Alaşehir İlçesinde (Manisa) Superior Seedless Üzüm Çeşidi Yetiştirilen Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri

Bu araştırma, Manisa ilinin en büyük bağ alanı ve üzüm üretimini gerçekleştiren ilçesi olan Alaşehir’de yetiştirilen Superior Seedless üzüm çeşidinin beslenme durumunu belirlemek amacı ile yapılmıştır. Toprak analiz sonuçları şu şekilde özetlenebilir: Toprak örneklerinin bünyesi killi-tınlı ile tınlı bünye arasında değişmekte olup % 70’i tınlı bünyeye sahiptir. Toprak örneklerinin pH’sı hafif alkalinden kuvvetli alkaline kadar değişmekle beraber % 70’i hafif alkalin ve % 30’u kuvvetli alkalin karakterli olup, örneklerin tamamı organik maddece noksanlık göstermektedir. Bağ toprakları, tuz değerleri yönünden sınırlayıcı bulunmamıştır. Toplam azot yönünden örneklerin tamamının düşük sınıfında yer aldığı belirlenmiştir. Yaklaşık % 60’ı kireçli olan topraklarda; alınabilir fosfor % 30’u düşük, % 30’u orta, % 20’si yüksek ve % 20’si çok yüksek; alınabilir potasyum % 20’si çok düşük, % 30’u düşük ve % 50’si orta düzeyde bulunmaktadır. Alınabilir magnezyum % 10’u düşük, % 20’si orta, % 50’si yüksek ve % 20’si çok yüksek; alınabilir kalsiyum % 30’u düşük, % 20’si orta ve % 50’si yüksek düzeyde bulunmaktadır. Alınabilir çinko yönünden örneklerin tamamı düşük; alınabilir demir örneklerin % 20’si yeterli; mangan ve bakır örneklerinde ise tamamı yeterli düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Toprak özelliklerine ait besin elementi kapsamları arasında önemli ilişkiler belirlenmiştir.

Alaşehir District (Manisa) Superior Seedless Grape Varieties Grown in Some Physical and Chemical Properties of Soils

This study was conducted to determine nutritional status of Superior Seedless grape variety of grown the district of Alaşehir, which is the largest grape producing vineyard area in the Province of Manisa. The results of the soil analysis can be summarized as follows: The soil samples vary from loamy to clayey-loamy structure, of which 70 % has a loamy structure. Although the pH of the soil samples varies from strongly alkaline to mild alkaline, 30 % was strongly alkaline and 70 % was mild alkaline, and the majority of the samples were characterized by organic matter deficiency. The salt values of the vineyard soils were not a limiting factor. In terms of total nitrogen, all samples were classified in the lower nitrogen class. Approximately 60 % of the soil was calcareous, the available phosphorus was low by 30 %, medium by 30 %, and higher by 20 %, very high by 20 %; and the available potassium was found to be very low by 20 %, low by 30 %, and medium by 50 %. And, available magnesium was low by 10 %, medium by 20 %, higher by 50 %, and very high by 20 %; and the available calcium low by 30 %, medium by 20 % and higher by 50 %. It was also found that available zinc was low in all samples; available iron was adequate by 20 % of the samples; manganese and copper were adequate in all samples. Significant relationships was found between nutrient element contents of the soil.

___

Anonim, 2015a. 2013. FAO Tarımsal Üretim ve Alan İstatistikleri. http://www.faostat.org., (Erişim Tarihi: 02.06.2015).

Anonim, 2015b. TUİK, 2015. http://biruni.tuik.gov.tr/bitkiselapp/bitkisel.zul., (ErişimTarihi: 11.03.2015).

Atalay, İ. Z., Anaç, D., 1991. Salihli bağlarının beslenme durumunun toprak ve bitki analizleri ile incelenmesi. Proje Raporu; Tübitak Proje No: TOAG-659.

Chapman, H. D., Pratt, P. F., 1961. Methods of analysis for soils, plant and waters. P. 1-30 g; University of California. Division of Agricultural Sciences, USA.

Çağlar, K. Ö., 1958. Toprak Bilgisi. Ankara Üniversitesi Zir. Fak. Yayın No: 10. Ankara.

Çelik, S. 1998. Bağcılık (Ampeloji), Cilt:1, Anadolu Matbaası, 425, Tekirdağ.

Çelik, H., 2006. Üzüm Çeşit Kataloğu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Sunfidan A.Ş. Mesleki Kitaplar Serisi-3, Ankara, 165 s.

İrget, M. E. 1988. Menemen yöresi bağlarının beslenme durumunun toprak ve bitki analizleri ile incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. İzmir.

İrget, M. E., Atalay, İ. Z., 1992. Menemen bağlarının demir, çinko ve mangan durumunun toprak ve bitki analizleri ile incelenmesi. Türkiye I. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi. Cilt: 2, S:487-492, İzmir.

Jackson, M. L., 1967. Soil chemical analysis, prentice hall of private limited. New Delhi. USA.

Kacar, B., 1995. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri III. A.Ü. Ziraat Fakültesi Eğitim Araştırma ve Geliştirme Vakfı Yayınları: No:3, Ankara.

