Anadolu Arısı Ege Ekotipi (Apis mellifera anatoliaca) ve İtalyan (Apis mellifera ligustica) X Ege Melezi Bal Arılarının ve Farklı Yüksük Sayılarının Arı Sütü Verimleri Üzerine Etkileri

Araştırma, Ege Bölgesi koşullarında beş dönemde, Anadolu arısı Ege ekotipi ve İtalyan X Ege melez gruplarında, farklı sayıda (150 ve 200 adet) larva aktarmanın arı sütü verimi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, Ege ekotipi kolonileri ile İtalyan X Ege melezi koloniler sırası ile larva kabul oranı (%71.1±2.72 ve %70.6±2.23), ve bir koloniden elde edilen toplam arı sütü verimi (28.5±2.70 g ve 26.7±4.60 g) bakımından benzer, bir yüksükteki arı sütü verimi bakımından (229±8.9 mg ve 216±10.2 mg) farklı bulunmuştur (P<0.05). Farklı sayıda (150 ve 200 adet) larva aşılamanın larva kabul oranı ve bir yüksükteki arı sütü verimi üzerine etkisi önemli bulunmuştur (P<0.05). Araştırmada, aşılanan yüksük sayısı artıkça larva kabul oranının düştüğü ancak kolonilerin toplam arı sütü üretimlerinin arttığı saptanmıştır. Bu çalışmanın sonuçları, Ege ekotipinin arı sütü üretiminde değerlendirilme olanağının bulunduğunu göstermektedir.

Effects of Aegean Ecotype (Apis mellifera anatoliaca) and Italian (Apis mellifera ligustica ) x Aegean Crossbred Honeybee Colonies and Number of Grafted Larvae on Royal Jelly Production

This research was conducted to determine the effects of Aegean ecotypes of Anatolian (A. m. anatoliaca) and Italian (A. m. ligustica) x Aegean crossbred honeybee colonies on the royal jelly production in the conditions of South Aegean region. In addition to that of the effects of number of grafted larvae on royal jelly production was also determined. The average acceptance rate (71.1±2.72% and 70.6±2.23%), and total colony yields of royal jelly (28.5±2.70 g and 26.7±4.6 g) were found similar, but amount of royal jelly in per cell (229±8.9 mg and 216±10.2 mg) were found significant (P<0.05) in Aegean ecotypes and Italian x Aegean crossbred honeybees, respectively. The differences between the colonies for the number of grafted larvae, the average acceptance rate, amount of royal jelly in per cell were found significant (P<0.05). As the number of grafted larvae increased, the rate of acceptance of colonies decreased, but the total royal jelly production of colonies were increased. Aegean ecotype was found to be suitable for royal jelly production under the conditions of South Aegean region.

___

Akyol, E., Özkök, D., Öztürk, C., Bayram, A., 2005. Bazı saf ve melez balarısı (Apis mellifera L.) kolonilerinin oğul eğilimi, yaşama gücü, kışlama yeteneği ve petek işleme etkinliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma, Uludağ Arıcılık Dergisi Kasım 5: 162-166.

Akyol, E., Ünalan, A., Yeninar, H., Özkök, D., Özturk, C., 2014. Comparison of colony performances of Anatolian, Caucasian and Carniolan honeybee (Apis mellifera L.) genotypes in temperate climate conditions. Italian Journal of Animal Science, 13(3): 637-640.

Chen Q, Koga T, Uchi H, Hara H, Terao H, Moroi Y, Urabe K, Furue M., 2002. Propionibacteriumacnes-induced IL-8 production may be mediated by NF-kappa B activation in human monocytes. J. Dermatol. Sci., 29: 97-103.

Cavuşoğlu, K., Yapar, K., Yalcın, E., 2009. Royaljelly (honeybee) is a potential antioxidant against cadmium-induced genotoxicity and oxidative stress in albino mice. J. Med. Food, 12: 1286–1292.

Doğaroğlu, M.,Özder, M., Polat, C., 1992. Türkiye’de önemli bal arısı (Apis mellifera L.) ırk ve ekotiplerinin Trakya koşullarında performanslarının karşılaştırılması. Doğa Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 16:403-414.

