Yerel yönetimlerin çağdaşlaşma sürecinde bir aşama olarak kent bilgi sistemleri

Toplumsal gelişmeye bağlı olarak, kentin ve kentlilerin (kenttaşların) istemleri ve beklentileri artmaktadır. Kente ilişkin verilerin ve bilgilerin toplanması, depolanması ve analiz edilerek sunulmasının geleneksel yöntemlerle olanaksızlaşması karşısında bir çözüm olarak "Kent Bilgi Sistemleri" geliştirilmiştir. Bu çalışmada, kent ve kentliye kamu görevi sunumu için bilişim teknolojilerinden yararlanarak oluşturulan Kent Bilgi Sistemlerinin, kent yönetimine sağlayabildiği olanaklar incelenmiştir. Ayrıca, kentin fiziksel, toplumsal ve kurumsal yapısı irdelenmiş ve mevcut durumun yetersizlikleri üzerinde durularak çözüm yöntemleri araştırılmıştır.

Urban information systems as a stage of modernization process of local governments

Depending upon the social development, the requirements and expectations of both the cities and citizens have been increasing. As a solution to the impossibility of the conventional methods for collection, storage, analysis and presentation of urban data and information, urban information systems have been developed. In this study, the contributions of the urban information systems, which are developed utilizing information technologies in order to offer public service to city and citizens, to the urban management .are evaluated. Additionally, the physical, social and organizational structure of the city are examined and possible solutions are searched considering the disabilities of the current situation.

___

/1/ Akdeniz, H.:İmar Planlarının Uygulanmasında Arazi ve Arsa Düzenlemesi, Teknik Yayınevi, Ankara, 2001

/2/ Aydın, E. D.: Bilişim, Genel Sistemler ve Sibematik Terimler Sözlüğü, MISTAŞ-Beytur (Yayım yeri ve yayım yılı yok)

/3/ Baz, İ..: http//www.gislab.ktu.edu.tr/KBS99/04_ibaz.doc(14.8.2002)

/4/ Başbakanlık: Ulusal Bilgi Sistemi, T.C. Başbakanlık, İdareyi geliştirme Başkanlığı, Yonetim Bilişim Sistemi Merkezi, Ankara, 2000

/5/ Emrealp, S.: Yerel Yönetim ve Bilgi Teknolojisi, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı-IULA EMME, İstanbul, 1993

/6/ Harvey, D. (Çev. M. : Sosyal Adalet ve Sehir, Metis Yayınları, İstanbul, 2003Morali),

/7/ Harita Yüksek Teknik : Sayısal Haritacılık ve Coğrafi Bilgi Sistemleri, Kurs Okulu Notları, Harita Genel Komutanhğı, Ankara, 2000

/8/ Haşal, F.: http://www.gislab.ktu.edu.tr/KBS99/07hasal.doc(27.11.2002)

/9/ Heywood, I, S.Cornelius, S. Carver: An Introduction to Geographical Information Systems, Addison Wesley Longman Limited, New York, 1998

/10/ Keleş, R.: Kentbilim Terimleri Sözlüğü, 2.B.,Imge Kitabevi,Ankara, 1998

/11/ Keleş, R.: Yerinden Yönetim ve Siyaset, 4.B., Cem Yayınevi,İstanbul, 2000

/12/ Keleş, R.: Kentleşme Politikası, 7.B., Imge Kitabevi, Ankara, 2002

/13/ Köktürk, E.: Kent Bilgi Sistemleri ve Kavramlar, Üniversal Kent Bilgi Sistemi, Üniversal Bilgi Teknolojileri, İstanbul, 2002

/14/ Sarbanoğlu, H.: Cografi Bilgi Sistemi Gerçekleştirme Yöntemi, Harita Dergisi, Sayi 105, s.45-75, 1990

/15/ Sönmez, V.: Eğitim Felsefesi, 4. B., Pegem Yayıncılık, Ankara, 1996

/16/ Sengül, H.T.: Kentsel Çelişki ve Siyaset-Kapitalist Kentleşme Süreçleri Üzerine YazIlar, DÜnya Yerel YÖnetim ve Demokrasi Akademisi, istanbul, 2001

/17/ Tecim, V.: Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Valilik Bilişim Sistemi",Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri Bildiriler Kitabı (13-14 Kasım 2001), Fatih Üniversitesi, İstanbul, 2002

/18/ Tokman, L.Y.: http://www.gislab.ktu.edu.tr/KBS99/02_tokman.doc(14.8.2002)

/19/Ucuzal, L.: (http://www.gislab.ktu.edu.tr/KBS99/09_ucuzal.doc)(14.8.2002)

/20/ Yomralioğlu, T, Demir,Osman : Kentsel Bir Coğrafi Bilgi Sistemi Modelleme, 1. Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu- Bildiriler, 18-20Ekim 1994, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 1994

/21/Yomralıoğlu, T.: Coğrafi Bilgi Sistemleri-Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Secil Ofset, İstanbul, 2000

/22/: http://www.e-turkiye.gov.tr (23.12.2002)

/23/: Meydan Larousse, Meydan Yayınevi, 2. Cilt, İstanbul,1969

___