Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Görüşleri

Bu araştırma müzik öğretmeni adaylarının pandemi sürecinde uzaktan eğitime yönelik görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Tarama modelinde tasarlanan araştırmanın çalışma grubunu Atatürk Üniversitesi müzik eğitimi anabilim dalında öğrenim gören toplam 86 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan ölçek ve sorulardan elde edilen veriler SPSS paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre, müzik öğretmeni adaylarının pandemi sürecinde uygulanan uzaktan eğitime ilgileri geleneksel eğitime oranla daha düşük düzeydedir. Öğrenciler büyük oranda uygulamalı müzik derslerinin yüz yüze yapılması gerektiği ve teorik derslerin uzaktan eğitim ile verilebileceği görüşünü belirtmektedir. Öğrenciler uzaktan eğitim sürecinde hocaları ile iletişim sorunları yaşadıklarını, internet ve bilgisayar gibi teknolojik araçlara erişimde yeterli imkanları bulamadıklarını ifade etmektedir.

The Opinions of The Students of Music Education Department on Distance Education during The Pandemic

This research aims to reveal the opinions of music teacher candidates on distance education during the pandemic. The study group of the research, which is designed in the scanning model, consists of 86 students studying at the Music Education Department of Atatürk University. The data obtained from the scale and questions used in the study were analyzed with the SPSS package program. According to the results of the study, the interest of music teacher candidates in distance education during the pandemic is lower than that of traditional education. Students mostly state that the applied music lessons should be done face to face and theoretical lessons can be given by distance education. Students also state that they have communication problems with their professors during distance education and they cannot find sufficient opportunities to access technological tools such as the internet and computers.

Kaynakça

Adileh, M. (2012). Teaching music as a university elective course through e learning. Australian Journal of Music Education, 1, 71-79. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1000246.pdf

Albert, D. J. (2014). Online versus traditional master of music in music education degree programs. Journal of Music Teacher Education, 25(1), 52-64. http://dx.doi.org/10.1177/1057083714548588

Barry, N. H. (2003). Integrating web based learning and instruction into a graduate music education research course: An exploratory study. Journal of Technology in Music Learning, 2(1), 2-8. http://www.atmimusic.com/wp-content/uploads/2013/05/JTML.2.1b_Barry_Integrating-web-based-learning- and-instruction-into-a-graduate-music-education-research-course.pdf

Bozkurt, A. (2017). Türkiye’de uzaktan eğitimin dünü, bugünü ve yarını. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 3(2), 85-124. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/403827

Fox, J. (1998). Distance education: Is it good enough? The University Concourse, 3(4), 3-5.

Groulx, T. J., & Hernly, P. (2010). Online master’s degrees in music education: The growing pains of a tool to reach a larger community. Update: Applications of Research in Music Education, 28(2), 60-70. https://doi.org/10.1177/8755123310361765

Hebert, D. G. (2007). Five challenges and solutions in online music teacher education. Research and Issues in Music Education, 5(1), 1-12. http://ir.stthomas.edu/rime/vol5/iss1/2

Johnson, C. (2017). Teaching music online: Changing pedagogical approach when moving to the online environment. London Review of Education, 15(3), 439-456. https://doi.org/10.18546/lre.15.3.08

Karahan, A. S. (2016). Eş zamanlı uzaktan piyano öğretiminin geleneksel piyano öğretimiyle karşılaştırılarak değerlendirilmesi. International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Turkish Studies, 11(21), 211-228. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11244

Karasar, N. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel.

Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Pegem A Yayıncılık.

Keast, D. A. (2009). A constructivist application for online learning in music. Research and Issues in Music Education, 7(1), 1-8. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ894765.pdf

Kentnor, H. (2015). Distance education and the evolution of online learning in the United States. In Curriculum and teaching dialogue, 17(1-2), (s. 21-34). https://digitalcommons.du.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1026 &context=law_facpub

Kos, R. P., & Goodrich, A. (2012). Music teachers' professional growth: Experiences of graduates from an online graduate degree program. Visions of Research in Music Education, 22, 1-26. http://www.rider.edu/~vrme

Koutsoupidou, T. (2014). Online distance learning and music training: Benefits, drawbacks and challenges. Open Learning, 29(3), 243-255. http://dx.doi.org/10.1080/02680513.2015.1011112

Mark, M. L., & Gary, C. L. (1992). A history of American music education. Schirmer Books. https://nasm.arts-accredit.org/directory-lists/accredited-institutions/

Pittman, V. V. (2003). Correspondence study in the American university: A second historiographic perspective. M. G. Moore & W. G. Anderson (Eds.), In Handbook of Distance Education. Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Sağer, T., Eden, A. ve Şallıel, O. (2014). Müzik eğitiminde uzaktan eğitim ve orkestra uygulamaları. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 4(9), 69-79. http://abakus.inonu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/ 11616/4934/Makale.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Sherry, L. (1996). Issues in distance learning. International Journal of Educational Telecommunications, 1(4), 337-365. https://lcsherry.org/publications/issues.html

Walls, K. C. (2008). Distance learning in graduate music teacher education: Promoting professional development and satisfaction of music teachers. Journal of Music Teacher Education, 18(1), 55-66. http://dx.doi.org/10.1177/1057083708323137

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2008). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Yıldırım, S., Yıldırım, G., Çelik, E., & Karaman, S. (2014). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri: Bir ölçek geliştirme çalışması. Journal of Research in Education and Teaching, 3(3), 365-370. http://www.jret.org/FileUpload/ks281142/File/34.yildirim.pdf

Kaynak Göster

APA Sarıkaya, M . (2021). Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitime İlişkin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğrencilerinin Görüşleri . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (46) , 92-100 . DOI: 10.32547/ataunigsed.835720