ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ

 Ulusal meselelerin yerel medyada ele alınmasıyla ilgilenen bu çalışma, Kıbrıs meselesini konu edinmiştir. Kıbrıs, yakın tarihimizin en önemli dış politik meselelerinden birisidir.   Ada’da uzun süre devam eden huzursuzluğun çatışmaya dönüşmesi nedeniyle müdahale etmek zorunda kalan Türkiye, bu süreçte uluslararası alanda beklediği desteği görememiştir. Müdahaleye giden süreçte en önemli tarihsel süreçlerden birisi Türkiye ile Amerika arasında yaşanan Johnson Mektubu krizidir. Çalışma, bu krizin yaşandığı Haziran 1964 yılına odaklanmıştır. Örneklem olarak seçilen Yeşilırmak Postası ve On İki Haziran gazetelerinin 1 Haziran ile 30 Haziran arasında Kıbrıs meselesini nasıl ele aldıklarını irdelemiştir. Nitel ve nicel analizin yapıldığı çalışmanın en önemli sonuçlarından birisi, Kıbrıs meselesi il ilgili olarak Oniki Haziran’da 52 ve Yeşilırmak Postası’nda 53 olmak üzere toplam 105 yazı yer almıştır. En fazla haber türünde olan bu yazıların 75’i ilk sayfadadır. Bir diğer önemli sonuç, Kıbrıs meselesinin gündem getirilmesinde her iki gazete açısından temel bir farklılık olduğudur. Oniki Haziran, meseleyi iç politika bağlamında ele alırken; Yeşilırmak Postası, dış politika ve Türkiye-Amerika ilişkileri bağlamında ele almıştır

AN ANALYSIS OF PRESENTING NATIONAL ISSUES IN LOCAL MEDIA : CYPRUS ISSUE IN AMASYA PRESS

This study, which is interested in presentation of national issues in local media, is focused on Cyprus issue. Cyprus is one of the most important foreign policy issues in our recent history. Turkey was supposed to intervene because the long-term cleavage in the Island turned into armed conflict, but could not receive expected support in international arena. One of the most important historical process is Johsnon Letter crisis between Turkey and USA. The study is focused on June 1964, when this crisis was happened.  Yeşilırmak Postası and On İki Haziran newspapers were examined about how they elaborated the Cyprus issue between 1st of June and 30th of June. One of the major results of the study, which was based on quantified and qualified analysis, is that there were 52 articles in Oniki Haziran and 53 articles in Yeşilırmak Postası newspaper about the Cyprus issue, which makes 105 in total. 75 of these articles, whose majority was news posts, were in the first page. One another important finding was that there was a basic difference between two newspapers in presenting Cyprus issue.  While, Oniki Haziran, was elaborating the issue within the context of domestic politis, elaborated the subject in terms of foreign policy and Turkey USA relationship

