Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ve Yaşama Katkıları

Müzeler, tarihi, sanatsal, kültürel, teknoloji ve doğaya ait alanlarda geçmiş, bugün ve gelecek sentezini en iyi yapan, içlerinde sergilediği dünyayı en etkili öğrenebileceğimiz heyecan verici öğrenme mekanlarıdır. Müzeler sergiledikleri eserlere göre farklı türlerle karşımıza çıkarlar. Araştırmada, Bilecik ilinin her yönüyle; tarih, kültür, sanat, günlük yaşam vb. alanlarındaki gelişimini ve yaşanmışlıklarını etkili sergileme yöntemleri ile gözler önüne seren, yaptığı etkinliklerle bu değerleri bugüne ve geleceğe taşıyan Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinin amacı ve oluşum süreci, eserlerini sergileme yöntemleri ve öğrencilere, halka yönelik etkinlikleri ile yaşama katkıları değerlendirilmiştir. Araştırma tarama yöntemi ile yapılmıştır. Araştırma sonucunda, Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesinin Bilecik’te yaşamış uygarlıkları, boyları, bu uygarlıkların kültürel izlerini, Bilecik’in sosyal ve kültürel yapısını, unutulmaya yüz tutmuş zanaatlarımızı gözler önüne serdiği ve öğrencilere ve halka yönelik canlı performans ve etkinliklerle canlandırdığı görülmüştür.

Bilecik Municipality Living City Museum and Its Contributions to Life

Museums are learning venues that make the best synthesis of past, present, and future in historical, artistic, cultural, technological, and natural fields, and where we can learn the world most effectively with exhibitions. Museums appear in different genres according to the exhibited works. In this research, Bilecik Municipality Living City Museum’s purpose and formation process, the methods of exhibiting works of art, and students’ activities for the public and their contribution to life were evaluated. The research has been done by survey method. As a result of the research, it has been observed that Bilecik Municipality Living City Museum reveals the civilizations that lived in Bilecik, their descendants, the cultural traces of these civilizations, the social and cultural structure of Bilecik, our forgotten crafts and activates them with live performances and activities for students and public.

Kaynakça

Akyol Kasapoğlu, P. (2020). Covid-19 küresel salgın dönemi ve sonrası müze etkinlikleri. Millî Folklor, 16(127), 72-86. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1192049

Albasan, I. (2020). Türkiye’de kent müzeciliği ve bu bağlamda İstanbul ve Roma Kent müzelerinin bir karşılaştırması. UNIMUSEUM, 3(1), 15-22. https://dergipark.org.tr/tr/pub/unimuseum/issue/55036/723705

Altunbaş A., & Özdemir Ç. (2012). Çağdaş müzecilik anlayışı ve ülkemizde müzeler. Kültür ve Turizm Bakanlığı Teftiş Kurulu, 1-24. https://teftis.ktb.gov.tr/Eklenti/4655.makale.pdf

Andre, L., Durksen, T., & Volman, M. L. (2017). Museums as avenues of learning for children: A decade of research. Learning Environments Research, 20, 47-76. https://doi.org/10.1007/s10984-016-9222-9

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi. (t.y.). 2019 yılı Yaşayan Şehir Müzesi ziyaretçi sayısı [Grafik]. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Arşivi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi. (t.y.). 2020 yılı gerçekleştirilen etkinlik programı [Grafik]. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Arşivi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi. (t.y.). 3 boyutlu ay yıldız platformunun yer aldığı kurtuluş odası [Fotoğraf]. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Arşivi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi. (t.y.). Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi’nde müze akademi ve etkinlikleri [Fotoğraf]. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Arşivi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi. (t.y.). Cumhuriyet Odası [Fotoğraf]. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Arşivi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi. (t.y.). Çömlekçilik etkinliğinden [Fotoğraf]. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Arşivi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi. (t.y.). İpek böcekçiliği ve ipek çekme etkinliğinden [Fotoğraf]. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Arşivi.

Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi. (t.y.). Kent mutfağının tanıtılması kapsamında boza etkinliği [Fotoğraf]. Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi Arşivi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi. (t.y.). Bursa Kent Müzesi. https://www.bursamuze.com/bursa-kent-muzesi-496/

Buyurgan, S. (2004). Effective learning at the museum. The Journal of Cultural Research in Art Education, 22, 99-115. https://search.proquest.com/openview/25973cb4649fb9546f9600a635720cf4/1?pq-origsite=gscholar &cbl=40077

Buyurgan, S. (2009). The expectations of the visually impaired university students from museums. Educational Sciences: Theory&Practice, 9(3), 1167-1204. https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ858923.pdf

Buyurgan, S., & Buyurgan, U. (2020). Sanat eğitimi ve öğretimi (Eğitimin her kademesine yönelik yöntem ve tekniklerle (7. Baskı). Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/9786050370270

Buyurgan, S., & Demirdelen, H. (2009). Total kör bir öğrencinin öğrenmesinde dokunma, işitsel bilgilendirme, hissetme ve müze. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(3), 563-580. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/256279

Buyurgan, S., & Mercin, L. (2010). Dünya’da ve Türkiye’de müzeciliğin ve müze eğitiminin tarihsel gelişimi. V. Özsoy (Ed.), Görsel sanatlar eğitiminde müze eğitimi ve uygulamaları (s. 72-96) içinde. Öncü Basımevi.

Buyurgan, S., Tarlakazan, B. E., & Çevik, S. K. (2019). Müzelerde sergileme yöntemleri. S. Buyurgan (Ed.), Müzede eğitim öğrenme ortamı olarak müzeler (s. 89-120) içinde. Pegem Akademi. https://doi.org/10.14527/ 9786052416372

Çakır İlhan, A. (2012). Yaratıcılık eğitimi bağlamında çocuk müzeleri. İ. San (Haz.), Çocuk müzeleri ve yaratıcı drama (s. 19-42) içinde. Naturel Yayıncılık.