El-Nekeety, A. A., W El-Kholy,W., Abbas N. F., Ebaid, A., Amra, H.A., Mosaad A.V., 2007. Efficacy of royal jelly against the oxidative stress of fumonisin in rats. Toxicon, 50(2): 256–269.

Genç, F., Dülger, C., Dodoloğlu, A., Kutluca, S., 1999. Kafkas Orta Anadolu ve Erzurum balarısı (Apis mellifera L.) genotiplerinin Erzurum koşullarındaki bazı fizyolojik özelliklerinin karşılaştırılması. Tr. J. Of Veterinary and Animal Sciences, 23 (1999) Ek sayı 4. 645- 650.

Gençer, H.V., Fıratlı, Ç., 1999. Orta Anadolu ekotipleri (A. m. anatoliaca) ve Kafkas ırkı (A. m. caucasica) bal arılarının morfolojik özellikleri. Tr. J. of Veterinary and AnimalSciences, 23(1): 107-113.

Gençer, H.V., Karacaoğlu, M., 2003. Kafkas ırkı (Apis mellifera caucasica) ve Kafkas ırkı ile Anadolu arısı-Ege ekotipi (Apis mellifera anatoliaca)’nin karşılıklı melezlerinin Ege bölgesi koşullarında yavru yetiştirme etkinlikleri ve bal verimleri. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Tarım Bilimleri Dergisi (J. Agric. Sci.), 13(1):61- 65.

Güler, A., Korkmaz, A., Kaftanoğlu, O., 1999. Reproductive characteristics of Turkish honeybee (Apis mellifera L.) genotypes. Hayvansal Üretim, 39-40:113-119.

Güler, A., Kaftanoğlu, O., 1999. Determination of performances some important races and ecotypes of Turkish honeybee (Apis mellifera L.) under migratory beekeeping conditions. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 23(3): 577-5781.

Jianke, L., Weitua, Y., 1995. Interrelationship between number of queen cells and royal jelly quantity and quality. Apimondia Zhengzhou Animal Husbandry Engineering Collage Zhenghou 450045. China.

Kaftanoğlu, O., Kumova. U., Bek. Y., 1993. GAP Bölgesinde çeşitli bal arısı (Apis mellifera) ırklarının performanslarının saptanması ve bölgedeki mevcut arı ırklarının ıslahı olanakları. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Genel Yayın No: 74. Adana.

Kanbur, M., Eraslan, G., Beyaz. L., Silici, S., Liman, B.C., Altınordulu, Ş., Atasever A., 2009. The effects of royal jelly on liver damage induced by paracetamol in mice. Experimental and Toxicologic. Pathology, 61(2): 123–132.

Karacaoğlu, M., Fıratlı, Ç., 1998. Bazı bal arısı ekotipleri (Apis mellifera anatoliaca) ve melezlerinin özellikleri: 1. Morfolojik özellikler. Tr. J. of Veterinary and Animal Sciences, 22 :17-21.

Karacaoğlu, M., Uçak, A., 2003. Güney Ege koşullarında farklı dönemlerde yetiştirilen ana arılar ile oluşturulan kolonilerin gelişimi. III. Ulusal Zootekni Kongresi, 14-16 Ekim 2002, s:181-189. Ankara.

Karacaoğlu, M., Kösoğlu, M., Uçak Koç A., 2004. Farklı yöntemlerin Ege ekotipi (A.m. anatoliaca) ve Kafkas (A. m. caucasica) x Ege melezi bal arılarının arı sütü verimleri üzerine etkileri. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1): 29-33.

Karacaoğlu, M., 2005. Anadolu arısı Ege ekotipi (A. m. anatoliaca) ve İtalyan arısı (A. m. ligustica) X Ege ekotipi melezi arılarının morfolojik özellikleri. ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, 1 (2):41-46.

Karacaoğlu, M., Uçak Koç, A., 2007. Ege Bölgesi arıcılığında kısıtlar ve fırsatlar. Ege Bölgesi Arıcılık Semineri, 15-16 Şubat 2007, Bildiriler Kitabı, s:25-32.

