Hayrü’l-Beşer Efendimiz’in Sîretinden Mis Kokulu Esintiler

Öz Hiç şüphesiz, Peygamber Sallellâhü ‘aleyhi ve Sellem’i ve sîretini bilmek O’nun risâletine îmânı güçlendirir ve kuvvetlendirir. O’nun fezâil ve hasâisini bilmek, îmânı geliştirir ve yüceltir ve bu hususları detaylandırmak ciltlere sığmaz, nefisler bunları okumaya ve dinlemeye doyamaz. Efendimiz Sallellâhü ‘aleyhi ve Sellem hakkında, şemâili hakkında yazmak, O’nun hakkında olduğu için yazılan şeyin kıymetini yüceltir, fazîlet sahibi müellif-lerin de ifade ettiği üzere, bu sayede yazının şânı da yücelir. [43] Nitekim Hassân b. Sâbit’in “–Sözümle Muhammed’i övmüşsem şayet ¦ Ancak, sözü-mü Muhammed’le övmüşüm,” ifadesi daha önce de geçmişti. Hiç şüphesiz biz, bu son derece kısa risâleyi, daha fazlasını talep etmeye teşvik etsin ve istifadenin mümkün olduğu uygun vakitlerde fayda sağlasın diye istifadenize sunduk. Hakîkatte, Allah’ı senâdan sonra başka senâ edilecek hiçbir şey yoktur. Ancak, düşünen kimse için, Allah Teâlâ’nın Kitâbı’nda Resûlü’nün risâletini vasfederken geçen “Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik” ifadesi ve Allah Teâlâ’nın Resûlü’nün ahlâkı ve şahsiyetini vasfederken söylediği “Sen, pek yüce bir ahlâk üzeresin” ifadesi yetecektir. Allah Teâlâ “–Ey Allah’ım! Mutlak olarak mahlûkâtın en üstünü ¦ bütün âfâka gönderilmiş olan Peygamberimiz,” diyenden râzı olsun. Öğrettiği, kolaylaştırdığı ve ilham ettikleri dolayısıyla Allah’a hamdol-sun. Allah Teâlâ Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât ve selâm eylesin. Ey Allah’ım! Sana dair ilmimizi arttır. Nebîne dair irfânımızı arttır. Al-lah’ım! Bize faydası olacak şeyleri bize öğret. Bize öğrettiğinle bize fayda ver. Allah’ım! İlmimizi arttır. Ey Allah’ım! Bize dünyada da iyilik ver, âhirette de iyilik ver! Bizi cehennem azâbından koru. Ey Allah’ım! Bize kendi katın-da bir rahmet lütfeyle. İşlerimizin istikâmet üzere olmasını bizim için hazır-la. [44] Ey Allah’ım! Ahlâkın en güzeline beni yönlendir. Ona ancak sen yön-lendirirsin. Ahlâkın kötüsünü benden uzaklaştır. Onun kötüsünden ancak sen uzaklaştırırsın. Allah’ım! Senden, senin sevgini, seni sevenin sevgisini, beni sana yaklaştıracak sâlih amelin sevgisi istiyorum. Ey Allah’ım! Senin sevgini ve Efendimiz Muhammed Sallellâhü ‘aleyhi ve Sellem’in sevgisini, kendimden, âilemden ve her şeye olan sevgimden çok daha fazla sevdir Yâ Rabbe’l-‘âlemîn. Ey bizim Rabbimiz! Ve her şeyin Rabbi! Beni ve âilemi gece gündüz her an sana karşı ihlaslı eyle. Allah’ım! Eşlerimizi ve nesillerimizi göz aydınlı-ğımız kıl. Bizi müttakîlere imam eyle. Allah’ım! Bizi ve Efendimiz Mu-hammed Sallellâhü ‘aleyhi ve Sellem’in ümmetini muhâfaza buyur. Allah’ım! Bize ve Efendimiz Muhammed Sallellâhü ‘aleyhi ve Sellem’in ümmetine yardım eyle. Allah’ım bizim ve Efendimiz Muhammed Sal-lellâhü ‘aleyhi ve Sellem’in ümmetinin düşmanlarını perişan eyle. Efendi-miz Muhammed Sallellâhü ‘aleyhi ve Sellem’in ümmetinin bütün sıkıntıla-rını gider. Allah’ım sen benim içimdekileri de açığa vurduklarımı da biliyorsun. Mazeretimi kabul buyur. Benim ihtiyaçlarımı biliyorsun, taleplerimi bana lütfet. Allah’ım! Kalbimden hiç ayrılmayacak bir îmanı senden istiyorum. Allah’ım! Ancak bana yazdığının başıma geleceğine başka hiçbir şeyin ol-mayacağına yakinen inanan gerçek bir îman vermeni senden istiyorum. Bana, âilem ve rızık olarak verdiklerin hakkında bereket ihsan eyle. Allah’ım! Kolaylıkları benim için kolaylaştır, zorlukları benden uzaklaş-tır. Dünyada ve âhirette beni bağışla, bana rahmet eyle. Ey Rabbim! beni, ana-babamı bağışla, Ey Rabbim! Küçüklüğümde beni nasıl terbiye edip yetiştirmişlerse sen de aynı şekilde onlara rahmetinle muâmele eyle! Allah’ım! Şeyhlerimi, evlâtlarımı; şehit evlâdım Muhammed [45] Mücâhid’i bağışla. Makâmını âlî eyle. İhvânıma, sevenlerime, talebele-rime ve üzerimde hakları bulunan herkese ve mü’min erkek ve hanımlara mağfiret eyle. Allah’ım! Salât ve selâmın en mükemmeliyle ve en tamıyla Efendimiz Muhammed Sallellâhü ‘aleyhi ve Sellem’e, âline, ashâbına ve kıyamete kadar ihsan ile onlara tâbi olanlara ve onlarla birlikte bize de rahmetinle salât eyle. Ey Rahmet edenlerin en merhametlisi!. Selâm bütün resûllere olsun. Ve hamd, âlemlerin rabbi olan Allah’adır…
Anahtar Kelimeler:

