ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Gözetim, tarih boyunca neredeyse tüm toplumlarda denetimi sağlayan bir işlev görmüştür. Gözetim, insanlık tarihi kadar eskidir ve bu doğrultuda toplumun geçirdiği değişimler ve dönüşümlere ayak uydurmuştur. Gözetim araçlarının yenileşmesiyle birlikte yaygınlık kazanmış olan gözetim, güvenlik ve mahremiyet sorununu da beraberinde getirmiştir. Gözetimin güvenlik ve mahremiyet sorunu, yalnızca yeni teknolojik araçlara özgü olmamakla birlikte, son yıllarda bilişim teknolojilerinin yaygınlık kazanmasıyla bütün toplumsal faaliyetlere etki etmektedir. Bu çalışmada gözetim teknolojileriyle birlikte güvenlik sağlanıyor mu? Yapılan bu gözetim mahremiyet ihlaline sebebiyet veriyor mu? Böylelikle 3 bölümden ve 44 soru ekseninde gözetim farkındalığı ölçülmeye çalışılmıştır. Atatürk Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden toplam 407 kişiye uygulanmış, tutarsız ya da hatalı kodlamalardan dolayı 21 anket analize dâhil edilmemiş ve 386 anket üzerinden analizler yapılmıştır. Öğrencilerin gözetim farkındalığı, gözetime güvenlik ve mahremiyet bağlamında yaklaşımları anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmaya göre öğrencilerin çoğunluğu yapılan gözetimin farkında değildir. İnsanların güvenlik söz konusu olduğunda mahremiyetten ödün verebileceklerini ve güvenlik kaygısıyla gözetime maruz kalmayı kabul ettikleri görülmektedir. Böylece güvenliğin mahremiyetten önce geldiği söylenebilmektedir.

A RESEARCH ON THE APPROACH OF UNIVERSITY STUDENTS IN THE CONTEXT OF INSPECTION, SECURITY AND PRIVACY

Surveillance has functioned throughout history to provide control in almost all communities. Surveillance is as old as the history of mankind, and in this direction it has kept pace with the changes and transformations that society has undergone. Surveillance, which has become widespread with the renewal of surveillance tools, has brought with it the question of security and privacy. The problem of security and privacy of surveillance affects not only new technological tools but also all social activities with the widespread use of information technology in recent years. Is security provided with surveillance technology in this study? Does this surveillance cause privacy violations? Thus, the surveillance awareness was tried to be measured in 3 parts and 44 questions. Atatürk University, Bayburt University, Bitlis Eren University, Gümüşhane University and Karadeniz Technical University were applied to a total of 407 people. Because of inconsistent or incorrect coding, 21 questionnaires were not included in the analysis and 386 questionnaires were analyzed. Attitudes of students to surveillance awareness, surveillance security and privacy have been tried to be understood. According to the survey, most of the students are not aware of the surveillance done. We see that people are able to compromise privacy when it comes to security, and they are willing to be exposed to security concerns. So we can say that your security comes before privacy.

