ESKİ MACAR KİŞİ ADLARINDA DOĞU UNSURLARI

Adların, özel adların yapısal özellikleri, onların oluşum şekil ve süreçlerini,tarihsel gelişimleri ile çağdaş kullanım alanları inceleyen onomastik, Türk-Macarilişkileri açısından bakıldığında üzerinde en çok durulan alanlardan biridir. OrtaAsya’dan günümüz Macaristan topraklarına gelip 9. yüzyıl sonlarındakendilerine yeni bir yurt kuran Macarlar asırlar boyunca Türkçe konuşan çeşitliTürk boylarıyla birlikte ya da komşu olarak yaşamışlardır. Bu birlikteliğinsonucunda Macar kültürünün Türk kültüründen etkilendiği bilinmektedir. Buetkileşim alanının içine insan hayatında önemli bir yeri bulunan ad vermegeleneği, kişi adları da girmektedir.

___

 • BÁRCZI, Géza, (1975), A magyar nyelv életrajza, Budapest, Gondolat.
 • BÁRZCI, Géza, (1980), A nyelv múltja és jelene, Budapest, Gondolat.
 • BASKI, Imre, (1986), A Preliminary Index to Rásonyi’s Onomasticon Turcicum, Budapest, Akadémiai.
 • BASKI, Imre, (2004), “Eski Macar Ad Vermesinin Türk Geleneği Üzerine” Türkçenin Dünya Dillerine Etkisi, s.:129-144, Ankara.
 • BASKI, Imre, (2007), CSAGIRCSA. Török és magyar névtani tanulmányok 1981-2006. Karcag.
 • BENKÕ, Lórand, (1949), A régi magyar személynévadás, Budapest, Néptudományi Intézet.
 • BENKÕ, Lórand, (1998). Név és történelem. Tanulmányok az Árpád-korból, Budapest
 • BENKÕ, Lórand, (1980). Az Árpád-kor magyar nyelvû szövegemlékei, Budapest,Akadémiai.
 • GYÖRFFY, György, (1948). Krónikáink és a magyar õstörténet, Budapest.
 • HAJDÚ, Péter, (1962). A finnugor népek és nyelvek , Budapest, k.n.h.n.
 • HAJDÚ,-Domokos, (1980). Uráli nyelvrokonaink. Budapest, Tankönyvkiadó.
 • JÁSZÓ, Anna, (1994). A magyar nyelv könyve, Budapest, Trezor.
 • KÁLMÁN, Béla, (1989). A nevek világa, Debrecen.
 • LADÓ, János, (1990). Magyar utónévkönyv, Budapest, Akadémiai.
 • KAKUK, Zsuzsa, (1973). Resherches sur l’histoire de la langue Osmanlie de XVI et XVII siecles, les elements Osmanlis de la langue Hongroise, Budapest, Akadémiai.
 • LIGETI, Lajos, (1977, 1979). A magyar nyelv török kapcsolatai és ami körülöttük van III., Budapest, Akadémiai.
 • PAIS, Dezsõ, (1966). Régi magyar személyneveink jelentéstana, Budapest, MNYT.
 • PAIS, Dezsõ, (1975). A magyar õs vallás nyelvi emlékei , Budapest, MNYT.
 • SÁRA, Péter, (1994). A magyar nyelveredetérõl másképpen, Budapest, Arculat.
 • SOLTÉSZ, Katalin, (1989). Névkutatás és névkultúra, Zalaegerszeg, Városi Tanács.
 • SZEGFÛ, László, (2007). Gondolatok a X-X. Századi kettõs névadásról, Budapest, http://64.233.183.104/u/ankara?q=cache:f3ww1beds9gJ:nevarchivum.klte.hu/ nevarc... 14.11.2007
 • TORMA, József, (1999). Bérem bélõ, Ikem ígõ. Mándoky Kongur István emlékére. Karcag, Önkormáyzat-Barbaricum.

___

APA Güngörmüş, N. (2008). ESKİ MACAR KİŞİ ADLARINDA DOĞU UNSURLARI . Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD) , (9) , 265-280 .