Tip 2 diyabetli hastalarda doku Doppler görüntüleme yöntemi ile atriyal elektromekanik eşleşme süresinin tayini

Diyabetik hastalarda doku Doppler görüntüleme yöntemi ile atriyal elektromekanik eşleşme süresinin tayini, diyabet-atriyal fibrilasyon ilişkisinin nedenleri hakkında önemli bilgiler sağlayabilir. Sağlıklı 22 birey (kontrol grubu; Grup 1), 5 yıldan daha kısa süredir diyabeti olan 27 hasta (Grup 2) ve 5 yıl veya daha uzun süredir diyabeti olan 18 hasta (Grup 3) çalışmaya alındı. Apikal 4 oda görüntüsünden, renkli doku Doppler görüntüleme yöntemi ile elektrokardiyografideki p dalgasının başlangıcından sol atriyum lateral ve septal duvarları üzerinden elde edilen atriyal kasılma dalgalarının başlangıcına ve zirvesine kadar olan süreler ölçüldü. Bu süreler atriyal elektromekanik eşleşme süresi (AEESbaşlangıç ) ve AEESzirve olarak tanımlandı. Ayrıca, pulsed-wave Doppler yöntemiyle mitral içeakım hızları (E dalgası, A dalgası, E deselerasyon zamanı) ve renkli doku Doppler görüntüleme yöntemiyle mitral anulus hızları (S', E', A') da ölçüldü. AEESbaşlangıç ve AEESzirve açısından gruplar arasında anlamlı farklılık saptanmadı. Ancak, Grup 3'deki septal mitral anulus E' dalgası hızının diğer gruplara göre anlamlı derecede daha düşük olduğu bulundu. Ayrıca, Grup 3'deki lateral mitral anulus E' dalgası hızının da Grup 1'e göre anlamlı derecede daha düşük olduğu izlendi. Her ne kadar AEESbaşlangıç ve AEESzirve değerleri açısından gruplar arasında anlamlı farklılık bulamamış olsak da, azalmış E' hızları ve artmış E/E' oranlarına dayanarak, uzun süreli diyabet hastalarında miyokardiyal diyastolik fonksiyonların ciddi derecede bozulduğunu gösterdik.

The assessment of atrial electromechanic coupling time by using tissue Doppler imaging in patients with type 2 diabetes mellitus

Determination of atrial electromechanical coupling time interval by tissue Doppler imaging in diabetic patients may provide important information about the pathophysiology of diabetes mellitus-atrial fibrillation relationship. Twenty two healthy individuals (Control group; Group 1), 27 patients with diabetes mellitus of <5 years' duration (Group 2) and 18 patients with diabetes mellitus of &#8805;5 years' duration (Group 3) were enrolled in the study. Time intervals from the beginning of electrocardiographic p wave to the onset and peak of atrial contraction waves obtained via lateral and septal left atrial walls were measured by using color tissue Doppler imaging from the apical four chamber view. These time intervals were defined as atrial electromechanical coupling intervalbegin (AECI begin) and AECIpeak. Moreover, mitral inflow velocities by pulsed-wave Doppler (E wave, A wave and E deceleration time) and annular velocities by color tissue Doppler imaging (S', E', A') were also measured. There were no significant differences among the groups in terms of AECIbegin and AECIpeak. However, septal mitral annular E' wave velocity was significantly lower in Group 3 compared to the other groups. In addition, lateral mitral annular E' wave velocity was significantly lower in Group 3 compared to Group 1. Although we were not able to find any significant differences for both AECIbegin and AECIpeak values among the groups, we demonstrated that myocardial diastolic functions were significantly impaired in patients with diabetes of long duration as reflected by lower E' velocities and increased E/E' ratios.

Kaynakça

1. Psaty BM, Manolio TA, Kuller LH, et al. Incidence of and risk factors for atrial fibrillation in older adults. Circulation 1997; 96: 2455-2461.

2. Kannel WB, Abbott RD, Savage DD, McNamara PM. Epidemiologic features of chronic atrial fibrillation: the Framingham study. N Engl J Med 1982; 306: 1018-1022.

3. Kato T, Yamashita T, Sekiguchi A, et al. What are arrhythmogenic substrates in diabetic rat atria? J Cardiovasc Electrophysiol 2006; 17: 890-894.

4. Movahed MR, Hashemzadeh M, Jamal MM. Diabetes mellitus is a strong, independent risk for atrial fibrillation and flutter in addition to other cardiovascular disease. Int J Cardiol 2005; 105: 315-318.

5. Ostgren CJ, Merlo J, Rastam L, Lindblad U. Atrial fibrillation and its association with type 2 diabetes and hypertension in a Swedish community. Diabetes Obes Metab 2004; 6: 367-374.

6. Gage BF, Waterman AD, Shannon W, Boechler M, Rich MW, Radford MJ. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA 2001; 285: 2864-2870.

