İmmün sistemi baskılanmış bir hastada Corynebacterium striatum'un etken olduğu pnömoni ve bakteriyemi olgusu

Corynebacterium striatum deri ve müköz membranların normal florasında bulunan genellikle immün sistemi bozulmuş hastalarda fırsatçı enfeksiyon yapabilen gram pozitif bakterilerdir. Olgumuzda anestezi yoğun bakım ünitesinde yatan Non-Hodgkin lenfomalı 88 yaşındaki bir hastaya ait solunum yolu örnekleri ile eş zamanlı gönderilen kan örneklerinde izole edilen, C. striatum'a bağlı eş zamanlı olarak gelişen pnömoni ve bakteriyemi olgusu sunulmaktadır. İzolatlara yapılan konvansiyonel testler ve VITEK2 otomatize identifikasyon sistemi ile etkenin C. striatum olduğu tespit edildi. Takiben, VITEK-MS ile izolatın C. striatum olduğu konfirme edildi. E-Test ile yapılan antibiyotik duyarlılık testi sonucunda vankomisin, teikoplanin, linezolid, eritromisin ve gentamisin duyarlı; trimetoprim sulfametoksazol, siprofloksasin, seftriakson, imipenem, meropenem, tetrasiklin ve penisiline dirençli olduğu bulundu. Ampirik başlanan meropenem tedavisi linezolid ile değiştirildi ve bir hafta sonra alınan kontrol örneklerinde üreme saptanmadı. Klinik örneklerde korineform bakterilerin izolasyonu genellikle kontaminasyon veya kolonizasyon olarak kabul edilmektedir. Bu olguda özellikle immün sistemi baskılanmış, yoğun bakımda uzun süre takip edilmiş ve uzun süre antibiyotik tedavisi almış bir hastada bu bakterilerden C. striatum'un etken olabileceği gösterilmiştir. Laboratuvar ve klinisyen arasındaki etkin koordinasyonun özellikle bu tarz olgularda çok daha önemli olduğunu düşünmekteyiz

A Case of Pneumonia and Bacteriamia Caused by Corynebacterium Striatum in a Immun Supressed Host

Corynebacterium striatum, is a gram positive bacterium that can cause opportunistic infections in immunocompromised host and it is among the members of the normal flora of skin and mucous membranes, In this case, a 88 years-old Non-Hodgkin lymphoma patient admitted to intensive care unit with pneumonia and bacteriemia due to C. striatum which was isolated from both blood and respiratory specimens sent simultaneously, is presented.Isolates are diagnosed as C. striatum with conventional biochemical tests and VITEK2 automated diagnostic system. Diagnosis is also confirmed by VITEKMS. Isolate was susceptible to vancomycin, teicoplanin, linezolid, erythromycin and gentamicin; resistant to trimethoprim/sulfamethoxazole, ciprofloxacin, ceftriaxone, imipenem, meropenem, tetracycline and penicillin. Initial emperical meropenem treatment subsituted with linezolid and control samples, taken after a week period, were negative for C. striatum. Isolation of coryneform bacteria from clinical samples usually considered as contamination or colonization. In this case presentation, C. striatum, a member of coryneform bacteria, was isolated as causative agent in a patient with immunosupression, prolonged hospital stay and antibiotherapy. We believe effective coordination between laboratory and clinician is much more important in such cases

Kaynakça

Ergin Ç, Kaleli İ, Serin S, Cevahir N, Demir M, Turgut H. Yoğun bakım hastalarının trakeal aspirasyon örnek- lerinden izole edilen Corynebacterium striatum suşları. Turk Mikrobiyol Cem Derg 2003;33:329-332.

CLSI. Performance standards for antimicrobial suscep- tibility testing; Clinical and Laboratory Standards Insti- tute, M45-P, Vol. 25 No.26, 2006.

Coyle MB, Lipsky BA. Coryneform bacteria in infectious diseases: Clinical and laboratory aspects. Clin Microbi- ol Rev 1990;3: 227.

Watkins DA, Chahine A, Creger RJ, Jacobs MR, La- zarus HM. Corynebacterium striatum: A diphteroid with pathogenic potential. Clin Infect Dis 1993;17: 21.

Peiris V, Fraser S, Knowles C, Norris S, Bennet C. Iso- lation of Corynebacterium striatum from 3 hospital pati- ents. Eur JM Clin Microbiol Infect Dis 1994;13, 36-38.

Stone N, Gillet P, Burge S. Breast abscess due to Corynebacterium striatum. Br J Dermatol 1997;137, 623-625.

Cone LA, Curry N, Wuestoff MA, O'Connell SJ, Feller JF. Septic synovitis and arthritis due to Corynebacteri- um striatum following an accidental scalpel injury. Clin Infect Dis 1998;27, 1532-1533.

Weiss K, Labbe AC, Laverdie M. Corynebacterium stri- atum meningitis: case report and review of an increa- singly important Corynebacterium species. Clin Infect Dis 1996;23, 1246-1248.

Hoy CM, Kerr K, Livingston JH. Cerebrospinal fluid- shunt infection due to Corynebacterium striatum. Clin Infect Dis 1997; 25, 1486- 1487.

Markowitz SM, Coudrom PE. Native valve endocarditis caused by an organism resembling Corynebacterium striatum. J Clin Microbiol 1990; 28, 8-10.

Melero-Bascones M, Munoz P, Rodriguez-Creixems M, Bouza E. Corynebacterium striatum: An undescribed agent of pacemaker related endocarditis. Clin Infect Dis 1996;22, 576-577.

Bhandari S, Meigh JA, Sellars L. CAPD peritonitis due to Corynebacterium striatum. Perit Dial Int 1995;15, 88-89.

