLARDA TESİS GÜBRESİ OLARAK KULLANILMASI

Bu çalışma, yeşil alan tesisinde atıksu arıtma çamurunun tesis gübresi olarak kullanılabilirliğini belirlemek amacıyla 2007 ve 2008 yıllarında Van’da yürütülmüştür. Tesadüf blokları denemedesenine göre üç tekrarlamalı olarak yürütülen bu çalışmada, atıksu arıtma çamurunun 3, 6, 9 ve 12 ton/da dozları ile kontrol olarak çiftlik gübresi tesis gübresi olarak uygulanmıştır. Araştırmada, yeşil alanın bitki boyu, yeşil ot verimi, bitki ile kaplı alan, yabancı ot oranı, renk ve çim kalitesi kriterleri incelenmiştir. Çalışma sonucunda, atıksu artma çamurunun bütün dozları çiftlik gübresine göre daha yüksek bitki boyu ve yeşil ot verimi alınmasına sağlamıştır. Atıksu arıtma çamuru ile tesis edilen alanlarda ilk tesis döneminde yabancı ot oranı yüksek bulunmuş, ancak daha sonraki dönemlerde ise önemli oranda azalma tespit edilmiştir. Atıksu arıtma çamuru bitki ile kaplı alan renk ve çim kalitesini olumlu yönde etkilemiştir. Özellikle atıksu arıtma çamurunun yüksek dozları ile tesis edilen alanlarda incelenen bu kiterler her dönemde yüksek değerler vermiştir.

USING AS ESTABLISHING FERTILIZER OF BIOSOLID IN A SOD

This study was carried out to determine usability as establishing fertilizer of biosolid in a sod in Van in 2007-2008 years. This study was carried out using randomized complete-block design with three replications, The doses of 3, 6, 9 and 12 ton/da of biosolid (sewage sludge) and farmyard manure that was used as a control was applied as establishing fertilizer. In the study, criteria such as plant height, green grass yield, plant covered area, weed rate, colour and turfgrass quality of sod were investigated. In the result of this study, all doses of biosolid provide to taken the higher plant height and green grass yield according to farmyard manure. In a sod establishment with biosolid, in the first periods of establishment, the weed rate is found to be a high, however, in the later periods, it is determined a considerable amount reduce. The biosolid is positively affected plant covered area and colour and turfgrass quality. Especially, investigated this criterion in field establishment with high doses of biosolid give a high values in all periods. 

___

APA Çelebi, Ş. , Arvas, Ö. , Şahar, K. & Yılmaz, İ. (2014). ATIKSU ARITMA ÇAMURUNUN YEŞİL ALANLARDA TESİS GÜBRESİ OLARAK KULLANILMASI . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 15 (3) , 1-8 .