Çekül Vakfı (2013). Kent tarihi müzeleri ve arşivleri. https://www.tarihikentlerbirligi.org/wp-content/uploads/ KentM%C3%BCzeleri-Ekitap.pdf

Dönmez, B. M., & Kılınçer, Z. (2011). Müziğin Yunan mitolojisi ve Batı kültürü içindeki algılanışı. İnönü Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(1), 101-113. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/799429

Erbay, M. (2011). Müzelerde sergileme ve sunum tekniklerinin planlanması. Beta Basım.

Eshach, H. (2007). Bridging in-school and out-of-school learning: Formal, non-formal and informal education. Journal of Science Education and Technology, 16(2), 171-190. https://doi.org/10.1007/s10956-006-9027-1

Genç, S., & Buyurgan, S. (2018). Oyuna dayalı müze etkinliklerinin öğrenci erişi ve görsel sanatlar dersine karşı tutumları üzerine etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 19(3), 687-699. https://doi.org/10.17679/ inuefd.440804

Gerçek, F. (1999). Türk müzeciliği. Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Greenhill Hooper, E. (1999). Müze ve galeri eğitimi. B. Onur (Haz.), M. Örge Evren ve E. G. Kapçı (Çev.). A.Ü. Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi.

Güler, A., & Buyurgan, S. (2009). İmpact of a planned museum tour designed via the employment of the museum education pack on the primary school students. European Journal of Educational Studies, 1(3), 133-144. https://www.yumpu.com/en/document/read/15727482/impact-of-a-planned-museum-tour-designed-via-ozea n-publications

ICOM. (2019, 25 Temmuz). ICOM announces the alternative museum definition that will be subject to a vote. https://icom.museum/en/news/icom-announces-the-alternative-museum-definition-that-will-be-subject-to-a-vote/

İhtiyar, M. N. (2011). Çağdaş müzecilik ve kent müzeciliği yeni bir program önerisi (Tez No. 327309) [Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.

Karadeniz, C., & Çıldır, Z. (2014). İngiltere’de müze eğitimi: Londra’dan izlenimler. B. Onur (Haz.). Kalem Kitap.

Karasar, N. (1991). Bilimsel araştırma yöntemi (4. Basım). Sanem Matbaacılık.

Keskin, N. (2014). Kentlerde yeni bellek mekânları: kent müzeleri. Folklor ve Edebiyat Dergisi, 20(79), 25-39. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/255514

Köse, E. (2010). Uygulamalar ışığında Türkiye'de kent müzeciliği kavramının değerlendirilmesi (Yayın No. 3985414) [Uzmanlık tezi]. https://docplayer.biz.tr/3985414-Uygulamalar-isiginda-turkiye-de-kent-muzeciligi-kavraminin-degerlendirilmesi.html

Mercin, L., & Dilli, R. (2017). Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi içerik yönetimi sanat tarihi eğitim ve danışmanlık teknik desteği projesi. Milli Eğitim Dergisi, 214, 407-414. https://dergipark.org.tr/tr/download/ article-file/441194

Okvuran, A. (2012). Çocuk müzeleri ve müzelerde yaratıcı drama eğitimi. İ. San (Haz.), Çocuk müzeleri ve yaratıcı drama (s. 43-55) içinde. Naturel Yayıncılık.

Onur, B. (2012). Çağdaş müze eğitim ve gelişim müze psikolojisine giriş. İmge Kitabevi.

Öztürk, B. (t.y.). Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi dış mekân [Fotoğraf]. Büke Öztürk Arşivi.

Öztürk, B. (t.y.). Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi üst kat görseli [Fotoğraf]. Büke Öztürk Arşivi.

Öztürk, B. (t.y.). Müze içerisinde sepetçilik, yorgancılık, çömlekçilik, dokumacılık [Fotoğraf]. Büke Öztürk Arşivi.

Öztürk, B. (t.y.). Müze içerisinden vitrin içi sergileme örnekleri [Fotoğraf]. Büke Öztürk Arşivi.

Öztürk, B. (t.y.). Müze içerisinde yer alan kiosklar [Fotoğraf]. Büke Öztürk Arşivi.

Öztürk, B. (t.y.). Selfie box öz çekim alanı [Fotoğraf]. Büke Öztürk Arşivi.

Silier, O. (2010). Dünyada ve Türkiye’de kent müzeleri. Ege Mimarlık Dergisi, 16-21. http://www. egemimarlik. org/74/5.pdf

Sözen, M., & Tanyeli, U. (1992). Sanat kavram ve terimleri sözlüğü. Remzi Kitabevi.

Şapolyo, E. B. (1936). Müzeler tarihi. Remzi Kitabevi.

Şenel Fidangenç, A. N. (2018). Discourse analysis of city museums in Turkey since 2000 (Tez No. 543124) [Doktora Tezi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü]. Yüksek Öğretim Kurulu Tez Merkezi.

T.C. Bilecik Belediyesi. (2019). Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi tanıtım yazısı. https://www.facebook. com/yasayanmuzebilecik/

T.C. Bilecik Belediyesi. (2020). Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ödüle layık görüldü. https://www.bilecik. bel.tr/Haberler/45

T.C. Bilecik Valiliği. (t.y.). Söğüt. http://www.bilecik.gov.tr/sogut

Kaynak Göster

APA Buyurgan, S , Öztürk, G . (2021). Bilecik Belediyesi Yaşayan Şehir Müzesi ve Yaşama Katkıları . Güzel Sanatlar Enstitüsü Dergisi , 27 (46) , 271-284 . DOI: 10.32547/ataunigsed.845628