Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerinde Orff Yaklaşımını Kullanma Durumları

Öz Bu araştırmada sınıf içi etkinliklerinde Orff Yaklaşımı temelli uygulamalara yer veren okul öncesi öğretmenlerinin Orff Yaklaşımı’nı kullanma durumları tespit edilmek istenmiştir. Bu kapsamda öğretmenlerin Orff Yaklaşımı temelli uygulamalar içinde ‘konuşma, şarkı söyleme, enstrüman çalma, hareket ve dans öğrenme alanlarına’ yer verme ve çeşitli malzemelerden enstrüman yapma ve etkinlikler içinde kullanma durumları incelenmiştir. Bu amaçla 2019 yılında Sinop İl Merkezi’nde yer alan 3 anaokulunda görev yapmakta olan 14 okul öncesi öğretmeni ile görüşülmüştür. Bulgular, okul öncesi öğretmenlerinin tamamına yakınının konuşma ve şarkı söyleme çalışmaları ile çeşitli malzemelerle enstrüman yapma ve etkinlikler içinde kullanma çalışmalarına yer verdiklerini ortaya koymuştur. Benzer şekilde hareket ve dans uygulamalarına yönelik olarak dans ve hareket doğaçlamaları ile hareket repertuvarı çalışmalarına yer verdikleri, enstrüman ça5lma uygulamalarında ise ritmik egzersizler ve doğaçlama çalışmaları ile topluluk müziği çalışmaları gerçekleştirdikleri gözlenmiştir. Öğretmenlerin yaklaşık yarısının; hareket ve dans uygulamalarında bedensel farkındalık ve duyarlılaştırma, sabit dans formlarının uygulanması çalışmalarına yer verdiği, az sayıda öğretmenin de enstrüman çalma uygulamalarında tını kalitesi ve çalım tekniklerine yönelik çalışmalar gerçekleştirdiği tespit edilmiştir.

An Analysis on Pre-School Teachers’ Views about Using Orff Approach in Musical Activities

Kaynakça

Bilen, S., Özevin, B., & Canakay, E. U. (2017). Orff destekli etkinliklerle müzik eğitimi. Müzik Eğitimi Yayınları.

Colette Bischoff, S. (2009). Music, growth, and wisdom: The educational thought of Carl Orff and Alfred North Whitehead [Yüksek lisans tezi, Saskatchewan Üniversitesi]. Saskatchewan Üniversite Kütüphanesi. https://harvest.usask.ca/handle/10388/etd-04092009-123506

Coogan, C. (2006, İlkbahar). Danstan söze yüksek uçuş. Orffinfo, 9, 20-24.

Çelebioğlu, Ö. (2017). Okul öncesi dönem müzik eğitiminde ortam düzenleme. İ. Artan (Ed.), Okul öncesi dönemde müzik eğitimi (s. 27-41) içinde. Hedef CS Basın Yayın.

Dalgın, M., & Acay Sözbir, S. (2019). Okul öncesi dönem müzik etkinliklerinde uygulanan yöntem, teknik ve yaklaşımlar. Fine Arts, 14(1), 39-59. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2019.14.1.D0225

Eren, B., Deniz, J., & Düzkantar, A. (2013). Orff yaklaşımına göre hazırlanan müzik etkinlikleri içinde ipucunun giderek azaltılması yöntemi ile yapılan gömülü öğretimin otistik çocuklara kavram öğretmedeki etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3), 1863-1887. https://doi.org/10.12738/estp.2013.3. 1499

Erol, O. (2005, Sonbahar). Orff enstitüsünde 1 yıl. Orffinfo, 8, 40-42.

Erol, O. (2015). Kendin yap kendin çal. Eğiten Kitap.

Frazee, J. (1987). Discovering Orff: A curriculum for music teachers. Schott.

Jorgenson, L. B. (2010). An analysis of the music education philosophy of Carl Orff [Yüksek lisans semineri, Wisconsin-La Crosse Üniversitesi]. MINDS@UW. http://digital.library.wisc.edu/1793/49113

Kalyoncu, N. (2008, İlkbahar). Elementer müzik ve hareket eğitimi yaklaşımının Türkiye’de kabul sorunu üzerine. Orffinfo, 13, 20-23.

Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi-kavramlar-ilkeler-teknikler. Nobel Yayın Dağıtım.

Keetman, G. (1977). Elementaria: First acquaintance with Orff-Schulwerk. Schott. (Orijinal çalışma “Elementaria: Erster umgang mit dem Orff-Schulwerk” ismiyle 1970 yılında yayınlandı).