Kacar, B., Katkat, V., 1995. Bitki Besleme Kitabı. Nobel Yayınları.

Konuk, F., Çolakoğlu, H., 1986. Gediz ovası çekirdeksiz üzüm bağlarında makro besin elementleri, toprak-bitki ilişkileri ve bağların beslenme durumu. Tariş Araş. Geliştirme Müdür. Proje No: Ar-Ge 001. İzmir.

Kovancı, İ., Atalay, İ. Z. 1977. Çal bağlarında makro besin elementi ve toprak bitki ilişkileri. Bitki Cilt 4, Sayı:2, 192-212.

Lindsay, W.L., Norwel, W. A., 1978. Development of DTPA soil test for Zink, Iron, Manganase And Copper, Soil Sci. Soc. of Amer. Journal 42; 421-428.

Müftüoğlu, N. M., Türkmen, C., Çıkılı, Y., 2014. Toprak ve Bitkide Verimlilik Analizleri, Sayfa Sayısı: 236, Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-133-895-8.

Olsen, S.R., Dean, L.A., Phosphorus, Ed. C.A. Black, In: Methods Of Soil Analyses, Part II American Society Of Agronomy Inc. Publisher Madison. Wisconsin. USA: 1035-1049 (1965).

Richards, L. A. (Ed.) 1954. Diagnosis and improvement of saline and alkali soils. USDA Agriculture Handbook 60. Washington D. C.

Soil Survey Staff, 1951. Soil Survey Manuel, U.S. Department Griculture Handbook, U.S. Goverment Printing Office, Washington. USA.

Ülgen N, Yurtsever N, 1995. Türkiye Gübre ve Gübreleme Rehberi (4. Baskı). T.C. Başbakanlık Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Toprak ve Gübre Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları. Genel Yayın No: 209, Teknik Yayınlar No: T.66, s.230, Ankara.

Walkley, A., Black, L.A., 1934. An examination of degtjareff method for determining soil organic matter and a proposed modification of the chromic acid titration method. Soil Sci., 39: 29-38.

Yener, H., Aydın, Ş., Güleç, I., 2002, Alaşehir yöresi kavaklıdere bağlarının beslenme durumu. Anadolu, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Dergisi, 12 (2): 110-138.

___

APA Kuştutan, F. , Ateş, F. & Akın, A. (2017). Alaşehir İlçesinde (Manisa) Superior Seedless Üzüm Çeşidi Yetiştirilen Toprakların Bazı Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri . Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi , 21 (1) , 16-23 . DOI: 10.29050/harranziraat.303009
Harran Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Harran Üniversitesi

6.4b272

Sayıdaki Diğer Makaleler

Biyokömür İlavesinin Toprakta Nitrat ve Amonyum Yıkanmasına Etkileri

Elif GÜNAL, Halil ERDEM, Ali KAPLAN

Şanlıurfa Yöresi Zeytinliklerinin Beslenme Durumunun Belirlenmesi

Sibel SÖYLEMEZ, A. Gülgün ÖKTEM, Hatice KARA, N. Devrim ALMACA, Bekir Erol AK, Ebru SAKAR

Püskürtmeli Kurutucu ile Nane (Mentha piperita ve Mentha spicata) Esansiyel Yağı Mikroenkapsülasyonu

Bülent BAŞYİĞİT, Mustafa ÇAM

Bazı Pamuk (Gossypium hirsutum L.) Genotiplerinin Doğu Akdeniz ve GAP Bölgesine Uyum Yetenekleri ile Stabilite Analizleri

Ramazan Şadet GÜVERCİN, Emine KARADEMİR, Çetin KARADEMİR, Nazife ÖZKAN, Remzi EKİNCİ, Güven BORZAN

Çırçır İşletmelerinin Pamuk Lif Kalitesine Bakış Açıları

Ceren Odabaşioğlu ODABAŞIOĞLU, Osman ÇOPUR

Anadolu Arısı Ege Ekotipi (Apis mellifera anatoliaca) ve İtalyan (Apis mellifera ligustica) X Ege Melezi Bal Arılarının ve Farklı Yüksük Sayılarının Arı Sütü Verimleri Üzerine Etkileri

Ahmet ERDOĞAN, Aytül UÇAK KOÇ, Mete KARACAOĞLU

Peynirde Biyojen Amin Varlığı ve Tespit Edilme Yöntemleri

Büşra GÖNCÜ, Musa Serdar AKIN, Mutlu Buket AKIN

Harran Ovası’nda Mısır Bitkisi (Zea mays L.) için Planlanan ve Gerçekleşen Sulama Zamanı Programının Değerlendirilmesi

Aslı DEMİROK, Gökhan İsmail TUYLU

Türkiye’de İşlenmiş Tarım Ürünleri Dış Ticaretinde Dâhilde İşleme Rejiminin Etkilerinin Trend Analizi Yöntemiyle İncelenmesi

Oğuz PARLAKAY, Sinan DURU

Determination of Outliers in Growing Quail's Data with Different Sample Size

Ufuk KARADAVUT, Atilla TAŞKIN