EFendimiz, Nurettin Itr, Çeviri

Kaynakça

Nureddin Itr, el-İmam et-Tirmizi ve’l-muvâzenetü beyne Câmi‘ihî ve beyne’s-Sahîhayn, Kahire: Lecnetü't-Te’lif ve't-Terceme ve’n-Neşr 1970.

İbn Hacer el-Askalanî, İ‘lamü’l-enâm şerhu Bulûğu’l-meram min ehadisi’l-ahkâm, nşr. Nureddin Itr, Dımaşk: Dârü’l-Ferfur 1998/1419.

Nûrüddîn ‘Itr, en-Nefehâtü’l-‘Itriyye min Sîreti Hayri’l-Beriyye Sallâhü ‘aleyhi ve Sellem, 2. baskı, baskı yeri yok, 48 sh.

Nûrüddîn ‘Itr, Usulü’l-cerh ve’t-ta’dil ve ilmü’r-rical, y.y. : y.y.], 2001/1422.

Ebû Bekr el-Hatîb Ahmed b. Ali b. Sabit Hatîb el-Bağdadi, er-Rihle fî talebi'l-hadis, nşr. Nûrüddîn ‘Itr, Dımaşk : Dârü’l-Minhaci’l-Kavîme, 2019/1440

Nûrüddîn ‘Itr, Sebetu esânîdi’l-allâme el-muhaddis ed-doktor Nureddin ‘Itr, nşr. Ömer b. Muvaffak en-Neşvekânî, Muhammed ‘Îd b. Muhammed Vefâ el-Mansûr; Dımaşk : es-Sıddık li’l-Ulum, 2015/1436.

Kaynak Göster

Bibtex @Çeviri { htd960217, journal = {Hadis Tetkikleri Dergisi}, issn = {1304-3617}, address = {Mahir İz Cad., No: 2, Altunizade, Pk: 34662, Üsküdar, İSTANBUL}, publisher = {Türkiye Eğitime Destek Vakfı}, year = {2021}, volume = {19}, pages = {119 - 142}, doi = {}, title = {Hayrü’l-Beşer Efendimiz’in Sîretinden Mis Kokulu Esintiler}, key = {cite}, author = {Itr, Nurettin} }
APA Itr, N . (2021). Hayrü’l-Beşer Efendimiz’in Sîretinden Mis Kokulu Esintiler (İ. Hatiboğlu, Çev.) . Hadis Tetkikleri Dergisi , 19 (1) , 119-142 .
MLA Itr, N . "Hayrü’l-Beşer Efendimiz’in Sîretinden Mis Kokulu Esintiler" Çev. İbrahim Hatiboğlu . Hadis Tetkikleri Dergisi 19 (2021 ): 119-142 <
Chicago Itr, N . "Hayrü’l-Beşer Efendimiz’in Sîretinden Mis Kokulu Esintiler". Çev., İbrahim Hatiboğlu. Hadis Tetkikleri Dergisi 19 (2021 ): 119-142
RIS TY - JOUR T1 - Hayrü’l-Beşer Efendimiz’in Sîretinden Mis Kokulu Esintiler AU - Nurettin Itr Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - DO - T2 - Hadis Tetkikleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 119 EP - 142 VL - 19 IS - 1 SN - 1304-3617- M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Hadis Tetkikleri Dergisi Hayrü’l-Beşer Efendimiz’in Sîretinden Mis Kokulu Esintiler %A Nurettin Itr %T Hayrü’l-Beşer Efendimiz’in Sîretinden Mis Kokulu Esintiler %D 2021 %J Hadis Tetkikleri Dergisi %P 1304-3617- %V 19 %N 1 %R %U
ISNAD Itr, Nurettin . "Hayrü’l-Beşer Efendimiz’in Sîretinden Mis Kokulu Esintiler". Çev. İbrahim Hatiboğlu. Hadis Tetkikleri Dergisi 19 / 1 (Haziran 2021): 119-142 .
AMA Itr N . Hayrü’l-Beşer Efendimiz’in Sîretinden Mis Kokulu Esintiler. HTD. 2021; 19(1): 119-142.
Vancouver Itr N . Hayrü’l-Beşer Efendimiz’in Sîretinden Mis Kokulu Esintiler. Hatiboğlu İ, Çev. Hadis Tetkikleri Dergisi. 2021; 19(1): 119-142.
IEEE N. Itr , "Hayrü’l-Beşer Efendimiz’in Sîretinden Mis Kokulu Esintiler", Hadis Tetkikleri Dergisi, c. 19, sayı. 1, ss. 119-142, Haz. 2021