Kohno, K., Okamoto, I., Sano, O., 2004. Royal jelly inhibits the production of proinflammatory cytokines by activated macrophages. Biosci. Biotechnol. Biochem., 68:138–145.

Kösoğlu, M., Yücel, B., Gökbulut, C., Konak, R., Bircan, C., 2013. The effect of harvesting time on some biochemical and trace element compositions of royal jelly. Kafkas Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 19(2): 233-237.

Kutluca, S., Genç, F., Dodoloğlu, A., 1998. Besleyici kolonilere verilen ana arı yüksüklerinin sayısı ile hasat aralığının kolonilerin arısütü verimine etkisi. Tr J of Veterinary and Animal Sciences, 22:363-369.

Laidlaw, H. H. Jr., 1985. Contemporary Queen Rearing. Dadant Publication. Dadant and Sons, Hamilton, Illinois.

Mannoor, M.K., Shimabukuro, I., Tsukamotoa, M., Watanabe, H., Yamaguchi., K., Sato, Y., 2009. Honeybee royal jelly inhibits autoimmunity in SLE-prone NZB × NZW F1 mice. Lupus 18: 44–52.

Ramadana, M.F., Al-Ghamdi, A., 2012 Bioactive compounds and health-promoting properties of royal jelly: A review, Journal of Functional Foods, 4: 39 –52.

Sabatini, A.G., Marcazzan, G.L., Caboni, M.F., Bogdanov, S., de Almeida-Muradian, L.B., 2009. Quality and standardisation of royal jelly. Journal of Api Production Api Medical Science, 1. 1–6.

SAS, 1999. Statistical Analysis Sistem for Windows (Release 8.2). SAS InstituteInc.,Raleigh, North Carolina, USA.

Shengming, H., Fuhai, L., Fuxiu, L., Shibi, C., 1993. Study on the relationship between royal jelly yield and supplementary feeding. China Pupular Science Press, Beijing-China, p.131-144.

Shibi, C., Shengming, H., Fuahi, L., Puxiu, L., 1993. Studies on the relationship between the bee races and yield of royal jelly. Bee honey, Roya Jelly Environment. Edit. Dept. of Beekeeping Technology, BeeInst. CAAS, Beijing, China p.40-53.

Şahinler, N., Sahinler, S., 2002. Effects of the number of queen cells and harvesting interval on the acceptance rates of the larvae, royal jelly quality and quantity. J. Anim. Vet. Adv, 3: 120–122.

Şahinler, N., Gül, A., Şahin A., 2005. Vitamin E supplement in honeybee colonies to increase cell acceptance rate and royal jelly production. Journal of Apicultural Research, 44(2): 58–60.

Şahinler, N., Kaftanoğlu, O., 2005. The effects of season and honeybee (Apis mellifera L.) genotype on acceptance rates and royal jelly production. Turk J Vet Anim Sci., 29:499-503.

Temamoğulları K. F., Aral., F. Demirkol., R., 2006. Erkek farelerde arı sütünün uzun süreli uygulanmasının bazı spermatolojik özellikler üzerine etkisi. Fırat Üniversitesi Veteriner Fak. Dergisi, 20(5): 341 – 344.

Uçak Koç, A., Karacaoğlu, M., 2004. Effects of rearing season on the quality of queen honeybees (Apis mellifera L.) raised under the conditions of Aegean region. Mellifera, Türkiye Arıcılık Dergisi, (4)7: 34-37.

Uçak Koç, A., Karacaoğlu, M., 2005. Anadolu arısı Ege ekotipi (Apis mellifera anatoliaca) ana arılarında üreme özellikleri. Adnan Menderes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi, 2(1):73-77.

Uçak Koç, A., Karacaoğlu, M., 2011. Effects of queen rearing period on reproductive features of Italian (Apis mellifera ligustica), Caucasian (Apis mellifera caucasica), and Aegean ecotype of Anatolian honeybee (Apis mellifera anatoliaca) queens. Turk. J. Vet. Anim. Sci., 35(4): 271-276.