Kaynakça

ALEMDAR, Korkmaz (1992). Demokratikleşmede Yerel Basının İşlevi Paneli. Yerel Basın Kurultayı Paneller, Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Yayınları, Yerel Basın Kurultayı Dizisi: 3.ALEMDAR Korkmaz ve UZUN Ruhdan (2013). Herkes İçin Gazetecilik. Ankara: TanyeliAZİZ Aysel (2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Ankara: Nobel. ALANKUŞ, Sevda (2013). Yeni Habercilik Arayışları Hak Odaklı Habercilik, Yurttaş Gazeteciliği Barış Gazeteciliği, (der.) Sevda Alankuş, Gazeteciliğe Başlarken. İstanbul: IPS Vakfı, 98-134.ALANKUŞ Sevda (2016). Barış Gazeteciliği El Kitabı. İstanbul: IPS VakfıALANKUŞ Sevda (2009). Hak Haberciliği için; BİA artık bir okul, Gazeteciliğe Başlarken-Okuldan Haber Odasına, (der.) Sevda Alankuş, İstanbul: İPS Vakfı Yayınları, ALTUN, Abdülrezak (2005). Yerel Medya Çalışanlarının Eğitim İhtiyacı ve Yerel Medya Enstitüsü. İletişim Araştırmaları, 3(1-2), 75-104.ARMAOĞLU, Fahir (1963). Kıbrıs Meselesi, 1954-1959: Türk Hükümeti ve Kamuoyunun Davranışları. Karşılaştırmalı İnceleme 156 (138). BAYKAL, Hülya (1990). Türk Basın Tarihi (1831-1923), İstanbul: Afa. BOSTANCI, M. Naci (1998). Siyaset medya ve Ötesi, Ankara: Vadi YayınlarıCOŞAR Ömer Sami (1964). Milli Mücadele Basını. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti YayınlarıDEVRAN, Yusuf ve ÖZCAN, Ömer Faruk (2017). Habercilikte Hegemonya Mücadelesi: Yurttaş Gazeteciliği: Fırsat mı Tehdit mi. Global Media Journal TR Edition, 7(14), 150-173.DEĞERLİ, Esra Sarıkoyuncu (2012). Demokrat Parti Döneminde Türkiye’nin Kıbrıs Politikası (1950–1960). Akademik Bakış, Cilt 6, Sayı 11, (85-101).DURSUN Çiler (2003) “Haber ve Habercilik/Gazetecilik Üzerine Düşünmek”, S. Alankuş (Ed.), Gazetecilik ve Habercilik, (69-90)GENCEL BEK, Mine (2003). Yerel Politika ve Yerel Medya, Sevda Alankuş (der), Medya ve Toplum, IPS İletişim Vakfı Yayını, İstanbul, s 131-146.GİRGİN Atilla ve ÖZAY Seçil (2005) Haber Yazmak, İstanbul: Der YayınlarıGİRGİN, A. (2009). Türkiye’de Yerel Basın. İstanbul: Der Yayınları.İNAL Ayşe (1995). Yazılı Basın Haberlerinde ‘Yapısal’ Yanlılık Sorunu. Toplum ve Bilim, N.67 (Güz), s.111- 135.İNAL Ayşe (1996). Haberi Okumak, İstanbul: TimuçinİNAL, Ayşe. (1997). Haber Metinlerine Eleştirel bir Bakış: Temel Sorunlar ve Örnek Çalışmalar. Ankara: Ankara Üniversitesi Yıllığı. A.Ü. İLEF Yıllık’94, s.135- 165.İNAL, Ayşe (2005). Medyanın “Etkisi” Sorunsalına Başka Bir Bakış. (Editör: Sevda Alankuş). Medya ve Toplum. İstanbul: IPS İletişim Vakfı Yayınları, 65-80.İSPİRLİ, Muhammet (2000). Medya Gerçeği ve Haberciler. Ankara, Akçağ Yayınları.KOLOĞLU, Orhan (1985). “Osmanlı Basını: İçeriği ve Rejimi, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi 1. Cilt, Basın maddesi, İstanbul: İletişim YayınlarıMUTLU, Erol (1994). İletişim Sözlüğü, Ankara: ArkÖZER, Ömer (2008). Liberal Basın Anlayışı: Objektif Habercilik İdeali, Haber Değerliliği ve Gazetecilik Etiği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.ÖNER Sema (2007). Türk Basınının İlk Resmi Gazetesi Takvim-i Vekayi’de Padişah Portresine İlişkin Haberler. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (29). s. 149-168 http://dergipark.org.tr/iuifd/issue/22860/244098SANDER, Oral (1979). Türk-Amerikan ilişkileri: 1947-1964 (No. 427). Ankara: Sevinç SHOEMAKER, Pamela; REESE, Stephen D. İdeolojinin Medya İçeriği Üzerindeki Etkisi. Medya, Kültür, Siyaset, (der.) Süleyman İrvan, Ankara: Ark Yayınevi, 1997, 99-138.ŞİMŞEK, Halil (2010) “Johnson Mektubu ve Türk-Amerikan İlişkilerine Etkisi”, Yeni Dönem Türk Dış Politikası Uluslararası IV. Türk Dış Politikası Sempozyumu Tebliğleri, (Editörler) Osman Bahadır Dinçer, Habibe Özdal, Hacali Necefoğlu Ankara: Cantekin MatbaasıTOKGÖZ Oya (1994). Temel Gazetecilik, Ankara: İmgeTUTAR Hilmi (1993). 21.Yüzyıl'da Türk Basını Traj, Promosyon ve Değişim Gerçeği, Ankara: Alperen KitabeviTürkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk Bildirgesi (1998) Türkiye Gazeteciler Cemiyeti YayınıVARLIK, B. (1985). Yerel Basının Öncüsü: Vilayet Gazeteleri. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türkiye Ansiklopedisi, 1, 99-103.VATANSEVER, Müge, (2010). Kıbrıs Sorununun Tarihi Gelişimi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt: 12, Özel S., 2010, s.1487-1530. WİLLİAMS Kevin (1998). Gerçeklerden Daha önemli bir şeyler: Savaş haberciliğinde Etik sorunlar, (Editörler), Andrew Belsey & Ruth Chadwick. Medya ve Gazetecilikte Etik Sorunlar, İstanbul: Ayrıntı, s.188-207. YILDIRIM, Ali & Şimşek, Hasan. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin YayıncılıkYILDIRIM Besim, (2015). “İçerik Çözümlemesi Yönteminin Tarihsel Gelişimi Uygulama Alanları ve Aşamaları”, B. Yıldırım (Ed), İletişim Araştırmalarında Yöntemler (105-153), Konya: Literatürk Yayınları.YAĞBASAN Mustafa ve Ümit Demir (2007) “Basın Dili ve Gazete Manşetlerinin Dilbilimsel Analizi, E-Journal Of New World Sciences Academy, Sayı: 3/1, s: 114-127.YAŞİN, Cem (2009). Türkiye’de Yerel Basının Yapısal Özellikleri ve Üretim Koşulları. İletişim Fakültesi Dergisi Bahar 2009, Sayı: 28. 115-151. ULUSOY, Belkıs (2012). Türkiye'de Yerel Basının Sorunları ve Çözüm Önerileri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi (18), s.103-116