Keller, W. (1973). Ludi musici, Sprachspiele. Fidula, Boppard am Rhein.

Koçak, K. O. (2013). Pedagojik profesyonellik ve Orff Schulwerk veya pusulayla yolunu bulmak. K. O. Koçak ve N. Laslo (Eds.), Türkiye’de Orff Schulwerk müzik, oyun ve dans üzerine makaleler (s. 7-13) içinde. Müzik Eğitimi Yayınları.

Milli Eğitim Bakanlığı. (2013). Okul öncesi eğitim programı. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü. http://tegm.meb.gov.tr/dosya/okuloncesi/ooproram.pdf

Milli, Z. M. (2016-2017, Sonbahar-Kış-İlkbahar). Orff Schulwerk’te beden üzerine/üzerinde oyunlar. Orffinfo, 24, 20-21.

Orff, C. (1978). The Schulwerk: Carl Orff-His life and works, documentation, C. 3. Hans Schneider.

Özevin, B. (2003, Eylül). Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda Orff öğretisi. Orffinfo, 4, 12-13.

Öztürk, A. (2003). Yaratıcı drama ve Orff öğretisi arasındaki ilişki [Sempozyum sunumu]. Orff-Schulwerk müzik ve dans pedagojisi uluslararası sempozyum kitabı (s. 136-143) içinde. Orff-Schulwerk Eğitim ve Danışmanlık Merkezi.

Öztürk, A. (2007). Nesneler ve çalgılar (Artık araç gereçlerden çalgı yapımı). Kök Yayıncılık.

Patton, M. Q. (1987). How to use qualitative methods in evaluation. Sage Publications.

Salmon, S. (2005, Sonbahar). Herkes için müzik. Orffinfo, 8, 26-28.

Schumacher, K. (2003, Eylül). Müziği araç olarak kullanan sosyal pedagoji ve entegrasyon pedagojisi ile müzik terapisi açısından Orff-Schulwerk’in anlamı. Orffinfo, 4, 4-7.

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Sage Publications.

Sungurtekin, Ş. (2001). Uygulamalı çevre eğitimi projesi kapsamında ana ve ilköğretim okullarında müzik yoluyla çevre eğitimi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1), 167-178. https://acikerisim.uludag.edu.tr/ bitstream/11452/10499/1/14_1_16.pdf

Tokatlı, A. (2014-2015, Sonbahar-Kış-İlkbahar). Orff-Schulwerk: Çocuklarda hareket gelişimi ve eğitimi. Orffinfo, 23, 13-15.

Toksoy, A. C., & Beşiroğlu, Ş. (2006). Orff Yaklaşımı çerçevesinde ilköğretim I. kademesinde müzik ve hareket eğitimine başlangıç için bir model önerisi. İtüdergisi/b Sosyal Bilimler, 3(2), 23-34. http://itudergi.itu.edu.tr/ index.php/itudergisi_b/article/viewFile/489/411

Türkmen, E. F. (2017). Müzik eğitiminde öğretim yöntemleri. Pegem Akademi.

Uçal, E. (2003, Eylül). Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki Orff Öğretisi uygulamaları. Orffinfo, 4, 14-15.

Widmer, M. (1994). Sprache spielen: Vom kinderreim zur spielszene. Modelle zum spielerischen gestalten mit musik und tanz in kindergarten und elternhaus angeregt durch verschiedene sprachformen. Auer Verlag.

Wieblitz, C. (2011). Lively children’s choir: Joyful, playful, dancing, incentives and examples. Reichert Verlag.

Wuytack, J. (1977). Apologia for Orff-Schulwerk. I. Carley (Ed.), Orff Re-Echoes book I: Selections from the Orff echo and the supplements (s. 3-9) içinde. AOSA.

Yaprak Kotzian, E. (2018). Orff-Schulwerk elementer müzik ve hareket pedagojisinin temelleri. Pan Yayıncılık.

Yıldırım, A. (1999). Nitel araştırma yöntemlerinin temel özellikleri ve eğitim araştırmalarındaki yeri ve önemi. Eğitim ve Bilim, 23(112), 7-17. http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/article/view/5326/1485

Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2016). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.

Kaynak Göster

APA Yücesan, E . (2021). Okul Öncesi Öğretmenlerinin Müzik Etkinliklerinde Orff Yaklaşımını Kullanma Durumları . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (46) , 82-91 . DOI: 10.32547/ataunigsed.835967