Rubinfeld RS, Cohen EJ, Arentsen JJ, Laibson PR. Diphtheroids as ocular pathogens. Am J Ophthalmol 1989;108, 251-254.

Brandenburg AH, Van Belkum A, Van Pelt C, Bruining HA, Mouton JW, Verbrugh H. A. Patient-to-patient spre- ad of a single strain of Corynebacterium striatum cau- sing infections in a surgical intensive care unit. J Clin Microbiol 1996;34, 2089-2094.

Creagh RJM, Saavedra FJ, Rodriguez P, Merino D. Pneumonia caused by Corynebacterium striatum in a patient with AIDS. Enferm. Infecc. Microbiol. Clin. 2000;18:297-298.

Otsuka Y, Ohkusu K, Kawamura Y, Baba S, Ezaki T, Ki- mura S. Emergence of multidrug-resistant Corynebac- terium striatum as a nosocomial pathogen in long-term hospitalized patients with underlying diseases. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 2006;54:109-114.

Renom F, Garau M, Rubí M, Ramis F, Galmés A, Sori- ano JB. Nosocomial outbreak of Corynebacterium stri- atum infection in patients with chronic obstructive pul- monary disease. J Clin Microbiol 2007;45:2064-2067.

Cowling P. Corynebacterium striatum: a clinically sig- nificant isolate from sputum in chronic obstructive air- ways disease. J Infect 1993;26:335-6.

Leonard RB, Nowowiejski DJ, Warren JJ, Finn DJ, Coy- le MB. Molecular evidence of person-to-person trans- mission of a pigmented strain of Corynebacterium stri- atum in intensive care units. J Clin Microbiol 1994;32, 164-169.

Tarr PE, Stock F, Cooke RH, Fedorko DP, Lucey DR. Multidrug resistant Corynebacterium striatum pneumo- nia in a heart trasplant recipient. Transplant. Infect. Dis. 2003;5:53-58.

Martin MC, Melón O, Celada MM, Alvarez J Méndez FJ, Vázquez F. Septicemia due to Corynebacterium stria- tum: molecular confirmation of entry via the skin. J Med Microbiol. 2003;52:599-602.

Reunes S, Rombaut V, Vogelaers D, et al. Risk factors and mortality for nosocomial bloodstream infections in elderly patients. Eur J Intern Med. 2011;22(5):e39-44.

Kaynak Göster

551 179

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Polikistik over sendromu olgularında artmış visseral adipozite indeksi; inflamasyon, insülin direnci ve hiperandrojenite arasındaki ilişki

Aydoğan AYDOĞDU, Cem HAYMANA, Serkan TAPAN, Abdullah TAŞLIPINAR, Mahmut YAZICI, Yalçın BAŞARAN, Mustafa DİNÇ, Alper SÖNMEZ, Ömer AZAL

Pulmoner bruselloz: Olgu sunumu

Şafak YILDIZ, Ahmet ERTUĞRUL, Ömer DENİZ, Ergun TOZKOPARAN, Hayati BİLGİÇ

A novel platelet concentrate for guided bone regeneration: Titanium Prepared Platelet-Rich Fibrin (T-PRF)

Mustafa TUNALI, HAKAN ÖZDEMİR, Zafer KÜÇÜKODACI, ŞEREF EZİRGANLI, EMRE BARIŞ, Serhan AKMAN, Arzu ATAY, HALİL ERHAN FIRATLI

Solunum kas güçsüzlüğü ve interstisyel pnömoni tablosu yapan bir dermatomyozit olgusu

Alper GÜNDOĞAN, Mehmet AYDOĞAN, Ufuk TURHAN, Ergun UÇAR, Sedat YILMAZ, Muhammet ÇINAR, Ergun TOZKOPARAN, Hayati BİLGİÇ

Incidentally diagnosed haemangiopericytoma of the hard palate

GÜRKAN RAŞİT BAYAR, Tamer ZERENER, Aydın GÜLSES, Ömer GÜNHAN

Supraventriküler taşikardiye sekonder gelişen yüksek kardiyo- vasküler profil skora sahip hidropslu fetusun başarılı maternal antiaritmik tedaviye rağmen kayıbı: Olgu sunumu

YILMAZ YOZGAT, Seçil KURTULMUŞ, Cüneyt Eftal TANER, Taliha ÖNER, Önder DOKSÖZ, Rahmi ÖZDEMİR, Timur MEŞE

The effect of ultrasound guided transversus abdominis plane block for caesarean delivery on postoperative analgesic consumption

KADİR HAKAN CANSIZ, Ahmet Ertürk YEDEKÇI, Hüseyin ŞEN, Sezai ÖZKAN, Güner DAĞLI

Dev sol atrial apendiks trombüsü

Sait DEMİRKOL, Şevket BALTA, Uğur KÜÇÜK, Turgay ÇELİK, Mustafa KÜRKLÜOĞLU

Spinal kord travma modelinde aminoguanidin ile N-Asetilsistein'in ayrı ayrı ve birlikte nöroprotektif etkilerinin incelenmesi

Özkan TEHLİ, NAİL ÇAĞLAR TEMİZ, Mehmet İlker ÖZER, Serhat PUSAT, Alpaslan KIRIK, Mehmet Kadri DANEYEMEZ, Halil İbrahim SEÇER, Engin GÖNÜL

Müsinöz kolorektal karsinomalarda taşlı yüzük hücreli komponentin prognostik önemi

Önder ÖNGÜRÜ, Tolga ŞENTÜRK, Yıldırım KARSLIOĞLU, Ayhan ÖZCAN, Eyüp DURAN, Şükrü ÖZAYDIN, Mustafa ÖZTÜRK, ARMAĞAN GÜNAL, İsmail Hakkı ÖZERHAN, Nail ERSÖZ