Süreli YayınlarOn İki Haziran:01.06.1950; 02.06.1950; 03.06.1950; 04.06.1950; 06.06.1950; 08.06.1950; 09.06.1950; 10.06.1950; 12.06.1950; 13.06.1950; 15.06.1950; 16.06.1950; 17.06.1950; 18.06.1950; 19.06.1950; 20.06.1950; 23.06.1950; 24.06.1950; 25.06.1950; 26.06.1950; 27.06.1950; 29.06.1950; 30.06.1950Yeşilırmak Postası01.06.1950; 02.06.1950; 03.06.1950; 04.06.1950; 05.06.1950; 06.06.1950; 08.06.1950; 09.06.1950; 10.06.1950; 11.06.1950; 12.06.1950; 13.06.1950; 15.06.1950; 16.06.1950; 17.06.1950; 18.06.1950; 19.06.1950; 20.06.1950; 22.06.1950; 23.06.1950; 24.06.1950; 25.06.1950; 26.06.1950; 27.06.1950; 29.06.1950; 30.06.1950Cumhuriyet: 21.06.1950;

Kaynak Göster

Bibtex @konferans bildirisi { e-gifder565230, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {7}, pages = {1059 - 1084}, doi = {10.19145/e-gifder.565230}, title = {ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ}, key = {cite}, author = {Kahraman, Nazan} }
APA Kahraman, N . (2019). ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 7 (2) , 1059-1084 . DOI: 10.19145/e-gifder.565230
MLA Kahraman, N . "ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1059-1084 <
Chicago Kahraman, N . "ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 (2019 ): 1059-1084
RIS TY - JOUR T1 - ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ AU - Nazan Kahraman Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.565230 DO - 10.19145/e-gifder.565230 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1059 EP - 1084 VL - 7 IS - 2 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.565230 UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ %A Nazan Kahraman %T ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ %D 2019 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 7 %N 2 %R doi: 10.19145/e-gifder.565230 %U 10.19145/e-gifder.565230
ISNAD Kahraman, Nazan . "ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 7 / 2 (Eylül 2019): 1059-1084 .
AMA Kahraman N . ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ. e-gifder. 2019; 7(2): 1059-1084.
Vancouver Kahraman N . ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2019; 7(2): 1059-1084.
IEEE N. Kahraman , "ULUSAL MESELELERİN YEREL MEDYADA YER ALMASINA İLİŞKİN BİR ANALİZ: AMASYA BASININDA KIBRIS MESELESİ", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 7, sayı. 2, ss. 1059-1084, Eyl. 2019, doi:10.19145/e-gifder.565230