Wytrychowski, M., Chenavas, S., Daniele, G., Casabianca, H., Batteau, M., Guibert, S., Brion, B., 2013. Physico chemical characterisation of French royal jelly: Comparison with commercial royal jellies and royal jellies produced through artificial bee-feeding. Journal of Food Compositionand Analysis, Volume 29(2):126–133.

Wang, X., Cook, L. F., Grasso, L. M., Cao, M., Dong, Y., 2015. Royal jelly-mediated prolongevity and stress resistance in caenorhabditiselegans is possibly modulated by the interplays of DAF-16, SIR-2.1, HCF-1, and 14-3-3 Proteins. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 70(7): 827-838.

Xin, X. X., Chen, Y., Chen, D., Xiao, F., Parnell, L. D., Zhao, J., Shen, L. R., 2016. Supplementation with major royal-Jelly proteins increases lifespan, feeding and fecundity in drosophila. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(29): 5803-5812.

Yücel, B. Kösoğlu, M., 2011. Ege Bölgesi’nde Muğla ekotipi ve İtalyan melezi bal arılarının kimi performans özellikleri bakımından karşılaştırılması, Kafkas Univ. Vet. Fak.Derg., 17(6): 1025-1029.

Zheng, H.-Q. Hu, F.-L., Dietemann, V., 2011. Changes in composition of royal jelly harvested at different times: consequences for quality standards, Apidologie, 42: 39–47.

___

APA Erdoğan, A. , Uçak Koç, A. & Karacaoğlu, M. (2017). Anadolu Arısı Ege Ekotipi (Apis mellifera anatoliaca) ve İtalyan (Apis mellifera ligustica) X Ege Melezi Bal Arılarının ve Farklı Yüksük Sayılarının Arı Sütü Verimleri Üzerine Etkileri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 21 (1) , 91-98 . DOI: 10.29050/harranziraat.303168
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.3b272

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin Doğu Akdeniz ve GAP Bölgesine Uyum Yetenekleri ile Stabilite Analizleri

Ramazan Şadet GÜVERCİN, Emine KARADEMİR, Çetin KARADEMİR, Nazife ÖZKAN, Remzi EKİNCİ, Güven BORZAN

Peynirde Biyojen Amin Varlığı ve Tespit Edilme Yöntemleri

Büşra GÖNCÜ, Musa Serdar AKIN, Mutlu Buket AKIN

Harran Ovası’nda Mısır Bitkisi (Zea mays L.) için Planlanan ve Gerçekleşen Sulama Zamanı Programının Değerlendirilmesi

Aslı DEMİROK, Gökhan İsmail TUYLU

Determination of Outliers in Growing Quail's Data with Different Sample Size

Ufuk KARADAVUT, Atilla TAŞKIN

Türkiye’de İşlenmiş Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Dâhilde İşleme Rejiminin Etkilerinin Trend Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Oğuz PARLAKAY, Sinan DURU

Çırçır İşletmelerinin Pamuk Lif Kalitesine Bakış Açıları

Ceren Odabaşioğlu ODABAŞIOĞLU, Osman ÇOPUR

Biyokömür İlavesinin Toprakta Nitrat ve Amonyum Yıkanmasına Etkileri

Elif GÜNAL, Halil ERDEM, Ali KAPLAN

Şanlıurfa Yöresi Zeytinliklerinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi

Sibel SÖYLEMEZ, A. Gülgün ÖKTEM, Hatice KARA, N. Devrim ALMACA, Bekir Erol AK, Ebru SAKAR

Anadolu Arısı Ege Ekotipi (Apis mellifera anatoliaca) ve İtalyan (Apis mellifera ligustica) X Ege Melezi Bal Arılarının ve Farklı Yüksük Sayılarının Arı Sütü Verimleri Üzerine Etkileri

Ahmet ERDOĞAN, Aytül UÇAK KOÇ, Mete KARACAOĞLU

Yemeklik Kültür Mantarında (Agaricus bisporus (J. Lge) Imbach) Yaygın Görülen Mikrobiyal Hastalıklar

Nurhan ÖZTÜRK, Esin BASIM, Hüseyin BASIM