Maternal and fetal outcomes among pregnant women with immune thrombocytopenic purpura

AMAÇ:Bu çalışmada amacımız, kliniğimizde takip edilip doğu mu yaptırılan altı immune trombositopenik purpuralı (ITP) ge be kadının sunulmasıdır. GEREÇ VE YÖNTEM: Bu retrospektif çalışma Ocak 2008 ile Aralık 2008 yılları arasında Dicle Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapılmıştır. ITP’li ol gular kliniğimize dış merkezlerden sevk edilmişlerdir. BULGULAR: Olguların ortalama platelet sayıları 70,9 K/UL (18,1-107)’ dur.Olguların ortalama yaşları 29,4 (20-39), gravide 3,6 (1-7), and pariteleri ise 2,6 (0-6)’dır. Olgular ITP tanısını ge beliklerinden once almışlardır, olguların 4’ü (% 66.6) miadında ve spontan yoldan doğum yapmış ve ikisi (%33.4) preeklamp si ve preterm eylem tanıları ile takipedilmiştir. Preeklampsili iki olguya doğum indüksiyonu uygulanmış ve bu olgular vaginal yoldan doğum yapmıştır. Diğer üç olgu vaginal doğum yapmış lar ve bir olguda da featl distress gelişmesi üzerine sezaryen ile doğurtulmuştur. Yenidoğanların tümü sağlıklıdır ve ortalama ağırlıkları 2810 g (1900-3100), 1. dakika Apgar score 5 (3-7) ve 5. dakika 6,6 (5-9)’dır. Bir olguya trombosit aferez solüsyonu transfüzyonu yapılmıştır. Olgular hastaneden 2-4. günlerde komplikasyonsuz olarak taburcu edilmiştir (2,8 gün). SONUÇLAR: Gebelikte ITP kompleks ve zor olabilir. ITP li an nelerin gebeliklerinde monitörizasyon gereklidir ve platelet sa yılarını arttırıcı ajanların kullanımı gerekebilir. Obstetrisyen, he matology ve pediatristleri içeren multidisipliner yaklaşımla an ne ve fetus için iyi sonuçlar elde edilebilir.

İmmün trombositopenik purpuralı gebelerde maternal ve fetal sonuçlar

OBJECTIVE: We aimed to report six pregnant women with immune thrombocytopenic purpura (ITP) followed and delivered at our clinic. STUDY DESIGN: This retrospective study was concluded at Dicle University, School of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, between January 2008 and December 2008. The cases with ITP were referred from the outside centers to our clinic. RESULTS: The mean platelet count of the cases were 70.9 K/UL (18.1-107). The mean age of the cases were 29.4 (20-39), gravidy 3.6 (1-7), and parity 2.6 (0-6). The cases had ITP diagnose before pregnancy, 4 (66.6 %) of the cases had term pregnancy and spontaneous labor, 2 (33.4%) preeclampsia and preterm labor. We induced the labor of these two cases with preeclampsia and delivered vaginally. The other 3 cases had also delivered vaginally, but one of the cases had fetal distress during labor and had cesarean delivery. The babies were healthy, with mean birth weight of 2810 g (1900-3100), 1 minute Apgar score 5 (3-7) and 5 minute 6.6 (5-9). We had transfused 1 unite of trombocyst apheresis solution to one of the case. The cases discharged from the hospital without any complication and day 2-4 days (2.8 days). CONCLUSION: ITP in pregnancy can be a complex and a challenging disease. Mothers with ITP require monitoring during pregnancy and may require intervention with agents to raise the platelet count. With a multidisciplinary approach including obstetrician, hematologist and pediatrician good outcomes can be taken for mother and fetus.

Kaynakça

1. Douglas BC, Victor SB. Immune thrombocytopenic pur pura. New Engl J Med 2002;346:995-1008.

2. McCrae KR. Thrombocytopenia in pregnancy: differen tial diagnosis, pathogenesis, and management. Blood Rev 2003;17:7-14.

3. Sukenik-Halevy R, Ellis MH, Fejgin MD. Management of immune thrombocytopenic purpura in pregnancy. Obstet Gynecol Surv. 2008 Mar;63(3):182-8.

4. Gill KK, Kelton JG. Management of idiopathic thrombo cytopenic purpura in pregnancy. Semin Hematol. 2000;37:275-89.

5. Kelton JG. Idiopathic thrombocytopenic purpura compli cating pregnancy. Blood Rev 2002;16:43–46.

6. Michel M, Novoa MV, Bussel JB. Intravenous anti-D as a treatment for immune thrombocytopenic purpura (ITP) during pregnancy. Br J Haematol 2003;123:142–146.

7. Cines DB, Bussel JB. How I treat idiopathic thrombocy topenic purpura (ITP). Blood 2005;106:2244–2251.

8. Cook RL, Miller RC, Katz VL, Cefalo RC. Immune thrombocytopenic purpura in pregnancy: a reappraisal of management. Obstet Gynecol. 1991;78(4):578-83.

9. Won YW, Moon W, Yun YS, Oh HS, Choi JH, Lee YY, et al. Clinical aspects of pregnancy and delivery in patients with chronic idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP). Korean J Intern Med. 2005;20(2):129-34.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-4751
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1995

4.9b 2.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Correlation between the number of removed lymph nodes and ratio of lymph node metastasis in stage IB-IIA cervical cancer

Taner TURAN, H. Levent KESKİN, Tüyan İLHAN, Gökhan TULUNAY, Nurettin BORAN, Süha ÖZER, Ö. Faruk DEMİR, M. Faruk KÖSE

Uterus unicornis and unilateral ovarian and renal agenesis in a case with primary amenorrhoea

Mehmet A. OSMANAĞAOĞLU, Süleyman GÜVEN, Turhan ARAN, MUSTAFA ÖZGÜR, Barış VURALLI, Görkem Ceylan İLHAN, Hasan BOZKAYA

Assessment of changes in uterine and subendometrial blood flows by doopler sonography in women undergoing assisted reproduction

Ayşe Figen TÜRKÇAPAR, Özlem MORALOĞLU, Tülin ÖZDENER, Berna SEÇKİN, Esra TONGUÇ, Turgut VAR, Mustafa UĞUR

Plasma calprotectin levels in preeclamptic, normotensive pregnant and nonpregnant women

Sedat AKÇUM, Ebru ZÜLFİKAROĞLU, Süleyman ESERDAĞ, Utku ÖZCAN

The comparison of depression, anxiety and quality of life levels among trimesters of pregnancy

Savaş KARATAYLI, Kazım GEZGİNÇ, Faruk UĞUZ, Rengin KARATAYLI, ALİ SAVAŞ ÇİLLİ

Empty follicle or bot? A case report

Eray ÇALIŞKAN, Ender YALÇINKAYA

Prenatal diagnosis of fetal inguinoscrotal hernia: A case report and review of the literature

Emel Ebru ÖZÇİMEN, Necati ÖZÇİMEN, Ali Sami GÜRBÜZ, İbrahim AKKOYUN

Cord blood leptin levels in gestational diabetes

Özlem ŞENGÜL, Tamer MUNGAN, EVRİM ERDEMOĞLU, Göksel İSLAMOĞLU, Füsun CANTÜRK

Maternal and fetal outcomes among pregnant women with immune thrombocytopenic purpura

A. İrfan GÜZEL, Umur KUYUMCUOĞLU, Mahmut ERDEMOĞLU

Laparoscopic conservative approach to noncommunating rudimentary uıterin horn pregnancy

Esra Ayşin TONGUÇ, Turgut VAR, Özlem MORALOĞLU, Erkan AKAN, Sertaç BATIOĞLU