7. Schnabel RB, Sullivan LM, Levy D, et al. Development of a risk score for atrial fibrillation (Framingham Heart Study): a community-based cohort study. Lancet 2009; 373: 739-745.

8. Omi W, Nagai H, Takamura M, et al. Doppler tissue analysis of atrial electromechanical coupling in paroxysmal atrial fibrillation. J Am Soc Echocardiogr 2005; 18: 39-44.

9. Cui QQ, Zhang W, Wang H, et al. Assessment of atrial electromechanical coupling and influential factors in nonrheumatic paroxysmal atrial fibrillation. Clin Cardiol 2008; 31: 74-78.

10. Jones DW, Hall JE. Seventh report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure and evidence from new hypertension trials. Hypertension 2004; 43: 1-3.

11. Roshanali F, Mandegar MH, Yousefnia MA, Alaeddini F, Saidi B. Prevention of atrial fibrillation after coronary artery bypass grafting via atrial electromechanical interval and use of amiodarone prophylaxis. Interact Cardiovasc Thorac Surg 2009; 8: 421-425.

12. Dent CL, Bowman AW, Scott MJ, et al. Echocardiographic characterization of fundamental mechanisms of abnormal diastolic filling in diabetic rats with a parameterized diastolic filling formalism. J Am Soc Echocardiogr 2001; 14: 1166-1172.

13. Schannwell CM, Schneppenheim M, Perings S, Plehn G, Strauer BE. Left ventricular diastolic dysfunction as an early manifestation of diabetic cardiomyopathy. Cardiology 2002; 98: 33-39.

14. Poirier P, Bogaty P, Garneau C, Marois L, Dumesnil JG. Diastolic dysfunction in normotensive men with well- controlled type 2 diabetes: importance of maneuvers in echocardiographic screening for preclinical diabetic cardiomyopathy. Diabetes Care 2001; 24: 5-10.

15. Mogelvang R, Sogaard P, Pedersen SA, Olsen NT, Schnohr P, Jensen JS. Tissue Doppler echocardiography in persons with hypertension, diabetes, or ischaemic heart disease: the Copenhagen City Heart Study. Eur Heart J 2009; 30: 731-739.

16. From AM, Scott CG, Chen HH. Changes in diastolic dysfunction in diabetes mellitus over time. Am J Cardiol 2009; 103: 1463-1466.

17. Ommen SR, Nishimura RA, Appleton CP, et al. Clinical utility of Doppler echocardiography and tissue Doppler imaging in the estimation of left ventricular filling pressures: A comparative simultaneous Dopplercatheterization study. Circulation 2000; 102: 1788-1794.

Kaynak Göster

Gülhane Tıp Dergisi
  • ISSN: 1302-0471
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2018
  • Yayıncı: Galenos Yayınevi

41.8b18.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Rüptüre endometriyoma ve yüksek serum tümör belirteçleri: Olgu sunumu

İbrahim ALANBAY, KAZIM EMRE KARAŞAHİN, C. Mutlu ERCAN, ULAŞ FİDAN, Murat DEDE, Müfit C. YENEN

Kız üniversite öğrencilerinin organ bağışı konusundaki tutumları ve bu tutumlarına etki eden faktörler

Selim KILIÇ, Necmettin KOÇAK, Türker TÜRKER, Hayriye GÜRPINAR, Duygu GÜLERİK

Tip 2 diyabetli hastalarda doku Doppler görüntüleme yöntemi ile atriyal elektromekanik eşleşme süresinin tayini

Yalçın TAN, Oben BAYSAN, Cemal SAĞ, BARIŞ BUĞAN, Mehmet YOKUŞOĞLU, Cem BARÇIN

Parmak emme alışkanlığı ve tedavisi: Bir olgu sunumu

Ceyhan ALTUN, ÖZLEM MARTI AKGÜN, Günseli GÜVEN

Bone marrow metastasis of cutaneous angiosarcoma: Magnetic resonance imaging findings of a case

Hatice Tuba SANAL, Yıldırım KARSLIOĞLU

Kronik kabızlık nedenleri, tanı yöntemleri ve tedavi yaklaşımları

SEZAİ DEMİRBAŞ

Ergenlikte venlafaksin kullanımına bağlı kesilme sendromu: Bir olgu sunumu

İBRAHİM DURUKAN, Ali Evren TUFAN, Tümer TÜRKBAY, M. Ayhan CÖNGÖLOĞLU

Buccal and palatal cusps fracture resistance of root filled teeth using various dentine bonding agents and hybrid composite resin

Elif Aybala OKTAY, Güneş ŞAHİNKESEN

Obsesif kompulsif bozukluğu olan çocuk ve ergenlerin annelerinin mizaç ve karakter özellikleri

İBRAHİM DURUKAN, Murat ERDEM, Tümer TÜRKBAY

Obez çocuklarda metabolik sendrom prevalansı ve kardiyovasküler risk faktörlerinin sıklığı

M. Emre TAŞÇILAR, Bülent HACUHAMDİOĞLU, Mehmet SOYARSLAN, Ayhan ABACI