Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Piyano Çalgısına Yönelik Tutum Düzeylerindeki Farklılaşmanın İncelenmesi (Pamukkale Üniversitesi Örneği)

Bir çalgıya yönelik tutum düzeyini ölçerek öğrencinin çalgıya bakış açısını belirlemek, öğretmenin derse yönelik yaklaşımlarını, öğretim yöntemlerini etkilemektedir. Bu doğrultuda, iyi bir eğitim almış olan öğrencinin, mesleki anlamda yeterliliğe sahip olabileceği ve yıllar geçtikçe edindiği tecrübe ile iyi bir öğretmen profili sergileyebileceğine inanılmaktadır. Çalgı eğitimi bağlamında piyano eğitiminin önemli bir yere sahip olduğu düşünülmektedir. Çünkü bir müzik öğretmeninin piyano çalgısını etkin bir biçimde kullanabilmesi, müzik derslerinin daha verimli olmasını sağlayabilmektedir. Piyano çalgısını aktif olarak kullanabilen bir müzik öğretmeni, derslerinde öğrencilerinin dikkatini çekebilmekte ve o dersin kazanımlarının öğrenciler tarafından daha kolay algılanmasına yardımcı olabilmektedir. Çalışmanın amacı, Pamukkale Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin, dört yıllık eğitim-öğretim dönemlerinde, piyano çalgısına yönelik tutum düzeylerindeki farklılaşmanın incelenmesidir.Boylamsal bir çalışma olan bu çalışmada, Tufan ve Güdek (2008) tarafından geliştirilen Piyano Tutum Ölçeği ilk olarak 2013-2014 akademik yılında Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü birinci sınıf öğrencilerine (n=31) uygulanmıştır. Aynı ölçek, takip eden yıllarda her yıl sonunda aynı öğrencilere 4 kez uygulanmış, dört eğitim-öğretim yılı boyunca 124 adet veri elde edilmiştir. Verilerin analizinde öncelikle aritmetik ortalama, medyan, mod, çarpıklık ve basıklık katsayıları kullanılmıştır. Ölçek puanlarının yıllara göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek için, Friedman tekrarlı ölçümler için varyans analizi kullanılmıştır.Çalışmada elde edilen veriler incelendiğinde, piyano dersine yönelik dört yıllık tutumda bir farklılaşmanın olmadığı tespit edilmiştir.

An Analysis on The Differences in Students’ Attitude Levels in Music Education Undergraduate Program towards The Piano Instrument (Sample of Pamukkale University)

Measuring the student's attitude level towards an instrument to determine his/her point of view affects the teacher's approaches and teaching methods. Accordingly, it is believed that a student who has a good education can have professional competence and exhibit a good teacher profile with the experience gained over the years. Piano education is considered to have an important place in the context of instrument education. Because the ability of a music teacher to use the piano instrument effectively can make music lessons more efficient. A music teacher, who can actively play the piano instrument, can draw the attention of his/her students in the courses and help students to perceive the achievements of that lesson more easily. The study aims to examine the differences in the attitudes of the students of the Music Education Department of Pamukkale University towards the piano instrument during the four-year education period.In this study, which is a longitudinal study, the Attitude Scale Towards Piano Course developed by Tufan and Güdek (2008) was first applied to first-year students (n = 31) of the Music Education Department, Pamukkale University Education Faculty, in the 2013-2014 academic year. The same scale was applied to the same students 4 times, at the end of each year in the following years, and 124 data were obtained during the four academic years.In the analysis of the data, primarily the arithmetic mean, median, mode skewness, and kurtosis coefficients were used. Friedman's variance analysis for repeated measures was used to determine whether the scale scores differ by year.When the data obtained in the study were examined, it was determined that there was no difference in the four-year attitude towards the piano lesson.

Kaynakça

Arkonaç, S. A. (2001). Sosyal psikoloji. Alfa Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti.

Büyüköztürk, Ş. (2015). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., & Demirel, F. (2015). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Çevik, D. B., & Güven, E. (2011). İlköğretim müzik öğretmenlerinin okul şarkılarına piyanoda eşlik yapabilme konusuna ilişkin görüşleri üzerine bir çalışma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(25), 86-98. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/854380

Demirtaş, S. (2011). İlköğretim 7. sınıf müzik dersinde şarkıların piyano eşlikli öğretilmesinin öğrenci kazanımlarına etkileri (Tez No. 286638) [Yüksek Lisans Tezi, Pamukkale Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.

Er, K. O., & Kuş Özer, Z. (2011). Piyano dersinde kullanılan anlamlandırma stratejilerinin öğrencilerin öğrenme düzeylerine ve tutumlarına etkisi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(26), 47-66. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/854360

Feridunoğlu, Z. L. (2014). Müziğe giden yol: Genç müzisyenin el kitabı. İnkılap Kitapevi Yayın Sanayi ve Ticaret AŞ.

Gömleksiz, M., & Serhatlıoğlu, B. (2014). Öğretmen adaylarının akademik motivasyon düzeylerine ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 173(173), 99-128. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/200445

Gün, E., & Köse, H. S. (2013). Müzik öğrencilerinin piyano dersine yönelik tutumları. Turkish Studies İnternational Periodical for The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(3), 247-261. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4533

İnceoğlu, M. (2011). Tutum algı iletişim. Siyasal Kitabevi.

Koca, F., & Dadandı, İ. (2019). Akademik öz-yeterlik ile akademik başarı arasındaki ilişkide sınav kaygısı ve akademik motivasyonun aracı rolü. Elementary Education Online, 18(1), 241-252. http://ilkogretim-online.org.tr/index.php/io/article/download/2840/2491

Kutluk, Ö. (2001). Türkiye'deki müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda piyano eğitimi (Tez No. 114821) [Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.

Küpana, M. N. (2019). Dans öğrencilerinin piyano dersine yönelik tutumları. NWSA Fine Arts, 14(3), 237-246. http://dx.doi.org/10.12739/NWSA.2019.14.3.D0241

Özmenteş, S., & Özmenteş, G. (2009). Çalgı çalışmaya ilişkin tutum, bireysel özellikler ve performans düzeyi ilişkileri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 353-360. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/817951

Sönmezöz, F. (2006, Nisan). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda öğrenim gören lisans öğrencilerinin eşlik dersine ilişkin öğrenci görüşlerinin belirlenmesi [Konferans sunumu]. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Denizli, Türkiye.

Sönmezöz, F. (2014). Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesi. Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 9(2), 1377-1388. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.6459

Tavşancıl, E. (2014). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. Nobel Yayıncılık.

Temiz, E. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının öğretim sürecine ilişkin öz-yeterlik inançları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9(18), 1-9. https://doi.org/10.20875/makusobed.286047

Tufan, E., & Güdek, B. (2008). Piyano dersi tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1), 75-90. https://www.gefad.gazi.edu.tr/tr/download/article-file/77131

Ünal, B. (2017). Müzik öğretmeni adaylarının piyano dersine yönelik tutumlarının değerlendirilmesi. Online Journal of Music Sciences, 2(3), 163-178. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/398407

Yenice, N. (2012). Öğretmen adaylarının özyeterlik düzeyleri ile problem çözme becerilerinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 11(39), 36-58. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/70333

Kaynak Göster

APA Demirtaş, S . (2021). Müzik Öğretmenliği Lisans Programı Öğrencilerinin Piyano Çalgısına Yönelik Tutum Düzeylerindeki Farklılaşmanın İncelenmesi (Pamukkale Üniversitesi Örneği) . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (46) , 184-190 . DOI: 10.32547/ataunigsed.880860