Kaynakça

BAUMAN Zygmunt; (2006), Küreselleşme: Toplumsal Sonuçları, Çev: Abdullah Yılmaz, İkinci Baskı, Ayrıntı Yayınları, İstanbul. BENTHAM Jeremy, WERRET Simon, ÇOBAN Barış; (2016), Panoptikon Gözün İktidarı, Haz: Barış Çoban, Zeynep Özarslan, İkinci Baskı, Su Yayınları, İstanbul.BOZKURT Veysel; (2000), “Gözetim ve İnternet: Özel Yaşamın Sonu mu?” Birikim Dergisi, Sayı: 136, (Erişim Tarihi: 12.05.2017).CASTELLS Manuel; (2006), Kimliğin Gücü, Çev: Ebru Kılıç, Birinci Baskı, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.DOLGUN Uğur; (2008), Şeffaf Hapishane Yahut Gözetim Toplumu, Ötüken Yayınları, İstanbul.DRUCKER Peter F., (1993). Kapitalist Ötesi Toplum, Çev: B. Çorakçı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul.FOUCAULT Michel; (2013), Hapishanenin Doğuşu, Çev: Mehmet Ali Kılıçbay, Beşinci Baskı, İmge Kitapevi Yayınları, Ankara.GİDDENS Anthony; (2008), Ulus, Devlet ve Şiddet, Çev: Cumhur Atay, İkinci Baskı, Kalkedon Yayınları, İstanbul.GÜCÜYENER Merve; (2011), Panoptikonik Gözetimden Synoptisizme Gözetim Toplumu, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Afyonkarahisar.GÜNAYDIN Özgür; (2014), Türkiye’de Emniyet Teşkilatı’nda Teknolojik Yeniden Yapılanma: Denetim ve Gözetimin Değişen Doğası, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.GÜVEN Sevgi Kesim; (2007), Gözetim Toplumu ve Toplumsal Meşruiyet, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul.HABERMAS Jürgen; (2010), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev: Tanıl Bora ve Mithat Sancar, Dokuzuncu Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul.Http://lugatim.com/s/mahremiyet, (Erişim Tarihi: 20.03.2017).Http://www.Etymonline.Com/İndex.Php?Search=Surveillance&Searchmode=None, (Erişim Tarihi: 27.03.2017).Http://www.rogerclarke.com/DV/DV2005.html, (Erişim Tarihi: 09.03.2017).Http://www.wearethesocial.com/special-digital-in-2017-global-overview, (Erişim Tarihi: 23.09.2017).Http://www.yok.gov.tr/web/guest/universitelerimiz, (Erişim Tarihi: 19.10.2017).Kişisel Verilerin Korunması Kanunu; (2016), T.C. Resmi Gazete, Kanun Numarası 6698, 57 (29677), 12301-12302, 24.03.2016LYON David; (2002), “Editorial. Surveillance Studies: Understanding Visibility, Mobility and the Phenetic Fix.”, Surveillance & Society, 1(1), ss.1-7, from http://www.surveillance-and-society.org/articles1/editorial.pdf, (Erişim Tarihi: 10.05.2017).LYON David; (2006), Gözetlenen Toplum Günlük Hayatı Kontrol Etmek, Çev: Gözde Soykan, Birinci Baskı, Kalkedon Yayıncılık, İstanbul.MARTİN Brian; (1998), “Antisurveillance,” Information Liberation Challenging the Corruptions of Information Power, Freedom Press, London.MARX Gary T. ; (2002), “What’s New About the “New Surveillance?” Classifying for Change and Continuity”, Surveillanca & Society, Journal, 1(1), ss.9-29, from http://www.surveillance-and-society.com, (Erişim Tarihi: 19.04.2017).ÖZDEL Gizem; (2012), Foucault Bağlamında İktidarın Görünmezliği ve Panoptikon’ İle ‘İktidarın Gözü’ Göstergeleri, The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication Tojdac, 2 (1), ss.22-29.TATAROĞLU Muhittin; (2008), E-Devlet Bilgi İletişim Teknolojilerinden Kaynaklanan Etik Sorunlar, Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 45 (520), ss. 61-74.YÜCEL Diken Dilar, (2015), “Sinema Filmlerinde Gözetim ve İktidar İlişkilerinin İnşası”, International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (2), ss.472-482.YÜKSEL Mehmet; (2003), “Mahremiyet Hakkı ve Sosyo-Tarihsel Gelişimi”, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dergisi, 58 (1), ss.182-213.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder443321, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {270 - 292}, doi = {10.19145/e-gifder.443321}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {Alkan, Feryat and Özcan, Ali} }
APA Alkan, F , Özcan, A . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 7 (1) , 270-292 . DOI: 10.19145/e-gifder.443321
MLA Alkan, F , Özcan, A . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 270-292 <
Chicago Alkan, F , Özcan, A . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 270-292
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA AU - Feryat Alkan , Ali Özcan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.443321 DO - 10.19145/e-gifder.443321 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 270 EP - 292 VL - 7 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.443321 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %A Feryat Alkan , Ali Özcan %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 7 %N 1 %R doi: 10.19145/e-gifder.443321 %U 10.19145/e-gifder.443321
ISNAD Alkan, Feryat , Özcan, Ali . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 / 1 (Mart 2019): 270-292 .
AMA Alkan F , Özcan A . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. e-gifder. 2019; 7(1): 270-292.
Vancouver Alkan F , Özcan A . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 7(1): 270-292.
IEEE F. Alkan ve A. Özcan , "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GÖZETİME, GÜVENLİK VE MAHREMİYET BAĞLAMINDA YAKLAŞIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 7, sayı. 1, ss. 270-292, Mar. 2019, doi:10.19145/e-gifder.443321